Concurs post vacant Arhivar – Serviciul Administrativ

29 decembrie 2021 0
logo-spital.png

Rezultate finale:

Rezultate proba scrisa:

Selectie dosare:

–––––––––––––

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU“, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI organiza concurs pentru ocupare pe perioada nedeterminata a unui post vacant de arhivar din cadrul Serviciului Administrativ.

Concursul se va desfasura un conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, modificarile si completatarile  ulterioare, in urmatoarele etape:

 • Selectia dosarelor de inscriere
 • Proba scrisa
 • Interviu

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale si specifice , conform art. 3 si art. 4 din H.G. nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare astfel :

 

Conditii generale de participare la concurs :

 • Are cetatenia romana , cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Ecomonic European si domiciliat in Romania ;
 • Cunoaste limba romana , scris si vorbit ;
 • Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;
 • Are capacitate deplina de exercitiu ;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza , atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie au de unitatiile sanitare abilitate ;
 • Indeplineste conditiile de studii si , dupa caz , de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;
 • Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiunii contra umanitatii , contra statului ori contra autoritatii , de serviciu sau in legatura cu serviciul , care impiedica infaptuirea justitiei , de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie , care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei , cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea .

 

Conditii specifice de participare la concurs:

–     Studii : medii cu diplomă de bacalaureat;

–     Minim 6 luni vechime în activitate;

–     Atestat de specialitate, respectiv de arhivar, conform legislatiei in vigoare.

 

Dosarele pentru inscriere la concurs se vor depune la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului incepand cu data de 31.12.2021  pana la data de 21.01.2022 ora 10,00, in intervalul orar de Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 – 15,00,  Vineri intre orele 07,30 – 10,00  si va contine urmatoarele documente:

 

 1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei organizatoare ;
 2. copia actului de identitate ;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si altor acte care atesta efectuarea unor specializari , precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea condititiilor specifice ale postului ;
 4. copia carnetului de munca sau, dupa caz , o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor , in copie ;
 5. cazierul judiciar ;
 6. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medicul de famile al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate ;
 7. curriculum vitae ;
 8. chitanta taxa de concurs de 30 lei .

 

Documentele prevazute la punctele  b, c si d vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea .

Descarca documentele:

 

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “ din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI astfel:

 

 • Proba scrisa in data de 09.02.2022 ora 10,00
 • Interviu in data de 14.02.2022 ora 10,00

Nr. 36225 din 29.12.2021

 

MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici

 

 

  TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE:

Pentru ocuparea postului de arhivar:

 1. Legea arhivelor nationale nr. 16/1996 cu modificarile si completarile ulterioare:
 • I – Dispozitii generale;
 • III – Obligatiile creatorilor si detinatortilor de documente;
 • IV – Flolosirea documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei.
 1. Instructiuni privind activitatea de arhiva la ceatorii si detinatorii de documente aprobate de conducerea Arhivelor Nationale:
 • I – Dispozitii generale.
 1. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2011 (actualizata) privind liberal acces la informatiile de interes public:
 • II – Organizarea si asisgurarea accesului la informatiile de interes public.
 1. Legea nr. 319/2006 privind Securitatea si Sanatatea in Munca, cu modificarile si completarile ulterioare:
 • III – Obligatiile angajatorilor;
 • IV – Obligatiile lucratorilor.
 1. Legea nr. 307/2006 privind Apararea Impotriva Incendiilor.
 • Ordinul nr. 163/2007 Normele de aplicare , Sectiunea 3: Limitarea izbucnirii, propagarii si dezvoltarii incendiului in terioare sin i afara focarului de incendiu ( de la art. 50 la art. 62).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors