Articole

Informatii

logo-spital-1.png

31 mai 2022 0

––––––––––

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile şi completarile ulterioare, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” Bucureşti organizează examenul de promovare în grade sau trepte imediat superioare, din funcţiile de registratori medicali în funcţiile de registratori medicali principali din cadrul Serviciului de evaluare şi statistică medicală si respectiv din cadrul Laboratorului de Radiologie-imagistica medicala.

 

 1. Condiţii de desfăşurare:

Examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului încadrat în funcţiile contractuale de registratori medicali va consta într-o probă scrisă care se va susţine la sediul Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1 Bucureşti, în data de 23 iunie 2022 ora 0900.

Punctajul minim de promovare este de 50 puncte.

 

 1. Condiţii generale de participare:

Pentru a participa la examenul de promovare, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • cererea de înscriere la examen aprobată de conducatorul instituţiei;
 • să aibe vechimea în specialitate de 4 ani prevazută de Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale;
 • sa fi obtinut calificativul foare bine la evaluarea performantelor individuale cel putin de doua ori in ultimii 3 ani.

 

 • Acte necesare pentru dosarul de examen:
 • cererea de înscriere la examen adresata de conducatorul instituţiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii.

 

Descarca documentul:

 

MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici

 

 • Tematica şi bibliografia pentru susţinerea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru funcţiile de registratori medicali din cadrul Serviciului de evaluare şi statistică medicală:

 

Tematica:

 1. Înregistrarea şi raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi.
 2. Protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
 3. Drepturile pacientului
 4. Metodologia de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea.
 5. Reguli de confirmare din punct de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pt. cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi.

 

Bibliografie:

 1. Ordinul MS şi CNAS nr. 1782/576 din 28 decembrie 2006 privind înregistrarea şi raportarea statistica a pacienţilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare           continuā şi spitalizare de zi, modificat şi completat:
 • Anexa 3 – Instrucţiuni privind completarea formularului Foaie de Observaţie Clinicā Generalā (FOCG);
 • Anexa 5 – Instrucţiuni privind completarea fişei pentru spitalizarea de zi (FSZ);
 • Anexa 6 – Datele din foaia de observatie clinicā generalā care formeazā Setul minim de date la nivel de pacient, aferent spitalizirii continue (SMDPC);
 • Anexa 7- Datele din fisa de spitalizare de zi care formeazā setul minim de date la nivel de pacient, aferent spitalizirii de zi (SMDPZ).
 1. Regulament nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in               ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie               a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind          protectia datelor) , cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanātāţii, cu modificarile şi completarile ulterioare;
 3. Ordinul nr. 919/2006 privind aprobarea normelor metodologice de înregistrare, stocare, prelucrare și transmitere a informațiilor legate de activitatea spitalului.

 

 • Tematica şi bibliografia pentru susţinerea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru funcţia de registrator medical din cadrul Laboratorului de Radiologie-Imagistica Medicala:

 

Tematica:

 1. Persoanele asigurate-dovada calitatii de asigurat;
 2. Cadrul european si cadrul national de asisgurari de sanatate;
 3. Înregistrarea şi raportarea pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi;
 4. Inregistrarea si raportarea pacientilor care primesc servicii medicale clinice, paraclinice, stomatologice si de recuperare;
 5. Setul minim de date la nivel de pacient pentru spitalizare continua (SMDPC) si setul minim de date la nivel de pacient pentru spitalizare de zi (SMDPZ);
 6. Drepturile pacientului;
 7. Prelucarea datelor cu caracter personal avand functie de identificare si a celor privind starea de sanatate;
 8. Pastrea documentelor, organizarea depozitului de arhiva;
 9. Bazele utilizarii computerelor:

– componenta generala a unui PC; periferice; medii stocare;

– sistemul operare Windows;

– autentificare ca utilizator;

– suprafata de lucru;

– gestionarea ferestrelor in Windows si comenzilor meniului de control;

– retele de calculatoare: definitie, teremeni, utilizare;

– utilizare browsere Internet; utilizare formulare online;

– virusi informatici:definitii, teremeni, precautii;

 1. Utilizarea Microsoft Word:

– lansare si inchidere aplicatii Word;

– ecran Word;

– bara de butoane standard si de formatare;

– crearea unui document nou;

– deschidere, salvare, copiere, arhivare documente existente;

– introducerea, corectarea, modificarea unui text;

 1. Uitilizarea Microsoft Excel;

– crearea de tabele;

– crearea, utilizarea de formule de calcul;

– transfer de informatii intre aplixcatii Excel si Word.

 

Bibliografie:

 • Legea nr. 53 din 2003-Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, Titlul II- Cap. 1-5;
 • Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanātāţii, cu modificarile şi completarile ulterioare, Titlul VII- Cap. 1-2; Cap. 4-5;
 • Legea nr. 46/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, privind drepturile pacientilor;
 • Ordinul nr. 617 din 13.08.2017, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat;
 • Ordinul MS şi CNAS nr. 1782/576 din 28 decembrie 2006 privind înregistrarea şi raportarea statistica a pacienţilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continuā şi spitalizare de zi, modificat şi completat;
 • Contractul-cadru si Normele de aplicare in vigoare, privitor la furnizarea serviciilor medicale in sistemul de asigurari sociale de sanatate;
 • Legea Arhivelor Natioanle nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Utilizarea calculatorului in 7 module ECDL; Ana Dulu; 2010 Bucuresti, Andreco Educational Group.

© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors