Articole

Informatii

logo-spital-1.png

7 aprilie 2023 0

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336 din 8 noiembrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice si a Ordinul M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” organizeaza examen de promovare in grad/treapta profesionala imediat superioara pentru personalul din  cadrul Serviciului R.U.N.O.S., dupa cum urmeaza:

 

 SERVICIUL R.U.N.O.S.:   2 posturi

 

            – din functia de:

 1. Economist I in functia de Economist specialist IA – 1 post

Condiţii de participare:

– Diploma de bacalaureat;

– Diploma de licenta in specialitate;

– copii ale fiselor de evaluare a performantelor profesionale cu calificativul “Foarte bine” de cel putin doua ori in ultimii 3 ani in care s-a alfat in activitate (2020-2022);

– mimim 6 ani si 6 luni vechime in specialitate.

 

– din functia de:

 1. Referent de specialitate III in functia de Referent de specialitate II – 1 post

Condiţii de participare:

– Diploma de bacalaureat;

– Diploma de licenta in specialitate;

– copii ale fiselor de evaluare a performantelor profesionale cu calificativul “Foarte bine” de cel putin doua ori in ultimii 3 ani in care s-a alfat in activitate (2020-2022);

– mimim 3 ani si 6 luni vechime in specialitate.

 

Probele de examen:

Examenul de promovare organizat va consta intr-o proba scrisa care se va sustine la sediul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” in data de 26  aprilie 2022 ora 10,00.

 

Candidatii vor depune dosarele de participare la examenul de promovare in grad/trepta profesionala imediat superioara, la Serviciul R.U.N.O.S., in perioada 10 aprilie 2023 – 25 aprilie 2023.

 

Dosarele de inscriere la examenul de promovare trebuie sa contina urmatorele documente:

– formular de inscriere (Anexa nr. I);

– copie diploma de bacalaureat;

– copie diploma de licenta in specialitate;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

– adeverinta eliberata de angajator din care sa reiesa vechimea in specialitatea postului, pentru gradul sau treapta profesionala in care promoveaza, prevazuta de Ordinul M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar;

– copii ale fiselor de evaluare a performantelor profesionale cu calificativul “Foarte bine” de cel putin doua ori in ultimii 3 ani in care s-a alfat in activitate (2020-2022).

Descarca documentele:

Copiile de pe actele mentionate vor fi prezentate si in mod original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

 

Dosarele de inscriere vor fi depuse in volum complet, personal pana la data limita, respectiv 25.04.2023, ora 12,00.

 

La examen pot participa numai angajatii din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu”, care indeplinesc conditiile de promovare.

 

Examenul se va desfasura la sediul unitatii, astfel:

– depunerea dosarelor de examen in perioada 10 aprilie 2023 – 25 aprilie 2023 , ora 12,00;

proba scrisa in data de 26  aprilie 2022 ora 10,00;

– comunicarea rezultatelor obtinute la proba scrisa 27 aprilie 2022;

– contestatii la rezultatele probei scrise 28 aprilie 2022, pana la ora 12,00;

– afisarea rezultatelor la contestatii 02 mai 2023;

– afisarea rezultatelor finale 03 mai 2023.

 

Punctajul acordat este de  maxim 100 puncte.

Punctajul minim de promovare este de 50 puncte.

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA:

SERVICIUL R.U.N.O.S.:

Economist specialist IA

Referent de specialitate II

 

 1. Legea nr. 53/2003-Codul Muncii, republicat;
 2. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice cu modificările şi completarile ulterioare;
 3. Ordonanţa de urgenţă nr. 168/09.12.2022 privind unele fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si modificarea si completarea unor acte normative;
 4. G. Nr. 1336 din 8 noiembrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice;
 5. G. nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetar, cu modificarile şi completarile ulterioare;
 6. G. nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru conditii de munca prevazut in anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a conditiilor de acordare a a cestuia, pentru familia ocupationala de functii bugetare “Sanatate si asistenta sociala”.
 7. M.S  nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar;

 

 

MANAGER,

Prof. Dr. Alexandru Ulici

 

 

Director Financiar-Contabil,

Ec. Victoria Gusianu

 

Sef Serviciu R.U.N.O.S.

Ref. spec. Ganea Cristina

logo-spital-1.png

31 mai 2022 0

–––––––––

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile şi completarile ulterioare, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” Bucureşti organizează examenul de promovare în grade sau trepte imediat superioare, din funcţiile de registratori medicali debutanţi în funcţiile de registratori medicali din cadrul Serviciului de evaluare şi statistică medicală.

 

 1. Condiţii de desfăşurare:

Examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului încadrat în funcţiile contractuale de registratori medicali debutanţi va consta într-o probă scrisă care se va susţine la sediul Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1 Bucureşti, în data de 23 iunie 2022 ora 0900.

Punctajul minim de promovare este de 50 puncte.

 

 1. Condiţii generale de participare:

Pentru a participa la examenul de promovare, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • cererea de înscriere la examen aprobată de conducatorul instituţiei;
 • să aibe vechimea în activitate de minim 6 luni prevazută de Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale;

 

 • Acte necesare pentru dosarul de examen:
 • cererea de înscriere la examen adresata de conducatorul instituţiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii.

Descarca documentul:

 

MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici

 • Tematica şi bibliografia pentru susţinerea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru funcţiile de registratori medicali debutanti din cadrul Serviciului de evaluare şi statistică medicală:

 

Tematica:

 1. Înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi.
 2. Protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
 3. Drepturile pacientului.

 

Bibliografie:

 1. Ordinul MS și CNAS nr. 1782/576 din 28 decembrie 2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, modificat și completat:
 • Anexa 3 – Instrucțiuni privind completarea formularului Foaie de Observaţie

Clinică Generală (FOCG);

 • Anexa 5 – Instrucţiuni privind completarea fişei pentru spitalizarea de zi (FSZ);
 • Anexa 6 – Datele din foaia de observaţie clinică generală care formează Setul

minim de date la nivel de pacient, aferent spitalizării continue (SMDPC);

 • Anexa 7 – Datele din fişa de spitalizare de zi care formează Setul minim de date

la nivel de pacient, aferent spitalizării de zi (SMDPZ).

 1. Legea 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
 2. Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificarile și completarile ulterioare.

© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors