Concurs post Medicina de Urgenta – UPU

27 aprilie 2023 0
logo-spital-1.png

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU“, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, Sector 1, BUCURESTI in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata pentru urmatoarele posturi vacante corespunzatoare functiilor contractuale de executie, dupa cum urmeaza:

 – 1 post de medic specialist confirmat în specialitatea medicina de urgenta din cadrul Unităţii de Primire Urgenţe.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 14 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022:

 

Conditii generale de participare la concurs :

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003– Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru postul  de medic specialist în specialitatea medicina de urgenta:

– diplomă de licenţă

– diplomă de bacalaureat

– stagiu de rezidenţiat terminat

– certificat de specialist

– certificatul de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs

– asigurare de malpraxis

 

Candidatii vor depune dosarele pentru inscriere la concurs la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului incepand cu data de 28.04.2023 pana la data de 12.05.2023 ora 12,00, data limita de depunere a dosarelor, in intervalul orar, astfel:

 Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 -14,30; 

Vineri intre orele 07,30 – 10,00

 

Dosarele de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:

 

 1. a) formular de inscriere
 2. b)copia de pe diploma de licență
 3. c) certificatul de specialist
 4. d)copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
 5. e)dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la  455 alin. (1) lit. e)sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România;
 6. f)acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
 7. g)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 8. h)certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la  1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i)adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 10. j)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 11. k)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 12. l)curriculum vitae, model comun european.
 13. m) chitanţă taxă de concurs de 150 lei.

Documentele prevăzute  de la  lit. e) și g) sunt valabile 3 luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

 

Copiile de pe actele mentionate vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

 

Dosarele de inscriere vor fi depuse in volum complet, personal pana la data limita, respectiv 12.05.2023, ora 12,00.

 

NU se admit completari ulterioare termenului de depunere, dosarele incomplete vor fi respinse.

Descarca documentele:

Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de-a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu, anterior datei de desfasurare a primei probe a concursului.

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “ din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI, astfel:

 

 • Depunerea dosarelor de concurs in perioada 28.04.2023 – 12.05.2023 pana la ora 12,00;
 • Selectia dosarelor candidatilor 15.05.2023 – 16.05.2023;
 • Afisarea rezultatelor la selectia dosarelor 17.05.2023 ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele selectiei dosarelor se depun pana la data de 18.05.2023 ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la selectia dosarelor 19.05.2023 ora 12,00;
 • Proba scrisa in data de 08.06.2023 ora 09,00;
 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa 09.06.2023, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele probei scrise se depun pana la data de 12.06.2023, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba scrisa 13.06.2023, ora 12,00;
 • Proba clinică în data de 14.06.2023, ora 09,00;
 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba clinică 15.06.2023, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele la proba clinică se depun pana la data de 16.06.2023, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba clinică 19.06.2023, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor finale 20.06.2023, ora 12,00.

 

Pentru fiecare proba a concursului punctajul este de maxim 100 puncte.

Pentru a fi declaratii admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.      

 

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea urmatoarei probe.              

            Sunt declarati admisi la proba scrisă si la proba clinică/practică candidatii care au obtinut minimum 50 puncte.

            Orice modificare survenita asupra unor aspecte referitoare la organizarea si desfasurarea concursului se publica prin afisare la sediul unitatii.

 

TEMATICA :

 1. Fiziopatologia durerii.
 2. Anestezice locale.
 3. Analgetice majore (morfinice).
 4. Analgetice non morfinice.
 5. Anestezicele volatile.
 6. Substanţe sedative, hipnotice, psihotrope.
 7. Sistemul nervos vegetativ (anatomie, fiziologie). Farmacologia drogurilor cu acţiune vegetativă (colinergice, parasimpatolitice, catecolamine, simpatolitice).
 8. Substanţe cu acţiune miorelaxantă.
 9. Tehnici de anestezie loco-regională.
 10. Tehnici de anestezie generală.
 11. Tehnici de analgezie .
 12. Analgezie-sedare în condiţii prespitaliceşti.
 13. Menţinerea libertăţii căilor respiratorii; masca laringiană intubaţia traheală traheostomia.
 14. Grupele sanguine. Transfuzia de sânge şi fracţiuni; autotransfuzia.
 15. Accidente şi incidente ale transfuziei sanguine.
 16. Fiziopatologia generală a stării de şoc.
 17. Şocul hipovolemic.
 18. Şocul cardiogen.
 19. Infecţie. Sepsis. Şoc septic.
 20. Soluţii înlocuitoare de volum sanguin.
 21. Droguri cu acţiune cardiotonică şi vasoactivă utilizate în stările de şoc.
 22. Oprirea cardio-circulatorie. Măsuri de resuscitare. (ACLS, ATLS, PALS, Neo-natal ALS)
 23. Insuficienţa respiratorie acută şi cronică.

 

 1. Injuria pulmonară acută (ALI). Sindromul de detresa respiratorie acută (ARDS).
 2. Tehnici de suport ventilator artificicial.
 3. Stările de comă (metabolice, traumatice, infecţioase, vasculare-anoxice, toxice exogene).
 4. Moartea cerebrala (aspecte medicale şi legale).
 5. Evaluarea primara a unui bolnav critic în afara spitalului.
 6. Supravegherea şi monitorizarea unui bolnav în condiţii prespitaliceşti şi în timpul transportului.
 7. Particularităţi ale transportului aerian la bolnavii critici.

 

CARDIOLOGIE ŞI PATOLOGIE VASCULARĂ

 1. Durerea toracică. Criza anginoasă.
 2. Tulburăi paroxistice de ritm cardiac şi de conducere.
 3. Sincopa şi lipotimia.
 4. Infarctul acut de miocard.
 5. Edemul pulmonar acut cardiogen.
 6. Pericarditele. Tamponadă cardiacă.
 7. Endocardita acută.
 8. Criza hipertensivă.
 9. Disecţia acută de aortă.
 10. Ischemia acută a membrelor inferioare.
 11. Boala tromboembolică.
 12. Accidentele legate de tratamentul anticoagulant.
 13. Urgenţe la bolnavii purtători de proteze valvulare.
 14. Tromboliza: indicaţii,contraindicaţii, tehnică.

 

PNEUMOLOGIE

 1. Dispneea.
 2. Cianoza.
 3. Hemoptizia.
 4. Criza de astm. Starea de rău astmatic.
 5. Insuficienţa respiratorie acuta la bolnavul cu insuficienţă respiratorie cronică.
 6. Pneumopatii infecţioase.
 7. Pleurezii.
 8. Pneumotoraxul.
 9. Pneumonia de aspiraţie.

 

PATOLOGIE ABDOMINALĂ

 1. Durerea abdominală.
 2. Icterul.
 3. Apendicita acută.
 4. Peritonitele acute generalizate.
 5. Pancreatita acută.
 6. Colecistita acută.
 7. Ocluzia intestinală.
 8. Complicaţii ale bolii ulceroase gastro-duodenale.
 9. Hernia strangulată.
 10. Ischemia intestinală acută.
 11. Insuficienţa hepatica acută fulminantă.
 12. Hemoragia digestivă.
 13. Diareea acută.
 14. Urgenţe proctologice.

 

NEUROLOGIE

 1. Cefaleea.
 2. Algiile faciale.
 3. Sindromul meningeal.
 4. Hipertensiunea intracraniană.
 5. Crizele convulsive. Epilepsia.
 6. Paralizii extensive.
 7. Hemoragia cerebro-meningee.
 8. Accidentele vasculare ischemice.
 9. Sciatalgia.
 10. Compresia medulară.

 

URGENŢE METABOLICE

 1. Dezechilibre acido-bazice.
 2. Tulburari hidroelectrolitice.
 3. Hipoglicemia.
 4. Acido-cetoza diabetica.
 5. Coma hiperosmolara.
 6. Insuficenţa suprarenaliană acută.
 7. Tireotoxicoza.
 8. Coma mixedematoasă.
 9. Tetania. Spasmofilia.

 

PSIHIATRIE

 1. Agitaţia. Anxietatea. Evaluarea şi atitudinea faţă de pacientul violent.
 2. Depresia.
 3. Tentativa de suicid.
 4. Isteria.
 5. Tulburaţi psihiatrice de origine organică.

 

OBSTETRICA-GINECOLOGIE

 1. Naşterea la domiciliu inopinată.
 2. Sarcina extrauterină.
 3. Sângerarea uterina în primul trimestru de sarcină.
 4. Sângerarea uterina în ultimul trimestru de sarcină.
 5. Hipertensinea arterială şi sarcină. Eclampsia.
 6. Febra post-partum.
 7. Infecţii genitale.
 8. Metroragiile.
 9. Violul şi abuzurile sexuale.
 10. Apendicita acută în timpul sarcinii.

 

TRAUMATOLOGIE

 1. Conduita prespitaliceasca în fata unui politraumatizat (evaluare primara şi resuscitare).
 2. Preluarea unui politraumatizat la spital; Evaluarea secundară.
 3. Sindroame de compresie traumatică.
 4. Traumatisme cranio-cerebrale.
 5. Traumatisme rahidiene.
 6. Traumatisme toracice.
 7. Traumatisme abdominale.
 8. Traumatisme ale căilor urinare.
 9. Hematoame retroperitoneale.
 10. Traumatisme ale membrelor.
 11. Secţiuni traumatice ale membrelor.
 12. Traumatisme maxilofaciale.
 13. Traumatisme la femeia gravida.
 14. Politraumatisme, suportul avansat pentru traumatologie; preluarea unui politraumatizat la spital (evaluarea primara, secundară, resuscitare şi investigaţii)

 

TOXICOLOGIE

 1. Terapia de urgenţă a unei intoxicaţii.
 2. Intoxicaţia cu psihotrope (benzodiazepine, barbiturice, neuroleptice).
 3. Intoxicaţia cu antidepresoare triciclice.
 4. Intoxicaţia cu opiacee.
 5. Intoxicaţia cu teofilina.
 6. Intoxicaţia cu beta blocante.
 7. Intoxicaţia cu analgetice non morfinice.
 8. Intoxicaţia cu digitalice.
 9. Intoxicaţia cu pesticide.
 10. Intoxicaţia cu ciuperci.
 11. Intoxicaţia cu monoxid de carbon şi alte gaze hipoxemiante.
 12. Toxicomania: supradozare; dependenţa; sevrajul.
 13. Intoxicaţia cu alcool.
 14. Înţepaturile de himenoptere.
 15. Muşcăturile de şerpi şi alte animale.
 16. Ingestia de substanţe caustice, hidrocarburi şi solvenţi organici.

 

URGENŢE INFECŢIOASE

 1. Orientare diagnostică în faţa unui sindrom febril.
 2. Gripa.
 3. Tetanos.
 4. Botulism.
 5. Turbare.
 6. Gangrena gazoasă.
 7. Encefalita virală.
 8. Meningita bacteriană.
 9. Infecţia cu salmonele (febra tifoidăşsi paratifoida).
 10. Urgenţe la bolnavii cu SIDA.
 11. Infecţiile părtilor moi.

 

UROLOGIE

 1. Colica nefretică.
 2. Retenţia acută de urină.
 3. Hematuria.
 4. Priapismul.
 5. Insuficienţa renală acută.
 6. Pielonefrita acută.
 7. Prostatita acută. Uretrita acută.
 8. Torsiunea de testicul.
 9. Urgenţe la bolnavul cu insuficienţa renală dializat cronic.

 

HEMATOLOGIE

 1. Sindroame hemoragice.
 2. Tratamentul de urgenţa al hemofilicului.
 3. Methemoglobinemii dobândite.

 

OFTALMOLOGIE

 1. Durerea oculară.

 

 

 1. Glaucomul acut.

157.Tulburări acute ale vederii.

158.Traumatisme şi arsuri oculare.

 

O.R.L.

 1. Corp străin laringo-traheo-bronşic
 2. Vertijul.
 3. Surditatea de apariţie brutală.
 4. Dispneea laringiană.
 5. Epistaxis.
 6. Angina.
 7. Sinuzite acute.
 8. Otite acute.

 

DERMATOLOGIE

 1. Erupţie febrilă.
 2. Urticarie şi edem Quincke.
 3. Leziuni cutanate buloase.
 4. Sindromul Lyell.
 5. Necroza cutanată.
 6. Celulite infecţioase.

 

PEDIATRIE

 1. Resuscitarea nounascutului şi copilului.
 2. Durerea abdominala la copil.
 3. Criza de astm la copil.
 4. Corp strain traheo-bronsic la copil.
 5. Dispneea sugarului.
 6. Convulsiile la copil.
 7. Deshidratarea sugarului.
 8. Diareea acută la copil.
 9. Vărsăturile la copil.
 10. Moartea subita a sugarului
 11. Meningita acută la copil.

 

GERIATRIE

 1. Febra la vârstnic.
 2. Deshidratarea la vârstnic.
 3. Anemia vârstnicului.
 4. Confuzia mentală şi depresia vârstnicului.

 

AFECŢIUNI DATORATE MEDIULUI

 1. Arsurile.Degerăturile.
 2. Accidente prin electrocutare.
 3. Accidente de submersie.
 4. Accidente prin spânzurare.
 5. Hipotermii accidentale.
 6. Hipertemii accidentale .

 

MEDICINA IN SITUAŢII DE CATASTROFĂ

 1. Leziuni prin gaze de luptă.
 2. Leziuni prin arme de foc.
 3. Leziuni în caz de cutremur.
 4. Accidente nucleare.

 

ASPECTE ADMINISTRATIVE ÎN MEDICINA DE URGENŢĂ

 1. Medicina de urgenţă academică (învăţământ, cercetare).
 2. Etica profesională (relaţia cu pacientul, relaţia cu ceilalţi doctori).
 3. Aspectele medico-legale (legile, responsabilitatea, consimţământul).
 4. Organizarea serviciilor de medicină de urgenţă (sisteme de comunicare, vehicule de transport, protocoale medicale, administrarea sistemului de urgenţă).
 5. Accidentele colective şi catastrofe: aspecte tactice şi logistice.

 

BIBLIOGRAFIE:

 1. Sepulveda S, Sauvageon X. & colab. (sub red.) – Ghid practic de medicină de Urgenţă Prespitalicească, Ed. Libra, Buc., 1995
 2. Schafller Arne, Jorg Braun (sub red.) – Ghid Clinic – Explorări, Diagnostic, Terapie, Urgenţe, Ed. Med., Buc., 1995
 3. Aubert Fr., Guittard Ph.

– Esenţial Medical de Buzunar, Ed. Libra 2002 4. Beuran M. (sub red.)

– Colecţia Medicului Rezident :

– Ghidul Medicului de Gardă

– Ghid de Urgenţe Pediatrice

– Ghid de Urgenţe în Chirurgia Generală

– Ghid de Urgenţe în ORL, Oftalmologie, Chirurgie Cervico-Oro-Maxilo-Facială

– Ghid de Urgenţe în Ginecologie-Obstetrică

– Ghid de Urgenţe Medico-Judiciare

– Ghid de Urgenţe în Medicină Internă

– Ghid de Urgenţe în Psihiatrie

– Ghid de Manevre Medicale şi Colaborarea Medic – Asistentă

 1. Gherasim L. (sub red) – Medicina Internă , vol.I, 2001, Ed. Medicală, vol.II, 1996, vol III, 1998, vol. IV, 2002
 2. Proca E. (sub red.) – Tratat de Patologie Chirurgicală, vol.I-IV, Ed.Med., Buc.
 3. Griffith – Consult medical în 5 minute
 4. Braunwald F. – Cardiologie, 2000
 5. Angelescu N. – Propedeutica Medico-Chirurgicală
 6. Voicu V. – Toxicologie, 1999
 7. Ursea N. – Urgenţe Medicale
 8. Voiculescu M. – Boli Infecţioase
 9. Biza A. şi colab. – Urgenţe Majore în Pediatrie , ed. II,2002 1
 10. Ciofu E., Ciofu C. – Esenţial în Pediatrie, 1998

15, Harrison – Principii de Medicină Internă

 1. Ulmeanu C., Orăşeanu D. – Toxicologie pediatrică
 2. Mănăstireanu Dan – Medicina de Urgenţă (Catastrofe şi Dezastre), vol. I,II,III,IV,V
 3. Advanced Trauma Life Support. Course for Physicians, 1998
 4. Advanced Cardia Life Support. Course for Physicians, 1998
 5. Pediatric Advanced Life Suport. Course for Physicians, 1998
 6. The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy, 2002
 7. Civetta M., Tylor Robert, Kirby Robert – Critical Care, 1997
 8. Kirby, Gravenstein – Clinical Anesthesia Practice
 9. Resuscitatione – 2000, 2001
 10. Mengert T., Eisenberg M.S., Copass M.K.- Emergency Medical Therapy, 1996
 11. Roberts J.R., Hedges J.R. – Clinical Procedures in Emergency Medicine, 7th ed.
 12. Tintinalli J.F., Ruiz F., Krome R. – Emergency Medicine A Comprehensive Study Guide
 13. Rosen & Barkin – Principles of Emergency Medicine
 14. Schwartz R. – Emergency Medicine

30 Shoemaker – Principles of Anesthesia and Intensive Care

 1. Adams – Principals of Neurology
 2. Pearls – Pediatric Emergency Medicine
 3. Tintinalli J., Kelen G., Stapezynski St. – Emergency A Comprehensive Study Guide, 5th ed., 2000
 4. Rosen, Barkin, Ling, Markovchik, Marx, Newton – Emergency Medicine , Concepts and Medical Practice, Ed. Mosby, 4th ed.
 5. Mattox, Feliciano, Moore – Trauma, Ed. Mc. Graw, 4th ed.
 6. Goldfrank’s Toxicologie Emergencies – Ed. Mc. Graw, 7th ed.
 7. Acalovschi Iurie – Anestezie Clinică, Ed. Clusium, 2001
 8. Morgen G. E. – Clinical Anesthesiology, 2-nd Edition
 9. Marino P.L. – The Intensive Care, Unite Book, 2-nd Edition
 10. Miller R. – Anesthesia , Ed. Churchill
 11. Angelescu N.(sub red.) – Tratat de Patologie Chirurgicală, vol. I,II, Ed Medicală, 2001
 12. Schwartz S. – Principles of Surgery, 1999
 13. Grigorescu M., Pascu O. – Tratatat de Gastroenterologie Clinică, vol.I-II, Ed. Tehnică,1996,
 14. Popa C. – Neurologie, Ed. Medicală, 1997
 15. Coculescu M. – Endocrinologia Clinică 46. Ionescu G. – Psihiatrie Clinică, 1998
 16. Ancăr V. – Obstetrică, Ed. Naţional
 17. Nanu -Crişan – Obstetrică-Ginecologie
 18. Chiotan M. – Boli Infecţioase, Ed. Naţional, 1998
 19. Ciocâlteu A. – Nefrologie Clinică, Ed. All, 2000
 20. Mut -Popescu Delia – Hematologie, Ed. Medicală, 1998
 21. Ciofu E. – Tratat de Pediatrie, Ed. Medicală, 2001
 22. The Merck Manual – Ed. Merck & comp.,2000
 23. Braunwald F. – Heart Disease, 7th Ed.
 24. Achalovschi I. – Manopere şi Tehnici în Terapia Intensivă, 1987
 25. Calogherea C. – Chirurgia de Urgenţă, Ed. Artab, Tm.,1993
 26. Prişcu Al. – Urgenţe Chirurgicale
 27. Cardan, Cristea ,Chioreanu – Medicina Intensivă, vol. I-III,
 28. Ionescu-Puişor C. – Urgenţa Medicală în Accidentele Grave, 1995
 29. Cristea I., Ciobanu M. – Noul Ghid de Anestezie-terapie Intensivă, 1992
 30. Rotaru L. şi colab. – Principii Practice şi Tehnici de Bază în Medicina de Urgenţă,2002

 

MANAGER,

Prof. Dr. Alexandru Ulici

 

Director Finaciar-Contabil,

Ec. Victoria Gusianu

Sef Serviciu R.U.N.O.S.

Ref. spec. Cristina Ganea


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors