Articole

Informatii

logo-spital-1.png

2 octombrie 2023 0

Afisare rezultate:

––––––––––

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU“, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, Sector 1, BUCURESTI in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata pentru urmatoarele posturi vacante corespunzatoare functiilor contractuale de executie, dupa cum urmeaza:

– 2 posturi de medici specialişti confirmaţi în specialitatea radiologie şi imagistică medicală din cadrul Laboratorului de Radiologie Imagistică Medicală;

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 14 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022:

 

Conditii generale de participare la concurs :

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003– Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru posturile  de medici specialişti în specialitatea radiologie şi imagistică medicală:

– diplomă de licenţă

– diplomă de bacalaureat

– stagiu de rezidenţiat terminat

– certificat de specialist

– certificatul de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs

– asigurare de malpraxis

 

Candidatii vor depune dosarele pentru inscriere la concurs la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului incepand cu data de 03.10.2023 pana la data de 16.10.2023 ora 12,00, data limita de depunere a dosarelor, in intervalul orar, astfel:

 Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 -14,30; 

Vineri intre orele 07,30 – 10,00

 

Dosarele de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:

 

 1. a) formular de inscriere
 2. b)copia de pe diploma de licență
 3. c) certificatul de specialist
 4. d)copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
 5. e)dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la  455 alin. (1) lit. e)sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România;
 6. f)acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
 7. g)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 8. h)certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la  1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i)adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 10. j)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 11. k)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 12. l)curriculum vitae, model comun european.
 13. m) chitanţă taxă de concurs de 150 lei.

Documentele prevăzute  de la  lit. e) și f) sunt valabile 3 luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Descarca documentele

 

Copiile de pe actele mentionate vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Dosarele de inscriere vor fi depuse in volum complet, personal pana la data limita, respectiv 16.10.2023, ora 12,00.

 

NU se admit completari ulterioare termenului de depunere, dosarele incomplete vor fi respinse.

 

Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de-a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu, anterior datei de desfasurare a primei probe a concursului.

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “ din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI, astfel:

 

 • Depunerea dosarelor de concurs in perioada 03.10.2023 – 16.10.2023 pana la ora 12,00;
 • Selectia dosarelor candidatilor 17.10.2023 – 18.10.2023;
 • Afisarea rezultatelor la selectia dosarelor 19.10.2023 ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele selectiei dosarelor se depun pana la data de 20.10.2023 ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la selectia dosarelor 23.10.2023 ora 12,00;
 • Proba scrisa in data de 08.11.2023 ora 09,00;
 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa 09.11.2023, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele probei scrise se depun pana la data de 10.11.2023, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba scrisa 13.11.2023, ora 12,00;
 • Proba clinică/practică în data de 14.11.2023, ora 09,00;
 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba clinică/practică 15.11.2023, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele la proba clinică/practică se depun pana la data de 16.11.2023, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba clinică/practică 17.11.2023, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor finale 20.11.2023, ora 12,00.

 

Pentru fiecare proba a concursului punctajul este de maxim 100 puncte.

Pentru a fi declaratii admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.      

 

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea urmatoarei probe.              

            Sunt declarati admisi la proba scrisă si la proba clinică/practică candidatii care au obtinut minimum 50 puncte.

            Orice modificare survenita asupra unor aspecte referitoare la organizarea si desfasurarea concursului se publica prin afisare la sediul unitatii.

 

TEMATICA :

 1. Principii fizice şi tehnice ale radiologiei convenţionale (subiectele 1-5)
 2. Dozimetrie, radiobiologie, indicatiile tehnicilor radiologie (subiectele 6-7)
 3. Principiile fizice şi tehnice ale tomografiei computerizate (subiectele 8-12)
 4. Principiile fizice şi tehnice ale imagisticii prin rezonanta magnetica (subiectele 13-18)
 5. Artefactele in IRM; substantele de contrast in IRM; valoarea şi indicatiile IRM (subiectele 19-21)
 6. Principiile fizice şi tehnice ale ecografiei (subiectele 22 – 28)
 7. Substantele de contrast radioimgistice: clasificare, mecanisme de acţiune, reacţii adverse, profilaxie (subiectele 29 – 32)
 8. Notiuni de informatica imagistica (subiectele 33 – 35)
 9. Notiuni de imagistica moleculara (subiectele 36 – 38).
 10. Radioprotectie: principii, metode şi management (subiectele 39 – 42)
 11. Anatomie radioimagistica neuroradiologica (subiectele 43 – 48)
 12. Diagnosticul radioimagistic al anomaliilor congenitale şi de dezvoltare a sistemului nervos central şi manifestari extracraniene ale unor sindroame cu determinism congenital (subiectele 49-51)
 13. Diagnosticul radioimagistic al patologiei neurologice vasculare (subiectele 52 – 59)
 14. Diagnosticul radioimagistic al traumatismelor cranio-cerebrale (subiectele 60 – 63)
 15. Diagnosticul radioimagistic al tumorilor intracraniene (subiectele 64 – 72)
 16. Diagnosticul radioimagistic al bolilor neurinflamatorii, neuroinfecţioase şi neurodegenerative (subiectele 73 – 83)
 17. Diagnosticul radioimagistic al hidrocefaliei (subiectele 84 – 86)
 18. Diagnosticul radioimagistic al patologiei coloanei vertebrale (subiectele 87 – 93)
 19. Anatomia radioimagistica a capului şi gatului; diagnosticul radioimagistic al anomaliilor congenitale ale capului şi gatului (subiectele 94 – 100)

 

 

 1. Diagnosticul radioimagistic al patologiei osului temporal, baza craniului, scheletului facial, nervilor cranieni şi orbitei (subiectele 101 -112)
 2. Diagnosticul radioimagistic al patologiei glandelor tiroidă, paratiroide şi spaţiului visceral, nasului, nazofaringelui, sinusurilor paranazale, hipofaringelui, laringelui şi ganglionilor limfatici cervicali, (subiectele 113 -118, 125 – 127)
 3. Diagnosticul radioimagistic al patologiei spaţiilor masticator, parotidian şi carotidian, a cavitatii orale, orofaringelui şi spaţiului retrofaringian (subiectele 119 -124)
 4. Anatomia radioimagistică a toracelui; tehnica şi protocoalele explorărilor radioimagistice în examinarea toracelui; diagnosticul radioimagistic al variantelor anatomice ale componentelor toracelui (subiectele 128 – 130)
 5. Semiologia radioimagistică în patologia toracică; aspectului radioimagistic normal şi complicaţiile asociate dispozitivelor medicale utilizate în patologia toracică (subiectele 131, 132)
 6. Diagnosticul radioimagistic al afecţiunilor inflamatorii acute şi cronice alveolare, interstiţiale, bronşice; afectiunilor pleurale; afecţiunilor peretelui toracic, diafragmei şi patologia toracelui operat (subiectele 133 – 135)
 7. Diagnosticul radioimagistic al tuberculozei pulmonare; afecţiunilor pulmonare în cazul pacienţilor imunocompetenţi şi imunocompromişi (subiectele 136, 137)
 8. Diagnosticul radioimagistic al hipertensiunii pulmonare; bolilor obstructive pulmonare şi de căi respiratorii (subiectele 138, 143)
 9. Diagnosticul radioimagistic al afecţiunilor cu localizare mediastinală; bolilor pulmonare congenitale (subiectele 139, 142)
 10. Diagnosticul radioimagistic şi stadializarea tumorilor primitive bronho-pulmonare; diagnosticul şi managementul radioimagistic al nodulilor pulmonari (subiectele 140, 141)
 11. Anatomie radioimagistica şi embriologie cardiovasculara; variante anatomice; tehnicile radioimagistice utilizate în evaluarea cardiacă şi a vaselor; tehnici de postprocesare în evaluarea radioimagistică cardio-vasculară; indicaţii, contraindicaţii şi pericole potenţiale (subiectele 144 -147)
 12. Diagnosticul radioimagistic în patologia congenitală cardiacă; patologia congenitală şi dobândită valvulară; cardiomiopatii; miocardite; boli cardiace asociate diabetului zaharat şi bolilor renale. Caracteristicile radioimagistice ale cordului de sportiv, (subiectele 148 -151)
 13. Diagnosticul radioimagistic in; masele cardiace; patologia pericardului; patologia arterelor coronare (subiectele 152-154)
 14. Diagnosticul radioimagistic în: patologia aortei; arterei pulmonare; venei cave superioare şi inferioare (subiectele 155 – 158)
 15. Diagnosticul radioimagistic în evaluarea patologiei vaselor periferice; diagnosticul vascular prin ecografie Doppler, angiografie

CT, angiografie RM. Diagnosticul radioimagistic al grefelor şi protezelor vasculare şi al cordului operat (subiectele 159 -163).

 1. Anatomia radioimagistică şi variante anatomice ale sistemului digestiv şi glandelor sale anexe; Substanţe de contrast utilizate în evaluarea organelor abdominale; tehnici radioimagistice şi de postprocesare utilizate în evaluarea sistemului digestiv şi a glandelor sale anexe; indicatii şi contraidicatii ale tehnicilor radioimagistice relevante pentru evaluarea sistemului digestiv, (subiectele 164 – 166).
 2. Diagnosticul radioimagistic al patologiei esofagului, stomacului şi duodenului (subiectele 168, 169)
 3. Diagnosticul radioimagistic al patologiei intestinului subţire şi gros (subiectele 170, 171)
 4. Diagnosticul radioimagistic al patologiei ficatului şi cailor biliare, inclusiv transplantul hepatic; criteriile RECIST (subiectele 172, 173, 176).
 5. Diagnosticul radioimagistic al patologiei pancreasului, splinei, peritoneului, mezenterului şi peretelui abdominal (subiectele 167, 174, 175).
 6. Anatomia radioimagistică a: aparatului excretor; retroperitoneului; prostatei; structurilor intrascrotale. Fiziologia excreţiei renale a substanţelor de contrast; fiziologia mictiunii. Urografia intravenoasa: indicatii, tehnica, riscuri, precauţii. Utilizarea substanţelor pe bază de Gadoliniu la pacienţii cu risc; precauţii, (subiectele 177, 179, 180).
 7. Diagnosticul radioimagistic al: variantelor anatomice renale; malformaţiilor renale, a căilor urinare şi ureterelor; litiazei urinare şi obstrucţiei urinare (subiectele 178, 181, 182).
 8. Diagnosticul radioimagistic al: tumorilor renale şi ale căilor urinare; bolilor renale chistice (subiectele 183, 184).

 

 

 1. Diagnosticul radioimagistic al: infecţiilor renale, perirenale şi ale tractului urinar; nefropatiilor medicale şi vasculare.

Transplantul renal: apect radioimagistic normal şi diagnosticul radioimagistic al complicatiilor. (subiectele 185 – 187)

