Examen promovare Referent II – Serviciul Administrativ

8 noiembrie 2023 0
logo-spital-1.png

Afisare rezultate:

––––––––

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336 din 8 noiembrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice si a Ordinul M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” organizeaza examen de promovare in grad/treapta profesionala imediat superioara pentru personalul incadrat in functia de referent II din cadrul Serviciului Administrativ, dupa cum urmeaza:

  • SERVICIUL ADMINISTRATIV :   1 post

            – din functia de: Referent II in functia de Referent I – 1 post

Condiţii de participare:

– copii ale fiselor de evaluare a performantelor profesionale cu calificativul “Foarte bine” de cel putin doua ori in ultimii 3 ani in care s-a alfat in activitate (2020-2022);

– mimim 3 ani  si 6 luni vechime in specialitate.

 

Probele de examen:

Examenul de promovare organizat va consta intr-o proba scrisa care se va sustine la sediul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” in data de 24 noiembrie 2023 ora 10,00.

 

Candidatii interesati vor depune dosarele de participare la examenul de promovare in grad/trepta profesionala imediat superioara, la Serviciul R.U.N.O.S., in perioada 08 noiembrie 2023 – 14 noiembrie 2023, ora 1200.

 

Dosarele de inscriere la examenul de promovare trebuie sa contina urmatorele documente:

– formular de inscriere (Anexa nr. I);

– copie diploma de bacalaureat;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

– adeverinta eliberata de angajator din care sa reiesa vechimea in specialitatea postului, pentru gradul sau treapta profesionala in care promoveaza, prevazuta de Ordinul M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar;

Descarca documentele:

Copiile de pe actele mentionate vor fi prezentate si in mod original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

 

Dosarele de inscriere vor fi depuse in volum complet, personal pana la data limita, respectiv 14.11.2023, ora 12,00.

 

La examen pot participa numai angajatii din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu”, care indeplinesc conditiile de promovare.

 

Examenul se va desfasura la sediul unitatii, astfel:

– depunerea dosarelor de examen in perioada 08 noiembrie 2023 – 14 noiembrie 2023, ora 12,00;

proba scrisa in data de 24 noiembrie 2023 ora 10,00;

– comunicarea rezultatelor obtinute la proba scrisa 27 noiembrie 2023;

– contestatii la rezultatele probei scrise  28 noiembrie 2023, pana la ora 12,00;

– afisarea rezultatelor la contestatii 04 decembrie 2023;

– afisarea rezultatelor finale 05 decembrie 2023.

 

Punctajul acordat este de  maxim 100 puncte.

Punctajul minim de promovare este de 50 puncte.

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA:

 

  1. O.M.S. nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatii medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale;
  2. Legea nr. 132/2010, publicata in M.O. partea I nr. 461/06.06.2010 privind colectarea selectiva a desurilor in institutiile publice;
  3. Ordinul nr. 1365/25 iulie 2008, privind organizarea serviciului de paza si a regimului de acces in unitatile sanitare publice cu paturi din reteaua Ministrului Sanatatii Publice;
  4. Legea nr. 53/2003-Codul Muncii, republicat –M.O. nr. 345/2011, cu modificarile si complatarile ulterioare.

 

MANAGER,

Prof. Dr. Alexandru Ulici

 

Director Financiar-Contabil,

Ec. Victoria Gusianu

 

Sef Serviciu R.U.N.O.S.

Ref. spec. Ganea Cristina


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors