Concurs 18 posturi Asistenti medicali – Spital

23 februarie 2024 0
logo-spital-1.png

Afisare rezultate:

–––––––––––

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU“, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, Sector 1, BUCURESTI in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata pentru urmatoarele posturi vacante corespunzatoare functiilor contractuale de executie, dupa cum urmeaza:

 

– 3  posturi de asistenţi medicali PL din cadrul Secţiei Clinice Chirurgie Pediatrică I;

– 1 post de asistent medical debutant PL din cadrul Secţiei Clinice Chirurgie Pediatrică I;

– 1 post de asistent medical debutant S  din cadrul Secţiei Clinice Ortopedie Pediatrică;

– 1 post de asistent medical debutant PL  din cadrul Secţiei Clinice Terapie Intensiva-Toxicologie;

– 1 post de asistent medical debutant PL  din cadrul Secţiei ORL;

– 1 post de asistent medical S  din cadrul Compartimentului Audiologie;

– 1 post de asistent medical PL din cadrul Secţiei Clinice Pediatrie I;

– 1 post de asistent medical debutant PL din cadrul Secţiei Clinice Pediatrie I;

– 1 post de asistent medical principal PL din cadrul Secţiei Clinice Pediatrie II;

– 1 post de asistent medical debutant PL din cadrul Secţiei Clinice Pediatrie II;

– 1 post de asistent medical debutant PL din cadrul Secţiei Clinice Pediatrie III;

– 1 post de asistent medical principal PL din cadrul Secţiei Cardiologie;

– 1 post de asistent medical PL din cadrul Secţiei Neurochirurgie;

– 1 post de asistent medical debutant PL  din cadrul Secţiei Neurochirurgie;

– 1 post de asistent medical debutant PL  din cadrul Blocului operator – Sală operaţii Neurochirurgie;

– 1 post de asistent medical debutant PL din cadrul Biberoneriei.;

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 14 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022:

 

Conditii generale de participare la concurs :

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003– Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

 

 

 1. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru posturile de Asistenţi medicali principali PL în specialitatea generalist:

– diplomă de absolvire a Şcolii Sanitare Postliceale

– diplomă de bacalaureat

– vechime minim 5 ani în specialitatea postului

– certificatul/adeverinţa care atestă promovare a examenului de grad principal

– certificat membru OAMGMAMR avizat şi valabil la data concursului

– asigurare de malpraxis

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru posturile de Asistent medical S în specialitatea generalist:

– diplomă de licenţă în specialitate

– diplomă de bacalaureat

– vechime minim 6 luni în specialitatea postului

– certificat membru OAMGMAMR avizat şi valabil la data concursului

– asigurare de malpraxis

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru posturile  de Asistenţi medicali PL în specialitatea generalişti:

– diplomă de absolvire a Şcolii Sanitare Postliceale

– diplomă de bacalaureat

– vechime minim 6 luni în specialitatea postului

– certificat membru OAMGMAMR avizat şi valabil la data concursului

– asigurare de malpraxis

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru posturile de Asistent medical debutant S în specialitatea generalist:

– diplomă de licenţă în specialitate

– diplomă de bacalaureat

– certificat membru OAMGMAMR şi/sau adeverinţă de membru al OAMGMAMR pentru

participare la concurs

– asigurare de malpraxis

– fără vechime în specialitatea postului

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru posturile  de Asistenţi medicali debutanţi PL în specialitatea generalişti:

– diplomă de absolvire a Şcolii Sanitare Postliceale

– diplomă de bacalaureat

– certificat membru OAMGMAMR şi/sau adeverinţă de membru al OAMGMAMR pentru

participare la concurs

– asigurare de malpraxis

– fără vechime în specialitatea postului

 

Candidatii vor depune dosarele pentru inscriere la concurs la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului incepand cu data de 26.02.2024 pana la data de 08.03.2024 ora 12,00, data limita de depunere a dosarelor, in intervalul orar, astfel:

 Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 -14,30; 

Vineri intre orele 07,30 – 10,00

 

 

Dosarele de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:

 

 1. a) formular de înscriere la concurs;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de naştere, a certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică, respectiv diploma de bacalaureat, diploma de licenţă sau diploma de absolvire a Şcolii Sanitare Postliceale, precum şi certificatul/adeverinţa care atestă promovare a examenului de grad principal;
 5. e) copia certificatului membru OAMGMAMR avizat şi valabil la data concursului sau adeverinţă de membru al OAMGMAMR pentru participare la concurs;
 6. f) copie după asigurarea de malpraxis;
 7. g) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 8. h) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 9. i) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 10. j) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 11. k) curriculum vitae, model comun european.
 12. l) chitanţă taxă de concurs de 40 lei.

 

Descarca documentele

Copiile de pe actele mentionate vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Dosarele de inscriere vor fi depuse in volum complet, personal pana la data limita, respectiv 08.03.2024, ora 12,00.

NU se admit completari ulterioare termenului de depunere, dosarele incomplete vor fi respinse.

 

Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de-a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu, anterior datei de desfasurare a primei probe a concursului.

 

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “ din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI, astfel:

 

 • Depunerea dosarelor de concurs in perioada 26.02.2024 – 08.03.2024 pana la ora 12,00;
 • Selectia dosarelor candidatilor 11.03.2024 – 12.03.2024;
 • Afisarea rezultatelor la selectia dosarelor 13.03.2024 ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele selectiei dosarelor se depun pana la data de 14.03.2024 ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la selectia dosarelor 15.03.2024 ora 12,00;
 • Proba scrisa in data de 20.03.2024 ora 13,00;
 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa 21.03.2024, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele probei scrise se depun pana la data de 22.03.2024, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba scrisa 25.03.2024, ora 12,00;
 • Proba interviu in perioada de 26.03.2024 – 27.03.2024, ora 12,30;

 

 

 

 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba de interviu 28.03.2024, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele la proba de interviu se depun pana la data de 29.03.2024, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba de inteviu 01.04.2024, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor finale 02.04.2024, ora 12,00.

 

Pentru fiecare proba a concursului punctajul este de maxim 100 puncte.

Pentru a fi declaratii admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte

 

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea urmatoarei probe.              

            Sunt declarati admisi la proba scrisa si la proba de interviu candidatii care au obtinut minimum 50 puncte.

            Orice modificare survenita asupra unor aspecte referitoare la organizarea si desfasurarea concursului se publica prin afisare la sediul unitatii.

 

BIBLIOGRAFIE :

Pentru ocuparea posturilor de asistenţi medicali principali generalişti (PL), de asistenţi medicali generalişti (S/PL) şi pentru posturile de asistenţi medicali debutanţi generalişti (S/PL):

 1. Urgenţe medico-chirurgicale sinteze de L. Ţiţircă. Ed. 2007;
 2. Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos de F. Chiru şi G. Chiru . Ed. CISOM 2001;
 3. Medicina internă pentru cadre medii de C. Borundel;
 4. Puericultura şi pediatrie de E. Chiţimia şi V. Miăaescu . Ed. INFO-TEAM 1997;
 5. Ordinul M.S. Nr. 1101/2016, publicat în MO partea I nr. 791/07.10.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 6. Ordinul M.S nr. 1761/2021, publicat în MO partea I nr. 681/02.09.2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia;
 7. O.U.G. nr 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

 

TEMATICA :

Pentru ocuparea posturilor de asistenţi medicali principali generalişti (PL), de asistenţi medicali generalişti (S/PL) şi pentru posturile de asistenţi medicali debutanţi generalişti (S/PL):

 1. Ingrijirea omului bolnav si a omului sanatos
 1. Administrarea medicamentelor – pe cale orala, injectabila, intrarextala, percutana
 2. Sonde, spalaturi, clisme
 3. Punctii: venosa, toracenteza, punctie articulara, peritonelala, lombara
 4. Biopsia
 5. Recoltarea produselor biologice si patologice
 6. Ingrijirea pre- si postoperatorie
 7. Interventii de urgenta
 8. Pregatirea pacientului pentru tomografie computerizata si rezonanta magnetica nucleara
 9. Valori medii normale ale analizelor de laborator
 10. Nevoia de a mentine temperatura corpului in limite normale
 11. Evaluarea pulsului si a tensiunii arteriale
 12. Supravegherea pacientului cu drenaj pleural
 1. Medicina interna pentru cadre medii

1.Supravegherea bolnavului la pat

2.Diagnosticul si tratamentul febrei

 1. Bolile aparatului respirator

3.1 Notiuni de anatomie

3.2 Notiuni de fiziologie

 

 

3.3 Notiuni de semiologie

3.4 Rinofaringita

3.5 Faringitele acute

3.6 Laringitele

3.7 Bronsita

3.8 Emfizem pulmonar

3.9 Astmul bronsic

3.10 Pneumonia pneumococica

3.11 Bronhopneumonia

4.0 Chistul hidatic pulmonar

4.1 Pneumotoraxul

4.2 Pleureziile

4.3 Stafilococia pleuropulmonara

4.4 Insuficienta respiratorie acuta

 1. Bolile aparatului cardio-vascular

4.1 Notiuni de anatomie

4.2 Notiuni de fiziologie

4.3 Notiuni de semiologie

4.4 Bolile pericardului

4.5 Bolile congenitale ale inimii

4.6 Tulburarile ritmului cardiac

4.7 Bolile arterelor coronare – cardiopatiile ischemice

4.8 Socul

4.9 Sincopa si lesinul

5.0 Bolile venelor

 1. Bolile aparatului digestiv

5.1 Notiuni de antomie si fiziologie

5.2 Notiuni de semiologie

5.3 Stomatitele

5.4 Refuxul gastro-esofagian

5.5 Gastritele

5.6 Enterocolita acuta

5.7 Sindromul diareic

5.8 Constipatia

5.9 Sindromul de malabsorbtie

6.0 Obstructia intestinala

 1. Polipii colonului .Polipoza
 2. Bolile peritoneului – Peritonitele
 3. Bolile aparatului urinar

8.1 Notiuni de anatomie

8.2 Notiuni de fiziologie

8.3 Notiuni de semiologie

8.4 Glomerulonefrita

8.5 Sindromul nefotic

8.6 Infectia urinara joasa – cistita acuta

8.7 Infectia urinara inalta – pielonefrita

8.8 Insuficienta renala acuta

8.9 Insuficienta renala cronica

8.10 Litiaza

 1. Bolile sangelui si ale oganelor hematopoietice

9.1 Anemiile

9.2 Leucemii si limfoame

9.3 Sindroame hemoragice. Trombocitopenii. Coagulopatii

 

 

 

 

9.4 Coagularea intravasculara diseminata

9.5 Splenomegaliile

 1. Bolile de colagen

10.1 Lupus eritematos diseminat

10.2 Purpura Henoch Schonlein

10.3 Colagenoza mixta

10.4 Vasculitele

 1. Bolile de nutritie

11.1 Diabetul zaharat

11.2 Hipoglicemiile

11.3 Denutritia

11.4 Hiperlipidemiile

 1. Notiuni de neurologie

12.1 Notiuni de antomie si fiziologie

12.2  Notiuni de semiologie

12.3 Sindroame  vasculare cerebrale

12.4 Bolile infectioase ale sistemului nervos

12.5 Comele

III. Puericultura si pediatrie

 1. Copilul prematur, dismatur si copilul postmatur
 2. Notiuni de crestere si dezvoltare la copilul sanatos pe etape de varsta
 3. Alimentatia sugarului
  • Alimentatia naturala
  • Alimentatia artificiala

3.3 Alimentatia mixta

3.4 Diversificarea alimentatiei sugarului

 1. Atributiile asistentilor medicali in ingrijirea copilului bolnav
 2. Malformatii congenitale care necesita interventie chirurgicala de urgenta
 3. Rahitismul
 4. Sindromul de deshidratare acuta
 5. Icterele la copil
 6. Bronsiolita
 7. Fibroza chistica pulmonara – Mucoviscidoza
 8. Convulsiile
 9. Hidrocefalia
 10. Tuberculoza la copil
 11. Rujeola
 12. Rubeola
 13. Scarlatina
 14. Varicela
 15. Moninucleoza infectioasa
 16. Urgentele medico chirurgicale
 17. Urgentele aparatului respirator
 18. Urgentele aparatului cardiovascular
 19. Urgentele abdominale
 20. Intoxicatiile acute exogene
 21. Urgentele otorinolaringologice
 22. Socul
 23. Urgentele datorate agentilor fizici si chimici( traumatologie- arsuri).

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ordinul M.S. Nr. 1101/2016, publicat în MO partea I nr. 791/07.10.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.
 2. Ordinul M.S nr. 1761/2021, publicat în MO partea I nr. 681/02.09.2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia.

 

MANAGER,

Prof. Dr. Alexandru Ulici

 

Director Finaciar-Contabil,

Ec. Victoria Gusianu

 

Sef Serviciu R.U.N.O.S.

Ref. spec. Cristina Ganea


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors