Dezvoltarea unui model de prevenție și intervenție inovativ pentru pacienții arși

10 noiembrie 2022 0
logo-spital-1.png

–––––––––

Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2014-2021

Program: Provocări în sănătatea publică la nivel european

Apel 1: Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi

Beneficiar: Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu”

Titlul proiectului: DEZVOLTAREA UNUI MODEL DE PREVENȚIE ȘI INTERVENȚIE INOVATIV PENTRU PACIENȚII ARȘI

Contract de finanțare nr. AR 19084/26.10.2022

Afișat astăzi: 10.11.2022

Nr.  32479/09.11.2022

ANUNŢ RECRUTARE ŞI SELECŢIE PERSONAL ÎN CADRUL PROIECTULUI

„DEZVOLTAREA UNUI MODEL DE PREVENȚIE ȘI INTERVENȚIE INOVATIV PENTRU PACIENȚII ARȘI

       Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, în  calitate de BENEFICIAR, implementează proiectul „DEZVOLTAREA UNUI MODEL DE PREVENȚIE ȘI INTERVENȚIE INOVATIV PENTRU PACIENȚII ARȘI”, pe o perioadă de 18 luni, conform contractului de finanțare nr. AR 19084/26.10.2022.

 

Prezenta procedură se derulează în baza Ordinului Ministerului Sănătății nr. 355/11.03.2021 privind aprobarea Procedurii de recrutare și selecție a personalului angajat în afara organigramei în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile derulate de Ministerul Sănătății și unitățile cu personalitate juridică aflate în subordinea, autoritatea sau coordonarea acestuia.

Prezenta procedură se derulează de către compartimentul / biroul / serviciul de resurse umane al instituției beneficiare a proiectului finanțat prin fonduri externe nerambursabile, adică Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Grigore Alexandrescu” pentru proiectul ” DEZVOLTAREA UNUI MODEL DE PREVENȚIE ȘI INTERVENȚIE INOVATIV PENTRU PACIENȚII ARȘI” contract de finanțare AR 19084/26.10.2022.

    

     Prin acest proiect se urmărește realizarea următoarelor obiective:

       Obiectivul general este creșterea accesului la serviciile de asistență medicală pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi prin dezvoltarea unui model de prevenție și intervenție inovativ pentru pacienții arși.

Obiective specifice:

OS 1. Îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate și furnizarea de servicii de sănătate pentru 655 de persoane vulnerabile;

OS 2.   Formarea a minim 100 de profesioniști în sănătate;

OS 3.   Creșterea gradului de conștientizare a populației generale dar în special a grupurilor vulnerabile cu privire la impactul arsurilor pe termen lung asupra stării de sănătate a pacientului arși.

 

 SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII „GRIGORE ALEXANDRESCU” ANUNŢĂ

recrutarea și selecția personalului în cadrul Proiectului „DEZVOLTAREA UNUI MODEL DE PREVENȚIE ȘI INTERVENȚIE INOVATIV PENTRU PACIENȚII ARȘI” pentru următoarele posturi:

 

Nr.

crt.

Funcția Durata CIM[1] Nr. de ore total pe proiect Atribuțiile postului Cerințe minimale pentru ocuparea postului (studii, vechime, etc)
1. Manager proiect Maxim 18 luni în corelare cu contractul de finanțare 420 Asigură managementul proiectului, planificarea și coordonarea activităților; menține legătura cu partenerul, elaborează rapoartele către finanțator; contribuie la organizarea evenimentelor din proiect –        Studii superioare minim 3 ani

–        Certificat de managementul serviciilor de sanatate

2. Asistent de proiect Maxim 18 luni în corelare cu contractul de finanțare 640 Asigură, alături de managerul de proiect, derularea activităților în condițiile specificate în propunerea de finanțare și verifică documentele pentru raportare; coordonează organizarea evenimentelor și asigură secretariatul acestora; asigură coordonarea generală a voluntarilor; participă la promovarea proiectului și diseminarea rezultatelor –        Studii superioare minim 3 ani

–        Competente privind implementarea de proiecte din fonduri nerambursabile

–        Se considera avantaj experienta in implementarea a minim 1 proiect pe Norway grants (incheiat sau in curs de implementare)

3. Responsabil financiar Maxim 18 luni în corelare cu contractul de finanțare 280 Asigură planificarea cheltuielilor și înregistrarea acestora in contabilitate pe baza documentelor justificative, raportarea financiară –        Studii superioare minim 3 ani

–        Competente in managementul financiar

4. Expert monitorizare și raportare Maxim 18 luni în corelare cu contractul de finanțare 640 Asigură monitorizarea activităților și raportarea –        Studii superioare minim 3 ani

–        Competente manageriale de proiect

–        Experienta in implementarea de proiecte cu finantari nerambursabile

–        Se considera avantaj experienta in implementarea a minim 1 proiect pe Norway grants (incheiat sau in curs de implementare)

5. Responsabil achiziții Maxim 18 luni în corelare cu contractul de finanțare 360 Planifică, organizează și coordonează activitățile de achiziții prevăzute în cadrul proiectului, întocmirea documentelor necesare în vederea derulării procedurilor, evaluare, etc conform legislației în vigoare. –        Studii superioare minim 3 ani

–        Experinta de minim 3 ani in achizitii publice

6. Expert date cu caracter personal Maxim 18 luni în corelare cu contractul de finanțare 220 Elaborează procedura privind asigurarea protecției datelor cu caracter personal și asigură complianța la nivelul proiectului –        Studii superioare minim 3 ani

–        Curs GDPR

–        Se considera avantaj experienta in implementarea a minim 1 proiect pe Norway grants (incheiat sau in curs de implementare)

7. Expert egalitate de șanse și nediscriminare Maxim 18 luni în corelare cu contractul de finanțare 240 Elaborează procedura privind asigurarea egalității de șanse și nediscriminare și asigură complianța la nivelul proiectului –        Studii superioare minim 3 ani

–        Absolvent cu studii superioare

–        Competente privind implementarea de proiecte din fonduri nerambursabile

–        Se considera avantaj experienta in implementarea a minim 1 proiect pe Norway grants (incheiat sau in curs de implementare)

8. Responsabil Grup Țintă Maxim 18 luni în corelare cu contractul de finanțare 720 Dezvoltă procedura pentru înregistrarea grupului țintă principal și secundar –        Studii superioare minim 3 ani

–        Experinta de minim 3 ani in ingrijirea pacientilor cu arsuri

9. Expert sănătate x 4 posturi Maxim 18 luni în corelare cu contractul de finanțare 2720 Participă la toate activitățile proiectului –        Studii superioare in domeniul medical minim 6 ani

–        Experinta de minim 3 ani in ingrijirea pacientilor cu arsuri

10. Expert informare și comunicare Maxim 18 luni în corelare cu contractul de finanțare 240 Asigură publicitatea la nivel de proiect.

Participă la campaniile de informare, educare, comunicare realizate în cadrul proiectului

–        Studii superioare minim 3 ani
11. Expert promovare sănătate Maxim 18 luni în corelare cu contractul de finanțare 240 Participă în toate activitățile proiectului –        Studii superioare minim 3 ani

 

 

Condițiile generale care trebuie îndeplinite de o persoană pentru a putea participa la  concurs sunt:

 1. să aibă cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European;
 2. să cunoască limba română și/sau altă limbă de circulație internațională recunoscută la nivelul Uniunii Europene – scris și vorbit;
 3. să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 5. să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului pentru care urmează să fie selectat;
 7. să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit

Condițiile specifice care trebuie îndeplinite de persoana care participă la concurs stabilite pe baza prevederilor ghidului solicitantului și a activităților descrise în Cererea de finanțare, sunt prezentate în secțiunea „Cerințe minimale pentru ocuparea postului (studii, vechime, etc)” din tabelul de mai sus.

Documentele necesare procesului de recrutare şi selecție (dosarul de candidatură) va cuprinde:

 1. Cerere de înscriere în procesul de recrutare şi selecție (cerere tip – anexată la prezentul anunț);
 2. Curriculum vitae, datat şi semnat pe fiecare pagină, în format Europass, în care să se menționeze proiectul şi postul vizat de candidat, cu indicarea link-urilor la care pot fi accesate eventualele studii, rapoarte, articole publicate de către candidat, editura, anul publicării, și numele cărților/broșurilor publicate de candidat;
 3. Copii certificate pentru conformitate cu originalul a actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. Copii ale actelor de studii (originalele sunt necesare pentru certificare);
 5. Copii ale unor adeverințe/diplome/certificate care atestă efectuarea unor specializări (originalele sunt necesare pentru certificare);
 6. Documente justificative care atestă vechimea în specialitatea studiilor și/sau în muncă, respectiv care să ateste experiența profesională specifică necesară pentru ocuparea postului (ex. Adeverințe privind vechimea în muncă și specialitatea studiilor, contracte de muncă însoțite de fișe de post, carnet de muncă valabil până la 01.01.2011, acte administrative de numire în echipele de implementare/management în cadrul unor proiecte, etc….). originalele se vor prezenta pentru certificare;
 7. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecendente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru funcția pentru care candidează; cazierul judiciar se va prezenta obligatoriu de către candidatul desemnat câștigător într-un termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea rezultatului final al procesului de recrutare și selecție;
 8. Adeverință medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării procedurii de recrutare și selecție, de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate;
 9. Declarație de disponibilitate privind timpul alocat pentru desfășurarea activității în cadrul proiectului;
 10. Împuternicire pentru depunerea documentelor în numele candidatului și declarație pe propria răspundere a împuternicitului – formular prevăzut în Anexa 5 la prezenta procedură;
 11. Declarație pe proprie răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiilor prevăzute de legislația specifică;
 12. Certificat de integritate comportamentală dacă atribuțiile din cadrul proiectului implică activități de natura celor prevăzute la art. 18 alin. (1) din legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatiza cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistenului Național de Date Genetice Judiciare.
 13. Opis al documentelor care constituie dosarul de recrutare și selecție cu indicarelor numerelor de pagini ale fiecărui document, conform Anexei 6 la prezenta procedură.

Descarca documentele:

Certificarea tuturor copiilor se va efectua prin confruntare cu originalul a documentelor de către secretarul comisiei, prin aplicarea ștampilei conform cu originalul pe documentele depuse în copie.

 

Documentele vor fi prezentate într-un dosar, în ordinea mai sus menționată.

 

Opisul documentelor ce constituie dosarul de recrutare și selecție se va transmite în variantă electronică, în format editabil Excel, de către candidat secretarului comisiei, la adresa de e-mail prevăzută în anunț. Candidatul va transmite opisul documentelor la momentul confirmării programării datei de depunere a dosarului, comunicată de către secretarul comisiei.

 

Dacă un candidat vizează depunerea candidaturii pentru mai multe posturi, acesta va depune câte un dosar pentru fiecare post vizat.

Lipsa documentelor, neconcordanța între informațiile din dosar și documentele solicitate candisaților, depunerea unor documente care nu pot fi certificate conform prezentei proceduri, depunerea acestora la altă adresă decât cea indicată în anunțt atrag automat excluderea/respingerea dosarului candidatului.

În situația în care, anterior expirării orei limită de depunere a candidaturilor se constată faptul că nu există candidaturi suficiente pentru orocuparea tuturor posturilor, comisia de recrutare și selecție poate decide, cu acordul reprezentantului legal, prelungirea perioadei de depunere, pentru posturile rămase fără candidaturi. Anunțul de prelungire a perioadei de depunere însoțit de calendarul selecției se va publica prin afișare la avizierul și pe pagina web a instituției beneficiare.

De asemenea, dacă la finalul perioadei de depunere se constată că perioada de evaluare a dosarelor, inițial estimată, este insuficientă pentru evaluarea în bune condiții a acestora motivat de complexitatea dosarelor supuse analizaei și/sau volumul de documente supuse analizei sau, dacă în procesul de evaluare se constată că, din motive obiective, evaluarea nu se poate finaliza în termenul anterior enunțat, comisia de recrutare și selecție poate decide, cu acordul reprezentantului legal, prelungirea perioadei de evaluare, în condițiile de mai sus. Aceleși prevederi se aplică și pentru etapa contestațiilor.

Dosarul de candidatură, cu toate documentele solicitate în anunț va fi depus de către candidat la Registratura Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu” sau la adresa de e-mail runos@spitalulgrigorealexandrescu.ro condiția prezentării în original a documentelor menționate mai sus în prezentul anunț, până la data de _25.11.2022 ora 1500

 

Modalitatea de recrutare și selecție este următoarea:

 1. Evaluarea candidaturilor

Această etapă a procesului de evaluare și selecție constă în verificarea eligibilității candidaturilor depuse, prin verificarea dosarelor depuse de către candidați și acordarea calificativului Admis/Respins. Pentru a fi declarat Admis, dosarul trebuie să fie complet, conținând toate documentele solicitate, iar candidatul trebuie să îndeplinească condițiile obligatorii din anunțul de recrutare și selecție. Lista rezultatelor aferente primei etape a procesului de evaluare şi selecţie, precum şi programarea candidaţilor declaraţi Admis la etapa a doua a procesului de evaluare a candidaturii se vor afişa şi publica în aceleaşi condiţii ca şi anunţul de recrutare şi selecţie, în termenul prevăzut în calendarul desfăşurării procesului de recrutare şi selecţie.

Eventualele contestaţii pot viza exclusiv această etapă a procesului de evaluare si selecţie. Contestațiile pot fi depuse în scris, la registratura Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, conform calendarului desfăşurării procesului de recrutare şi selecţie. Dacă în urma contestaţiilor, se modifică rezoluţia iniţială din Respins in Admis, lista cu rezultatele în urma contestaţiilor depuse va conţine și programarea respectivului candidat la a doua probă (interviu).

 1. Interviul

Această probă se va desfăşura în prezenţa comisiei de recrutare şi selectie. În situaţii bine fundamentate, se poate desfăşura proba de interviu şi prin sisteme de comunicare video la distanţă.

În cadrul interviului, raportat la CV-ul candidatului și cerințele postului, vor fi acordate de fiecare membru din comisie punctaje pentru următoarele criterii de evaluare:

 1. Relevanta studiilor pentru acoperirea cerințelor postului – maxim 20 puncte.
 2. Relevanta experienței profesionale pentru acoperirea cerințelor postului – maxim 20 puncte.
 3. Relevanța participării în alte proiecte similare pentru acoperirea cerințelor postului – maxim 20 puncte.
 4. Motivația candidatului – maxim 10 puncte.
 5. Abilitățile de comunicare – maxim 10 puncte.
 6. Capacitatea de analiză și sinteză – maxim 10 puncte.
 7. Comportamentul in situațiile de criză – maxim 10 puncte.

Punctajul final obţinut la interviu va fi media aritmetica a punctajelor acordate de membrii comisiei de recrutare si selecţie. Punctajul maxim posibil acordat unui candidat va fi de 100 puncte, iar minimul admisibil va fi de 60 puncte, dar fără a obține mai puțin de 50% din punctajul maxim pentru fiecare criteriu de evaluare în parte.

Candidaţii vor fi selectaţi în ordinea descrescătoare a punctajului, în limita numărului de posturi din anunţul de recrutare și selecţie. Se va avea în vedere și desfăşurarea interviului pentru candidaţii care în urma depunerii unei contestaţii s-au calificat pentru această probă.

Rezultatele procesului de recrutare și selecţie vor fi publicate prin afişarea la avizier și pe pagina web a Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu” în termen de 1 zi lucrătoare de la data încheierii sesiunii de interviuri.

Procesul de recrutare şi selecție pentru prezentul anunț va avea următorul calendar de desfășurare:

Nr. crt. Etapa Perioada / data / ora/
1. Publicarea și afișarea anunțului de recrutare și selecție 10.11.2022
2. Perioada de depunere a dosarelor de candidatură 10.11.2022-25.11.2022 ora locala 1500
3. Verificarea eligibilității dosarelor de candidatură 28.11.2022
4. Afișarea rezultatelor privind verificarea eligibilității dosarelor şi a programării candidaților la interviu 28.11.2022
5. Depunerea contestațiilor privind verificarea eligibilității dosarelor 05.12.2022 ora locala 1500
6. Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor după contestații 08.12.2022
7. Desfășurarea interviului (candidații declarați admiși ca urmare a verificării eligibilității dosarelor și soluționării contestațiilor, dacă e cazul) 12.12.2022 incepand cu ora locala 0900
8. Publicarea și afișarea anunțului cu rezultatele finale ale recrutării și selecției. 13.12.2022

 

ATENȚIE!

*Încheierea contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată cu persoanele selectate se va realiza numai după aprobarea acestora de către autoritatea de management, în condițiile contractului de finanțare.

 

Reprezentant legal

Conf. Dr. Alexandru Ulici

Manager interimar

[1] Încheierea contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată cu persoanele selectate se va realiza numai după aprobarea acestora de către autoritatea de management, în condițiile contractului de finanțare.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors