Examen promovare – Serviciului Evaluare si statistica medicala

3 iulie 2023 0
logo-spital-1.png

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336 din 8 noiembrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice si a Ordinul M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” organizeaza examen de promovare in grad/treapta profesionala imediat superioara pentru personalul incadrat in functia de registrator medical din cadrul Serviciului Evaluare si statistica medicala, dupa cum urmeaza:

 

SERVICIUL STATISTICA SI EVALUARE MEDICALA:   1 post

 

            – din functia de:

Registrator medical in functia de Registrator  medical principal – 1 post

Condiţii de participare:

– copii ale fiselor de evaluare a performantelor profesionale cu calificativul “Foarte bine” de cel putin doua ori in ultimii 3 ani in care s-a alfat in activitate (2020-2022);

– mimim 4 ani vechime in specialitate.

 

Probele de examen:

Examenul de promovare organizat va consta intr-o proba scrisa care se va sustine la sediul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” in data de 17 iulie 2023 ora 10,00.

 

Candidatii vor depune dosarele de participare la examenul de promovare in grad/trepta profesionala imediat superioara, la Serviciul R.U.N.O.S., in perioada 30 iunie 2023 – 13 iulie 2023.

 

Dosarele de inscriere la examenul de promovare trebuie sa contina urmatorele documente:

– formular de inscriere (Anexa nr. I);

– copie diploma de bacalaureat;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

– adeverinta eliberata de angajator din care sa reiesa vechimea in specialitatea postului, pentru gradul sau treapta profesionala in care promoveaza, prevazuta de Ordinul M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar;

Descarca documentele:

Copiile de pe actele mentionate vor fi prezentate si in mod original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

 

Dosarele de inscriere vor fi depuse in volum complet, personal pana la data limita, respectiv 13.07.2023, ora 12,00.

 

La examen pot participa numai angajatii din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu”, care indeplinesc conditiile de promovare.

 

Examenul se va desfasura la sediul unitatii, astfel:

– depunerea dosarelor de examen in perioada 30 iunie 2023 – 13 iulie 2023, ora 12,00;

proba scrisa in data de 17  iulie 2023 ora 10,00;

– comunicarea rezultatelor obtinute la proba scrisa 18 iulie 2023;

– contestatii la rezultatele probei scrise  19 iulie 2023, pana la ora 12,00;

– afisarea rezultatelor la contestatii 20 iulie 2023;

– afisarea rezultatelor finale 21 iulie 2023.

 

Punctajul acordat este de  maxim 100 puncte.

Punctajul minim de promovare este de 50 puncte.

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA:

SERVICIUL STATISTICA SI EVALUARE MEDICALA.:

Registrator medical principal

 

BIBLIOGRAFIE:

 

  1. Ordinul MS si CNAS nr. 1782/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi, modificat si completat:

Anexa 3 – Instructiuni privind completarea formularului Foaie de Observatie Clinica Generala (FOCG);

Anexa 5 – Instructiuni privind completarea fiesei pentru spitalizarea de zi (FSZ);

Anexa 6 – Datele din foaia de observatie clinica generala care formeaza Setul minim de data la nivel de pacient, afferent spitalizarii continui (SMDPC);

Anexa 7 –  Datele din fisa de spitalizare de zi care formeaza setul minim de date la nivel de pacient, afernt spitalizarii de zi (SMDPC);

  1. Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu character personal si privind libera circularie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia dateor), cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Ordinul nr. 919/2006 privind aprobarea normelor metodologice de inregistrare,
  4. Stocare, prelucare si transmitere a informatiilor legate de activitatea apitalului.

 

TEMATICA:

  1. Inregistrarea si raportarea statistica a pecientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi;
  2. Protectia persoanelor cu privire la prelucarea satelor cu character personal;
  3. Drepturile pacientului;
  4. Metodologia de evaluare a caurilor necomfirmate din punct de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicita recomfirmarea;
  5. Reguli de confirmare din punct de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizarea continua si de zi..

 

MANAGER,

Prof. Dr. Alexandru Ulici

 

Director Financiar-Contabil,

Ec. Victoria Gusianu

Sef Serviciu R.U.N.O.S.

Ref. spec. Ganea Cristina


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors