Examen promovare Registrator medical debutant – Serviciul de evaluare si statistica medicala

2 noiembrie 2022 0
logo-spital-1.png

–––––––––––––-

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile şi completarile ulterioare, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” Bucureşti organizează examenul de promovare în grade sau trepte imediat superioare, din funcţiile de registratori medicali debutanţi în funcţiile de registratori medicali din cadrul Serviciului de evaluare şi statistică medicală.

 

 1. Condiţii de desfăşurare:

Examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului încadrat în funcţiile contractuale de registratori medicali debutanţi va consta într-o probă scrisă care se va susţine la sediul Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1 Bucureşti, în data de 15 noiembrie 2022 ora 1330.

Punctajul minim de promovare este de 50 puncte.

 

 1. Condiţii generale de participare:

Pentru a participa la examenul de promovare, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • cererea de înscriere la examen aprobată de conducatorul instituţiei;
 • să aibe vechimea în activitate de minim 6 luni prevazută de Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale;

 

 • Acte necesare pentru dosarul de examen:
 • cererea de înscriere la examen adresata de conducatorul instituţiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii.

 

Descarca documentele:

 

MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici

 • Tematica şi bibliografia pentru susţinerea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru funcţiile de registratori medicali debutanti din cadrul Serviciului de evaluare şi statistică medicală:

 

Tematica:

 1. Reguli de confirmare din punct de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pt. cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi.
 2. Metodologia de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea.
 3. Evaluarea activitatii spitalului-Metodologia de calcul a Indicatorilor de Performanta ai Managementului Spitalului.
 4. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare continua si de zi.
 5. Protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Bibliografie:

 1. Ordinul nr. 641/2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice și medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă și de zi, precum și a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice și medicale pentru care se solicită reconfirmarea;
 2. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Ordinul nr. 1782/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi
 4. Ordinul nr. 919/2006 privind aprobarea normelor metodologice de înregistrare, stocare, prelucrare și transmitere a informațiilor legate de activitatea spitalului;
 5. Ordinul nr. 648/406/2014 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors