Concurs posturi spalatoreasa, muncitor necalificat – Serviciul Administrativ

29 august 2023 0
logo-spital-1.png

Afisare rezultate:

––––––––––––––––––––––––––––––

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu”, cu sediul în Str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, Sector 1 Bucureşti, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • 1 post de spălătoreasă la Serviciul Administrativ – Spălătorie.
 • 1 post de muncitor necalificat la Serviciul Administrativ – Curte.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 14 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022:

 

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003– Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs/examen şi a ocupării funcțiilor contractuale sunt:

 

○    Spălătoreasă – Serviciul Administrativ – Spălătorie:

 • Studii: generale
 • Fără vechime

 

○    Muncitor necalificat – Serviciul Administrativ – Curte:

 • Studii: generale
 • Fără vechime

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 

Candidaţii vor depune dosarelor de participare la concurs, la Serviciul R.U.N.O.S., în perioada 30 august 2023 – 12 septembrie 2023, ora 12,00, dată limită pentru depunerea dosarelor, după cum urmează:

Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 – 14,30;

 Vineri intre orele 07,30 – 10,00.

 

○    Spălătoreasă – Serviciul Administrativ – Spălătorie:

 • 27 septembrie 2023, ora 10:00, proba scrisă;
 • 02 octombrie 2023, ora 09:00, interviul.

 

○  Muncitor necalificat – Serviciul Administrativ – Curte:

 • 27 septembrie 2023, ora 10:00, proba scrisă;
 • 02 octombrie 2023, ora 09:00, interviul.

 

Dosarele de  înscriere la concurs trebuie să conţine următoarele documente:

 

– formular de înscriere la concurs;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

– copia certificatului de naştere, a certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

– copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

– copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

– certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

– certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

– curriculum vitae, model comun european.

– chitanţă taxă de concurs de 20 lei.

Descarca documentele:

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de ministerul sănătății.

În cazul, în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale si în cazul, în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei de susţinere a primei probe.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu” din București str. Iancu de Hunedora nr. 30-32, Sector 1, telefon: 021/316 93 66, interioare: 137 şi 116.

 

BIBLIOGRAFIE :

Pentru ocuparea postului de spălătoreasă:

 1. Ordinul nr. 1025/2000 privind aprobarea normelor tehnice pentru serviciile de spălătorie pentru unităţile medicale;
 2. Ordinul M.S. nr. 961/2016, publicat în M.O. partea I nr. 681/02.09.2016 – Normelor tehnici privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficenţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor pentru dezinfecţia mȃinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a delurării şi eficenţei procesului de sterilizare;
 3. Legea nr. 319/14 iulie 2006 (actualizată), a securităţii şi sănătăţii în muncă.

 

 

BIBLIOGRAFIE :

Pentru ocuparea postului de muncitor necalificat-curte:

 1. Legea nr. 132/2010, publicat în M.O Partea I nr.461/06.06.2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice;
 2. Legea nr. 319/14 iulie 2006 (actualizată), a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 3. Ordinul nr. 1226 din 3 decembrie 2012, publicat în M.O nr. 855 din 18 decembrie 2012, pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale;
 4. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completarile ulterioare.

 

Şef Serviciu R.U.N.O.S.

Ref. spec. Ganea Cristina


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors