Articole

Informatii

logo-spital-1.png

13 februarie 2024 0

Rezultate:

–––––––––––

 1. Informații privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu” , Bd. Iancu de Hunedoara 30-32 ,  Sectorul 1 al Municipiului București , cod fiscal  4284134, Fax: 0213127938 ,

E-mail: alexandrescugrigore@yahoo.com

E-mail: secretariat@spitalulgrigorealexandrescu.ro

E-mail: tehnic@spitalulgrigorealexandrescu.ro ,  persoana de contact Stefanov Dorina

 1. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică cu plic sigilat/inchis, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

 

INCHEIEREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE SPATII IN SCOPUL DESFASURARII  DE ACTIVITATI COMERCIALE PENTRU LOTURILE:

 1. 1. PENTRU AUTOMATE DE CAFEA si AUTOMATE DE PRODUSE ALIMENTARE =   suprafata totala 6 mp – conform  Anexa 8 din caietul de sarcini.
 2. PENTRU CHIOSC DE PRODUSE ALIMENTARE SI NEALIMENTARE  = cu suprafata totala de 13,31 mp. ( 3,55  m / 3,75  m)
 3. PENTRU SPATII IN SCOPUL DESFASURARII DE ACTIVITATI COMERCIALE PENTRU MONTAREA IN INCINTA SPITALULUI A DOUA STATII DE INCARCARE PENTRU AUTOTURISME ELECTRICE = suprafata de1 mp/statie/locatie x 2 locatii

 

situate în municipiul București, , la sediul spitalului, pe Bd. Iancu de Hunedoara 30-32 ,  Sectorul 1, conform prevederilor din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ.

 1. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în fisa de date a achizitiei și în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la secretariatul spitalului, de luni până vineri (zile lucratoare) orele: 09:00-12:00, în baza unei solicitări scrise.

 • Denumirea, datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: de la sediul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu” , Bd. Iancu de Hunedoara 30-32 ,  Sectorul 1 al Municipiului București – secretariat.
 • Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: taxa contravalorii documentației de atribuire este în valoare de 150.00 de lei, nerambursabila
 • Taxa de participare: 100 lei/lot, nerambursabilă
 • Nu se plateste Garantie de participare
 • Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 05.03.2024, ora 10.00
 1. Informații privind ofertele:
 • Data-limită de depunere a ofertelor: 15.03.2024, ora 10.00
 • Adresa la care trebuie depuse ofertele: ofertele se depun intre orele 08-14 la registratura spitalului din Bd. Iancu de Hunedoara 30-32 ,  Sectorul 1 al Municipiului București.
  • Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Se depune o singură ofertă, separat pentru fiecare dintre cele 5  loturi  „ PENTRU AUTOMATE DE CAFEA si AUTOMATE DE PRODUSE ALIMENTARE” si separat pentru       -CHIOSC DE PRODUSE ALIMENTARE SI NEALIMENTARE si  

-MONTAREA IN INCINTA SPITALULUI A DOUA STATII DE INCARCARE PENTRU AUTOTURISME ELECTRICE. Ofertele se depun într-un singur exemplar, în original, în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior.

 1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 03.2024, ora 09:00, Bd. Iancu de Hunedoara 30-32 ,  Sectorul 1 al Municipiului București.
 2. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Bucuresti.
 3. Data transmiterii anunțului de licitație către Monitorul Oficial al Romaniei, partea a VI-a, un cotidian de circulatie nationala si pe pagina de internet a spitalului, în vederea publicării: 02.2023.

 

Descarca documentele:

 

MANAGER

          PROF.DR. ALEXANDRU ULICI

© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors