Concurs posturi muncitori calificati (bucatar), necalificati – Bloc Alimentar

1 februarie 2024 0
logo-spital-1.png

Afisare rezultate:

–––––––––––––-

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU“, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, Sector 1, BUCURESTI in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata pentru urmatoarele posturi vacante corespunzatoare functiilor contractuale de executie, dupa cum urmeaza:

 

 • 1 post de muncitor calificat I – bucătar din cadrul Compartimentului Administrativ  – Bloc Alimentar;
 • 2 posturi de muncitori necalificati din cadrul Compartimentului Administrativ – Bloc Alimentar;

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 14 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022:

 

Conditii generale de participare la concurs :

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003– Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Conditii specifice de participare la concurs/examen pentru postul de muncitor calificat  I-bucatar:

– Studii: generale;

      – Certificat de calificare profesională pentru exercitarea meseriei de bucătar;

– 9 ani vechime în meseria de bucătar.

 

Conditii specifice de participare la concurs/examen pentru posturile de muncitori necalificati:

– Studii: generale;

– Fără vechime.

 

 

Candidatii vor depune dosarele pentru inscriere la concurs la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului incepand cu data de 01.02.2024  pana la data de 14.02.2024 ora 12,00, data limita de depunere a dosarelor, in intervalul orar, astfel:

 Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 -14,30; 

Vineri intre orele 07,30 – 10,00

 

Dosarele de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:

 

 1. a) formular de înscriere la concurs;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de nastere, a certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică, respectiv certificatul de calificare profesională pentru bucătar;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) curriculum vitae, model comun european.
 10. j) chitanţă taxă de concurs de 20 lei.

 

Descarca documentele:

Copiile de pe actele mentionate vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Dosarele de inscriere vor fi depuse in volum complet, personal pana la data limita, respectiv 14.02.2024, ora 12,00.

NU se admit completari ulterioare termenului de depunere, dosarele incomplete vor fi respinse.

 

Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de-a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu, anterior datei de desfasurare a primei probe a concursului.

 

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “ din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI, astfel:

 

Pentru post de muncitor calificat I – bucătar din cadrul Compartimentului Administrativ  – Bloc Alimentar:

 • Depunerea dosarelor de concurs in perioada 01.02.2024 – 14.02.2024 pana la ora 12,00;
 • Selectia dosarelor candidatilor 15.02.2024 – 16.02.2024;
 • Afisarea rezultatelor la selectia dosarelor 19.02.2024 ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele selectiei dosarelor se depun pana la data de 20.02.2024 ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la selectia dosarelor 21.02.2024 ora 12,00;
 • Proba scrisa in data de 27.02.2024 ora 13,00;

 

 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa 28.02.2024, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele probei scrise se depun pana la data de 29.02.2024, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba scrisa 01.03.2024, ora 12,00;
 • Proba interviu in data de 04.03.2024 ora 13,00;
 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba de interviu 05.03.2024, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele la proba de interviu se depun pana la data de 06.03.2024, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba de inteviu 07.03.2024, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor finale 08.03.2024, ora 12,00.

 

Pentru posturile de muncitori necalificati din cadrul Compartimentului Administrativ – Bloc Alimentar:

 • Depunerea dosarelor de concurs in perioada 01.02.2024 – 14.02.2024 pana la ora 12,00;
 • Selectia dosarelor candidatilor 15.02.2024 – 16.02.2024;
 • Afisarea rezultatelor la selectia dosarelor 19.02.2024 ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele selectiei dosarelor se depun pana la data de 20.02.2024 ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la selectia dosarelor 21.02.2024 ora 12,00;
 • Proba scrisa in data de 27.02.2024 ora 13,00;
 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa 28.02.2024, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele probei scrise se depun pana la data de 29.02.2024, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba scrisa 01.03.2024, ora 12,00;
 • Proba interviu in data de 04.03.2024 ora 13,30;
 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba de interviu 05.03.2024, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele la proba de interviu se depun pana la data de 06.03.2024, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba de inteviu 07.03.2024, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor finale 08.03.2024, ora 12,00.

 

Pentru fiecare proba a concursului punctajul este de maxim 100 puncte.

Pentru a fi declaratii admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.      

 

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea urmatoarei probe.              

            Sunt declarati admisi la proba scrisa si la proba de interviu candidatii care au obtinut minimum 50 puncte.

            Orice modificare survenita asupra unor aspecte referitoare la organizarea si desfasurarea concursului se publica prin afisare la sediul unitatii.

 

BIBLIOGRAFIE:

Pentru ocuparea postului de muncitor calificat-bucatar:

 1. ORDIN nr. 961 din 19 august 2016, publicat  in M.O. nr. 681 din 2 septembrie 2016 –  pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnici de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluarea derularii si eficientei procesului de sterilizare.
 2. ORDIN NR. 976 din 16 decembrie 1998 (actualizat) pentru aprobarea Normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor .
 3. H.G nr. 924  din 11 august 2005 , publicat in M.O.nr. 804 din 5 septembrie 2005 – privind aprobarea Regulilor  generale pentru igiena produselor alimentare .
 4. LEGEA  nr. 319/14 iulie 2006 (actualizata), a securitatii si sanatatii in munca.
 5. GASTROTEHNIA, manual de dietetica.

 

           TEMATICA:

Pentru ocuparea postului de muncitor calificat-bucatar:

 1. ORDIN nr. 961 din 19 august 2016 , publicat  in M.O. nr. 681 din 2 septembrie 2016 –  pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnici de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si

dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc,

 

 

metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluarea derularii si eficientei procesului de sterilizare:

–  ANEXA 1 – Norme tehnice : CAP . I, CAP II, CAP. III.

–  ANEXA 3 – Proceduri recomandate pentru dezinfectia mainilor .

 1. ORDIN NR. 976 din 16 decembrie 1998 ( actualizat) pentru aprobarea Normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor :

– Norme de igiena privind productia, prelucarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor CAP.  1, CAP. 2, CAP. 3, CAP. 4

 1. H.G nr. 924  din 11 august 2005 , publicat in M.O.nr. 804 din 5 septembrie 2005 – privind aprobarea Regulilor  generale pentru igiena produselor alimentare

– Cerinte generale de igiena: CAP . II, CAP. V, CAP. VIII.

 1. LEGEA  nr. 319/14 iulie 2006 (actualizata), a securitatii si sanatatii in munca .

– CAP IV- Obligatiile lucratorilor.

 1. GASTROTEHNIA, manual de dietetica.

 

BIBLIOGRAFIE :

Pentru ocuparea posturilor de muncitori necalificati-bloc alimentar:

 1. Legea nr. 132/2010 , publicat in M.O Partea I nr.461/06.06.2010 privind colectarea

selectiva a deseurilor in institutiile publice .

 1. Ordinul nr. 961/2016, publicat in M.O., partea I nr. 681 din 02.09.2016, privind aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnici de lucru si interpretare pentru testele de evaluarea eficentei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivel de risc.
 2. Legea nr. 319/14 iulie 2006, publicat in M.O, Partea I nr. 646 din 26.07.2006, Legea

securitatii si sanatatii  in munca.

 

TEMATICA :

Pentru ocuparea posturilor de muncitori necalificati-bloc alimentar:

 1. Legea nr. 132/2010 , publicat in M.O Partea I nr. 461/06.06.2010 privind colectarea

selectiva a deseurilor in institutiile publice .

 1. Ordinul nr. 961/2016, publicat in M.O., partea I nr. 681 din 02.09.2016, privind aprobarea

Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnici de lucru si interpretare pentru testele de evaluarea eficentei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivel de risc:

 1. II – Definitii;
 2. II – Curatarea;
 3. III – Dezinfectia – Art. 8 si Art 13
 4. Anexa nr. 3 – procedure recomandate
 5. Anexa nr. 4 – Metodele de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat.
 6. Legea nr. 319/14 iulie 2006, publicat in M.O, Partea I nr.646 din 26.07.2006   , Legea

securitatii  si sanatatii  in munca:

 1. III – Sectiunea I – obligatii generale ale angajatilor;

– Sectiunea a – II – a  – Servicii de prevenire si protectie;

– Sectiunea a – III – a – Prim ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea

lucratorilor, pericol  grav si imminent;

 1. b) IV – Obligatiile lucratorilor.

 

MANAGER,

Prof. Dr. Alexandru Ulici

 

 

Director Finaciar-Contabil,

Ec. Victoria Gusianu

Sef Serviciu R.U.N.O.S.

Ref. spec. Cristina Ganea


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors