Angajare perioada determinata posturi muncitori calificati – Atelier reparatii si intretinere

14 mai 2021 0
logo-spital.png

            In conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr.  1839/30 octombrie 2020 privind modificarea Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 905/26 mai 2020, pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19  si art. 1  din Hotararea Guvernului nr. 531 din 10 mai 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19:

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU”, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI demareaza procedura de angjare pe perioada determinata fara concurs, pe perioada starii de alterta,  personal contractual, cu incetare de drept a contractului individual de munca in cel mult 30 de zile de la data incetarii starii de alerta, dupa cum urmeaza:

 

 • 4 posturi vacante de muncitori calificati I-fochisti, pentru Compartimentul Tehnic – Atelier reparatii si intretinere;
 • 3 posturi vacante de muncitori calificati I-instalatori, pentru Compartimentul Tehnic – Atelier reparatii si intretinere;
 • 4 posturi vacante de muncitori calificati I-electricieni, pentru Compartimentul Tehnic – Atelier reparatii si intretinere;

 

Depunerea dosarelor incepe cu data de:               17.05.2021

Data limita la care se pot depune dosarele este: 19.05.2021 ora 1000

Data selectiei dosarelor este in data de:                20.05.2021

 

         Incadrarea se face prin act administrativ al conducatorului unitatii si inceteaza de drept in cel mult 30 de zile de la data incetarii starii de alerta, in conformitate cu prevederile art. 7 din O.U.G. nr. 186/28.10.2020 privind instituirea unor masuri urgente pentru asigurarea necesarului de medici pe durata riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID-19 si pentru modificarea art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

 

In situatia in care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar dupa selectia dosarelor sunt admisi mai multi candidati, se organizeaza proba de interviu in data de 21.05.2021 incepand  cu ora 0900.

Conditii generale de angajare:

 • Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Ecomonic European si domiciliat in Romania;
 • Cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • Are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • Are capacitate deplina de exercitiu;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie au de unitatiile sanitare abilitate;
 • Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului;
 • Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiunii contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de participare posturile de muncitori calificati I-fochisti:

 • Studii: generale/medii;
 • Certificat de calificare in meseria de fochist;
 • Autorizaţie ISCIR pentru cazane de medie presiune;
 • Minim 9 ani vechime in meserie.

Conditii specifice de participare de muncitori calificati I-instalatori:

 • Studii: generale/medii;
 • Certificat de calificare in meseria de instalator ;
 • Minim 9 ani vechime in meseria de instalator.

Conditii specifice de participare pentru posturile de muncitori calificati I-electricieni:

 • Studii: generale/medii;
 • Certificat de calificare in meseria de electrician -electromecanic;
 • Minim 9 ani vechime in meseria de electrician -electromecanic.

Candidatii interesati vor depune la unitate dosarele pentru inscriere pentru posturile vacante de muncitori calificati I (4 posturi fochisti, 3 posturi instalatori, 4 posturi electricieni) si va cuprinde urmatoarele documente:

 • cererea de angajare adresata conducatorului autoritatii sau institutiei in care se mentioneaza postul pentru care persoana interesata doreste sa fie incadrata (conform modelului atasat la prezentul anunt);
 • copia actului de identitate in termen de valabilitate, certificat de nastere, certificat de casatorie, dupa caz;
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea condititiilor specifice ale postului;
 • copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 • cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu postul pentru care doreste angajarea (conform modelului atasat la prezentul anunt);
 • adeverinta medicala eliberata de medicul de famile sau certificat medical  din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza, eliberată cu cel mult 30 zile anterior perioadei de inscriere;
 • curriculum vitae, model comun european;

 

Documentele din dosarul de inscriere se transmite pe cat posibil electronic pe adresa de e-mail: runos@spitalulgrigorealexandrescu.ro  sau se depun la sediul spitalului la Serviciul R.U.N.O.S., in intervalul orar de Luni – Marti  intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 – 15,00,  Miercuri intre orele 07,30 – 10,00.

 

Documentele mai sus solicitate, depuse in copie, vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea, la angajare.

 Descarca documentele:

MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a posturilor de muncitori calificaţi -fochişti.

 

TEMATICA :

1.Descrierea generala si destinatia cazanului ;

2.Caracteristicile tehnice ale cazanului ;

3.Conditii  de instalare a cazanului :

– generalitati

– conditii de amplasare

– alimentarea cu combustibil/tipuri de combustibil

– alimentarea cu energie electrica

– cosul de fum

4.Functionarea cazanului (verificare , punere in functiune , exploatare , oprire ) ;

5.Intretinerea cazanului si a arzatorului ;

6.Elementele de siguranta ale cazanului ;

7.Responsabilitatea fochistului ;

8.Masuri de protectie a muncii adaptate muncii de fochist ;

9.Norme de prevenire si stingere a incendiilor ;

 1. Semnalizarea defectiunilor aparute ;
 2. Comunicare interpersonala ;

 

BIBLIOGRAFIA :

 1. Manualul fochistului – editii 1996-2001 ;
 2. Prescriptie tehnica ISCIR din 12 aprilie 2010 “Cazane de abur , cazane de abur , cazane apa fierbinte , supraincalzitoare si economizoare independente “ –PT C 1-2010;
 1. Legea nr. 319 din 14.07.2006 , privind protecția și securitatea muncii , publicată în M.O., Partea I, nr. 646 din 26.07.2006;
 1. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor , publicată în M.O., Partea I, nr. 633 din   21.07.2006 ;

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de muncitor calificat- instalator .

 

TEMATICA :

 1. Instalațiile de încălzire centrală :
 • menținerea în exploatare normală a întregului sistem de încălzire centrală, inclusiv realizarea de reparații și intervenții la apariția unor incidente, avarii sau defecțiuni;
 • asigurarea parametrilor de performanță proiectați în scopul realizării exigentelor consumatorilor pe întreaga durată a exploatării;
 • funcționarea instalațiilor cu un consum minim de energie;
 • reprezentarea și cotarea organelor de asamblare cu și fără filet .
 1. Exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare :
 • intreținerea și exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare;
 • instrucțiuni de exploatare la instalațiile care se modernizează, se reabilitează sau se

transformă, precum și la cele la care se efectuează reparații.

 1. Exploatarea instalațiilor sanitare :
 • rețelele exterioare de alimentare cu apă rece și caldă care servesc clădirile și care nu intră în exploatarea furnizorilor de apă;
 • rețelele exterioare de canalizare, incluzând construcțiile aferente acestora (cămine, separatoare de grăsimi și nisip etc.) până la racordul la colectorul public de canalizare;
 • stații de hidrofor, care nu intră în exploatarea furnizorului de apă;
 • instalații de preparare a apei calde de consum;
 • stații de pompare a apelor uzate care nu intră în exploatarea societatilor de evacuarea apelor uzate.

BIBLIOGRAFIA :

 1. Instalații tehnico-sanitare și de gaze – Ștefan Vintilă , Gheorghe Constantinescu ;
 2. Instalații de încălzire sanitare și gaz (Exploatare : Întreținere; Reparații) – Mihai Ilina,Constantin Luță Instalații în clădiri – Vl. Clasa, M. Mărgăritescu ;
 1. Normativ privind exploatarea instalațiilor de încălzire centrală- I 13/1-02, aprobat de MLPTL cu Ordinul nr.929/02.07.2002
 1. Normativ privind exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare- I 5/2-98, aprobat de MLPTL cu Ordinul nr.55/N-15.07.98
 1. Normativ privind proiectarea și executarea instalațiilor sanitare- I 9-94, aprobat de MLPTL cu Ordinul nr.17/N-16.05.95
 1. Normativ privind exploatarea instalațiilor sanitare I 9/1-96 aprobat de MLPTL cu Ordinul nr.86/N-05.12.96
 2. Legea nr. 319 din 14.07.2006 , privind protecția și securitatea muncii – Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 646 din 26.07.2006 .

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a posturilor de muncitor calificat – electrician electromecanic .

TEMATICA :

 1. instalatii electrice de joasa tensiune la consumator ;
 2. aparate pentru instalatii de joasa tensiune ;
 3. tablouri de distributie ;
 4. aparate de masura si control ;
 5. iluminatul electric ;
 6. instalatii de curenti slabi ;
 7. receptoare de forta (masini electrice) ;
 8. relee si automatizati simple ;
 9. instalatii de lumina si forta ;
 10. utilizarea energiei electrice ;
 11. instalatii de protectie a caladirilor si a liniilor aeriene de joasa tensiune ;
 12. accidente produse de electricitate ;
 13. actionari ;
 14. norme de securitate si sanatate in munca ;
 15. obligatiile generale ale angajatilor privind securitatea si sanatatea in munca .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors