Despre noi

Codul de conduita al personalului S.C.U.C. „Grigore Alexandrescu„


Codul de conduită al personalului Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii

„Grigore Alexandrescu”

Capitolul I

Domeniul de aplicare şi principii generale

Art. 1.  Domeniul de aplicare

Codul de conduită a personalului din Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” reglementează normele de conduită profesională a acestora.

Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod de conduită sunt obligatorii atât pentru personalul contractual încadrat în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările ulterioare cât și pentru personalul extern care se află în procesul de instruire sau învățământ cât și pentru persoanele delegate de societățile aflate în relație contractuală cu spitalul.

Art. 2. Obiective

Obiectivele prezentului cod de conduită urmăresc să asigure creşterea calităţii actului medical, o buna administrare în realizarea interesului public, precum şi eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie din instituție, prin:

reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului instituţiei sanitare şi al personalului contractual;

informarea pacienţilor cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte din partea personalului spitalului în exercitarea atribuţiilor;

crearea unui climat de încredere şi respect reciproc pentru pacienţi şi personalul contractual din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu”.

Art. 3 Principii generale

Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual sunt următoarele:

prioritatea interesului public – principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;

asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice – principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;

profesionalismul – principiu conform căruia personalul contractual are obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;

imparţialitatea şi nediscriminarea – principiu conform căruia angajaţii contractuali sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;

integritatea morală – principiu conform căruia personalului contractual îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;

libertatea gândirii şi a exprimării – principiu conform căruia personalul contractual poate să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor practici;

cinstea şi corectitudinea – principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul contractual trebuie să fie de bună-credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea in totalitate a atribuţiilor de serviciu;

Art. 4. Termeni

În înţelesul prezentului cod, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

personal contractual ori angajat contractual – persoana numită într-o funcţie în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu”, în condiţiile Legii nr. 53/2003, cu modificările ulterioare.

funcţie – ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite, în temeiul legii, în fişa postului;

interes public – acel interes care implică garantarea şi respectarea de către unitatea sanitară, a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de Constituţie, legislaţia internă şi tratatele internaţionale la care România este parte, precum şi îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficienţei, eficacităţii şi economicităţii cheltuirii resurselor;

interes personal – orice avantaj material sau de alta natură, urmărit sau obţinut, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de către personalul contractual prin folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care are acces, ca urmare a exercitării atribuţiilor funcţiei;

conflict de interese – acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al angajatului contractual contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei deţinute;

informaţie de interes public – orice informaţie care priveşte activităţile sau care rezultă din activitatea unităţii sanitare, indiferent de suportul ei;

informaţie cu privire la date personale – orice informaţie privind o persoană identificată sau identificabilă.

CAPITOLUL II

NORME GENERALE DE CONDUITA PROFESIONALA

Art. 5. Asigurarea unui serviciu public de calitate

Personalul contractual are obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practica, în scopul realizării obiectivelor instituţiei, în limitele atribuţiilor stabilite prin fişa postului.

În exercitarea funcţiei, personalul contractual are obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa actului medical, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu”.

Art. 6. Respectarea Constituţiei şi a legilor

Angajaţii contractuali au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

Personalul contractual trebuie sa se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi datorită naturii funcţiilor deţinute.

Art.  7 Loialitatea faţă de Instituţia Sanitara

Personalul contractual are obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” – instituţia sanitară în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

Angajaţilor contractuali le este interzis:

să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea instituţiei, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;

să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care instituţia are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens;

să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege sau reglementările interne specifice;

să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor angajaţi contractuali sau ale pacienților, precum şi ale diferitelor persoane fizice sau juridice în relație cu instituția sanitară;

sa acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării de acţiuni juridice ori de alta natură împotriva statului ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.

(3) Prevederile alin. (2) pct. 1 – 4 se aplică şi după încetarea raportului de muncă, pentru o perioada de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.

(4) Prevederile prezentului Cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legala a personalului contractual de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în  condiţiile legii.

Art.  8  Libertatea opiniilor

În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor  instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.

În activitatea lor angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale.

În exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie sa aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

Art.  9. Activitatea publica

Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoanele desemnate în acest sens de conducătorul instituţiei, în condiţiile legii și a reglementărilor interne.

Angajaţii contractuali desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducerea spitalului.

În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, angajaţii contractuali pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul ca opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al conducerii Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu”

Art.  10. Activitatea politica

În exercitarea funcţiei deţinute, personalului contractual îi este interzis sa afişeze în cadrul instituţiei însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.

Art.  11. Folosirea imaginii proprii

În considerarea funcţiei pe care o deţine, personalul contractual are obligaţia de a nu permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.

Art.  12.  Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei

(1) În relaţiile cu personalul contractual din cadrul instituţiei precum şi cu orice persoană fizică sau juridică, angajaţii contractuali sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate.

(2) Personalul contractual are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul instituţiei, precum şi ale persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei, prin:

întrebuinţarea unor expresii jignitoare;

dezvăluirea aspectelor vieţii private;

formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

(3) Personalul contractual trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă (în limita atribuţiilor de serviciu) a problemelor pacienţilor spitalului. Personalul contractual are obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu” prin:

promovarea unor soluţii coerente, conform principiului tratamentului nediferenţiat, raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;

eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.

Art.  13. Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale

Personalul contractual care reprezintă instituţia în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, simpozioane, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional are obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi instituţiei publice pe care o reprezintă.

În relaţiile cu reprezentanţii altor state, angajaţii contractuali au obligaţia de a nu exprima opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.

În deplasările în afara ţării, personalul contractual este obligat să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi sa respecte legile şi obiceiurile ţării gazda.

Art.  14 . Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor

Angajaţii contractuali nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor deţinute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii.

Art.  15 . Participarea la procesul de luare a deciziilor

În procesul de luare a deciziilor angajaţii contractuali au obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.

Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu promite luarea unei decizii de către  instituţia publică, de către alţi angajaţi, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.

Art.  16 . Obiectivitate în evaluare

În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, angajaţii contractuali au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul contractual din subordine.

Personalul contractual de conducere are obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune ori aprobă promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.

Personalul contractual de conducere are obligaţia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea în funcţiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute la art. 3.

Art.  17. Folosirea abuziva a atribuţiilor funcţiei deţinute

Personalul contractual are obligaţia de a nu folosi atribuţiile funcţiei deţinute în alte scopuri decât cele prevăzute de lege.

Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la investigații ori acţiuni de control, personalul contractual nu poate urmări obţinerea de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu interveni sau influenta vreo ancheta de orice natura, din cadrul instituţiei sau din afara acesteia, în considerarea funcţiei pe care o deţin.

Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu impune altor angajaţi contractuali sa se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

Art.  18. Utilizarea resurselor publice

Personalul contractual este obligat să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a instituţiei sanitare, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.

Personalul contractual are obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând instituţiei numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute.

Personalul contractual trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care ii revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.

Personalului contractual care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi didactice îi este interzis să folosească timpul de lucru alocat îndeplinirii atribuțiilor funcționale ori logistica instituţiei sanitare pentru realizarea acestora.

Art.  19. Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri

Orice angajat contractual poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţilor sanitare, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri:

Când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează sa fie vândute;

Când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;

Când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.

Dispoziţiile alin. (1) se aplica în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii unui bun aflat în proprietatea publica ori privata a statului sau a unităţilor sanitare.

Angajaţilor contractuali le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publica sau privată a statului ori a unităţilor sanitare, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.

Prevederile alin. (1) – (3) se aplica în mod corespunzător şi în cazul realizării tranzacţiilor prin interpus sau în situaţia conflictului de interese.

CAPITOLUL III

COORDONAREA ŞI CONTROLUL APLICARII NORMELOR DE CONDUITA PROFESIONALĂ PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL

Art.  20.  Sesizarea

Conducerea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” poate fi sesizata de orice persoana cu privire la:

încălcarea prevederilor prezentului cod de conduită de către angajaţii contractuali;

constrângerea sau ameninţarea exercitată asupra angajatului contractual pentru a-l determina să încalce dispoziţiile legale în vigoare ori sa le aplice necorespunzător.

Conducerea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” va verifica actele şi faptele pentru care au fost sesizate, cu respectarea confidenţialităţii privind identitatea persoanei care a făcut sesizarea.

Art.  21. Soluţionarea sesizării

Rezultatele activităţii de centralizare a sesizărilor sau petiţiilor se consemnează într-un raport pe baza căruia conducerea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” va formula recomandări cu privire la modul de corectare a deficienţelor constatate.

Recomandările conducerii Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” vor fi comunicate:

  • angajatului contractual sau persoanei care a formulat sesizarea;
  • angajatului contractual care face obiectul sesizării.

CAPITOLUL IV

DISPOZITII FINALE

Art. 22. Răspunderea

încălcarea dispoziţiilor prezentului cod de conduită atrage răspunderea disciplinară a personalului contractual, în condiţiile legii.

Comisia sau persoanele cu atribuţii disciplinare au competenta de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului cod de conduită şi de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare în condiţiile Legii nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii.

Personalul contractual răspunde patrimonial, potrivit legii, în cazurile în care, prin faptele săvârşite cu încălcarea normelor de conduită profesională, aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

Art.  23. Asigurarea publicităţii

Pentru informarea salariatilor se va asigura afişarea codului de conduită pe site-ul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu”.

Descarca documentul:

© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors