Concurs post 1 Medic Primar A.T.I., 2 Medici Specialisti A.T.I. – Sectia A.T.I.

19 aprilie 2024 0
logo-spital-1.png

Afisare rezultate:

–––––––––––––-

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU“, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, Sector 1, BUCURESTI in conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante si temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist si chimist din unitatile sanitare publice sau din directiile de sanatate publica, precum si a functiilor de sef de sectie, sef de laborator si de compartiment din unitatile sanitare fara paturi sau din directiile de sanatate publica, respectiv a functiei de farmacist-sef in unitatile sanitare publice cu paturi, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata pentru urmatorul post vacant corespunzatoare functiei contractuale de executie, dupa cum urmeaza:

 

– 1 post de medic primar confirmat în specialitatea anestezie si terapie intensivă din cadrul Sectiei A.T.I.;

– 2 posturi de medici specialisti confirmati în specialitatea anestezie si terapie intensivă din cadrul Sectiei A.T.I.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform prevederilor art. 3 din  O.M.S. nr. 166/2023:

Conditii generale de participare la concurs :

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003– Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusivconditiile de exercitare a profesiei;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/202 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

 

 

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru postul  de medic primar în specialitatea anestezie si terapie intensiva:

– diplomă de licenţă

– diplomă de bacalaureat

– certificat de primar

– vechime minim 5 ani ca medic specialist in specialitatea postului

– certificatul de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs

– asigurare de malpraxis

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru posturile  de medici specialisti în specialitatea anestezie si terapie intensiva:

– diplomă de licenţă

– diplomă de bacalaureat

– stagiu de rezidenţiat terminat

– certificat de specialist

– certificatul de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs

– asigurare de malpraxis

 

Candidatii vor depune dosarele pentru inscriere la concurs la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului incepand cu data de 22 aprilie 2024 pana la data de 10 mai 2024 ora 12,00, data limita de depunere a dosarelor, in intervalul orar, astfel:

 Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 -14,30; 

Vineri intre orele 07,30 – 10,00

 

Dosarele de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:

 

 1. a) formular de inscriere
 2. b)copia după diploma de licență şi după diplomă de bacalaureat
 3. c) copia de pe certificatul de specialist sau primar
 4. d)copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
 5. e)dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la  455 alin. (1) lit. e)sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România;
 6. f)acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
 7. g)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 8. h)certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la  1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i)adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 10. j)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 11. k)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 12. l)curriculum vitae, model comun european.
 13. m) chitanţă taxă de concurs de 150 lei.

Documentele prevăzute  de la  lit. e) și g) sunt valabile 3 luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

 

Descarca documentele:

 

Copiile de pe actele mentionate vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

 

Dosarele de inscriere vor fi depuse in volum complet, personal pana la data limita, respectiv 10.05.2024, ora 12,00.

 

NU se admit completari ulterioare termenului de depunere, dosarele incomplete vor fi respinse.

 

Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de-a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu, anterior datei de desfasurare a primei probe a concursului.

 

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “ din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI, astfel:

 

 • Depunerea dosarelor de concurs in perioada 22.04.2024 – 10.05.2024 pana la ora 12,00;
 • Selectia dosarelor candidatilor 13.05.2024 – 14.05.2024;
 • Afisarea rezultatelor la selectia dosarelor 15.05.2024 ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele selectiei dosarelor se depun pana la data de 16.05.2024 ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la selectia dosarelor 17.05.2024 ora 12,00;
 • Proba scrisa in data de 21.05.2024 ora 11,30;
 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa 22.05.2024, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele probei scrise se depun pana la data de 23.05.2024, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba scrisa 24.05.2024, ora 12,00;
 • Proba clinică în data de 27.05.2024, ora 11,30;
 • Afisarea rezultatelor obtinue la proba clinică 28.05.2024, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele la proba clinică se depun pana la data de 29.05.2024 ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba clinică 30.05.2024, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor finale 31.05.2024, ora 12,00.

 

Pentru fiecare proba a concursului punctajul este de maxim 100 puncte.

Pentru a fi declaratii admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.      

 

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea urmatoarei probe.              

            Sunt declarati admisi la proba scrisă si la proba clinică/practică candidatii care au obtinut minimum 50 puncte.

            Orice modificare survenita asupra unor aspecte referitoare la organizarea si desfasurarea concursului se publica prin afisare la sediul unitatii.

 

TEMATICA:

Pentru postul de medic primar în specialitatea anestezie şi terapie intensivă:

 1. Sângerările gastrontestinale acute.
 2. Pancreatita acută.
 3. Insuficienţa hepatică.
 4. Politraumatisme.
 5. Traumatisme cranio/cerebrale.
 6. Traumatisme toracice.
 7. Traumatisme medulare.
 8. Traumatisme abdominale si pelvine.
 9. Traumatisme maxilofaciale şi ale căilor respiratorii superioare.
 10. Arsuri.
 11. Terapia intensivă a donatorului de organe.
 12. Terapia intensivă a transplantului de organe (rinichi, cord, ficat).
 13. Terapia intensivă post chirurgicală cardiacă.

 

 1. Terapia intensiva post chirurgicală abdominală.
 2. Infecţiile în terapia intensivă chirurgicală.
 3. Infecţiile intraabdominale.
 4. Injuriile pulmonare acute şi sindromul de detresă respiratorie acută.
 5. Sindrom de disfuncţii/leziuni organice multiple.
 6. Infractul miocardic acut.
 7. Aritmiile şi tulburările de conducere.
 8. Bolile cardiace valvulare şi congenitale.
 9. Insuficienţa cardiacă.
 10. Şocul cardiogen.
 11. Crizele hipertensive.
 12. Insuficienţa respiratorie acută.
 13. Insuficienţa respiratorie acută în bolile pulmonare cronice obstructive.
 14. Sindromul de detresă respiratorie acută.
 15. Astmul acut sever.
 16. Infecţiile pulmonare (pneumopatii comunitare severe, pneumopatii nosocomiale).
 17. Insuficienţa renală acută.
 18. Terapia intensivă în insuficienţa renală cronică.
 19. Stările de comă (endogene, exogene, accidente vasculare).
 20. Accidente vasculare cerebrale acute.
 21. Tulburari neuromusculare în terapia intensivă.
 22. Urgenţele diabetice.
 23. Diabetul insipid.
 24. Sepsisul sever, şocul septic.
 25. Terapia intensivă în bolile endocrine.

 

TEMATICA:

Pentru postul de medic specialist în specialitatea anestezie şi terapie intensivă:

 1. Fiziopatologia durerii acute si cronice (1, 2, 3, 4)
 2. Tehnici de analgezie folosite in terapia durerii acute si cronice (1, 2, 3, 4)
 3. Analgetice centrale (morfinice) (1, 2, 3, 4)
 4. Analgetice/antiiinflamatorii nonsteroidiene (1, 2, 3, 4)
 5. Somnul si anestezia (1, 2, 3, 4)
 6. Substante sedative si amnestice si hipnotice (1, 2, 3, 4)
 7. Mecanismul de actiune al anestezicelor inhalatorii (1, 2, 3, 4)
 8. Absortia si distributia anestezicelor inhalatorii (1, 2, 3, 4)
 9. Efectele respiratorii si circulatorii ale anestezicelor inhalatorii (1, 2, 3, 4)
 10. Metabolismul si toxicitatea anestezicelor inhalatorii (1, 2, 3, 4)
 11. Farmacologia protoxidului de azot (1, 2, 3, 4)
 12. Anestezicele volatile halogenate (halotan, enfluran, izofluran, servofluran, desfluran) (1, 2, 3, 4)
 13. Fizica gazelor si vaporilor aplicata la anestezia prin inhalatie (1, 2, 3, 4)
 14. Fiziologia placii neuromusculare (1, 2, 3, 4)
 15. Substante cu actiune relaxanta utilizate in anestezie (curare depolarizante si nondepolarizante) (1, 2, 3, 4) 16. Antagonisti ai curarelor (1, 2, 3, 4)
 16. Monitorizarea functiei neuromusculare (1, 2, 3, 4)
 17. Droguri si boli care interfereaza cu actiunea relaxantelor musculare (1, 2, 3, 4)
 18. Sistemul nervos vegetativ (anatomie, fiziologie). Farmacologia drogurilor cu actiune vegetativa (1, 2, 3, 4) (colinegice, parasimpaticolitice, catecolamine, (-stimulante, (-blocante, ( 2-antagoniste, (-stimulante, (- blocante) (1, 2, 3, 4)
 19. Consultul preanestezic de rutina (clinic, paraclinic, implicatii medico-legale) (1, 2, 3, 4)
 20. Implicatiile anestezice ale bolilor concomitente (cardio-vasculare, pulmonare, renale, gastrointestinale, hepatice, SNC, endocrine, hematologice) (1, 2, 3, 4)
 21. Implicatiile anestezice ale terapiei medicamentoase cronice (1, 2, 3, 4)
 22. Evaluarea riscului operator si anestezic (1, 2, 3, 4)
 23. Premedicatia (stop, substante, cai de administrare) (1, 2, 3, 4)

 

 1. Mentinerea libertatii cailor respiratorii, masca laringiana, intubatia, traheala, traheostomia,. Sisteme de umidificare si mucoliza (1, 2, 3, 4)
 2. Supravegherea si monitorizarea bolnavului in timpul anesteziei (1, 2, 3, 4)
 3. Tehnici de anestezie intravenoasa (inductie, mentinere, trezire, combinatii de substante anestezice, si modalitati de administrare) (1, 2, 3, 4)
 4. Tehnici de anestezie inhalatorie (1, 2, 3, 4)
 5. Aparatul de anestezie (masina de gaze, sisteme anestezice, vaporizoare) (1, 2, 3, 4)
 6. Ventilatie mecanica intra-anestezica (1, 2, 3, 4)
 7. Asigurarea homeostaziei bolnavului in timpul anesteziei (1, 2, 3, 4)
 8. Incidentele si accidentele anesteziei generale (1, 2, 3, 4)
 9. Perioada postanestezica imediata.Salonul de trezire (1, 2, 3, 4)
 10. Farmacologia anestezicelor locale (1, 2, 3, 4)
 11. Analgeticele morfinice utilizate in anstezia regionala (1, 2, 3, 4)
 12. Tehnici de anestezie regionala (anestezia locala, anestezia regionala intravenoasa, blocaje de nervi periferici) (1, 2, 3, 4)
 13. Blocaje de plex brahial (1, 2, 3, 4)
 14. Blocaje regionale centrale (subarahnoidian si peridural) (1, 2, 3, 4)
 15. Complicatiile locale, focale, regionale si sistemice ale tehnicilor de anestezie regionala (1, 2, 3, 4)
 16. Anestezia regionala la copii (indicatii, tehnicii, incidente, si accidente specifice) (1, 2, 3, 4)
 17. Anestezia in ambulatory (1, 2, 3, 4)
 18. Anestezia in chirurgia pediatrica (1, 2, 3, 4)
 19. Anestezia in chirurgia de urgenta (soc stomac plin, hemoragie etc) (1, 2, 3, 4)
 20. Analgezia si anestezia in obstetrica. Reanimarea nou-nascutului. Terapia intensiva a patologiei obstreticale (1, 2, 3, 4)
 21. Anestezia in neurochirurgie (1, 2, 3, 4)
 22. Anestezia la bolnavul cu suferinte cardiace (coronian, valvular, cu tulburari de ritm si conducere, cu insuficienta cardiaca etc) (1, 2, 3, 4)
 23. Anestezia la bolnavul cu suferinte pulmonare (1, 2, 3, 4)
 24. Anestezia la bolnavul cu suferinte renale, endocrine, hepatice, hematologice (1, 2, 3, 4)
 25. Grupele sanguine (metode de determinare, principii de compatibilitate) (5, 6)
 26. Transfuzia de sange si fractiuni (5, 6)
 27. Autotransfuzia (indicatii, tehnici) (5, 6)
 28. Raspunsul neuroendocrin, metabolic si inflamator la agresiune (5, 6)
 29. Modificari imunologice la bolnavul critic. Modalitati imunomanipulare (5, 6)
 30. Fiziopatologia generala a starii de soc (5, 6)
 31. Socul hipovolemic (cauze, mecanisme, tratament) (5, 6)
 32. Socul traumatic (fiziopatologie, trataent) (5, 6)
 33. Socul cardiogen (cauze, mecanisme, tratament) (5, 6)
 34. Alte forme de soc (anafilactic, anafilactoid, neurogen, endocrin) (5, 6)
 35. Infectie, sepsis, soc septic (cauze mecanisme) (5, 6)
 36. Tratamentul socului septic (5, 6)
 37. Solutii inlocuitoare de volum sanguin (5, 6)
 38. Droguri cu actiune cardiotonica si vasoactiva utilizate in starile de soc (5, 6)
 39. Sindromul de disfunctii organice multiple (cauze, mediatori, efecte la nivelul sistemelor de organe) (5, 6) 64. Tratamentul sindromului de disfunctii organice multiple (5, 6)
 40. Controlul infectiei in terapia intensive (5, 6)
 41. Riscul de infectie la personalul medical in A.T.I (5, 6)
 42. Antibioterapia (5, 6)
 43. Nutritia parentala si enterala (5, 6)
 44. Organizarea generala a sistemelor de medicina de urgenta (5, 6)
 45. Tehnici folosite in medicina de urgenta (mijloace de transport medicalizat al unui bolnav critic, evaluarea primara a unui bolnav critic in afara spitalului, analgezia si sedarea bolnavilor critici pe parcursul unui transport medicalizat, tehnici de abord al cailor aeriene si de ventilatie artificiala (5, 6)
 46. Evaluarea primara si resuscitarea unui politraumatism (in afara spitsului si la sosirea in spital) (5, 6)

 

 

 1. Evaluarea secundara si transferul unui politraumatism (5, 6)
 2. Terapia intensiva a traumatismelor cranio-cerebrale (5, 6)
 3. Arsuri (Terapia Intensiva in primele 72 de ore) (5, 6)
 4. Oprirea circulatorie (cauze, forme, bazic si advanced life support) (5, 6)
 5. Accidente de submersie (5, 6)
 6. Accidente prin electrocutare (5, 6)
 7. Anatomia si fiziologia respiratorie (5, 6)
 8. Evaluarea functionala respiratorie (5, 6)
 9. Insuficienta respiratrie acuta (5, 6)
 10. Injuria pulmonara acuta (ALI) – Sindromul de detresa respiratorie acuta (ARDS) (5, 6)
 11. Mentinerea libertatii cailor aeriene (intubatia traheala, traheotomia, intubatia traheala prelungita vs. traheotomie) (5, 6)
 12. Insuficienta respiratorie cronica acutizata (5, 6)
 13. Terapia intensiva in boala asmatica (5, 6)
 14. Terapie respiratorie adjuvanta (5, 6)
 15. Tehnici de suport ventilator artificial (indicatii, aparatura, tehnici conventionale, moduri de ventilatie, tehnici nonconventionale) (5, 6)
 16. Tehnici de „intarcare” (5, 6)
 17. Oxigenarea extracorporeala si eliminarea extracorporeala de CO2 (5, 6)
 18. Echilibrul hidroelectrolitic si acidobazic normal si patologic (5, 6)
 19. Insuficienta renala acuta (prerenala, renala intrinseca, postrenala – obstructiva) (5, 6)
 20. Insuficienta renala cronica (probleme de anestezie si terapie intensiva) (5, 6)
 21. Metode de epurare extrarenala (5, 6)
 22. Anestezia si terapia intensiva in transplantul renal (5, 6)
 23. Diabetul zaharat (forme clinice, comele cetozice si noncetozice, hipoglicemia) (5, 6)
 24. Terapia intensiva in hemoragiile digestive superioare (5, 6)
 25. Terapia intensiva in ocluzia intestinala (5, 6)
 26. Terapia intensiva in perforatiile acute ale tractului digestiv (5, 6)
 27. Peritonitele postoperatorii (5, 6)
 28. Pancreatita acuta (5, 6)
 29. Fistulele digestive externe postoperatorii (5, 6)
 30. Insuficienta hepatica acuta (5, 6)
 31. Insuficienta hepatica cronica si ciroza hepatica (5, 6)
 32. Defecte acute de hemostaza (Trombocitopenia, CID, Fibrinoliza acuta) (5, 6)
 33. Terapia cu anticoagulante, antiagrenante si terapia fibrinolitica (5, 6)
 34. Edemul cerebral (tipurile de edem cerebral, cauze, mecanisme, diagnostic, monitorizare, tratament) (5, 6)
 35. Fiziologia si fizopatologia termoreglarii (hipotermia indusa si accidentala, mijloace de control ale echilibrului termic perioperator, hipertermia maligna, socul caloric) (5, 6)
 36. Starile de coma (metabolice, traumatice, infectioase, tumori, vasculare – anoxice – ischemice, toxice exogene) (5, 6)
 37. Aspecte medicale si legale ale mortii cerebrale (5, 6)
 38. Boala coronariana (forme clinice, diagnostic, tratament de urgenta, terapia intensiva a complicatiilor) (5, 6)
 39. Terapia intensiva in tulburarile de ritm si conducere (forme clinice, diagnostic, tratament) (5, 6)
 40. Embolia pulmonara (diagnostic, tratament) (5, 6)
 41. Hipertensiunea pulmonara si cordul pulmonar cronic (terapie intensiva) (5, 6)
 42. Suport circulator mecanic (balon de contrapulsie, sisteme de asistare ventriculara) (5, 6)

 

BIBLIOGRAFIE:

Pentru postul de medic primar în specialitatea anestezie şi terapie intensivă:

 1. P.G. Barash, B.F. Cullen, R.K. Stoeling – Handbook of Clinical Anesthesia, Lippincott Williams&Wilkins, 2000
 2. G. Edward, E. Morgan, M.S. Mikhail, M.J. Murray -Clinical Anesthesiology, Appleton&Lange, 2001
 3. W.E. Hurford, M.T. Ballin, J.K. Davidson, K. Haspel, C.E. Rosow -Clinical Anesthesia Procedures of the

Massachusetts General Hospital

 

 

 

 1. E. Proca, G. Litarczec -Terapia pre- şi postoperatorie a bolnavului chirurgical, Tratatul de patologie

chirurgicală, Ed. Med., Buc., 1999

 1. J.M. Civetta – Critical Care, R.W. Taylor, R.R. Kirby
 2. R.S. Irwin, J.M. Rippe – Irwin and Rippe’s Intensive Care Medicine, Lippincott Williams&Wilkins, 2002

 

 

BIBLIOGRAFIE:

Pentru posturile de medici specialişti în specialitatea anestezie şi terapie intensivă:

 1. P.G. Barash, B.F. Cullen, R.K. Stoeling – Handbook of Clinical Anesthesia, Lippincott Williams&Wilkins,

2000

 1. G. Edward, E. Morgan, M.S. Mikhail, M.J. Murray -Clinical Anesthesiology, Appleton&Lange, 2001
 2. W.E. Hurford, M.T. Ballin, J.K. Davidson, K. Haspel, C.E. Rosow -Clinical Anesthesia Procedures of the

Massachusetts General Hospital

 1. E. Proca, G. Litarczec -Terapia pre- şi postoperatorie a bolnavului chirurgical, Tratatul de patologie

chirurgicală, Ed. Med., Buc., 1999

 1. J.M. Civetta – Critical Care, R.W. Taylor, R.R. Kirby
 2. R.S. Irwin, J.M. Rippe – Irwin and Rippe’s Intensive Care Medicine, Lippincott Williams&Wilkins, 2002

 

 

 MANAGER,

Prof. Dr. Alexandru Ulici

 

Director Finaciar-Contabil,

Ec. Victoria Gusianu

 

Sef Serviciu R.U.N.O.S.

Ref. spec. Cristina Ganea


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors