Articole

Informatii

logo-spital-1.png

31 mai 2022 0

————————–

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile şi completarile ulterioare, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” Bucureşti organizează examenul de promovare în grade sau trepte imediat superioare, din funcţiile de registratori medicali debutanţi în funcţiile de registratori medicali din cadrul Serviciului de evaluare şi statistică medicală.

 

 1. Condiţii de desfăşurare:

Examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului încadrat în funcţiile contractuale de registratori medicali debutanţi va consta într-o probă scrisă care se va susţine la sediul Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1 Bucureşti, în data de 23 iunie 2022 ora 0900.

Punctajul minim de promovare este de 50 puncte.

 

 1. Condiţii generale de participare:

Pentru a participa la examenul de promovare, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • cererea de înscriere la examen aprobată de conducatorul instituţiei;
 • să aibe vechimea în activitate de minim 6 luni prevazută de Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale;

 

 • Acte necesare pentru dosarul de examen:
 • cererea de înscriere la examen adresata de conducatorul instituţiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii.

Descarca documentul:

 

MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici

 • Tematica şi bibliografia pentru susţinerea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru funcţiile de registratori medicali debutanti din cadrul Serviciului de evaluare şi statistică medicală:

 

Tematica:

 1. Înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi.
 2. Protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
 3. Drepturile pacientului.

 

Bibliografie:

 1. Ordinul MS și CNAS nr. 1782/576 din 28 decembrie 2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, modificat și completat:
 • Anexa 3 – Instrucțiuni privind completarea formularului Foaie de Observaţie

Clinică Generală (FOCG);

 • Anexa 5 – Instrucţiuni privind completarea fişei pentru spitalizarea de zi (FSZ);
 • Anexa 6 – Datele din foaia de observaţie clinică generală care formează Setul

minim de date la nivel de pacient, aferent spitalizării continue (SMDPC);

 • Anexa 7 – Datele din fişa de spitalizare de zi care formează Setul minim de date

la nivel de pacient, aferent spitalizării de zi (SMDPZ).

 1. Legea 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
 2. Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificarile și completarile ulterioare.
logo-spital-1.png

31 mai 2022 0

——————————

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile şi completarile ulterioare, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” Bucureşti organizează examenul de promovare în grade sau trepte imediat superioare, din funcţiile de registratori medicali în funcţiile de registratori medicali principali din cadrul Serviciului de evaluare şi statistică medicală si respectiv din cadrul Laboratorului de Radiologie-imagistica medicala.

 

 1. Condiţii de desfăşurare:

Examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului încadrat în funcţiile contractuale de registratori medicali va consta într-o probă scrisă care se va susţine la sediul Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1 Bucureşti, în data de 23 iunie 2022 ora 0900.

Punctajul minim de promovare este de 50 puncte.

 

 1. Condiţii generale de participare:

Pentru a participa la examenul de promovare, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • cererea de înscriere la examen aprobată de conducatorul instituţiei;
 • să aibe vechimea în specialitate de 4 ani prevazută de Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale;
 • sa fi obtinut calificativul foare bine la evaluarea performantelor individuale cel putin de doua ori in ultimii 3 ani.

 

 • Acte necesare pentru dosarul de examen:
 • cererea de înscriere la examen adresata de conducatorul instituţiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii.

 

Descarca documentul:

 

MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici

 

 • Tematica şi bibliografia pentru susţinerea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru funcţiile de registratori medicali din cadrul Serviciului de evaluare şi statistică medicală:

 

Tematica:

 1. Înregistrarea şi raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi.
 2. Protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
 3. Drepturile pacientului
 4. Metodologia de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea.
 5. Reguli de confirmare din punct de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pt. cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi.

 

Bibliografie:

 1. Ordinul MS şi CNAS nr. 1782/576 din 28 decembrie 2006 privind înregistrarea şi raportarea statistica a pacienţilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare           continuā şi spitalizare de zi, modificat şi completat:
 • Anexa 3 – Instrucţiuni privind completarea formularului Foaie de Observaţie Clinicā Generalā (FOCG);
 • Anexa 5 – Instrucţiuni privind completarea fişei pentru spitalizarea de zi (FSZ);
 • Anexa 6 – Datele din foaia de observatie clinicā generalā care formeazā Setul minim de date la nivel de pacient, aferent spitalizirii continue (SMDPC);
 • Anexa 7- Datele din fisa de spitalizare de zi care formeazā setul minim de date la nivel de pacient, aferent spitalizirii de zi (SMDPZ).
 1. Regulament nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in               ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie               a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind          protectia datelor) , cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanātāţii, cu modificarile şi completarile ulterioare;
 3. Ordinul nr. 919/2006 privind aprobarea normelor metodologice de înregistrare, stocare, prelucrare și transmitere a informațiilor legate de activitatea spitalului.

 

 • Tematica şi bibliografia pentru susţinerea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru funcţia de registrator medical din cadrul Laboratorului de Radiologie-Imagistica Medicala:

 

Tematica:

 1. Persoanele asigurate-dovada calitatii de asigurat;
 2. Cadrul european si cadrul national de asisgurari de sanatate;
 3. Înregistrarea şi raportarea pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi;
 4. Inregistrarea si raportarea pacientilor care primesc servicii medicale clinice, paraclinice, stomatologice si de recuperare;
 5. Setul minim de date la nivel de pacient pentru spitalizare continua (SMDPC) si setul minim de date la nivel de pacient pentru spitalizare de zi (SMDPZ);
 6. Drepturile pacientului;
 7. Prelucarea datelor cu caracter personal avand functie de identificare si a celor privind starea de sanatate;
 8. Pastrea documentelor, organizarea depozitului de arhiva;
 9. Bazele utilizarii computerelor:

– componenta generala a unui PC; periferice; medii stocare;

– sistemul operare Windows;

– autentificare ca utilizator;

– suprafata de lucru;

– gestionarea ferestrelor in Windows si comenzilor meniului de control;

– retele de calculatoare: definitie, teremeni, utilizare;

– utilizare browsere Internet; utilizare formulare online;

– virusi informatici:definitii, teremeni, precautii;

 1. Utilizarea Microsoft Word:

– lansare si inchidere aplicatii Word;

– ecran Word;

– bara de butoane standard si de formatare;

– crearea unui document nou;

– deschidere, salvare, copiere, arhivare documente existente;

– introducerea, corectarea, modificarea unui text;

 1. Uitilizarea Microsoft Excel;

– crearea de tabele;

– crearea, utilizarea de formule de calcul;

– transfer de informatii intre aplixcatii Excel si Word.

 

Bibliografie:

 • Legea nr. 53 din 2003-Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, Titlul II- Cap. 1-5;
 • Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanātāţii, cu modificarile şi completarile ulterioare, Titlul VII- Cap. 1-2; Cap. 4-5;
 • Legea nr. 46/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, privind drepturile pacientilor;
 • Ordinul nr. 617 din 13.08.2017, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat;
 • Ordinul MS şi CNAS nr. 1782/576 din 28 decembrie 2006 privind înregistrarea şi raportarea statistica a pacienţilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continuā şi spitalizare de zi, modificat şi completat;
 • Contractul-cadru si Normele de aplicare in vigoare, privitor la furnizarea serviciilor medicale in sistemul de asigurari sociale de sanatate;
 • Legea Arhivelor Natioanle nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Utilizarea calculatorului in 7 module ECDL; Ana Dulu; 2010 Bucuresti, Andreco Educational Group.
logo-spital-1.png

15 decembrie 2021 0

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” organizeaza examenul de promovare in grad sau treapa imediat superioare a personalului incadrat in functiile de asistenti medicali debutanti in specialitatiile medicina generala/radiologie, in functiile de infirmiere debutante si in functia de fizician debutant.

 

 1. Conditii de desfasurare

Examenul de promovare a personalului incadrat in functiile contractuale de debutant, respectiv asistenti medicali, infirmiere si fizician,  va consta intr-o proba scrisa care se va sustine la sediul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1 Bucuresti, dupa cum urmeaza:

 • In data de 28 decembrie 2021 ora 1000 pentru functiile de asistenti medcali debutanti in specialitatiile medicina generala/radiologie;
 • In data de 28 decembrie 2021 ora 1300 pentru functiile de infirmiere debutante;
 • In data de 28 decembrie 2021 ora 1300 pentru functia de fizician debutant.

Punctajul minim de promovare este de 50 puncte.

 

 1. Conditii generale de participare:

Pentru a participa la examen candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • cererea de inscriere la examen aprobata de conducatorul in institutiei;
 • sa aibe vechimea in specialitate de 6 luni prevazuta de Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale.

 

 • Acte necesare pentru dosarul de examen:
 • cererea de inscriere la examen adresata de conducatorul in institutiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii.

 

Descarca documentul:

 

MANAGER,

                                                                Conf. Dr. Alexandru Ulici

 • Tematica si bibliogaria necesara sustinetii examenului de promovare in grad profesional imediat superior pentru asistent medical debutant in specialitatea medicina generala:

 BIBLIOGRAFIE:

 • TEHNICI DE EVALUARE si ingrijiri acordate de asistentii medicali – GHID DE NURSING- LUCRETIA TITIRCA. Editura VIATA MEDICALA ROMANEASCA
 • INGRIJIRI SPECIALE ACORDATE PACIENTILOR DE CATRE ASISTENTII MEDICALI– MANUAL PENTRU COLEGIILE SI SCOLILE POSTLICEALE SANITARE- LUCRETIA TITIRCA

Editura VIATA MEDICALA ROMANEASCA

 • URGENTE MEDICO-CHIRURGICALE- LUCRETIA TITIRCA
 • GHID DE NURSING-LUCRETIA TITIRCA

Editura VIATA MEDICALA ROMANEASCA

 • Ordinul Ministerului Sanatatii 1101/2016 ,privind aprobarea Normelor de supraveghere ,prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare
 • Ordinul 961/2016 ,pentru aprobarea Normelor  tehnice privind curatenia ,dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private ,tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie ,procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor,in functie de nivelul de risc,metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare .

 

   TEMATICA:

 • Punctii
 • Recoltarea produselor biologice si patologice
 • Sondaje, spalaturi, clisme
 • Administrearea medicamentelor
 • Pregatirea preoperatorie
 • Pregatirea pacientului pentru explorari radiologice
 • Convulsiile
 • Urgentele aparatului respirator
 • Urgentele aparatului cardiovascular

 

 • Tematica si bibliogaria necesara sustinetii examenului de promovare in grad profesional imediat superior pentru infirmiera debutanta:

BIBLIOGRAFIE:

 1. Cursuri pentru infirmiere;
 2. Ordinul M.S. Nr. 916/2006, publicat in M.O partea I nr. 759/06.09.2006 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nozocomiale in unitatile sanitare;
 3. Ordinul M.S nr. 261/2007, publicat in M.O partea I nr. 128/21.02.2007 – Norme, tehnici privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare;
 4. Ordinul M.S. nr. 1226/2012, publicat in M.O partea I nr. 855/18.12.2012 – Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala si Metodologiei de culegere a datelor pentru baza de date privind deseurile rezultate din activitati medicale;
 5. Legea nr. 132/2010, publicat in M.O partea I nr. 461/06.06.2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice .

TEMATICA:

 1. Ordinea operatiunilor si metodele pentru curatenie.
 2. Substantele folosite in procesul de curatenie.
 3. Reguli privind efectuarea curateniei.
 4. Ritmicitatea operatiunilor de curatenie.
 5. Ustensile pentru curatenie.
 6. Dezinfectia, dezinsectia in unitatiile sanitare
 7. Metode folosite pentru dezinfectie.
 8. Reguli generale ale dezinfectiei.
 9. Circuite functionele.
 10. Notiunea de infectie nozocomiala.
 11. Precautiuni universale si aplicarea lor.

 

 • Tematica si bibliogaria necesara sustinetii examenului de promovare in grad profesional imediat superior pentru asistent medical debutant in specialitatea radiologie:

            BIBLIOGRAFIE:

 1. Manual de tehnica radiologica, sub redactia Mihai Lungeanu, Editura Medicala, Bucuresti 1988, Cap. 1,2,3,6,7,9,13,16,17.8.1,18,19,20;
 2. Normele privind radioprotectia persoanelor in cazul expunerilor medicale (NSR-04), aprobate prin Ordinul comun MSF si CNCAN, nr. 285/79/2002 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 446 bis din 25 iunie 2002;
 3. Norme de Securitate radiologica in practicile de radiolpgie de diagnostic si radiologie interventionala (NSR-11), aprobate in Ordinul presedintelui CNCAN nr. 173/16.10.2003 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 924/23.12.2003;
 4. Ordinul nr. 291/27.08.2001 pentru modificarea Normelor de securitate radiologica in practicile de radiologie de diagnostic si radiologie interventionala, (NSR-27), aprobate prin in Ordinul presedintelui CNCAN nr. 173/16.10.2003 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 924/23.12.2003
 5. OMS nr. 1540/11.12.2006 publicat in M.O., Partea I nr. 3 din 03.01.2007 privind aprobarea Reglementarilor specific referitoare la expunerea medicaka in radiologia pediatrica;
 6. Normativ de acordare si utilizer a echipamentelor individuale de protective la radiatii ionizante (NSR-15), aprobat prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 421 din 22.12.2004 si publicat

 

TEMATICA:

 1. Radiaţia X
 2. Utilizarea radiaţiilor X in Radiodiagnostic; aparatul de radiografie
 3. Formarea imaginii radiologice
 4. Norme de radioprotectie in radiologia de diagnostic si interventional
 5. Examenul radilogic al aparatului respirator, al aparatului cardiovascular si al toracelui osos
 6. Examenul radilogic al aparatului digestiv si al aparatului urinar
 7. Examenul radilogic al carniului de ansamblu, al craniului visceral si al coloanei vertebrale
 8. Examenul radilogic al membrelor si centurilor
 • Tematica si bibliogaria necesara sustinetii examenului de promovare in grad profesional imediat superior pentru fizician debutant:

            BIBLIOGRAFIE:

 • Manual de tehnica radiologica, sub redactia Mihai Lungeanu, Editura Medicala, Bucuresti 1988, Cap 1, 2, 3, 24, 25.1, 27.1-4
 • Societatea de Radiologie şi Imagistica Medicala din România – (sub red) Dudea Sorin M. -Radiologie Imagistica Medicala. Îndrumător de studiu pentru pregătirea in specialitate -Vol I, Vol II, Ed. Medicala Bucuresti, 2015, 1271 pag, ISBN:978-973-39-0797-8, Cap 1, 2, 12.273
 • Normele privind radioprotectia persoanelor în cazul expunerilor medicale (NSR-04), aprobate prin Ordinul comun MSF si CNCAN, nr. 285/79/2002 si publicate în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 446 bis din 25 iunie 2002
 • Norme de securitate radiologica in practicile de radiologie de diagnostic si radiologie interventionala (NSR-11), aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 173/16.10.2003 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 924/23.12.2003
 • Ordinul nr. 291/27.08.2004 pentru modificarea Normelor de securitate radiologica in practicile de radiologie de diagnostic si radiologie interventionala, (NSR-27), aprobate prin Ordinul 173/2003, al presedintelui CNCAN si publicate in MO, Partea I nr. 924 din 23.12.2003.
 • Ordin Min. Sanatatii nr. 1540 din 11/12/2006 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 3 din 03/01/2007 privind aprobarea Reglementărilor specifice referitoare la expunerea medicală în radiologia pediatrică
 • Normativ de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie la radiatii ionizante (NSR-15), aprobat prin Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 421 din 22.12.2004 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 107 din 02.02.2005
 • Legea 111/1996(r2) varianta consolidata februarie 2014
 • Ghid privind termenii utilizati in domeniul nuclear, anexa la Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 342 din 24.09.2008 (GHI-01)
 • Norme privind cerintele de baza de securitate radiologica, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii, al ministrului educatiei nationale si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 752/3.978/136/ 2018 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 517 bis din 25.06.2018.
 • Norme de securitate radiologica privind radioprotectia operationala a lucratorilor externi (NSR-02), aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 353 din 20 August 2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 764 bis din 30 noiembrie 2001
 • Norme de dozimetrie individuala si radon, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 180/2020 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 1225 bis din 14.12.2020.
 • Normele privind estimarea dozelor efective si a dozelor echivalente datorate expunerii interne si externe, aprobate prin Ordinul CNCAN nr.145/2018si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,nr. 555 bis din 3 iulie 2018.
 • Normele privind expertul in fizica medicala aprobate prin Ordinul comun nr. 1272 din 17.10.2006 al Ministrului Sanatatii Publice si nr. 266 din 09.10.2006 al Presedintelui (NSR-38), Comisiei Nationale pentru Controlul Activitãtilor Nucleare, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 906 din 07/11/2006.
 • Norme privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati in protectie radiologica (NSR-07), aprobate prin ordinul nr. 202/15.10.2002 al presedintelui CNCAN si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr 936 bis din 20.12.2002
 • Ordinul CNCAN nr. 102/2018 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati în protectie radiologica
 • Normele privind procedurile de autorizare, aprobate prin Ordinul CNCAN 155/2018, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,nr. 576 bis din 9 iulie 2018
 • Normele de autorizare a lucrului cu surse de radiatii în exteriorul incintei special amenajate (NSR-05), aprobate prin ordinul nr. 73/11.02.2002 al presedintelui CNCAN si publicate in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 297 din 7 mai 2002
 • Ordinul nr. 14/2018 pentru aprobarea Procedurii privind cerintele de eliberare a avizelor pentru programele de pregatire in protectia radiologica
 • Ordinul privind interzicerea utilizarii instalatiilor radiologice medicale de fluoroscopie fara intensificator de imagine, nr. 372/2005, (NSR-31), Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1098 din 06/12/2005.
 • Ordinul MS/CNCAN nr. 1484 din 28.12.2005/nr. 396 din 13.12.2005 privind prelungirea termenului de utilizare a instalatiilor radiologice medicale de fluoroscopie fara dispozitiv de control al debitulu (NSR-32), Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 52 din 19/01/2006.
 • Ordinul nr. 258/2006 din 04/10/2006 al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitãtilor Nucleare privind interzicerea utilizãrii instalatiilor radiologice medicale de microradiofotografie, (NSR-36), publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 848 din 16/10/2006.
 • Ordinul nr. 66/300/9.112 /2006 al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, Ministerului Sanatatii si al Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica pentru aprobarea Reglementarilor specifice privind expunerile medicale la radiatii ionizante pentru cercetarea medicala si biomedicala (NSR-35), publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 353 din 19/04/2006.
 • Protocol privind expunerile medicale la radiatii ionizante pentru cercetarea medicalã si/sau biomedicalã, (NSR-33), nr. EN/8546 din 27.03.2006 / nr. 4510/VZ/ din 20.03.2006 si nr. 566 din 29.03.2006, incheiat intre Ministerul Sãnãtãtii, Comisia Nationala pentru Controlul Activitãtilor Nucleare si Autoritatea Nationala pentru Cercetare stiintificã.
 • Ordin nr. 64/299/2006 al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare si al Ministerului Sanatatii privind stabilirea comisiilor de etica pentru avizarea expunerilor medicale in cercetarea medicala si biomedicala (NSR-34), publicat in Monitorul Oficial al

 

TEMATICA:

 1. Radiatiile X
 2. Utilizarea radiatiilor X in Radiodiagnostic
 3. Formarea imaginii radiologice
 4. Principiile radiografiei, radioscopiei, tomografiei, computer-tomografiei, imagisticii prin rezonanta magnetica nucleara, ultrasonografiei
 5. Norme de radioprotectie si de autorizare in radiologia de diagnostic si interventionala
 6. Norme privind dozimetria
 7. Norme privind fizica medicala si protectia radiologica

© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors