Realizat de Teamnet Dedalus, www.teamnet-dedalus.ro

021-316.93.66

CENTRALA   SPITAL

Ordin M.S./C.N.A.S. nr. 619/360/2014

Ordinul nr. 619/360/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014  a Hotărârii de Guvern nr.400/2014 pentru aprobarea  pachetelor de servicii medicale şi  a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015

Descarca document »
Ordin M.S./C.N.A.S. nr. 861/23.07.2014

ORDIN Nr. 861 din 23 iulie 2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a căilor de atac.

Descarca document »
H.G. nr. 389/13.05.2014

HOTĂRÂRE Nr. 389 din 13 mai 2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

Descarca document »
Ordinul M.S./C.N.A.S. nr. 648/406/03.06.2014

ORDIN Nr. 648/406 din 3 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

Ordin 648/406 Anexa I Anexa II Anexa III Anexa IV Anexa V
Informare stocuri medicamente oncologice 02.08.2013

 Stocul de medicamente oncologice la nivelul spitalelor cu structuri in specialitatea oncologie

Descarca document »
Ordin M.S./C.N.A.S. nr. 1503/1009/11.12.2013

ORDIN Nr. 1503/1009 din 11 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

Descarca document »
HG nr. 400/2014

HG nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

Descarca document »
Legea nr. 46/2003 Drepturile Pacientilor

DREPTURILE PACIENTILOR conform Legii nr. 46/2003

Descarca document »
H.G. nr. 925/19.07. 2006

HOTĂRÂRE nr. 925 din 19 iulie 2006 (*actualizată*) pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Prezenta forma actualizata este valabila de la 19 aprilie 2013 pana in prezent.

Descarca document »
H.G. nr 250/08.05.1992

Hotararea 250 din 8 mai 1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor
din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile
bugetare - REPUBLICARE

Descarca document »
H.G. nr. 124/2013

HOTARARE NR.124 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2013 si 2014

Descarca document »
Legea nr. 448/2006 - actualizata

LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap) - Republicare

Descarca document »
ORDONANTA nr. 12/30.01.2008

ORDONANTA Nr. 12 din 30 ianuarie 2008 privind organizarea şi finantarea rezidentiatului

Descarca document »
Ordin M.S./C.N.A.S. nr. 422/2013

ORDIN privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013

Descarca document »
Ordin M.S./C.N.A.S. nr. 870/2004

ORDIN Nr. 870 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar

Descarca document »
Ordin M.S./C.N.A.S. nr. 39/2008

Ordin nr. 39/2008 din 16/01/2008 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 61 din 25/01/2008
privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului

Descarca document »
Ordin M.S./C.N.A.S nr. 916/2006

ORDIN nr. 916 din 27 iulie 2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prvenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare

Descarca document »
Ordin M.S./C.N.A.S nr. 190/2013

ORDINUL CNAS Nr. 190 din 29 martie 2013 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2013 şi 2014

Descarca document »
OUG nr. 34/2006

OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Descarca document »
Ordin M.S./C.N.A.S. nr. 921/2006

Ordinul nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public

Descarca document »
Odin M.S./C.N.A.S Nr. 1764/2006

ORDIN Nr. 1764 din 22 decembrie 2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenta locale, judetene si regionale din punctul de vedere al competentelor, resurselor materiale si umane si al capacitatii lor de a asigura asistenta medicala de urgenta si ingrijirile medicale definitive pacientilor aflati in stare critica

Descarca document »
Completare H.G. nr. 124/2013

HOTARARE pentru modificarea şi completarea Hotararii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2013 şi 2014

Descarca document »
Ordin M.S./C.N.A.S nr. 1470/2005

Ordin nr. 1470 din 28/12/2005 pentru aprobarea Criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar

OUG nr. 226/2008
Legea nr. 333/2003 actualizata 2014

Legea nr. 333 din 2003, republicata si actualizata 2014 pentru paza si protectie

Descarca document »
OUG nr. 158/2005

Ordonanta de urgenta Nr. 158 din 17 noiembrie 2005 actualizata
Text in vigoare incepand cu data de 28 noiembrie 2006
Text actualizat in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al
Romaniei

Prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate
nr. 60/32/2006 au fost aprobate Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

Descarca document »
Legea nr. 193/2006

LEGE Nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa

Descarca document »
H.G. nr. 578/2008

Hotararea nr. 578 din 28.05.2008 privind stabilirea cuantumului primei de stabilitate pentru personalul din sistemul sanitar, precum şi a modului de acordare a acesteia

Descarca document »