Concurs post Medic Specialist, Medic Rezident an V Pediatrie – UPU

6 septembrie 2023 0
logo-spital-1.png

Afisare rezultate:

–––––––––––

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU“, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, Sector 1, BUCURESTI in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata pentru urmatoarele posturi vacante corespunzatoare functiilor contractuale de executie, dupa cum urmeaza:

 – 1 post de medic specialist confirmat în specialitatea pediatrie din cadrul Unităţii de Primire Urgenţe;

– 1 post de medic rezident anul V, ultimul an de pregătire, confirmat în specialitatea pediatrie din cadrul Unităţii de Primire Urgenţe.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 14 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022:

 

Conditii generale de participare la concurs :

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003– Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru postul de medic specialist în specialitatea pediatrie:

– diplomă de licenţă

– diplomă de bacalaureat

– stagiu de rezidenţiat terminat

– certificat de specialist

– certificatul de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs

– asigurare de malpraxis

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru postul  de medic rezident anul V, ultimul an de pregătire în specialitatea pediatrie:

– diplomă de licenţă

– diplomă de bacalaureat

– promovarea examenului de verificare a cunoştinţelor prevăzute de curriculumul de pregătire a

anului de formare

– vechime ca medic rezident de minim 4 ani în specialitatea postului

– certificatul de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs

– asigurare de malpraxis

 

Candidatii vor depune dosarele pentru inscriere la concurs la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului incepand cu data de 07.09.2023 pana la data de 20.09.2023 ora 12,00, data limita de depunere a dosarelor, in intervalul orar, astfel:

 Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 -14,30; 

Vineri intre orele 07,30 – 10,00

 

Dosarele de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:

 

 1. a) formular de inscriere
 2. b)copia de pe diploma de licență
 3. c) certificatul de specialist
 4. d)copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
 5. e)dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la  455 alin. (1) lit. e)sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România;
 6. f)acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
 7. g)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 8. h)certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la  1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i)adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 10. j)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 11. k)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 12. l)curriculum vitae, model comun european.
 13. m) chitanţă taxă de concurs de 150 lei.

Documentele prevăzute  de la  lit. e) și g) sunt valabile 3 luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Descarca documentele:

 

Copiile de pe actele mentionate vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Dosarele de inscriere vor fi depuse in volum complet, personal pana la data limita, respectiv 20.09.2023, ora 12,00.

NU se admit completari ulterioare termenului de depunere, dosarele incomplete vor fi respinse.

 

Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de-a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu, anterior datei de desfasurare a primei probe a concursului.

 

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “ din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI, astfel:

 

 • Depunerea dosarelor de concurs in perioada 07.09.2023 – 20.09.2023 pana la ora 12,00;
 • Selectia dosarelor candidatilor 21.09.2023 – 22.09.2023;
 • Afisarea rezultatelor la selectia dosarelor 25.09.2023 ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele selectiei dosarelor se depun pana la data de 26.09.2023 ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la selectia dosarelor 27.09.2023 ora 12,00;
 • Proba scrisa in data de 11.10.2023 ora 09,00;
 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa 12.10.2023, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele probei scrise se depun pana la data de 13.12.2023, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba scrisa 16.10.2023, ora 12,00;
 • Proba clinică în data de 16.10.2023, ora 14,00;
 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba clinică 17.10.2023, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele la proba clinică se depun pana la data de 18.10.2023, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba clinică 19.10.2023, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor finale 20.10.2023, ora 12,00.

 

Pentru fiecare proba a concursului punctajul este de maxim 100 puncte.

Pentru a fi declaratii admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.      

 

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea urmatoarei probe.              

            Sunt declarati admisi la proba scrisă si la proba clinică candidatii care au obtinut minimum 50 puncte.

            Orice modificare survenita asupra unor aspecte referitoare la organizarea si desfasurarea concursului se publica prin afisare la sediul unitatii.

 

TEMATICA :

 1. Creşterea şi dezvoltarea. Factorii endogeni şi exogeni care o modelează. Particularităţi morfologice şi fiziologice ale diferitelor perioade ale copilăriei. Criterii de evaluare a creşterii şi dezvoltării.
 2. Nutriţie şi alimentaţie pediatrică. Elemente de nutriţie pediatrică, alimentaţia sugarului şi a copilului sănătos.
 3. Patologie prenatală: noţiuni de genetică. Anomalii cromozomiale (anomalii numerice, deletii, translocaţii). Mutaţii genetice, ereditatea mendeleana.
 4. Embriopatii, fetopatii.
 5. Nou-nascutul la termen; incidentele fizologice ale perioadei perinatale; alimentaţia şi îngrijirea nou-nascutului normal.
 6. Prematuritatea, dismaturitatea.
 7. Patologia neonatala; detresa neurologica; icterele nou-nascutului; encefalopatia hipoxic-ischemica perinatala; hemoragiile intracraniene , infectiile nou-nascutului; convulsiile neonatale.
 8. Malnutriţia protein-calorică şi malnutriţia proteică. Recuperarea nutriţionala a malnutriţiei.
 9. Rahitismul carential comun, tetania, rahitismele vitamino-D rezistente.
 10. Vărsăturile; hematemeza; sȃngerarea rectală.
 11. Durerile abdominale recurente.
 12. Boala diareica acuta simplă.
 13. Bolile diareice acute cu sindrom de deshidratare. Rehidratarea hidroelectrolitica şi acido-bazică; rehidratarea orala si parentala. Principiile nutritiei parentale.
 14. Enteria necrozantă.
 15. Sindroame de malabsorţie.
 16. Boala celiaca.
 17. Boli inflamatorii cronice ale colonului.
 18. Insuficienţa pancreatica exocrina. Fibroza chistică.
 19. Parazitoze intestinale.
 20. Ulcerul gastro-duodenal la copil.
 21. Stenoza hipertrofică de pilor.
 22. Peritonitele acute primitive şi secundare.
 23. IACRS; rinofaringită acută; adenoiditele acute şi cronice; angine acute; sinuzite; otită medie acută; otomastoidita acută şi cronică; laringitele acute; traheobronsite acute.
 24. Pneumonii acute şi cronice la copil.
 25. Pleurezii.
 26. Astmul bronşic, bronşiolitele acute, weezing recurent.
 27. Insuficienţă acută şi cronică la copil.
 28. Boli congenitale de cord; clasificarea şi terminologia bolilor congenitale de cord. Boli congenitale de cord necianogene boli congenitale de cord cianogene.
 29. Malformaţii obstructive şi anomalii valvulare.
 30. Boli cardiovasculare dobȃdite: endocardite bacteriene, miocardite acute, pericardite, cardiomiopatii.
 31. Tulburari de ritm şi de conducere.
 32. HTA la copil.
 33. Insuficienţa cardiacă a sugarului şi copilului.
 34. Şocul în pediatrie.
 35. Reumatismul articular acut.
 36. Colagenoze: Arterita cronica juvenila, lupusul eritematos sistemic, dermatomiozita juvenilă, vasculitele imune, boala Kawasaki.
 37. Infecţiile tractului urinar.
 38. Glomerulonefrita acuta postinfecţioasă.
 39. Sindroamele nefrotice la copil.
 40. Insuficienţă renală acută şi cronică.
 41. Icterele sugarului şi copilului.
 42. Hepatitele cronice şi cirozele hepatice.
 43. Insuficienţă hepatică acută.
 44. Sindroamele anemice: anemia hipocromă hiposideremică , anemiile hemolitice congenitale şi dobȃndite, corpusculare şi extra corpusculare, anemiile hipoplazice şi aplazice, anemiile prin deturnare, anemiile prin deperditie.
 45. Patologia hemostazei: trombocitopenii, trombocitopatii, coagulopatii, CDI, fibrinoliza acută.
 46. Leucemiile acute şi cronice ale copilului.
 47. Limfoame maligne.
 48. Tumori solide la copil: nefroblastomul, neuroblastomul, histiocitoza X.
 49. Meningitele acute.
 50. Encefalite acute.
 51. Convulsiile accidentale şi epilepsia copilului.
 52. Stările comatoase.
 53. Paraliziile cerebrale infantile; retardul mintal.
 54. Sindromul hipoton la copil.
 55. Sindromul de hipertensiune intracraniană şi edemul cerebral acut.
 56. Sindroamele de imunodeficienţă congenitală.
 57. SIDA la copil.
 58. Diabetul zaharat.
 59. Obezitatea la copil.
 60. Boli congenitale de metabolism (anomalii ale metabolismului hidrocarbonatelor, lipidelor, proteinelor).
 61. Stopul cardio-respirator şi reanimarea cardiorespiratorie.
 62. Intoxicţtiile acccidentale cu alcool etilic şi metilic; oxid de carbon; hidrocarburi volatile, ciuperci otravitoare, plumb şi derivaţii, substanţe methemoglobinizante, substanţe corozive, organofosforate, atropina, neuroleptice, antidepresoare triciclice, substanţe deprimante ale SNC, digitala, antagonisti ai vitaminei K.
 63. Rujeola.
 64. Rubeola.
 65. Varicela.
 66. Tusea convulsivă.
 67. Mononucleoza infecţioasă.
 68. Parotidita infecţioasă.
 69. Infecţia cu herpes virus, infecţia cu virusul citomegalic.
 70. Difteria.
 71. Scarlatina.
 72. Dizenteria.
 73. Salmonelozele.
 74. Poliomielita.
 75. Hepatitele acute virale.
 76. Tetanosul.
 77. Toxinfecţiile alimentare.
 78. Tuberculoza copilului.
 79. Luxaţia congenitală de şold.

 

BIBLIOGRAFIE:

 1. E.P. Ciofu – Tratat de Pediatrie, ed. I, Ed. Med., Bucureşti 2001;
 2. E.P. Ciofu – Esenţialul în pediatrie, Ed. Amaltea, Bucureşti 2002;
 3. T. Zamfir, I Bȃsca, M Jianu – Chirurgie, ortopedie şi urologie pediatrică, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti 1995.

 

 

MANAGER,

Prof. Dr. Alexandru Ulici

 

Director Finaciar-Contabil,

Ec. Victoria Gusianu

 

Sef Serviciu R.U.N.O.S.

Ref. spec. Cristina Ganea


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors