Concurs post Kinetoterapeut – Unitatea de Arsi Grav

17 iunie 2022 0
logo-spital-1.png

––––––––––––

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU“, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI organiza concurs pentru ocupare pe perioada nedeterminata a 0,5 (norma) post vacant de kinetoterapeut din cadrul Unitatii de Arsi Grav.

 

Concursul se va desfasura un conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, modificarile si completatarile  ulterioare, in urmatoarele etape :

 

 • Selectia dosarelor de inscriere
 • Proba scrisa
 • Interviu

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale si specifice , conform art. 3 si art. 4 din H.G. nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare astfel :

 

Conditii generale de participare la concurs:

 • Are cetatenia romana , cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Ecomonic European si domiciliat in Romania ;
 • Cunoaste limba romana , scris si vorbit ;
 • Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;
 • Are capacitate deplina de exercitiu ;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza , atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie au de unitatiile sanitare abilitate ;
 • Indeplineste conditiile de studii si , dupa caz , de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;
 • Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiunii contra umanitatii , contra statului ori contra autoritatii , de serviciu sau in legatura cu serviciul , care impiedica infaptuirea justitiei , de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie , care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei , cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea .

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru 0,5 (norma) post de kinetoterapeut:

–   Studii superioare absolvite cu diploma de licenta in specialitatea postului;

–   Diploma de bacalaureat;

–   Vechime minim 6 luni în specialitate;

 

Dosarele pentru inscriere la concurs se vor depune la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului incepand cu data de 20.06.2022 pana la data de 01.07.2022 ora 10,00, in intervalul orar de Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 – 15,00,  Vineri intre orele 07,30 – 10,00  si va contine urmatoarele documente:

 

 1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei organizatoare ;
 2. copia actului de identitate ;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea condititiilor specifice ale postului ;
 4. copia carnetului de munca sau, dupa caz , o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor , in copie ;
 5. cazierul judiciar ;
 6. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitat;
 7. curriculum vitae ;
 8. chitanta taxa de concurs de 80 lei .

 

Documentele prevazute la punctele  b, c si d vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea .

Descarca documentele:

 

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “ din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI astfel:

 

 • Proba scrisa in data de 25.07.2022 ora 10,00
 • Interviu in data de 28.07.2022 ora 10,00

 

Nr. 16.707 din 16.06.2022

MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici

 

BIBLIOGRAFIE ŞI TEMATICĂ:

Pentru 0,5 (norma) post de kinetoterapeut:

 1. Total Burn Care – David N. Herndon, Saunders 2018, 5th Edition;
 2. Principles and Practice in Burn Surgery – Juan P. Barret – Nerin, David N. Herndon, Ed. Marcel Dekker, New York, 2005;
 3. Burn Care and Rehabilitation Principles and Practice, Contemporary Perspectives in Rehabilitation in Rehabilitation – Reginald L. Richard, Marlys Staley, 1st Edition 1994;
 4. Manual de Chirurgie Plastica – Dan Mircea Enescu, Ion Bordeianu, Ovidius University Press 2001;
 5. Arsurile Copilului – Prof. Dr. Dan Mircea Enescu, Dr. Mihaela Enescu, Ed. MedicArt 2003 – Bucuresti;
 6. Kinetologie profilactica terapeutica si recuperare – Tudor Sbenghe, Ed. Medicala, Bucuresti 1987;
 7. Medicina fizica si de reabilitare – Randall L. Braddom, ed. 4, Bucuresti 2015;
 8. Electoterapie – Andrei Radulescu, Ed. Medicala, Bucuresti 2018;
 9. Metodica recuperarii mainii – Aplicatii in kinetoterapie si medicina sportiva –  Elena Luminita Sidenco, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors