Concurs post Curier – Serviciul Administrativ

19 iulie 2022 0
logo-spital-1.png

–––––

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU“, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI organiza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post vacant de curier din cadrul Serviciului Administrativ. 

Concursul se va desfasura un conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, modificarile si completatarile  ulterioare, in urmatoarele etape :

 • Selectia dosarelor de inscriere
 • Proba scrisa
 • Interviu

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale si specifice , conform art. 3 si art. 4 din H.G. nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare astfel:

 

Conditii generale de participare la concurs:

 • Are cetatenia romana , cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Ecomonic European si domiciliat in Romania ;
 • Cunoaste limba romana , scris si vorbit ;
 • Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;
 • Are capacitate deplina de exercitiu ;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza , atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie au de unitatiile sanitare abilitate ;
 • Indeplineste conditiile de studii si , dupa caz , de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;
 • Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiunii contra umanitatii , contra statului ori contra autoritatii , de serviciu sau in legatura cu serviciul , care impiedica infaptuirea justitiei , de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie , care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei , cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea .

 

Conditii specifice de participare la concurs :

 • Studii : generale/medii;
 • Fara vechime.

 

Dosarele pentru inscriere la concurs se vor depune la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului incepand cu data de 18.07.2022 pana la data de 29.07.2022 ora 10,00, in intervalul orar de Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 – 15,00,  Vineri intre orele 07,30 – 10,00  si va contine urmatoarele documente:

 

 1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei organizatoare ;
 2. copia actului de identitate ;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea condititiilor specifice ale postului ;
 4. copia carnetului de munca sau, dupa caz , o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor , in copie ;
 5. cazierul judiciar ;
 6. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate ;
 7. curriculum vitae ;
 8. chitanta taxa de concurs de 30 lei .

 

Documentele prevazute la punctele  b, c si d vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea .

Descarcati documentele:

 

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “ din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI astfel:

 

 • Proba scrisa in data de 17.08.2022 ora 10,00
 • Interviu in data de 22.08.2022 ora 10,00

 

Nr. 20.263 din 15.07.2022

MANAGER,

Conf. Dr. Alexanru Ulici

BIBLIOGRAFIE:

Pentru postul de curier:

 1. U.G nr. 13/2013 – privind serviciile postale .
 2. LEGEA nr. 477 din 08 noiembrie 2004 – privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
 3. LEGEA 319 din 14 iulie 2006 –  a securitattii si sanatatii in munca .
 4. LEGEA nr. 53/2003 – Codul Muncii.

 

TEMATICA

 1. U.G nr. 13/2013 – privind serviciile postale :

    – CAP  I       – Notiuni generale privind serviciul de curierat ;

– CAP VII   – Conditii de acceptare a trimiterilor postale;

– CAP VIII  – Obligatiile si responsabilitatile serviciului de curierat.

 

 1. LEGEA nr. 477 din 08 noiembrie 2004 – privind Codul de conduita a personalului  contractual din autoritatile si institutiile publice:

     – CAP  I   – Domeniul de aplicare si principii generale;

     – CAP  II   Norme generale de conduita profesionala a personalului contractual.

 

 1. LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 –  a securitattii si sanatatii in munca :

    – CAP   III  –  Obligatiile  angajatorilor ;

    – CAP   IV  –  Obligatiile lucratorilor.

 

 1. LEGEA nr. 53/2003 – Codul Muncii.

                          – Drepturile si obligatiile salariatilor .


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors