Examen promovare economist debutant – economist II – Serviciul Achiziţii Publice, Contractare

13 iulie 2022 0
logo-spital-1.png

Rezultat: Rezultat promovare Economist_Serviciul Achizitii

––––––––-

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile şi completarile ulterioare, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” Bucureşti organizează examenul de promovare în grad sau trepta imediat superioară, din funcţia de economist debutant în funcţia de economist II din cadrul Serviciului Achiziţii Publice, Contractare.

 

 1. Condiţii de desfăşurare:

Examenul de promovare în grad sau treptă profesională imediat superioară a persoanei încadrată în funcţia contractuală de economist debutant va consta într-o probă scrisă care se va susţine la sediul Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1 Bucureşti, în data de 10 august 2022 ora 1000.

Punctajul minim de promovare este de 50 puncte.

 

 1. Condiţii generale de participare:

Pentru a participa la examenul de promovare, candidata trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • cererea de înscriere la examen aprobată de conducatorul instituţiei;
 • să aibe vechimea în specialitate de minim 6 luni prevazută de Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale;

 

 • Acte necesare pentru dosarul de examen:
 • cererea de înscriere la examen adresata de conducatorul instituţiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii.

Descarca documentele

 

MANAGER,

                                                  Conf. Dr. Alexandru Ulici

 • Tematica şi bibliografia pentru susţinerea examenului de promovare în grada sau treptă profesională imediat superioară pentru funcţia de economist debutant din cadrul Serviciului Achiziţii Publice, Contractare:

 

Tematica:

 1. Principiile care stau la baza atribuirii contratelor de achizitie publica;
 2. Definitii in sensul Legii nr. 98/2016;
 3. Procedurile de atribuire reglementate de Legea nr. 98/2016 privind achizitie publica;
 4. Achizitia directa;
 5. Derularea procedurilor de achizitie publica;
 6. Instrumente si tehnici specifice de atribuire a contractelor de achizitie publica     (Acordul-cadru, Sistemul dinamic de achizitii, Licitatia electronica);
 7. Reguli de publicitate si transparenta; Initiere procedurii;
 8. Eleborarea documentatiei de atribuire; Documentul unic de achizitie European;
 9. Etapele procesului de achizitie publica;
 10. Planificarea achizitiilor publice;
 11. Intocmirea Programului anual al achizitiilor publice;
 12. Comisia de evaluare si modul de lucru al acesteia;
 13. Dosarul achzitiei publice;
 14. Finalizarea contractului de achizitie publica;
 15. Solutionarea contestatiei; Solutionarea pe care le poate pronunta CNSC.

 

 

Bibliografie:

 1. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice – publicata in Monitorul Oficial nr. 390 din 23 ami 2016;
 2. G. nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilorreferitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice – publicata in Monitorul Oficial nr. 423 din 6 iunie 2016;
 3. Legea nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile si caile de atac in materie de     atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor     de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si           functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor – publicata in               Monitorul Oficial nr. 393 din 23 mai 2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors