Concurs post Asistent Medical Debutant Generalist PL – Sterilizari

19 aprilie 2023 0
logo-spital-1.png

Afisare rezultate:

––––––––––––––––––––––

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU“, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, Sector 1, BUCURESTI in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata pentru 1 post de asistent medical debutant generalist PL din cadrul Sterilizari.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform prevederilor din Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022:

 

Conditii generale de participare la concurs :

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003– Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru postul  de Asistent medical debutant PL în specialitatea generalist:

– diplomă de absolvire a Şcolii Sanitare Postliceale

– diplomă de bacalaureat

– certificat membru OAMGMAMR şi/sau adeverinţă de membru al OAMGMAMR pentru

participare la concurs

– asigurare de malpraxis

– fără vechime în specialitatea postului

 

 

 

Candidatii vor depune dosarele pentru inscriere la concurs la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului incepand cu data de 19.04.2023 pana la data de 03.05.2023 ora 12,00, data limita de depunere a dosarelor, in intervalul orar, astfel:

 Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 -14,30; 

Vineri intre orele 07,30 – 10,00

 

Dosarele de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:

 

 1. a) formular de înscriere la concurs;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de naştere, a certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică, respectiv diploma de bacalaureat, diploma de absolvire a Şcolii Sanitare Postliceale;
 5. e) copia certificatului membru OAMGMAMR avizat şi valabil la data concursului sau adeverinţă de membru al OAMGMAMR pentru participare la concurs;
 6. f) copie după asigurarea de malpraxis;
 7. g) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 8. h) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 9. i) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 10. j) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 11. k) curriculum vitae, model comun european.
 12. l) chitanţă taxă de concurs de 40 lei.

 

Descarca documentele:

 

Copiile de pe actele mentionate vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Dosarele de inscriere vor fi depuse in volum complet, personal pana la data limita, respectiv 03.05.2023, ora 12,00.

NU se admit completari ulterioare termenului de depunere, dosarele incomplete vor fi respinse.

 

Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de-a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu, anterior datei de desfasurare a primei probe a concursului.

 

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “ din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI, astfel:

 

 • Depunerea dosarelor de concurs in perioada 19.04.2023 – 03.05.2023 pana la ora 12,00;
 • Selectia dosarelor candidatilor 04 .05.2023 – 05.05.2023;
 • Afisarea rezultatelor la selectia dosarelor 08.05.2023 ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele selectiei dosarelor se depun pana la data de 09.05.2023 ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la selectia dosarelor 10.05.2023 ora 12,00;  
 • Proba scrisa in data de 11.05.2023 ora 11,00;
 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa 12.05.2023, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele probei scrise se depun pana la data de 15.05.2023, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba scrisa 16.05.2023, ora 12,00;
 • Proba interviu in data de 17.05.2023, ora 11,00;
 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba de interviu 18.05.2023, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele la proba de interviu se depun pana la data de 19.05.2023, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba de inteviu 22.05.2023, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor finale 23.05.2023, ora 12,00.

 

Pentru fiecare proba a concursului punctajul este de maxim 100 puncte.

Pentru a fi declaratii admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.      

 

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea urmatoarei probe.              

            Sunt declarati admisi la proba scrisa si la proba de interviu candidatii care au obtinut minimum 50 puncte.

            Orice modificare survenita asupra unor aspecte referitoare la organizarea si desfasurarea concursului se publica prin afisare la sediul unitatii.

 

BIBLIOGRAFIE :

Pentru ocuparea postului de asistent medical debutant generalist (PL):

 1. Ordinul M.S. nr. 1761/2021 – pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficenţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor pentru dezinfecţia mȃinilor, în funcţie de nivelul de risc;
 2. Ordinul M.S. nr. 1226/2012 – pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţionala privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;
 3. Ordinul M.S. Nr. 1101/2016 – privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.

 

TEMATICA :

Pentru ocuparea postului de asistent medical debutant generalist (PL):

– Curatenia: Definitii, tipurii de produse utilizate, inregistrarea operatiunilor;

– Dezinfectia: Principii de utilizare a dezinfectantelor in spital

Nivele de dezinfectie

Dezinfectia de nivel inalt a aparaturii termosensibile

– Sterilizarea: Pregatirea materialelor pentru sterilizare

Decontaminarea/dezinfectie (manuala si automata)

Ambalare: tipuri de ambalaje

Aparate de sterilizare

Teste de verificare a eficientei al operatiunilor de sterilizare

Registrul de evidenta al operatiunilor de sterilizare

Depozitarea materialelor sterile

– Precauniuni standard

– Expunerea accidental a personalului la produse biologice: Atitudinea imediata, inregisratrea si

raportarea accidentului de expunere

– Gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale: Categorii de deseuri rezultate din activitatea

medicala

Ambalarea deseurilor

Depozitarea si transportul deseurilor rezultate

din activitatea medicala

 

 

 

 

 

– Igiena mainilor in unitatiile sanitare: Indicatii

Tipuri de produse utilizate

Tehnici recomandate in functie de nivelul de risc

– Infectii associate asistebtei medicale in unitatile sanitare; Organizarea activitatii de supraveghere,

prevenire si limitare a infectiilor associate

asistentei medicale in unitatile sanitare

Atributiile asistentei de la statia de serilizare

 

MANAGER,

Prof. Dr. Alexandru Ulici

 

 

Director Finaciar-Contabil,

Ec. Victoria Gusianu

 

 

Sef Serviciu R.U.N.O.S.

Ref. spec. Cristina Ganea


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors