Concurs post Economist gr. II – Serviciul de Achizitii Publice – Contractare

18 martie 2024 0
logo-spital-1.png

Afisare rezultate:

––––––––––––

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU“, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, Sector 1, BUCURESTI in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, organizeaza concurs pentru ocuparea pe durata  determinata, pe perioada cat titular de post are contractul individual de munca suspendat pana la data de 30.11.2024,  pentru un post vacant corespunzator functiei contractuale de executie, dupa cum urmeaza:

 

– 1 post de economist gradul II din cadrul Serviciului de Achizitii Publice, Contractare.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 14 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022:

 

Conditii generale de participare la concurs :

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003– Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru postul de economist gradul II:

– studii: superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta

– diplomă de bacalaureat

– vechime minim 6 luni în specialitatea postului

 

Candidatii vor depune dosarele pentru inscriere la concurs la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului incepand cu data de 18 martie 2024 pana la data de 22 martie 2024 ora 12,00, data limita de depunere a dosarelor, in intervalul orar, astfel:

 

 

 Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 -14,30; 

Vineri intre orele 07,30 – 10,00

 

Dosarele de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:

 

 1. a) formular de înscriere la concurs;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de naştere, a certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică, respectiv diploma de bacalaureat;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) curriculum vitae, model comun european.
 10. j) chitanţă taxă de concurs de 80 lei.

 

Descarca documentele:

 

Copiile de pe actele mentionate vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Dosarele de inscriere vor fi depuse in volum complet, personal pana la data limita, respectiv 22.03.2024, ora 12,00.

NU se admit completari ulterioare termenului de depunere, dosarele incomplete vor fi respinse.

 

Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de-a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu, anterior datei de desfasurare a primei probe a concursului.

 

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “ din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI, astfel:

 • Depunerea dosarelor de concurs in perioada 18.03.2024 – 22.03.2024 pana la ora 12,00;
 • Selectia dosarelor candidatilor 25.03.2024 ;
 • Afisarea rezultatelor la selectia dosarelor 26.03.2024 ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele selectiei dosarelor se depun pana la data de 27.03.2024 ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la selectia dosarelor 28.03.2024 ora 12,00;
 • Proba scrisa in data de 02.04.2024 ora 12,30;
 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa 03.04.2024, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele probei scrise se depun pana la data de 04.04.2024, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba scrisa 05.04.2024, ora 12,00;
 • Proba interviu in data de 08.04.2024, ora 13,00;
 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba de interviu 09.04.2024, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele la proba de interviu se depun pana la data de 10.04.2024, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba de inteviu 11.04.2024, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor finale 12.04.2024, ora 12,00.

 

 

Pentru fiecare proba a concursului punctajul este de maxim 100 puncte.

Pentru a fi declaratii admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.      

 

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea urmatoarei probe.              

            Sunt declarati admisi la proba scrisa si la proba de interviu candidatii care au obtinut minimum 50 puncte.

            Orice modificare survenita asupra unor aspecte referitoare la organizarea si desfasurarea concursului se publica prin afisare la sediul unitatii.

 

BIBLIOGRAFIE :

Pentru ocuparea postului de economist gradul II:

 1. LEGEA nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice – publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 23 mai 2016;
 2. G. nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice – publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 6 iunie 2016;
 3. LEGEA nr. 101/2016 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor – publicata in: MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 23 mai 2016.

 

TEMATICA :

Pentru ocuparea postului de economist gradul II:

 1. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică;
 2. Definiţii in sensul LEGII nr. 98/2016;
 3. Procedurile de atribuire reglementate de  LEGEA nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 4. Achizitia directa;
 5. Derularea procedurilor de achizitie publica;
 6. Instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică (Acordul-cadru, Sistemul dinamic de achiziţii, Licitaţia electronica);
 7. Reguli de publicitate şi transparenţă; Initierea procedurii ;
 8. Elaborarea documentaţiei de atribuire; Documentul unic de achiziţie European;
 9. Etapele procesului de achiziţie publică;
 10. Planificarea achizitiilor publice;
 11. Intocmirea Programului anual al achiziţiilor publice;
 12. Comisia de evaluare şi modul de lucru al acesteia;
 13. Dosarul achiziţiei publice;
 14. Finalizarea contractului de achiziţie publică;
 15. Notificarea prealabilă (termene);
 16. Soluţionarea contestaţiei; Soluţiile pe care le poate pronunţa CNSC;

 

MANAGER,

Prof. Dr. Alexandru Ulici

 

 

 

Director Finaciar-Contabil,

Ec. Victoria Gusianu

 

 

Sef Serviciu R.U.N.O.S.

Ref. spec. Cristina Ganea


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors