Concurs posturi Portari – Serviciul Administrativ – Pază

29 august 2023 0
logo-spital-1.png

Afisare rezultate:

––––––––––––––––––––––––––––––

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU“, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, Sector 1, BUCURESTI in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata pentru urmatoarele posturi vacante corespunzatoare functiilor contractuale de executie, dupa cum urmeaza:

 

 • 2 posturi de portari din cadrul Serviciului Administrativ – Pază

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 14 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022:

 

Conditii generale de participare la concurs :

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003– Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru posturile de portari:

 • Studii : generale;
 • Certificat de calificare profesionala pentru exercitarea profesiei de agent de paza;
 • Atestat privind absolvirea cursului de calificare profesionala pentru exercitarea profesiei de agent de securitate (paza);

  

Candidatii vor depune dosarele pentru inscriere la concurs la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului incepand cu data de 30.08.2023 pana la data de 12.09.2023 ora 12,00, data limita de depunere a dosarelor, in intervalul orar, astfel:

 

 Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 -14,30; 

Vineri intre orele 07,30 – 10,00

 

Dosarele de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:

 

 1. a) formular de înscriere la concurs;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de nastere, a certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) curriculum vitae, model comun european.
 10. j) chitanţă taxă de concurs de 20 lei.

 

Descarca documentele:

 

Copiile de pe actele mentionate vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Dosarele de inscriere vor fi depuse in volum complet, personal pana la data limita, respectiv 12.09.2023, ora 12,00.

NU se admit completari ulterioare termenului de depunere, dosarele incomplete vor fi respinse.

 

Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de-a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu, anterior datei de desfasurare a primei probe a concursului.

 

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “ din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI, astfel:

 

 • Depunerea dosarelor de concurs in perioada 30.08.2023 – 12.09.2023 pana la ora 12,00;
 • Selectia dosarelor candidatilor 13.09.2023 – 14.09.2023;
 • Afisarea rezultatelor la selectia dosarelor 15.09.2023 ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele selectiei dosarelor se depun pana la data de 18.09.2023 ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la selectia dosarelor 19.09.2023 ora 12,00;
 • Proba scrisa in data de 28.09.2023 ora 10,00;
 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa 29.09.2023, ora 10,00;
 • Contestatiile la rezultatele probei scrise se depun pana la data de 02.10.2023, ora 10,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba scrisa 03.10.2023, ora 10,00;

 

 • Proba interviu in data de 03.10.2023 ora 10,00;
 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba de interviu 04.10.2023, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele la proba de interviu se depun pana la data de 05.10.2023, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba de inteviu 06.10.2023, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor finale 09.10.2023, ora 12,00.

 

Pentru fiecare proba a concursului punctajul este de maxim 100 puncte.

Pentru a fi declaratii admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.      

 

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea urmatoarei probe.              

            Sunt declarati admisi la proba scrisa si la proba de interviu candidatii care au obtinut minimum 50 puncte.

            Orice modificare survenita asupra unor aspecte referitoare la organizarea si desfasurarea concursului se publica prin afisare la sediul unitatii.

 

BIBLIOGRAFIE:

Pentru ocuparea posturilor de portari:

 1. Legea nr. 333/2003 , publicat in M.O Partea I nr. 525 din 22/07/2003 privind paza

obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor .

 1. Ordin nr. 1365 din 25 iulie 2008, publicat in M.O nr. 608/15.VIII 2008 , privind

organizarea serviciului de paza si a regimului de acces in unitatile sanitare publice cu paturi din reteaua Ministerului Sanatatii Publice.

 1. Hotararea nr. 301/2012,din 11/04/2012 publicat in M.O, Partea I nr. 335 din 17/05/2012

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

 1. Legea nr. 319/14 iulie 2006, publicat in M.O, Partea I nr. 646 din 26.07.2006 , Legea

securitatii  si sanatatii  in munca.

 

TEMATICA:

Pentru ocuparea posturilor de portari:

 1. Legea nr. 333/2003, publicat in M.O Partea I nr.525 din 22/07/2003 privind paza

obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor :

– Cap. I – Dispozitii generale;

– Cap II – Paza proprie;

– Cap V – Selectia, atestarea, angajarea, pregatirea si dotarea personalului de paza si

garda de corp ;

– Cap VI – Atributiile personalului de paza.

 1. Ordin nr. 1365 din 25 iulie 2008, publicat in M.O nr. 608/15.VIII 2008 , privind

organizarea serviciului de paza si a regimului de acces in unitatile sanitare publice cu paturi din reteaua Ministerului Sanatatii Publice:

-Reguli unitare de acces in incinta spitalului : a salariatilor spitalului, a ambulantelor, a

vizitatorilor, a autovehiculelor personale, a reprezentantilor mass-mediei, a autovehiculelor furnizorilor de produse si servicii .

 1. Hotararea nr. 301/2012, din 11/04/2012 publicat in M.O, Partea I nr. 335 din 17/05/2012

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

– Dotarea si folosirea insemnelor si a mijloacelor de aparare;

– Documente specifice executarii si evidentei serviciului de paza.

 1. Legea nr. 319/14 iulie 2006, publicat in M.O, Partea I nr.646 din 26.07.2006, Legea securitatii si sanatatii  in munca:
 2. III – Sectiunea I – obligatii generale ale angajatilor;

– Sectiunea a-II – a – Servicii de prevenire si protectie;

– Sectiunea a-III- a – Prim ajutor, stingerea incendiilor,evacuarea                                                         lucratorilor, pericol  grav si imminent;

 1.   b)   IV – Obligatiile lucratorilor

MANAGER,

Prof. Dr. Alexandru Ulici

 

Director Finaciar-Contabil,

Ec. Victoria Gusianu

 

Sef Serviciu R.U.N.O.S.

Ref. spec. Cristina Ganea


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu”

Spitalul Clinic de urgenta pentru copii Grigore Alexandrescu

Bd. Iancu de Hunedoara nr. 30-32
Bucuresti, Romania

Telefon centrala: 021-316.93.66
contact@spitalulgrigorealexandrescu.ro

© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors