Angajare perioada nedeterminata 8 posturi personal auxiliar – infirmiere debutante – Spital

16 iulie 2021 0
logo-spital.png

Rezultat final:

Rezultat:

Contestatii:

Rezultat proba scrisa:

Rezultat selectie dosare:

—————————————————

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI organiza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a 8 posturi vacante de personal auxiliar – infirmiere si 9 posturi vacante de personal auxiliar – infirmiere debutante, dupa cum urmeaza :

 •  Sectia Clinica Chirurgie Pediatrica I – 1 post de infirmiera debutanta;
 • Sectia Chirurgie Pediatrica II – 1 post de infirmiera debutanta;
 • Sectia ORL – 1 post de infirmiera debutanta;
 • Sectia Clinica Pediatrie I – 1 post de infirmiera;
 • Sectia Clinica Pediatrie II – 1 post de infirmiera;
 • Compartiment Gastoenterologie – 1 post de infirmiera;
 • Sectia Clinica Pediatrie III – 2 posturi de infirmiere;
 • Sectia Cardiologie – 1 post de infirmiera;
 • Sectia Chirurgie Cardiovasculara – 1 post de infirmiera;
 • Sectia Chirurgie Cardiovasculara-Compartiment A.T.I. – 4 posturi de infirmiere debutante;
 • Sectia Neurochirurgie 2 posturi de infirmiere debutante;
 • Sectia Neurochirurgie-Compartiment A.T.I. – 1 post de infirmiera.

 

Concursul se va desfasura un conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 , modificat si completat de H.G. nr. 1027/2014, in urmatoarele etape:

 • Selectia dosarelor de inscriere
 • Proba scrisa
 • Interviu

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale si specifice , conform art. 3 si art. 4 din H.G. nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare astfel :

Conditii generale de participare la concurs :

 • Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Ecomonic European si domiciliul in Romania;
 • Cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • Are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • Are capacitate deplina de exercitiu;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie au de unitatiile sanitare abilitate;
 • Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiunii contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 

Conditii specifice de participare la concurs:

Pentru functiile de infirmiere sunt:

 • Studii : scoala generala;
 • Curs de infirmiera;
 • Vechime minim 6 luni;

 

Pentru functiile de infirmiere debutante sunt:

 • Studii : scoala generala;
 • Curs de infirmiera;

Dosarele pentru inscriere la concurs se vor depune la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului incepand cu data de 19.07.2021 pana la data de 30.07.2021 ora 10,00, in intervalul orar de Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 – 15,00,  Vineri intre orele 07,30 – 10,00  si va contine urmatoarele documente:

 

 1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei organizatoare;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si altor acte care atesta efectuarea unor specializari , precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea condititiilor specifice ale postului;
 4. copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medicul de famile al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. chitanta taxa de concurs de 20 lei.

 

Documentele prevazute la punctele  b, c si d vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea .

Descarca documentele:

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “ din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI astfel:

 

 • Proba scrisa in data de 11.08.2021 ora 09,00
 • Interviu in data de 16.08.2021 ora 09,00

 

Nr. 18382 din 14.07.2021

MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici

BIBLIOGRAFIE:

Pentru posturile de personal sanitar auxiliar – infirmiere si infirmire debutante:

 1. Cursuri pentru infirmiere;
 2. Ordinul MS. Nr. 1101/2016, publicat in MO partea I nr. 791/07.10.2016 privind aprobarea

Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asciciate asistentei medicale in unitatile sanitare;

 1. Ordinul MS nr. 961/2016 , publicat in MO partea I nr. 681/02.09.2016 – Normelor tehnici privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficentei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a delurarii si eficentei procesului de sterilizare;
 2. Ordinul M.S. nr. 1226/2012, publicat in M.O partea I nr. 855/18.12.2012 – Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala si Metodologiei de culegere a datelor pentru baza de date privind deseurile rezultate din activitati medicale;
 3. Legea nr. 132/2010, publicat in M.O partea I nr. 461/06.06.2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice .

 

TEMATICA:

Pentru posturile de personal sanitar auxiliar – infirmiere si infirmiere debutante:

 1. Ordinea operatiunilor si metodele pentru curatenie.
 2. Substantele folosite in procesul de curatenie.
 3. Reguli privind efectuarea curateniei.
 4. Ritmicitatea operatiunilor de curatenie.
 5. Ustensile pentru curatenie.
 6. Dezinfectia, dezinsectia in unitatiile sanitare
 7. Metode folosite pentru dezinfectie.
 8. Reguli generale ale dezinfectiei.
 9. Circuite functionele.
 10. Notiunea de infectie nozocomiala.
 11. Precautiuni universale si aplicarea lor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content