 1. Diagnosticul radioimagistic al: traumatismelor aparatului excretor; patologiei vezicii urinare şi uretrei masculine. Explorarea radioimagistică a uretrei masculine (subiectele 188 -191).
 2. Diagnosticul radioimagistic al patologiei: prostatei; testiculului şi scrotului; patologiei peniene şi al tulburărilor de dinamică sexuală (subiectele 192 -194)
 3. Diagnosticul radioimagistic al patologiei glandelor suprarenale (subiectele 195, 196)
 4. Anatomia radioimagistică a pelvisului feminin şi a organelor de reproducere feminine; diagnosticul radioimagistic al malformaţiilor uterine (subiectele 197, 198)
 5. Diagnosticul radioimagistic al: patologiei tumorale miometriale şi endometriale; afectiunilor colului uterin. Diagnosticul radioimagistic al uterului operat (subiectele 199 – 202)
 6. Diagnosticul radioimagistic al: patologiei uterine asociată cu sarcina, naşterea şi în perioada postpartum; abdomenului acut la gravide. Pelvimetria IRM – principii şi măsurători. IRM fetal – principii şi stadiile dezvoltării embrionare şi fetale. (subiectele 203 – 206)
 7. Histerosalpingografîa: indicatii, tehnica, complicatii; diagnosticul radioimagistic al: patologiei ovariene, inclusiv modificari asociate cu sarcina, postpartum, postchirurgical; patologiei trompelor uterine; prolapsului genital. Algoritmul de explorare şi diagnosticul radioimagistic al infertilităţii (subiectele 207 – 212).
 8. Anatomia radioimagistica, variante anatomice şi tehnici radioimagistice de examinare a aparatului locomotor (indicatii, contraindicaţii, pericole); diagnosticul radioimagistic al traumatismelor acute şi cronice ale aparatului locomotor (subiectele 213 – 226).
 9. Diagnosticul radioimagistic al infecţiilor aparatului locomotor (subiectele 227 – 231)
 10. Diagnosticul radioimagistic al tumorilor şi leziunilor pseudotumorale ale aparatului locomotor (subiectele 232 – 240).
 11. Diagnosticul radioimagistic al afectiunilor hematologice, metabolice, endocrine şi toxice ale aparatului locomotor; afectiuni de dezvoltare şi afectiuni pediatrice a aparatului locomotor (subiectele 241 – 244, 250 – 252).
 12. Diagnosticul radioimagistic al afectiunilor articulare şi al altor afectiuni a aparatului locomotor (al bolii Paget; sarcoidozei; osteoartropatiei hipertrofice; osteoporozei regionale migratorii; osteonecrozei aseptice, incluzând boala Legg-Calve-Perthes şi boala Scheuermann; calcificărilor/osificărilor de ţesut moale) (subiectele 245 – 249, 253, 254).
 13. Notiuni de embriologie, anatomie şi fiziologie mamara şi a structurilor asociate; tehnicile radio-imagistice în patologia mamară: principii, achiziţia imaginilor, poziţionări, avantaje, indicatii, limite, utiulizarea substanţelor de contrast (subiectele 255, 256)
 14. Diagnosticul radioimagistic al sânului normal, variantelor anatomice şi induse fiziologic ale sânului; semiologie elementara imagistica senologica; lexiconul standardizat şi categoriile de risc ale diagnosticului mamar (BIRADS sau alte sisteme) (subiectele 257 – 259)
 15. Diagnosticul radioimagistic al leziunilor mamare benigne, de graniţa şi maligne; al leziunilor mamare la bărbat (subiectele 260-263)
 16. Managementul clinic şi radioimagistic al pacientelor simptomatice; al patologiei mamare la grupe particulare de pacienţi (barbati, copii, adolescente, sarcina, lactatie); evaluarea radioimagistică a extensiei locoregionale şi a leziunilor mamare maligne concomitente (subiectele 264 -266).
 17. Indicaţiile şi contraindicaţiile: manoperelor intervenţionale senologice ghidate imagistic; tratamentului chirurgical mamar; tratamentului chimioterapie şi radioterapiei mamare. Evaluarea radioimagistica a sânului tratat. Noţiuni de bază privind tehnicile terapeutice senologice ghidate imagistic. Notiuni privind screeningul cancerului mamar (subiectele 267 – 271)
 18. Principii privind explorarea radioimagistica in patologia pediatrica; noţiuni de dezvoltare anatomica in copilărie; principiul ALARA, cerinţe de radioprotectie şi aplicarea lor practica; valoare, indicatiile şi algoritmii de aplicare a tehnicilor imagistice la varsta pediatrica; particularitati ale administrării substanţelor de contrast la copii (subiectele 272 – 275)
 19. Diagnosticul radioimagistic al patologiei creierului, maduvei spinarii, capului şi gatului la pacienţii cu varsta pediatrica (subiectele 276 – 291)

 

 

 1. Diagnosticul radioimagistic al patologiei toracelui şi a aparatului cardiovascular la pacienţii cu varsta pediatrica (subiectele 292 – 308)
 2. Diagnosticul radioimagistic al patologiei abdomenului la pacienţii cu varsta pediatrica (subiectele 309 – 328)
 3. Diagnosticul radioimagistic al patologiei aparatului locomotor şi a sindroamelor neurocutanate la pacienţii cu varsta pediatrica (subiectele 329 -340)
 4. Principii şi tehnici de angiografie/flebografie diagnostică (subiectele 341 – 349)
 5. Principii şi tehnici de radioimagistica interventionala vasculara (subiectele 350-356)
 6. Principii şi tehnici de radioimagistica interventionala nevasculara; biopsie, termoablatie, aspiraţie de fluide şi drenaj al abceselor pe cale percutană (subiectele 357 – 361)
 7. Principii şi tehnici de radioimagistica interventionala nevasculara: intervenții hepato-biliare, intervenții genito-urinare, biopsia cu ac fin a nodulilor limfatici sau tiroidieni (subiectele 362 – 366).

 

BIBLIOGRAFIE:

 1. Societatea de Radiologie şi Imagistică Medicală din România – (sub red) Dudea Sorin M. – Radiologie Imagistică Medicală. Îndrumător de studiu pentru pregătirea în specialitate -Vol I, Vol II, Ed. Medicala Bucureşti, 2015, 1271 pag, ISBN:978-973-39-0797-8
 2. Normele privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale (NSR-04), aprobate prin Ordinul comun MSF şi CNCAN, nr. 285/79/2002 şi publicate în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 446 bis din 25 iunie 2002
 3. Norme de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie interventională (NSR-11), aprobate prin Ordinul preşedintelui CNCAN nr. 173/16.10.2003 şi publicată în Monitorul Oficial al României nr. 924/23.12.2003
 4. Ordinul nr. 291/27.08.2004 pentru modificarea Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie interventională, (NSR-27), aprobate prin Ordinul 173/2003, al preşedintelui CNCAN şi publicate în MO, Partea I nr. 924 din 23.12.2003.
 5. Ordin Min. Sănătăţii nr. 1540 din 11/12/2006 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 3 din 03/01/2007 privind aprobarea Reglementărilor specifice referitoare la expunerea medicală în radiologia pediatrică
 6. Normativ de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie la radiatii ionizante (NSR-15), aprobat prin Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 421 din 22.12.2004 şi publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 107 din 02.02.2005
 7. Ordinul nr. 66/300/9.112 /2006 al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitaţilor Nucleare, Ministerului Sănătăţii şi al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică pentru aprobarea Reglementarilor specifice privind expunerile medicale la radiaţii ionizante pentru cercetarea medicală şi biomedicală (NSR-35), publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 353 din 19/04/2006.
 8. Protocol privind expunerile medicale la radiaţii ionizante pentru cercetarea medicalã şi/sau biomedicalã, (NSR-33), nr. EN/8546 din 27.03.2006 / nr. 4510/VZ/ din 20.03.2006 si nr. 566 din 29.03.2006, incheiat între Ministerul Sănătăţii, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi Autoritatea Naţională pentru Cercetare ştiinţifică.
 9. Ordin nr. 64/299/2006 al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi al Ministerului Sănătăţii privind stabilirea comisiilor de etica pentru avizarea expunerilor medicale în cercetarea medicală şi biomedicală (NSR-34), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 298 din 03/04/2006

 

   MANAGER,

Prof. Dr. Alexandru Ulici

Director Finaciar-Contabil,

Ec. Victoria Gusianu

Sef Serviciu R.U.N.O.S.

Ref. spec. Cristina Ganea

© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors