Concurs post Asistent Medical – Radiologie – UPU

15 decembrie 2023 0
logo-spital-1.png

Afisare rezultate:

––––––––––––––––

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU“, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, Sector 1, BUCURESTI in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata pentru un post vacant corespunzator functiei contractuale de executie, dupa cum urmeaza:

– 1 post de asistent medical principal radiologie PL pentru Compartimentul de Radiologie  si Imagistica Medicala din cadrul Unităţii de Primire Urgenţe.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 14 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022:

 

Conditii generale de participare la concurs :

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003– Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru postul  de Asistent medical principal PL în specialitatea radiologie:

– diplomă de absolvire a Şcolii Sanitare Postliceale în specialitatea radiologie

– diplomă de bacalaureat

– vechime minim 5 ani în specialitatea postului

– certificat/adeverinţa care atestă promovare a examenului de grad principal

– certificat membru OAMGMAMR avizat şi valabil la data concursului

– asigurare de malpraxis

 

Candidatii vor depune dosarele pentru inscriere la concurs la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului incepand cu data de 18.12.2023 pana la data de 05.01.2024 ora 12,00, data limita de depunere a dosarelor, in intervalul orar, astfel:

 Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 -14,30; 

Vineri intre orele 07,30 – 10,00

 

Dosarele de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:

 

 1. a) formular de înscriere la concurs;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de naştere, a certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică, respectiv diploma de bacalaureat, diploma de absolvire a Şcolii Sanitare Postliceale;
 5. e) copia certificatului membru OAMGMAMR avizat şi valabil la data concursului;
 6. f) copie după asigurarea de malpraxis;
 7. g) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 8. h) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 9. i) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 10. j) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 11. k) curriculum vitae, model comun european.
 12. l) chitanţă taxă de concurs de 40 lei.

Descarca documentele:

Copiile de pe actele mentionate vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Dosarele de inscriere vor fi depuse in volum complet, personal pana la data limita, respectiv 05.01.2024, ora 12,00.

NU se admit completari ulterioare termenului de depunere, dosarele incomplete vor fi respinse.

 

Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de-a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu, anterior datei de desfasurare a primei probe a concursului.

 

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “ din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI, astfel:

 

 • Depunerea dosarelor de concurs in perioada 18.12.2023 – 05.01.2024 pana la ora 12,00;
 • Selectia dosarelor candidatilor 08.01.2024 – 09.01.2024;
 • Afisarea rezultatelor la selectia dosarelor 10.01.2024 ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele selectiei dosarelor se depun pana la data de 11.01.2024 ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la selectia dosarelor 12.01.2024 ora 12,00;
 • Proba scrisa in data de 16.01.2024 ora 12,30;
 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa 17.01.2024, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele probei scrise se depun pana la data de 18.01.2024, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba scrisa 19.01.2024, ora 12,00;
 • Proba interviu in data de 22.01.2024, ora 12,30;
 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba de interviu 23.01.2024, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele la proba de interviu se depun pana la data de 25.01.2024, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba de inteviu 26.01.2024, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor finale 29.01.2024, ora 12,00.

 

Pentru fiecare proba a concursului punctajul este de maxim 100 puncte.

Pentru a fi declaratii admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.      

 

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea urmatoarei probe.              

            Sunt declarati admisi la proba scrisa si la proba de interviu candidatii care au obtinut minimum 50 puncte.

            Orice modificare survenita asupra unor aspecte referitoare la organizarea si desfasurarea concursului se publica prin afisare la sediul unitatii.

 

BIBLIOGRAFIE :

Pentru ocuparea postului de asistent medical principal in specialitatea radiologie (PL):

 1. Manual de tehnică radiologică, sub redacția Mihai Lungeanu, Editura Medicală, București 1988, Cap. 1,2,3,6,7,9,13,16,17.8.1,18,19,20;
 2. Ordinul MS. nr. 1101/2016, publicat în Monitorul Oficial partea I nr. 791/07.10.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare;
 3. Normele privind radioprotecția persoanelor țn cazul expunerilor medicale (NSR-04), aprobate prin Ordinul comun MSF si CNCAN, nr. 285/79/2002 și publicate în Monitorul Oficial partea I nr. 446 bis din 25 iunie 2002;
 4. Norme de Securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională (NSR-11), aprobate în Ordinul președintelui CNCAN nr. 173/16.10.2003 și publicate în Monitorul Oficial 924/23.12.2003;
 5. Ordinul nr. 291/27.08.2001 pentru modificarea Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie interventională, (NSR-27), aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 173/16.10.2003 și publicate în Monitorul Oficial nr. 924/23.12.2003;
 6. Ordinul MSP nr. 1540/11.12.2006 publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 3 din 03.01.2007 privind aprobarea Reglementărilor specifice referitoare la expunerea medicală în radiologia pediatrică;
 7. Normativ de acordare și utilizere a echipamentului individual de protecție la radiații ionizante (NSR-15), aprobat prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 421 din 22.12.2004 si publicat Monitorul Oficial Partea I nr. 107 din 02.02.2004.
 8. Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 privind drepturile pacientului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

TEMATICA :

Pentru ocuparea postului de asistent medical principal in specialitatea radiologie (PL):

 1. Radiaţia X
 2. Utilizarea radiaţiilor X în Radiodiagnostic; aparatul de radiografie
 3. Formarea imaginii radiologice
 4. Norme de radioprotecție în radiologia de diagnostic și interventională
 5. Examenul radiologic al aparatului respirator, al aparatului cardiovascular și al toracelui osos
 6. Examenul radiologic al aparatului digestiv și al aparatului urinar
 7. Examenul radiologic al craniului de ansamblu, al craniului visceral și al coloanei vertebrale
 8. Examenul radiologic al membrelor și centurilor
 9. Noțiuni privind infecțiile asociate asistenței medicale (nosocomiale)
 10. Noțiuni privind drepturile pacientului

 

MANAGER,

Prof. Dr. Alexandru Ulici

 

Director Finaciar-Contabil,

Ec. Victoria Gusianu

 

Sef Serviciu R.U.N.O.S.

Ref. spec. Cristina Ganea


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors