Concurs posturi Asistenti Medicali Generalisti – UPU

18 septembrie 2023 0
logo-spital-1.png

Afisare rezultate:

––––––––––––––

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU“, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, Sector 1, BUCURESTI in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata pentru urmatoarele posturi vacante corespunzatoare functiilor contractuale de executie, dupa cum urmeaza:

– 6 posturi de asistenţi medicali principali generalişti PL din cadrul Unităţii de Primire Urgenţe;

– 1 post de asistent medical generalist PL din cadrul Unităţii de Primire Urgenţe.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 14 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022:

 

Conditii generale de participare la concurs :

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003– Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru posturile  de Asistenţi medicali principali PL în specialitatea generalişti:

– diplomă de absolvire a Şcolii Sanitare Postliceale

– diplomă de bacalaureat

– vechime minim 5 ani în specialitatea postului

– certificate/adeverinţa care atestă promovare a examenului de grad principal

– certificat membru OAMGMAMR avizat şi valabil la data concursului

– asigurare de malpraxis

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru postul  de Asistent medical PL în specialitatea generalişti:

– diplomă de absolvire a Şcolii Sanitare Postliceale

– diplomă de bacalaureat

– vechime minim 6 luni în specialitatea postului

– certificat membru OAMGMAMR avizat şi valabil la data concursului

– asigurare de malpraxis

 

Candidatii vor depune dosarele pentru inscriere la concurs la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului incepand cu data de 19.09.2023 pana la data de 02.10.2023 ora 12,00, data limita de depunere a dosarelor, in intervalul orar, astfel:

 Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 -14,30; 

Vineri intre orele 07,30 – 10,00

 

Dosarele de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:

 

 1. a) formular de înscriere la concurs;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de naştere, a certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică, respectiv diploma de bacalaureat, diploma de absolvire a Şcolii Sanitare Postliceale;
 5. e) copia certificatului membru OAMGMAMR avizat şi valabil la data concursului;
 6. f) copie după asigurarea de malpraxis;
 7. g) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 8. h) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 9. i) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 10. j) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 11. k) curriculum vitae, model comun european.
 12. l) chitanţă taxă de concurs de 40 lei.

 

Copiile de pe actele mentionate vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Dosarele de inscriere vor fi depuse in volum complet, personal pana la data limita, respectiv 02.10.2023, ora 12,00.

NU se admit completari ulterioare termenului de depunere, dosarele incomplete vor fi respinse.

 

Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de-a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu, anterior datei de desfasurare a primei probe a concursului.

Descarca documentele:

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “ din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI, astfel:

 

 • Depunerea dosarelor de concurs in perioada 19.09.2023 – 02.10.2023 pana la ora 12,00;
 • Selectia dosarelor candidatilor 03.10.2023 – 04.10.2023;
 • Afisarea rezultatelor la selectia dosarelor 05.10.2023 ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele selectiei dosarelor se depun pana la data de 06.10.2023 ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la selectia dosarelor 09.10.2023 ora 12,00;
 • Proba scrisa in data de 23.10.2023 ora 09,00;
 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa 24.10.2023, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele probei scrise se depun pana la data de 25.10.2023, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba scrisa 26.10.2023, ora 12,00;
 • Proba interviu in data de 27.10.2023, ora 09,00;
 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba de interviu 30.10.2023, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele la proba de interviu se depun pana la data de 31.10.2023, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba de inteviu 01.11.2023, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor finale 02.11.2023, ora 12,00.

 

Pentru fiecare proba a concursului punctajul este de maxim 100 puncte.

Pentru a fi declaratii admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.      

 

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea urmatoarei probe.              

            Sunt declarati admisi la proba scrisa si la proba de interviu candidatii care au obtinut minimum 50 puncte.

            Orice modificare survenita asupra unor aspecte referitoare la organizarea si desfasurarea concursului se publica prin afisare la sediul unitatii.

 

BIBLIOGRAFIE :

Pentru ocuparea posturilor de asistenti medicali principali generalisti (PL) si pentru posturile de asistenti medicali generalisti (PL):

 1. Urgenţe medico-chirurgicale sinteze de L. Ţiţircă . Ed. 2007;
 2. Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănatos de F. Chiru şi G. Chiru . Ed. CISOM 2001;
 3. Medicină internă pentru cadre medii de C. Borundel;
 4. Puericultura şi pediatrie de E. Chiţimia şi V. Mihăescu. Ed. INFO-TEAM 1997;
 5. Legea 282/5 octombrie 2005. privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calității şi securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordinul M.S. Nr. 1101/2016, publicat în M.O. partea I nr. 791/07.10.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 7. Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 privind drepturile pacientului, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Ordinul M.S. Nr. 1410/2016 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, , publicat în Monitorul Oficial nr. 1009 din 15 decembrie 2016;
 9. O.U.G. nr. 144/2008 – Ordonanţa de urgenţă privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romȃnia;
 10. Legea Nr. 278 din 12 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

 

 1. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului

medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naționale a Ordinului Asistenților Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenților Medicali din România nr.2/9 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial. partea I, nr. 560 din 12 august 2009, cu modificările și completările ulterioare;

 1. Ordinul M.S. nr. 1226/2012, publicat in Monitorul Oficial partea I nr. 855/18.12.2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale;
 2. Ordinul MS nr. 1142 din 3 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practicăpentru asistenți medicali generaliști, publicat în Monitorul Oficial nr. 669 din 31 octombrie 2013;
 3. Ordinul MS nr. 1761/ 03 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea,

dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia.

 

TEMATICA :

Pentru ocuparea posturilor de asistenti medicali principali generalisti (PL) si pentru posturile de asistenti medicali generalisti (PL):

 1. Îngrijirea omului bolnav și a omului sănătos
 1. Administrarea medicamentelor pe cale orală, respiratorie, rectală, percutanată
 2. Injecțiile
 3. Perfuzia,transfuzia
 4. Sonde, spălături, clisme
 5. Puncții: venosă, toracenteză, puncție articulară, peritoneală, lombară
 6. Recoltarea produselor biologice și patologice
 7. Îngrijirea pre- și postoperatorie
 8. Intervenții de urgență
 9. Pregătirea pacientului pentru tomografie computerizată
 10. Valori medii normale ale analizelor de laborator
 11. Nevoia de a menține temperatura corpului în limite normale
 12. Evaluarea pulsului și a tensiunii arteriale
 13. Supravegherea pacientului cu drenaj pleural
 1. Medicina internă pentru cadre medii
 1. Supravegherea bolnavului la pat
 2. Diagnosticul si tratamentul febrei
 3. Bolile aparatului respirator

3.1 Noțiuni de anatomie

3.2 Noțiuni de fiziologie

3.3 Noțiuni de semiologie

3.4 Faringitele acute

3.5 Laringitele

3.6 Bronșita

3.7 Emfizemul pulmonar

3.8 Astmul bronșic

3.9 Pneumonia pneumococică

3.10 Bronhopneumonia

3.11 Chistul hidatic pulmonar

 

 

 

 

3.12 Pneumotoraxul

3.13 Pleureziile

3.14 Stafilococia pleuropulmonară

3.15 Insuficiența respiratorie acută

 1. Bolile aparatului cardio-vascular

4.1 Noțiuni de anatomie

4.2 Noțiuni de fiziologie

4.3 Noțiuni de semiologie

4.4 Bolile pericardului

4.5 Bolile congenitale ale inimii

4.6 Tulburările ritmului cardiac

4.7 Bolile arterelor coronare – cardiopatiile ischemice

4.8 Șocul

4.9 Sincopa și leșinul

4.10 Bolile venelor

 1. Bolile aparatului digestiv

5.1 Noțiuni de antomie și fiziologie

5.2 Noțiuni de semiologie

5.3 Stomatitele

5.4 Refuxul gastro-esofagian

5.5 Gastritele

5.6 Enterocolita acută

5.7 Sindromul diareic

5.8 Constipația

 • Sindromul de malabsorbție
 • Obstrucția intestinală

5.11 Bolile peritoneului – Peritonitele

 1. Bolile aparatului urinar

6.1 Noțiuni de anatomie

6.2 Noțiuni de fiziologie

6.3 Noțiuni de semiologie

6.4 Sindromul nefotic

6.5 Infecția urinară joasă – cistita acută

6.6 Infecția urinară înaltă – pielonefrita

6.7 Insuficiența renală acută

 • Litiaza
 1. Bolile sângelui și ale oganelor hematopoietice

7.1 Anemiile

7.2 Leucemii și limfoame

 • Sindroame hemoragice. Trombocitopenii. Coagulopatii
 • Coagularea intravasculară diseminată
 1. Bolile de nutriție

8.1 Diabetul zaharat

 • Hipoglicemiile
 1. Noțiuni de neurologie

9.1 Noțiuni de antomie și fiziologie

9.2  Noțiuni de semiologie

9.3 Sindroame  vasculare cerebrale

9.4 Bolile infecțioase ale sistemului nervos

 • Comele

 

 

 

 

 

 

 • Puericultură și pediatrie
 1. Copilul prematur, dismatur și copilul postmatur
 2. Noțiuni de creștere și dezvoltare la copilul sănătos pe etape de vârstă
 3. Alimentația sugarului

Alimentația naturală

Alimentatia artificială

Alimentația mixtă

 1. Atribuțiile asistenților medicali în îngrijirea copilului bolnav
 2. Malformații congenitale care necesită intervenție chirurgicală de urgență
 3. Rahitismul
 4. Sindromul de deshidratare acuta
 5. Icterele la copil
 6. Bronșiolita
 7. Convulsiile
 8. Hidrocefalia
 9. Tuberculoza la copil
 10. Rujeola
 11. Scarlatina
 12. Varicela
 13. Mononucleoza infecțioasă
 1. Urgențe medico chirurgicale
 1. Urgențele aparatului respirator
 2. Urgențele aparatului cardiovascular
 3. Urgențele abdominale
 4. Intoxicațiile acute exogene
 5. Urgențele otorinolaringologice
 6. Șocul
 7. Urgențele datorate agenților fizici și chimici
 1. Noțiuni privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi

componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calității şi securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice;

 1. Noțiuni privind normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate

asistenței medicale în unitățile sanitare;

 • Noțiuni privind drepturile pacientului;
 • Noțiuni privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi

a profesiei de asistent medical,precum şi organizarea şi funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenților Medicali din România;

 1. Noțiuni privind Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi

al asistentului medical din România;

 1. Noțiuni privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a

Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale;

 1. Noțiuni privind procedurile de practică pentru asistenți medicali generaliști;
 • Noțiuni privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private,

evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia.

 MANAGER,

Prof. Dr. Alexandru Ulici

 

Director Finaciar-Contabil,

Ec. Victoria Gusianu

 

Sef Serviciu R.U.N.O.S.

Ref. spec. Cristina Ganea


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors