Articole

Informatii

logo-spital-1.png

31 mai 2022 0

————————–

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile şi completarile ulterioare, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” Bucureşti organizează examenul de promovare în grade sau trepte imediat superioare, din funcţiile de registratori medicali debutanţi în funcţiile de registratori medicali din cadrul Serviciului de evaluare şi statistică medicală.

 

 1. Condiţii de desfăşurare:

Examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului încadrat în funcţiile contractuale de registratori medicali debutanţi va consta într-o probă scrisă care se va susţine la sediul Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1 Bucureşti, în data de 23 iunie 2022 ora 0900.

Punctajul minim de promovare este de 50 puncte.

 

 1. Condiţii generale de participare:

Pentru a participa la examenul de promovare, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • cererea de înscriere la examen aprobată de conducatorul instituţiei;
 • să aibe vechimea în activitate de minim 6 luni prevazută de Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale;

 

 • Acte necesare pentru dosarul de examen:
 • cererea de înscriere la examen adresata de conducatorul instituţiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii.

Descarca documentul:

 

MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici

 • Tematica şi bibliografia pentru susţinerea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru funcţiile de registratori medicali debutanti din cadrul Serviciului de evaluare şi statistică medicală:

 

Tematica:

 1. Înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi.
 2. Protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
 3. Drepturile pacientului.

 

Bibliografie:

 1. Ordinul MS și CNAS nr. 1782/576 din 28 decembrie 2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, modificat și completat:
 • Anexa 3 – Instrucțiuni privind completarea formularului Foaie de Observaţie

Clinică Generală (FOCG);

 • Anexa 5 – Instrucţiuni privind completarea fişei pentru spitalizarea de zi (FSZ);
 • Anexa 6 – Datele din foaia de observaţie clinică generală care formează Setul

minim de date la nivel de pacient, aferent spitalizării continue (SMDPC);

 • Anexa 7 – Datele din fişa de spitalizare de zi care formează Setul minim de date

la nivel de pacient, aferent spitalizării de zi (SMDPZ).

 1. Legea 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
 2. Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificarile și completarile ulterioare.
logo-spital-1.png

31 mai 2022 0

——————————

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile şi completarile ulterioare, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” Bucureşti organizează examenul de promovare în grade sau trepte imediat superioare, din funcţiile de registratori medicali în funcţiile de registratori medicali principali din cadrul Serviciului de evaluare şi statistică medicală si respectiv din cadrul Laboratorului de Radiologie-imagistica medicala.

 

 1. Condiţii de desfăşurare:

Examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului încadrat în funcţiile contractuale de registratori medicali va consta într-o probă scrisă care se va susţine la sediul Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1 Bucureşti, în data de 23 iunie 2022 ora 0900.

Punctajul minim de promovare este de 50 puncte.

 

 1. Condiţii generale de participare:

Pentru a participa la examenul de promovare, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • cererea de înscriere la examen aprobată de conducatorul instituţiei;
 • să aibe vechimea în specialitate de 4 ani prevazută de Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale;
 • sa fi obtinut calificativul foare bine la evaluarea performantelor individuale cel putin de doua ori in ultimii 3 ani.

 

 • Acte necesare pentru dosarul de examen:
 • cererea de înscriere la examen adresata de conducatorul instituţiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii.

 

Descarca documentul:

 

MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici

 

 • Tematica şi bibliografia pentru susţinerea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru funcţiile de registratori medicali din cadrul Serviciului de evaluare şi statistică medicală:

 

Tematica:

 1. Înregistrarea şi raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi.
 2. Protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
 3. Drepturile pacientului
 4. Metodologia de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea.
 5. Reguli de confirmare din punct de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pt. cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi.

 

Bibliografie:

 1. Ordinul MS şi CNAS nr. 1782/576 din 28 decembrie 2006 privind înregistrarea şi raportarea statistica a pacienţilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare           continuā şi spitalizare de zi, modificat şi completat:
 • Anexa 3 – Instrucţiuni privind completarea formularului Foaie de Observaţie Clinicā Generalā (FOCG);
 • Anexa 5 – Instrucţiuni privind completarea fişei pentru spitalizarea de zi (FSZ);
 • Anexa 6 – Datele din foaia de observatie clinicā generalā care formeazā Setul minim de date la nivel de pacient, aferent spitalizirii continue (SMDPC);
 • Anexa 7- Datele din fisa de spitalizare de zi care formeazā setul minim de date la nivel de pacient, aferent spitalizirii de zi (SMDPZ).
 1. Regulament nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in               ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie               a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind          protectia datelor) , cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanātāţii, cu modificarile şi completarile ulterioare;
 3. Ordinul nr. 919/2006 privind aprobarea normelor metodologice de înregistrare, stocare, prelucrare și transmitere a informațiilor legate de activitatea spitalului.

 

 • Tematica şi bibliografia pentru susţinerea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru funcţia de registrator medical din cadrul Laboratorului de Radiologie-Imagistica Medicala:

 

Tematica:

 1. Persoanele asigurate-dovada calitatii de asigurat;
 2. Cadrul european si cadrul national de asisgurari de sanatate;
 3. Înregistrarea şi raportarea pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi;
 4. Inregistrarea si raportarea pacientilor care primesc servicii medicale clinice, paraclinice, stomatologice si de recuperare;
 5. Setul minim de date la nivel de pacient pentru spitalizare continua (SMDPC) si setul minim de date la nivel de pacient pentru spitalizare de zi (SMDPZ);
 6. Drepturile pacientului;
 7. Prelucarea datelor cu caracter personal avand functie de identificare si a celor privind starea de sanatate;
 8. Pastrea documentelor, organizarea depozitului de arhiva;
 9. Bazele utilizarii computerelor:

– componenta generala a unui PC; periferice; medii stocare;

– sistemul operare Windows;

– autentificare ca utilizator;

– suprafata de lucru;

– gestionarea ferestrelor in Windows si comenzilor meniului de control;

– retele de calculatoare: definitie, teremeni, utilizare;

– utilizare browsere Internet; utilizare formulare online;

– virusi informatici:definitii, teremeni, precautii;

 1. Utilizarea Microsoft Word:

– lansare si inchidere aplicatii Word;

– ecran Word;

– bara de butoane standard si de formatare;

– crearea unui document nou;

– deschidere, salvare, copiere, arhivare documente existente;

– introducerea, corectarea, modificarea unui text;

 1. Uitilizarea Microsoft Excel;

– crearea de tabele;

– crearea, utilizarea de formule de calcul;

– transfer de informatii intre aplixcatii Excel si Word.

 

Bibliografie:

 • Legea nr. 53 din 2003-Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, Titlul II- Cap. 1-5;
 • Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanātāţii, cu modificarile şi completarile ulterioare, Titlul VII- Cap. 1-2; Cap. 4-5;
 • Legea nr. 46/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, privind drepturile pacientilor;
 • Ordinul nr. 617 din 13.08.2017, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat;
 • Ordinul MS şi CNAS nr. 1782/576 din 28 decembrie 2006 privind înregistrarea şi raportarea statistica a pacienţilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continuā şi spitalizare de zi, modificat şi completat;
 • Contractul-cadru si Normele de aplicare in vigoare, privitor la furnizarea serviciilor medicale in sistemul de asigurari sociale de sanatate;
 • Legea Arhivelor Natioanle nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Utilizarea calculatorului in 7 module ECDL; Ana Dulu; 2010 Bucuresti, Andreco Educational Group.
logo-spital-1.png

15 decembrie 2021 0

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” organizeaza examenul de promovare in grad sau treapa imediat superioare a personalului incadrat in functiile de asistenti medicali debutanti in specialitatiile medicina generala/radiologie, in functiile de infirmiere debutante si in functia de fizician debutant.

 

 1. Conditii de desfasurare

Examenul de promovare a personalului incadrat in functiile contractuale de debutant, respectiv asistenti medicali, infirmiere si fizician,  va consta intr-o proba scrisa care se va sustine la sediul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1 Bucuresti, dupa cum urmeaza:

 • In data de 28 decembrie 2021 ora 1000 pentru functiile de asistenti medcali debutanti in specialitatiile medicina generala/radiologie;
 • In data de 28 decembrie 2021 ora 1300 pentru functiile de infirmiere debutante;
 • In data de 28 decembrie 2021 ora 1300 pentru functia de fizician debutant.

Punctajul minim de promovare este de 50 puncte.

 

 1. Conditii generale de participare:

Pentru a participa la examen candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • cererea de inscriere la examen aprobata de conducatorul in institutiei;
 • sa aibe vechimea in specialitate de 6 luni prevazuta de Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale.

 

 • Acte necesare pentru dosarul de examen:
 • cererea de inscriere la examen adresata de conducatorul in institutiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii.

 

Descarca documentul:

 

MANAGER,

                                                                Conf. Dr. Alexandru Ulici

 • Tematica si bibliogaria necesara sustinetii examenului de promovare in grad profesional imediat superior pentru asistent medical debutant in specialitatea medicina generala:

 BIBLIOGRAFIE:

 • TEHNICI DE EVALUARE si ingrijiri acordate de asistentii medicali – GHID DE NURSING- LUCRETIA TITIRCA. Editura VIATA MEDICALA ROMANEASCA
 • INGRIJIRI SPECIALE ACORDATE PACIENTILOR DE CATRE ASISTENTII MEDICALI– MANUAL PENTRU COLEGIILE SI SCOLILE POSTLICEALE SANITARE- LUCRETIA TITIRCA

Editura VIATA MEDICALA ROMANEASCA

 • URGENTE MEDICO-CHIRURGICALE- LUCRETIA TITIRCA
 • GHID DE NURSING-LUCRETIA TITIRCA

Editura VIATA MEDICALA ROMANEASCA

 • Ordinul Ministerului Sanatatii 1101/2016 ,privind aprobarea Normelor de supraveghere ,prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare
 • Ordinul 961/2016 ,pentru aprobarea Normelor  tehnice privind curatenia ,dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private ,tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie ,procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor,in functie de nivelul de risc,metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare .

 

   TEMATICA:

 • Punctii
 • Recoltarea produselor biologice si patologice
 • Sondaje, spalaturi, clisme
 • Administrearea medicamentelor
 • Pregatirea preoperatorie
 • Pregatirea pacientului pentru explorari radiologice
 • Convulsiile
 • Urgentele aparatului respirator
 • Urgentele aparatului cardiovascular

 

 • Tematica si bibliogaria necesara sustinetii examenului de promovare in grad profesional imediat superior pentru infirmiera debutanta:

BIBLIOGRAFIE:

 1. Cursuri pentru infirmiere;
 2. Ordinul M.S. Nr. 916/2006, publicat in M.O partea I nr. 759/06.09.2006 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nozocomiale in unitatile sanitare;
 3. Ordinul M.S nr. 261/2007, publicat in M.O partea I nr. 128/21.02.2007 – Norme, tehnici privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare;
 4. Ordinul M.S. nr. 1226/2012, publicat in M.O partea I nr. 855/18.12.2012 – Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala si Metodologiei de culegere a datelor pentru baza de date privind deseurile rezultate din activitati medicale;
 5. Legea nr. 132/2010, publicat in M.O partea I nr. 461/06.06.2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice .

TEMATICA:

 1. Ordinea operatiunilor si metodele pentru curatenie.
 2. Substantele folosite in procesul de curatenie.
 3. Reguli privind efectuarea curateniei.
 4. Ritmicitatea operatiunilor de curatenie.
 5. Ustensile pentru curatenie.
 6. Dezinfectia, dezinsectia in unitatiile sanitare
 7. Metode folosite pentru dezinfectie.
 8. Reguli generale ale dezinfectiei.
 9. Circuite functionele.
 10. Notiunea de infectie nozocomiala.
 11. Precautiuni universale si aplicarea lor.

 

 • Tematica si bibliogaria necesara sustinetii examenului de promovare in grad profesional imediat superior pentru asistent medical debutant in specialitatea radiologie:

            BIBLIOGRAFIE:

 1. Manual de tehnica radiologica, sub redactia Mihai Lungeanu, Editura Medicala, Bucuresti 1988, Cap. 1,2,3,6,7,9,13,16,17.8.1,18,19,20;
 2. Normele privind radioprotectia persoanelor in cazul expunerilor medicale (NSR-04), aprobate prin Ordinul comun MSF si CNCAN, nr. 285/79/2002 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 446 bis din 25 iunie 2002;
 3. Norme de Securitate radiologica in practicile de radiolpgie de diagnostic si radiologie interventionala (NSR-11), aprobate in Ordinul presedintelui CNCAN nr. 173/16.10.2003 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 924/23.12.2003;
 4. Ordinul nr. 291/27.08.2001 pentru modificarea Normelor de securitate radiologica in practicile de radiologie de diagnostic si radiologie interventionala, (NSR-27), aprobate prin in Ordinul presedintelui CNCAN nr. 173/16.10.2003 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 924/23.12.2003
 5. OMS nr. 1540/11.12.2006 publicat in M.O., Partea I nr. 3 din 03.01.2007 privind aprobarea Reglementarilor specific referitoare la expunerea medicaka in radiologia pediatrica;
 6. Normativ de acordare si utilizer a echipamentelor individuale de protective la radiatii ionizante (NSR-15), aprobat prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 421 din 22.12.2004 si publicat

 

TEMATICA:

 1. Radiaţia X
 2. Utilizarea radiaţiilor X in Radiodiagnostic; aparatul de radiografie
 3. Formarea imaginii radiologice
 4. Norme de radioprotectie in radiologia de diagnostic si interventional
 5. Examenul radilogic al aparatului respirator, al aparatului cardiovascular si al toracelui osos
 6. Examenul radilogic al aparatului digestiv si al aparatului urinar
 7. Examenul radilogic al carniului de ansamblu, al craniului visceral si al coloanei vertebrale
 8. Examenul radilogic al membrelor si centurilor
 • Tematica si bibliogaria necesara sustinetii examenului de promovare in grad profesional imediat superior pentru fizician debutant:

            BIBLIOGRAFIE:

 • Manual de tehnica radiologica, sub redactia Mihai Lungeanu, Editura Medicala, Bucuresti 1988, Cap 1, 2, 3, 24, 25.1, 27.1-4
 • Societatea de Radiologie şi Imagistica Medicala din România – (sub red) Dudea Sorin M. -Radiologie Imagistica Medicala. Îndrumător de studiu pentru pregătirea in specialitate -Vol I, Vol II, Ed. Medicala Bucuresti, 2015, 1271 pag, ISBN:978-973-39-0797-8, Cap 1, 2, 12.273
 • Normele privind radioprotectia persoanelor în cazul expunerilor medicale (NSR-04), aprobate prin Ordinul comun MSF si CNCAN, nr. 285/79/2002 si publicate în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 446 bis din 25 iunie 2002
 • Norme de securitate radiologica in practicile de radiologie de diagnostic si radiologie interventionala (NSR-11), aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 173/16.10.2003 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 924/23.12.2003
 • Ordinul nr. 291/27.08.2004 pentru modificarea Normelor de securitate radiologica in practicile de radiologie de diagnostic si radiologie interventionala, (NSR-27), aprobate prin Ordinul 173/2003, al presedintelui CNCAN si publicate in MO, Partea I nr. 924 din 23.12.2003.
 • Ordin Min. Sanatatii nr. 1540 din 11/12/2006 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 3 din 03/01/2007 privind aprobarea Reglementărilor specifice referitoare la expunerea medicală în radiologia pediatrică
 • Normativ de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie la radiatii ionizante (NSR-15), aprobat prin Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 421 din 22.12.2004 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 107 din 02.02.2005
 • Legea 111/1996(r2) varianta consolidata februarie 2014
 • Ghid privind termenii utilizati in domeniul nuclear, anexa la Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 342 din 24.09.2008 (GHI-01)
 • Norme privind cerintele de baza de securitate radiologica, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii, al ministrului educatiei nationale si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 752/3.978/136/ 2018 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 517 bis din 25.06.2018.
 • Norme de securitate radiologica privind radioprotectia operationala a lucratorilor externi (NSR-02), aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 353 din 20 August 2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 764 bis din 30 noiembrie 2001
 • Norme de dozimetrie individuala si radon, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 180/2020 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 1225 bis din 14.12.2020.
 • Normele privind estimarea dozelor efective si a dozelor echivalente datorate expunerii interne si externe, aprobate prin Ordinul CNCAN nr.145/2018si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,nr. 555 bis din 3 iulie 2018.
 • Normele privind expertul in fizica medicala aprobate prin Ordinul comun nr. 1272 din 17.10.2006 al Ministrului Sanatatii Publice si nr. 266 din 09.10.2006 al Presedintelui (NSR-38), Comisiei Nationale pentru Controlul Activitãtilor Nucleare, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 906 din 07/11/2006.
 • Norme privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati in protectie radiologica (NSR-07), aprobate prin ordinul nr. 202/15.10.2002 al presedintelui CNCAN si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr 936 bis din 20.12.2002
 • Ordinul CNCAN nr. 102/2018 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati în protectie radiologica
 • Normele privind procedurile de autorizare, aprobate prin Ordinul CNCAN 155/2018, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,nr. 576 bis din 9 iulie 2018
 • Normele de autorizare a lucrului cu surse de radiatii în exteriorul incintei special amenajate (NSR-05), aprobate prin ordinul nr. 73/11.02.2002 al presedintelui CNCAN si publicate in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 297 din 7 mai 2002
 • Ordinul nr. 14/2018 pentru aprobarea Procedurii privind cerintele de eliberare a avizelor pentru programele de pregatire in protectia radiologica
 • Ordinul privind interzicerea utilizarii instalatiilor radiologice medicale de fluoroscopie fara intensificator de imagine, nr. 372/2005, (NSR-31), Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1098 din 06/12/2005.
 • Ordinul MS/CNCAN nr. 1484 din 28.12.2005/nr. 396 din 13.12.2005 privind prelungirea termenului de utilizare a instalatiilor radiologice medicale de fluoroscopie fara dispozitiv de control al debitulu (NSR-32), Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 52 din 19/01/2006.
 • Ordinul nr. 258/2006 din 04/10/2006 al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitãtilor Nucleare privind interzicerea utilizãrii instalatiilor radiologice medicale de microradiofotografie, (NSR-36), publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 848 din 16/10/2006.
 • Ordinul nr. 66/300/9.112 /2006 al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, Ministerului Sanatatii si al Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica pentru aprobarea Reglementarilor specifice privind expunerile medicale la radiatii ionizante pentru cercetarea medicala si biomedicala (NSR-35), publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 353 din 19/04/2006.
 • Protocol privind expunerile medicale la radiatii ionizante pentru cercetarea medicalã si/sau biomedicalã, (NSR-33), nr. EN/8546 din 27.03.2006 / nr. 4510/VZ/ din 20.03.2006 si nr. 566 din 29.03.2006, incheiat intre Ministerul Sãnãtãtii, Comisia Nationala pentru Controlul Activitãtilor Nucleare si Autoritatea Nationala pentru Cercetare stiintificã.
 • Ordin nr. 64/299/2006 al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare si al Ministerului Sanatatii privind stabilirea comisiilor de etica pentru avizarea expunerilor medicale in cercetarea medicala si biomedicala (NSR-34), publicat in Monitorul Oficial al

 

TEMATICA:

 1. Radiatiile X
 2. Utilizarea radiatiilor X in Radiodiagnostic
 3. Formarea imaginii radiologice
 4. Principiile radiografiei, radioscopiei, tomografiei, computer-tomografiei, imagisticii prin rezonanta magnetica nucleara, ultrasonografiei
 5. Norme de radioprotectie si de autorizare in radiologia de diagnostic si interventionala
 6. Norme privind dozimetria
 7. Norme privind fizica medicala si protectia radiologica
logo-spital.png

27 iulie 2021 0

Rezultate finale

Proba scrisa

Selectie dosare:

————————————-

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU“, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post de fizician medical debutant in specialitatea fizica medicala si a unui post de registrator medical din cadrul Laboratorului de Radiologie -Imagistica Medicala.

Concursul se va desfasura un conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, modificat si completat de H.G. nr. 1027/2014, in urmatoarele etape:

 

 • Selectia dosarelor de inscriere
 • Proba scrisa
 • Interviu

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale si specifice, conform art. 3 si art. 4 din H.G. nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare astfel:

 

Conditii generale de participare la concurs :

 • Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Ecomonic European si domiciliul in Romania;
 • Cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • Are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • Are capacitate deplina de exercitiu;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie au de unitatiile sanitare abilitate;
 • Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiunii contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea .

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru postul de fizician medical debutant in specialitatea fizica medicala:

– Sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta in fizica medicala;

– Diploma de bacalaureat;

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru postul de registrator medical:

 –  Studii medii cu diploma de bacalaureat;

–  Vechime mimin 6 luni in activitate;

–  Cunoștințe de operare calculator (PC);

 

Dosarele pentru inscriere la concurs se vor depune la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului incepand cu data de 26.07.2021 pana la data de 09.08.2021 ora 10,00, in intervalul orar de Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 – 15,00,  Vineri intre orele 07,30 – 10,00  si va contine urmatoarele documente:

 

 1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei organizatoare;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea condtitiilor specifice ale postului;
 4. copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. chitanta taxa de concurs de 80 lei pentru postul de fizician medical debutant si chitanta taxa de concurs de 30 lei pentru postul de registrator medical.

 

Documentele prevazute la punctele b, c, d, h si i vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea .

Descarca documentele:

 

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “ din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI astfel:

           

 • Proba scrisa in data de 24.08.2021 ora 09,00
 • Interviu in data de 27.08.2021 ora 09,00

 

Nr. 19178 din 22.07.2021

MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici

BIBLIOGRAFIA :

Pentru postul de fizician medical debutant specializarea fizica medicala:

 • Manual de tehnica radiologica, sub redactia Mihai Lungeanu, Editura Medicala, Bucuresti 1988, Cap 1, 2, 3, 24, 25.1, 27.1-4
 • Societatea de Radiologie şi Imagistica Medicala din România – (sub red) Dudea Sorin M. -Radiologie Imagistica Medicala. Îndrumător de studiu pentru pregătirea in specialitate -Vol I, Vol II, Ed. Medicala Bucuresti, 2015, 1271 pag, ISBN:978-973-39-0797-8, Cap 1, 2, 12.273
 • Normele privind radioprotectia persoanelor în cazul expunerilor medicale (NSR-04), aprobate prin Ordinul comun MSF si CNCAN, nr. 285/79/2002 si publicate în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 446 bis din 25 iunie 2002
 • Norme de securitate radiologica in practicile de radiologie de diagnostic si radiologie interventionala (NSR-11), aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 173/16.10.2003 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 924/23.12.2003
 • Ordinul nr. 291/27.08.2004 pentru modificarea Normelor de securitate radiologica in practicile de radiologie de diagnostic si radiologie interventionala, (NSR-27), aprobate prin Ordinul 173/2003, al presedintelui CNCAN si publicate in MO, Partea I nr. 924 din 23.12.2003.
 • Ordin Min. Sanatatii nr. 1540 din 11/12/2006 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 3 din 03/01/2007 privind aprobarea Reglementărilor specifice referitoare la expunerea medicală în radiologia pediatrică
 • Normativ de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie la radiatii ionizante (NSR-15), aprobat prin Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 421 din 22.12.2004 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 107 din 02.02.2005
 • Legea 111/1996(r2) varianta consolidata februarie 2014
 • Ghid privind termenii utilizati in domeniul nuclear, anexa la Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 342 din 24.09.2008 (GHI-01)
 • Norme privind cerintele de baza de securitate radiologica, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii, al ministrului educatiei nationale si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 752/3.978/136/ 2018 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 517 bis din 25.06.2018.
 • Norme de securitate radiologica privind radioprotectia operationala a lucratorilor externi (NSR-02), aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 353 din 20 August 2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 764 bis din 30 noiembrie 2001
 • Norme de dozimetrie individuala si radon, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 180/2020 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 1225 bis din 14.12.2020.
 • Normele privind estimarea dozelor efective si a dozelor echivalente datorate expunerii interne si externe, aprobate prin Ordinul CNCAN nr.145/2018si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,nr. 555 bis din 3 iulie 2018.
 • Normele privind expertul in fizica medicala aprobate prin Ordinul comun nr. 1272 din 17.10.2006 al Ministrului Sanatatii Publice si nr. 266 din 09.10.2006 al Presedintelui (NSR-38), Comisiei Nationale pentru Controlul Activitãtilor Nucleare, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 906 din 07/11/2006.
 • Norme privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati in protectie radiologica (NSR-07), aprobate prin ordinul nr. 202/15.10.2002 al presedintelui CNCAN si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr 936 bis din 20.12.2002
 • Ordinul CNCAN nr. 102/2018 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati în protectie radiologica
 • Normele privind procedurile de autorizare, aprobate prin Ordinul CNCAN 155/2018, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,nr. 576 bis din 9 iulie 2018
 • Normele de autorizare a lucrului cu surse de radiatii în exteriorul incintei special amenajate (NSR-05), aprobate prin ordinul nr. 73/11.02.2002 al presedintelui CNCAN si publicate in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 297 din 7 mai 2002
 • Ordinul nr. 14/2018 pentru aprobarea Procedurii privind cerintele de eliberare a avizelor pentru programele de pregatire in protectia radiologica
 • Ordinul privind interzicerea utilizarii instalatiilor radiologice medicale de fluoroscopie fara intensificator de imagine, nr. 372/2005, (NSR-31), Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1098 din 06/12/2005.
 • Ordinul MS/CNCAN nr. 1484 din 28.12.2005/nr. 396 din 13.12.2005 privind prelungirea termenului de utilizare a instalatiilor radiologice medicale de fluoroscopie fara dispozitiv de control al debitulu (NSR-32), Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 52 din 19/01/2006.
 • Ordinul nr. 258/2006 din 04/10/2006 al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitãtilor Nucleare privind interzicerea utilizãrii instalatiilor radiologice medicale de microradiofotografie, (NSR-36), publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 848 din 16/10/2006.
 • Ordinul nr. 66/300/9.112 /2006 al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, Ministerului Sanatatii si al Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica pentru aprobarea Reglementarilor specifice privind expunerile medicale la radiatii ionizante pentru cercetarea medicala si biomedicala (NSR-35), publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 353 din 19/04/2006.
 • Protocol privind expunerile medicale la radiatii ionizante pentru cercetarea medicalã si/sau biomedicalã, (NSR-33), nr. EN/8546 din 27.03.2006 / nr. 4510/VZ/ din 20.03.2006 si nr. 566 din 29.03.2006, incheiat intre Ministerul Sãnãtãtii, Comisia Nationala pentru Controlul Activitãtilor Nucleare si Autoritatea Nationala pentru Cercetare stiintificã.
 • Ordin nr. 64/299/2006 al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare si al Ministerului Sanatatii privind stabilirea comisiilor de etica pentru avizarea expunerilor medicale in cercetarea medicala si biomedicala (NSR-34), publicat in Monitorul Oficial al

 

TEMATICA :

Pentru postul de fizician medical debutant specializarea fizica medicala:

 1. Radiatiile X
 2. Utilizarea radiatiilor X in Radiodiagnostic
 3. Formarea imaginii radiologice
 4. Principiile radiografiei, radioscopiei, tomografiei, computer-tomografiei, imagisticii prin rezonanta magnetica nucleara, ultrasonografiei
 5. Norme de radioprotectie si de autorizare in radiologia de diagnostic si interventionala
 6. Norme privind dozimetria
 7. Norme privind fizica medicala si protectia radiologica

BIBLIOGRAFIA :

Pentru postul de registrator medical:

 • Legea nr. 53 din 2003 – Codul muncii (cu modificările şi completările ulterioare) Titlul II – Cap.1-5;
 • Legea nr. 95 din 14.04.2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii (cu modificările şi
 • completările ulterioare), Titlul VII – Cap. 1 – 2; Cap.4 – 5;
 • Legea nr. 46/2003 (cu modificarile si actualizarile ulterioare) privind drepturile pacienților;
 • Ordinul nr. 617/2007 din 13.08.2017 (cu modificarile si actualizarile ulterioare) – pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat;
 • Ordinul nr. 1782/576 din 28.12. 2006 (cu modificarile si actualizarile ulterioare), privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi;
 • Contractul-cadru si Normele de aplicare in vigoare, privitor la furnizarea serviciilor medicale in sistenul de asigurari sociale de sanatate
 • Legea Arhivelor Naționale nr.16/1996 (cu modificarile si actualizarile ulterioare);
 • Utilizarea calculatorului in 7 module ECDL; Ana Dulu; 2010 Bucuresti, Andreco Educational Group

 

TEMATICA :

Pentru postul de registrator medical:

 1. Persoanele asigurate – dovada calității de asigurat;
 2. Cardul european și cardul național de asigurari de sănătate;
 3. Înregistrarea și raportarea pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi;
 4. Înregistrarea și raportarea pacienților care primesc servicii medicale clinice, paraclinice, stomatologice și de recuperare;
 5. Setul minim de date la nivel de pacient pentru spitalizare continua (SMDPC) și setul minim de date la nivel de pacient pentru spitalizare de zi (SMDPZ).
 6. Drepturile pacientului;
 7. Prelucrarea datelor cu caracter personal având funcție de identificare și a celor privind starea de sănătate;
 8. Pastrarea documentelor, organizarea depozitului de arhivă;
 9. Bazele utilizarii computerelor:
  • Componența generală a unui PC; periferice; medii stocare;
  • Sistemul de operare Windows:
  • autentificare ca utilizator:
  • suprafață de lucru;
  • gestionarea ferestrelor în Windows și comenzile meniului de control.
  • Rețele de calculatoare: definiție, termeni, utilizare.
  • Utilizare browsere Internet; utilizare formulare online;
  • Viruși informatici: definiții, termeni, precauții.
 1. Utilizarea Microsoft Word:
 • lansare și închidere aplicații Word;
 • ecran Word;
 • bara de butoane standard și de formatare;
 • crearea unui document nou;
 • deschidere, salvare, copiere, arhivare documente existente
 • introducerea, corectarea, modificarea unui text.
 1. Utilizarea Microsoft Excel:
 • crearea de tabele;
 • crearea, utilizarea de formule de calcul;
 • sortare;
 • transfer de informații între aplicații Excel și Word.
logo-spital.png

4 martie 2021 0

Rezultate:

—————————-

In conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr.  1839/30 octombrie 2020 privind modificarea Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 905/26 mai 2020, pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19  si art. 1  din Hotararea Guvernului nr. 35 din 10 februarie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19:

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU”, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI demareaza procedura de angjare pe perioada determinata fara concurs, pe perioada starii de alterta,  personal contractual, cu incetare de drept a contractului individual de munca in cel mult 30 de zile de la data incetarii starii de alerta, dupa cum urmeaza:

 

 • 5 posturi vacante de muncitori calificati I-fochisti, pentru Compartimentul Tehnic – Atelier reparatii si intretinere;
 • 2 posturi vacante de muncitori calificati I-instalatori, pentru Compartimentul Tehnic – Atelier reparatii si intretinere;
 • 4 posturi vacante de muncitori calificati I-electricieni, pentru Compartimentul Tehnic – Atelier reparatii si intretinere;

 

Depunerea dosarelor incepe cu data de:               10.03.2021

Data limita la care se pot depune dosarele este: 12.03.2021 ora 1000

Data selectiei dosarelor este in data de:                15.03.2021

 

         Incadrarea se face prin act administrativ al conducatorului unitatii si inceteaza de drept in cel mult 30 de zile de la data incetarii starii de alerta, in conformitate cu prevederile art. 7 din O.U.G. nr. 186/28.10.2020 privind instituirea unor masuri urgente pentru asigurarea necesarului de medici pe durata riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID-19 si pentru modificarea art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

 

In situatia in care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar dupa selectia dosarelor sunt admisi mai multi candidati, se organizeaza proba de interviu in data de 16.03.2021 incepand  cu ora 0930.

 

Conditii generale de angajare:

 • Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Ecomonic European si domiciliat in Romania;
 • Cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • Are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • Are capacitate deplina de exercitiu;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie au de unitatiile sanitare abilitate;
 • Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului;
 • Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiunii contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 

Conditii specifice de participare posturile de muncitori calificati I-fochisti:

 • Studii: generale/medii;
 • Certificat de calificare in meseria de fochist;
 • Autorizaţie ISCIR pentru cazane de medie presiune;
 • Minim 9 ani vechime in meserie.

 

Conditii specifice de participare de muncitori calificati I-instalatori:

 • Studii: generale/medii;
 • Certificat de calificare in meseria de instalator ;
 • Minim 9 ani vechime in meseria de instalator.

Conditii specifice de participare pentru posturile de muncitori calificati I-electricieni:

 • Studii: generale/medii;
 • Certificat de calificare in meseria de electrician -electromecanic;
 • Minim 9 ani vechime in meseria de electrician -electromecanic.

 

Candidatii interesati vor depune la unitate dosarele pentru inscriere pentru posturile vacante de muncitori calificati I (5 posturi fochisti, 2 posturi instalatori, 4 posturi electricieni) si va cuprinde urmatoarele documente:

 

 • cererea de angajare adresata conducatorului autoritatii sau institutiei in care se mentioneaza postul pentru care persoana interesata doreste sa fie incadrata (conform modelului atasat la prezentul anunt);
 • copia actului de identitate in termen de valabilitate, certificat de nastere, certificat de casatorie, dupa caz;
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea condititiilor specifice ale postului;
 • copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 • cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu postul pentru care doreste angajarea (conform modelului atasat la prezentul anunt);
 • adeverinta medicala eliberata de medicul de famile sau certificat medical  din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
 • curriculum vitae, model comun european;

 

Documentele din dosarul de inscriere se transmite pe cat posibil electronic pe adresa de e-mail: runos@spitalulgrigorealexandrescu.ro  sau se depun la sediul spitalului la Serviciul R.U.N.O.S., in intervalul orar de Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 – 15,00,  Vineri intre orele 07,30 – 10,00.

Descarca documentele:

Documentele mai sus solicitate, depuse in copie, vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea, la angajare.

MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a posturilor de muncitori calificaţi -fochişti.

 

TEMATICA :

1.Descrierea generala si destinatia cazanului ;

2.Caracteristicile tehnice ale cazanului ;

3.Conditii  de instalare a cazanului :

– generalitati

– conditii de amplasare

– alimentarea cu combustibil/tipuri de combustibil

– alimentarea cu energie electrica

– cosul de fum

4.Functionarea cazanului (verificare , punere in functiune , exploatare , oprire ) ;

5.Intretinerea cazanului si a arzatorului ;

6.Elementele de siguranta ale cazanului ;

7.Responsabilitatea fochistului ;

8.Masuri de protectie a muncii adaptate muncii de fochist ;

9.Norme de prevenire si stingere a incendiilor ;

 1. Semnalizarea defectiunilor aparute ;
 2. Comunicare interpersonala ;

 

BIBLIOGRAFIA :

 1. Manualul fochistului – editii 1996-2001 ;
 2. Prescriptie tehnica ISCIR din 12 aprilie 2010 “Cazane de abur , cazane de abur , cazane apa fierbinte ,

supraincalzitoare si economizoare independente “ –PT C 1-2010;

 1. Legea nr. 319 din 14.07.2006 , privind protecția și securitatea muncii , publicată în M.O., Partea I, nr.

646 din 26.07.2006;

 1. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor , publicată în M.O., Partea I, nr. 633 din

21.07.2006 ;

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a postului de muncitor calificat- instalator .

 

TEMATICA :

 1. Instalațiile de încălzire centrală :
 • menținerea în exploatare normală a întregului sistem de încălzire centrală, inclusiv

realizarea de reparații și intervenții la apariția unor incidente, avarii sau defecțiuni;

 • asigurarea parametrilor de performanță proiectați în scopul realizării exigentelor

consumatorilor pe întreaga durată a exploatării;

 • funcționarea instalațiilor cu un consum minim de energie;
 • reprezentarea și cotarea organelor de asamblare cu și fără filet .
 1. Exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare :
 • intreținerea și exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare;
 • instrucțiuni de exploatare la instalațiile care se modernizează, se reabilitează sau se

transformă, precum și la cele la care se efectuează reparații.

 1. Exploatarea instalațiilor sanitare :
 • rețelele exterioare de alimentare cu apă rece și caldă care servesc clădirile și care nu

intră în exploatarea furnizorilor de apă;

 • rețelele exterioare de canalizare, incluzând construcțiile aferente acestora (cămine,

separatoare de grăsimi și nisip etc.) până la racordul la colectorul public de canalizare;

 • stații de hidrofor, care nu intră în exploatarea furnizorului de apă;
 • instalații de preparare a apei calde de consum;
 • stații de pompare a apelor uzate care nu intră în exploatarea societatilor de evacuarea

apelor uzate.

 

 

 

BIBLIOGRAFIA :

 1. Instalații tehnico-sanitare și de gaze – Ștefan Vintilă , Gheorghe Constantinescu ;
 2. Instalații de încălzire sanitare și gaz (Exploatare : Întreținere; Reparații) – Mihai Ilina,

Constantin Luță Instalații în clădiri – Vl. Clasa, M. Mărgăritescu ;

 1. Normativ privind exploatarea instalațiilor de încălzire centrală- I 13/1-02, aprobat de

MLPTL cu Ordinul nr.929/02.07.2002

 1. Normativ privind exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare- I 5/2-98, aprobat de

MLPTL cu Ordinul nr.55/N-15.07.98

 1. Normativ privind proiectarea și executarea instalațiilor sanitare- I 9-94, aprobat de

MLPTL cu Ordinul nr.17/N-16.05.95

 1. Normativ privind exploatarea instalațiilor sanitare I 9/1-96 aprobat de

MLPTL cu Ordinul nr.86/N-05.12.96

 1. Legea nr. 319 din 14.07.2006 , privind protecția și securitatea muncii – Publicată în Monitorul

Oficial, Partea I, nr. 646 din 26.07.2006 .

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a posturilor de muncitor calificat – electrician electromecanic .

 

TEMATICA :

 1. instalatii electrice de joasa tensiune la consumator ;
 2. aparate pentru instalatii de joasa tensiune ;
 3. tablouri de distributie ;
 4. aparate de masura si control ;
 5. iluminatul electric ;
 6. instalatii de curenti slabi ;
 7. receptoare de forta (masini electrice) ;
 8. relee si automatizati simple ;
 9. instalatii de lumina si forta ;
 10. utilizarea energiei electrice ;
 11. instalatii de protectie a caladirilor si a liniilor aeriene de joasa tensiune ;
 12. accidente produse de electricitate ;
 13. actionari ;
 14. norme de securitate si sanatate in munca ;
 15. obligatiile generale ale angajatilor privind securitatea si sanatatea in munca .

© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors