Examen promovare – Serviciul evaluare si statistica medicala

7 aprilie 2023 0
logo-spital-1.png

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336 din 8 noiembrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice si a Ordinul M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” organizeaza examen de promovare in grad/treapta profesionala imediat superioara pentru personalul debutant din  cadrul Serviciului Evaluare si statistica medicala, dupa cum urmeaza:

 

SERVICIUL STATISTICA SI EVALUARE MEDICALA:   2 posturi

 

            – din functia de:

Statistician medical debutant in functia de Statistician medical – 2 post

Condiţii de participare:

– Diploma de bacalaureat;

– mimim  6 luni vechime in activitate.

 

Probele de examen:

Examenul de promovare organizat pentru salariatii incadrati in functia de debutant consta in sustinerea unui interviu, care are la baza evaluarea raportului salariatului debutant si care se va sustine la sediul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” in data de 27 aprilie 2022 ora 11,00.

 

Candidatii vor depune dosarele de participare la examenul de promovare in grad/trepta profesionala imediat superioara, functiei de debutant, la Serviciul R.U.N.O.S., in perioada 10 aprilie 2023 – 25 aprilie 2023.

 

Dosarele de inscriere la examenul de promovare trebuie sa contina urmatorele documente:

– formular de inscriere (Anexa nr. I);

– copie diploma de bacalaureat;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

– adeverinta eliberata de angajator din care sa reiesa vechimea in specialitatea postului, pentru gradul sau treapta profesionala in care promoveaza, prevazuta de Ordinul M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar;

Descarca documentele:

Copiile de pe actele mentionate vor fi prezentate si in mod original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

 

Dosarele de inscriere vor fi depuse in volum complet, personal pana la data limita, respectiv 25.04.2023, ora 12,00.

 

La examen pot participa numai angajatii din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu”, care indeplinesc conditiile de promovare.

 

Examenul se va desfasura la sediul unitatii, astfel:

– depunerea dosarelor de examen in perioada 10 aprilie 2023 – 25 aprilie 2023, ora 12,00;

proba scrisa in data de 27  aprilie 2022 ora 11,00;

– comunicarea rezultatelor obtinute la proba scrisa 28 aprilie 2022;

– contestatii la rezultatele probei scrise  02 mai 2023, pana la ora 12,00;

– afisarea rezultatelor la contestatii 03 mai 2023;

– afisarea rezultatelor finale 06 mai 2023.

 

Punctajul acordat este de  maxim 100 puncte.

Punctajul minim de promovare este de 50 puncte.

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA:

SERVICIUL STATISTICA SI EVALUARE MEDICALA.:

Statistician medical

 

BIBLIOGRAFIE:

1.Ordinul nr. 641/2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor

clinice și medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă și de zi, precum și a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice și medicale pentru care se solicită reconfirmarea;

  1. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului;
  3. Ordinul nr. 1782/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc

servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi;

  1. Ordinul nr. 1490din 27 august 2008 privind aprobarea Metodaologiei de calcul al indicatorilor de performanta al managementului spitalului, Anexa: Metodologie de calcul a Indicatorilor de Performanta ai Managementului Spitalului- punctul B (Indicatori de utilizare a serviciilor) si punctul D (Indicatori de calitate), cu modificarile si completarile ulterioare.

TEMATICA:

  1. Elementele principale care stau la baza completarii corecte si complete a Foilor de Observatie Clinica Generala pentru spitalizarea continua, respective Fisa de spitalizare de zi;
  2. Descrierea situatiilor in care nu se solicita bilet de internare atat pentru spitalizarea continua, cat si pentru spitalizarea de zi;
  3. Principalii indicatori statistici care evalueaza activitatea spitalului;
  4. Reguli de confirmare din punct de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile de spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi;
  5. Metodologia de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea.

 

MANAGER,

Prof. Dr. Alexandru Ulici

 

Director Financiar-Contabil,

Ec. Victoria Gusianu

 

 

Sef Serviciu R.U.N.O.S.

Ref. spec. Ganea Cristina


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors