Concurs post de muncitor calificat III- telefonist – Serviciului Administrativ – Centrala telefonica

13 mai 2022 0
logo-spital-1.png

––––––––––––––––

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU“, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata pentru un post de muncitor calificat III- telefonist din cadrul Serviciului Administrativ  – Centrala telefonica.

 Concursul se va desfasura un conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 , modificat si completat de H.G. nr. 1027/2014, in urmatoarele etape:

 • Selectia dosarelor de inscriere
 • Proba scrisa
 • Interviu

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale si specifice , conform art. 3 si art. 4 din H.G. nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare astfel :

Conditii generale de participare la concurs :

 • Are cetatenia romana , cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Ecomonic European si domiciliat in Romania ;
 • Cunoaste limba romana , scris si vorbit ;
 • Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;
 • Are capacitate deplina de exercitiu ;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza , atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie au de unitatiile sanitare abilitate ;
 • Indeplineste conditiile de studii si , dupa caz , de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;
 • Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiunii contra umanitatii , contra statului ori contra autoritatii , de serviciu sau in legatura cu serviciul , care impiedica infaptuirea justitiei , de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie , care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei , cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru postul de muncitor calificat  III-telefonist:

 • Studii: medii;
 • Certificat de calificare profesionala pentru exercitarea profesiei de telefonist;
 • Minim 3 ani vechime in activitatea de telefonist.

 

Dosarele pentru inscriere la concurs se vor depune la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului incepand cu data de 16.05.2022 pana la data de 27.05.2022 ora 10,00, in intervalul orar de Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 – 15,00,  Vineri intre orele 07,30 – 10,00  si va contine urmatoarele documente:

 

 1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei organizatoare ;
 2. copia actului de identitate  ;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea condititiilor specifice ale postului ;
 4. copia carnetului de munca sau, dupa caz , o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor , in copie ;
 5. cazierul judiciar ;
 6. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medical de famile al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate ;
 7. curriculum vitae;
 8. chitanta taxa de concurs de 20 lei .

 

Documentele prevazute la punctele  b, c si d vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea .

Descarca documentele:

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “ din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI astfel:

 

 • Proba scrisa in data de 07.06.2022 ora 09,00
 • Interviu in data de 10.06.2022 ora 09,00

 

Nr. 13.163 din 12.05.2022

MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici

 

BIBLIOGRAFIE:

Pentru ocuparea postului de muncitor calificat-telefonist:

 1. Legea nr. 477/08/11/2004 , Publicat in M.O Partea I nr.1105 din 26/11/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice .
 2. Legea nr. 53/2003 (republicata) Codul muncii.
 3. Ordonanta de urgenta nr. 34/2008, Publicat in M.O, Partea I , nr. 246 din 28/03/2008 , privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta.
 4. Legea 319/14 iulie 2006, Publicat in M.O, Partea I nr.646  din 26.07.2006   , Legea securitatii  si sanatatii  in munca.

 

           TEMATICA:

Pentru ocuparea postului de muncitor calificat-telefonist:

 1. Legea nr. 477/08/11/2004 , Publicat in M.O Partea I nr.1105 din 26/11/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice :

– Domeniul de aplicare si principii generale;

– Norme generale de conduita profesionala a personalului contractual.

 1. Legea nr. 53/2003 (republicata) Codul muncii:

– Drepturile si obligatiile salariatului.

– Raspundere disciplinara.

 1. Ordonanta de urgenta nr. 34/2008, Publicat in M.O, Partea I , nr. 246 din 28/03/2008 , privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta:

– Dispozitii generale;

– Reglementarea comunicatiilor de urgenta;

– Sanctiuni.

 1. Legea 319/14 iulie 2006, publicat in M.O, Partea I nr.646  din 26.07.2006   , Legea

securitatii  si sanatatii  in munca:

–  Cap.III – Sectiunea I – obligatii generale ale angajatilor;

– Sectiunea a-II –a – Servicii de prevenire si protectie;

– Sectiunea a-III- a – Prim ajutor, stingerea incendiilor,evacuarea

lucratorilor, pericol  grav si imminent;

– Cap. IV – Obligatiile lucratorilor.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu”

Spitalul Clinic de urgenta pentru copii Grigore Alexandrescu

Bd. Iancu de Hunedoara nr. 30-32
Bucuresti, Romania

Telefon centrala: 021-316.93.66
contact@spitalulgrigorealexandrescu.ro

© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors