Concurs post Medic Specialist Cardiologie Pediatrica – Sectia Cardiologie

10 mai 2024 0
logo-spital-1.png

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU“, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, Sector 1, BUCURESTI in conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante dupa cum urmeaza:

– 1 post de medic specialist confirmat în specialitatea cardiologie pediatrică din cadrul Secţiei Cardiologie

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 14 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022:

 

Conditii generale de participare la concurs :

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003– Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru postul de medic specialist în specialitatea cadriologie pediatrică:

– diplomă de licenţă

– diplomă de bacalaureat

– stagiu de rezidenţiat terminat

 

– certificat de specialist

– certificatul de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs

– asigurare de malpraxis

 

Candidatii vor depune dosarele pentru inscriere la concurs la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului incepand cu data de 13 mai 2024 pana la data de 24 mai 2024 ora 12,00, data limita de depunere a dosarelor, in intervalul orar, astfel:

 Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 -14,30; 

Vineri intre orele 07,30 – 10,00

 

Dosarele de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:

 

 1. a) formular de inscriere
 2. b)copia de pe diploma de licență
 3. c) certificatul de specialist
 4. d)copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
 5. e)dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la  455 alin. (1) lit. e)sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România;
 6. f)acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
 7. g)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 8. h)certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la  1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i)adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 10. j)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 11. k)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 12. l)curriculum vitae, model comun european.
 13. m) chitanţă taxă de concurs de 150 lei.

Documentele prevăzute  de la  lit. e) și g) sunt valabile 3 luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Descarca documentele:

Copiile de pe actele mentionate vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

 

Dosarele de inscriere vor fi depuse in volum complet, personal pana la data limita, respectiv 24.05.2024, ora 12,00.

 

NU se admit completari ulterioare termenului de depunere, dosarele incomplete vor fi respinse.

 

Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de-a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu, anterior datei de desfasurare a primei probe a concursului.

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “MARIA SKLODOWSKA CURIE“ din Bd. C-tin Brancoveanu nr. 20 Sector 4  BUCURESTI la etj. 6 secretariat catedră, astfel:

 

 • Depunerea dosarelor de concurs in perioada 13.05.2024 – 24.05.2024 pana la ora 12,00;
 • Selectia dosarelor candidatilor 27.05.2024 – 28.05.2024;
 • Afisarea rezultatelor la selectia dosarelor 29.05.2024 ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele selectiei dosarelor se depun pana la data de 30.05.2024 ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la selectia dosarelor 31.05.2024 ora 12,00;
 • Proba scrisa in data de 04.06.2024 ora 08,30;
 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa 05.06.2024, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele probei scrise se depun pana la data de 06.06.2024, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba scrisa 07.06.2024, ora 12,00;
 • Proba clinică în data de 10.06.2024, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba clinică 11.06.2024, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele la proba clinică se depun pana la data de 12.06.2024, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba clinică 13.06.2024, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor finale 14.06.2024, ora 12,00.

 

Pentru fiecare proba a concursului punctajul este de maxim 100 puncte.

Pentru a fi declaratii admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.      

 

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea urmatoarei probe.              

            Sunt declarati admisi la proba scrisă si la proba clinică/practică candidatii care au obtinut minimum 50 puncte.

            Orice modificare survenita asupra unor aspecte referitoare la organizarea si desfasurarea concursului se publica prin afisare la sediul unitatii.

 

TEMATICA:

 1. Embriologia aparatului cardiovascular.
 2. Fiziologia circulatorie normală: circulația fetală, de tranziție și neonatală.
 3. Anatomia și fiziologia cordului. Analiza segmentara secvenţială.
 4. Genetica bolilor cardiovasculare.
 5. Semiologia cardiovasculară pediatrică (anamneză, examen fizic).
 6. Evaluarea performanței miocardice.
 7. Defectul septal atrial.
 8. Defectul septal ventricular.
 9. Canalul arterial persistent.
 10. Alte șunturi aorto-pulmonare: Fenestrația aorto-pulmonară, Originea arterei pulmonare din aortă.
 11. Canalul atrioventricular.
 12. Fistula vasculară.
 13. Cardiopatii congenitale cu manifestări severe neonatale.
 14. Transpoziția de vase mari.
 15. MCC cu circulație sistemică dependentă de canalul arterial (SCSH, Coarctația de aortă, Arc aortic întrerupt, etc.).
 16. MCC cu circulație pulmonară dependentă de canalul arterial (atrezia de valvă pulmonară cu SIV intact/DSV, etc.).
 17. Tetralogia Fallot.
 18. Ventriculul drept cu dublă cale de ieșire.
 19. Boala Ebstein.
 20. Drenajul venos pulmonar total aberant.
 21. Atrezia de valvă tricuspidă.

 

 1. Transpoziția de vase mari corectată anatomic.
 2. Trunchiul arterial comun.
 3. Stenoza aortică.
 4. Stenoza pulmonară.
 5. Patologia aparatului mitral.
 6. Obstrucții ale căii de intrare a VS (stenoza de vene pulmonare, cor triatriatum, inel supravalvular mitral, etc.).
 7. Obstrucții ale căii de intrare a VD (hipoplazie izolată de VD, cor triatriatum dexter, stenoza tricuspidă, etc.). 29. Ventriculul unic. Anastomoza Fontan.
 8. Anomalii de situs, Sindroame heterotaxice.
 9. Anomalii ale arterelor coronare (ALCAPA, ec.).
 10. Inel vascular.
 11. Hipertensiunea arterială pulmonară.
 12. Sincopa.
 13. Moartea subită.
 14. Cardiomiopatii (CMD/ Miocardite,CMH, CMR, CM prin noncompactare, displazie aritmogenă de VD).
 15. Endocardite.
 16. Pericardite.
 17. Reumatismul articular acut.
 18. Bola Kawasaki.
 19. Hipertensiunea arterială sistemică.
 20. Tumori cardiace.
 21. Afectarea cardiacă în boli extracardiace.
 22. Insuficiența cardiacă congestivă.
 23. Medicina sportivă cardiovasculară.
 24. Sarcina și bolile cardiovasculare.
 25. Principiile fizicii ultrasunetelor şi a efectului Doppler. Evaluare M mod, 2D, Doppler color și spectral.
 26. Sedarea pentru proceduri de explorare cardiologică.
 27. Analiza ecocardiografică segmentală secvențială a cordului. Nomenclatură.
 28. Ecocardiografia normală pediatrică – Incidențe.
 29. Evaluarea cantitativă a structurilor cardiace. Ajustări în funcție de creștere.
 30. Evaluarea funcției sistolice ventriculare.
 31. Evaluarea funcției diastolice ventriculare.
 32. Dezvoltarea şi anatomia sistemului excitoconductor. Bazele genetice ale tulburarilor de ritm şi conducere. 55. Tahicardia supaventriculara. Tahicardia supraventriculara prin reintrare.Tahicardia ectopică atrială şi joncţională. Tachicardia prin reintrare atrială. Cardiomiopatia indusa de tahiaritmie.
 33. Tahicardia ventriculară şi sindromul de QT prelungit.
 34. Bradiaritmii. Disfuncţia de nod sinusal. Blocul atrioventricular. Blocurile de ramură. Blocuri fasciculare. 58. Managmentul pacientului pediatric cu tulburări de ritm şi conducere. Terapia tahiartimiilor la făt şi nou născut. Terapia antiaritmică. Terapia disritmiilor postoperatorii. Indicaţii de terapie prin ablaţie la sugar şi copil. 59. Ecocardiografia fetală: Indicaţii. Cord fetal normal. Secţiuni de screening fetal. Hemodinamica circulaţiei fetale. Diagnosticul intrauterin al principalelor MCC.
 35. Aritmii cardiace fetale: diagnostic.
 36. Indicaţia cateterismului cardiac diagnostic.
 37. Evaluare şi management precateterism cardiac. Pregatirea pacientului pentru cateterism.
 38. Tehnica efectuarii cateterismului cardiac. Complicaţii intra- şi postprocedurale.
 39. Curbe de presiune.
 40. Calcule hemodinamice.
 41. Proiectii angiografice. Interpretarea cateterismului cardiac.
 42. Indicaţii pentru terapia intervenţională în cardiologia pediatrică şi cardiologia congenitalilor. Septostomia atrială.

 

 1. Anatomia radio-imagistică normală a aparatului cardiovascular la copii: Variante anatomice, Noţiuni de embriologie, Noţiuni de fiziologie şi morfopatologie cardiovaculară. Impactul asupra examinărilor radio-imagistice, Noţiuni de radioprotecţie.
 2. Tehnici de examinare- Radiografia de torace: Baze fizice, Anatomie radiologică, Calitatea examinarii. Patologie cardio-toracică decelabila pe radiografie.
 3. Tehnici de examinare- Examinarea CT: Baze fizice, Tipuri de CT şi moduri de scanare. Controlul dozei în CT cardiovascular, Artefacte în CT-ul cardiac, Injectomate şi protocoale de achizţie, Pregatirea pacientului, Indicaţiile examinarii CT. Ghiduri de practică.
 4. Tehnici de examinare – Examinarea IRM: Baze fizice. Secvenţe RMN, Principii de siguranţă RMN, Indicaţiile examinarii RMN, Protocoale de achiziţie în RMN, Ghiduri de practică.
 5. Fiziologie cardiopulmonară.
 6. Disfuncția organică multiplă.
 7. Principii farmacologice aplicate în terapia pacienților cu disfuncție cardiacă.
 8. Suportul mecanic respirator şi cardiocirculator.
 9. NoŢiuni de anatomie chirurgicală a cordului şi vaselor mari (anatomia toracelui, pericardului, cordului şi a vaselor mari).
 10. Principii de circulaţie extracorporeală (structura sistemului de circulaţie extracorporeală, răspunsul inflamator sistemic post by-pass cardio-pulmonar, protecţia miocardică şi cerebrala în timpul circulaţiei extracorporeală şi consecinţele acesteia).
 11. Timing-ul chirurgical optim. Intervenţia chirurgicală paleativa şi corectivă (strategia şi managementul în ceea ce priveşte stabilirea timpului operator optim al malformaţiilor cardiace complexe).
 12. Sisteme de asistare cardiocirculatorie în chirurgia cardiacă pediatrică.
 13. Transplantul cardiac pediatric.

 

 

BIBLIOGRAFIA:

 1. Esenţialul în cardiologie pediatrică, Eliza Cinteză, Alin Nicolescu.

 

MANAGER,

Prof. Dr. Alexandru Ulici

 

Director Finaciar-Contabil,

Ec. Victoria Gusianu

 

Sef Serviciu R.U.N.O.S.

Ref. spec. Cristina Ganea


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors