Examen Promovare Asistent Social – UPU

16 octombrie 2023 0
logo-spital-1.png

Afisare rezultate:

––––––––-

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336 din 8 noiembrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice si a Ordinul M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” organizeaza examen de promovare in grad/treapta profesionala imediat superioara pentru personalul incadrat in functia de asistent social cu studii superioare din cadrul Unitatii de Primire Urgente, dupa cum urmeaza:

UNITATEA DE PRIMIRE URGENTE :   1 post

            – din functia de:

Asistent social cu studii superioare in functia de Asistent social principal cu studii superioare – 1 post

Condiţii de participare:

– copii ale fiselor de evaluare a performantelor profesionale cu calificativul “Foarte bine” de cel putin doua ori in ultimii 3 ani in care s-a alfat in activitate (2020-2022);

– mimim 5 ani vechime in specialitate in sectorul sanitar.

 

Probele de examen:

Examenul de promovare organizat va consta intr-o proba scrisa care se va sustine la sediul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” in data de 31 octombrie 2023 ora 09,00.

 

Candidatii interesati vor depune dosarele de participare la examenul de promovare in grad/trepta profesionala imediat superioara, la Serviciul R.U.N.O.S., in perioada 16 octombrie 2023 – 20 octombrie 2023, ora 1200.

 

Dosarele de inscriere la examenul de promovare trebuie sa contina urmatorele documente:

– formular de inscriere (Anexa nr. I);

– copie diploma de bacalaureat;

– copie diploma de absolvire a invatamantului superior;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

– adeverinta eliberata de angajator din care sa reiesa vechimea in specialitatea postului, pentru gradul sau treapta profesionala in care promoveaza, prevazuta de Ordinul M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar;

 

Copiile de pe actele mentionate vor fi prezentate si in mod original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

 

Dosarele de inscriere vor fi depuse in volum complet, personal pana la data limita, respectiv 20.10.2023, ora 12,00.

 

La examen pot participa numai angajatii din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu”, care indeplinesc conditiile de promovare.

Descarca documentele:

Examenul se va desfasura la sediul unitatii, astfel:

– depunerea dosarelor de examen in perioada 16 octombrie 2023 – 20 octombrie 2023, ora 12,00;

proba scrisa in data de 31 octombrie 2023 ora 09,00;

– comunicarea rezultatelor obtinute la proba scrisa 01 noiembrie 2023;

– contestatii la rezultatele probei scrise  02 noiembrie 2023, pana la ora 12,00;

– afisarea rezultatelor la contestatii 03 noiembrie 2023;

– afisarea rezultatelor finale 06 noiembrie 2023.

 

Punctajul acordat este de  maxim 100 puncte.

Punctajul minim de promovare este de 50 puncte.

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA:

 

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, (*actualizată*) publicată în Monitorul Oficial nr. 51 din 29 ianuarie 2003;
 2. Legea nr. 272/2004 privind Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copilului, (*republicată*), publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 159 din 5 martie 2014;
 3. Lege nr. 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, Republicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 157 din 6 martie 2007, modificată şi completată ulterior de Lege nr. 270/2008 şi Ordonanţele de Urgenţă nr. 118/2008 şi nr. 43/2010;
 4. Lege nr. 677/2001, privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, (*actualizată*) publicată în Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001
 5. Lege nr. 116/2002, privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 193 din 21 martie 2002;
 6. Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, (*republicată*), publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 205 din 24 martie 2014;
 7. Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.088 din 23 noiembrie 2004;
 8. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, *** Republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare:
  1. Titlul IV – Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat, CAPITOLUL I, Dispoziţii generale, SECŢIUNEA 1 – Definiţii;
  2. Titlul VII – Spitalele;
  3. Titlul VIII – Asigurările Sociale de Sănătate;
 9. Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 905 din 20 decembrie 2011;

 

 1. Hotărârea Guvernului 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state, publicată în Monitorul Oficial, nr. 117 din 16 februarie 2011;
 2. Hotărârea Guvernului 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligațiilor ce revin autorităților administrației publice locale, instituțiilor şi profesioniştilor implicate în prevenirea şi intervenția în cazurile de copii aflați în situații de risc de părăsire sau părăsiți în unități sanitare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, (*republicată*), publicată în Monitorul Oficial, Partea I, 166 din 7 martie 2014;
 4. Ordonanţa Guvernului nr. 86/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 799 din 30 august 2004;
 5. Ordinul nr. 1706 din 02.10.2007 al Ministerului Sănătăţii privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 17 februarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Codul Deontologic al profesiei de asistent social, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 173 din 06 martie 2008;

 

TEMATICA:

 1. Sistemul național de asistență socială-aspecte legislative

Termeni şi concepte

Valori şi principii generale

Dreptul la asistență socială

Beneficiile sociale

Definirea şi clasificarea serviciilor sociale

Beneficiari şi furnizori de servicii sociale

Organizarea şi administrarea serviciilor sociale

 1. Asistența socială a familiei şi a copilului

Drepturile copilului-drepturi şi libertăți civile

Prevenirea părăsirii copilului în unitatea sanitară

Protecția copilului părăsit în unitatea sanitară

 1. Asistența socială a persoanelor cu nevoi speciale

Tipuri de beneficii şi servicii sociale acordate persoanelor cu nevoi speciale

 1. Prevenirea şi combaterea sărăciei şi excluziunii sociale

Beneficii şi servicii sociale

Servicii acordate persoanelor/familiilor fără venit sau venit redus

Persoanele fără adăpost

 1. Prevenirea şi combaterea violenței în familie

Definiție

Tipuri de violență

Instituții cu atribuții în prevenirea şi combaterea violenței în familie

Unități pentru prevenirea şi combaterea violenței în familie

Ordinul de protecție

 1. Codul Deontologic al profesiei de asistent social şi statutul asistentului social – principii generale profesionale, obligații față de: profesie, beneficiari, membrii corpului profesional, drepturile şi obligațiile asistenților sociali etc.
 2. Asistența socială a persoanelor victime ale violenței domestice -aspecte legislative.
 3. Organizarea Unităților de primire a urgențelor (UPU).
 4. Responsabilitatea şi atribuțiile asistentului social în UPU/CPU.

 

MANAGER,

Prof. Dr. Alexandru Ulici

 

Director Financiar-Contabil,

Ec. Victoria Gusianu

 

Sef Serviciu R.U.N.O.S.

Ref. spec. Ganea Cristina


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors