Angajare perioada determinara post Serviciul Administrativ-Paza, Curte, Bloc Alimentar

21 ianuarie 2021 0
logo-spital.png

Rezultat final:

Anunt selectie dosare:

–––––––––––

In conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 905/26 mai 2020, pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19  si art. 1  din Hotararea Guvernului nr. 3 din 12 ianuarie  2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie  2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19:

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU”, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI demareaza procedura de angjare pe perioada determinata fara concurs, pe perioada starii de alterta,  personal contractual, cu incetare de drept a contractului individual de munca in cel mult 30 de zile de la data incetarii starii de alerta, dupa cum urmeaza:

 • 2 posturi vacante de portari pentru Serviciul Administrativ-Paza;
 • 1 post vacant de muncitor necalificat pentru Serviciul Administrativ-Curte;
 • 1 post vacant de muncitor calificat IV-bucatar pentru Serviciul Administrativ-Bloc Alimentar.

 

Depunerea dosarelor incepe cu data de:                22.01.2021

Data limita la care se pot depune dosarele este:    26.01.2021 ora 1000

Data selectiei dosarelor este in data de:                  27.01.2021

 

           Incadrarea se face prin act administrativ al conducatorului unitatii si inceteaza de drept in cel mult 30 de zile de la data incetarii starii de alerta, in conformitate cu prevederile art. 7 din O.U.G. nr. 186/28.10.2020 privind instituirea unor masuri urgente pentru asigurarea necesarului de medici pe durata riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID-19 si pentru modificarea art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

 

In situatia in care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar dupa selectia dosarelor sunt admisi mai multi candidati, se organizeaza proba de interviu, dupa cum urmeaza:

– in data de 28.01.2021 ora 1000 pentru posturile vacante de portari:

         – in data de 28.01.2021 ora 1100 pentru postul vacant de muncitor necalificat;

– in data de 28.01.2021 ora 1200 pentru postul vacant de muncitor calificat IV-bucatar.

      Conditii generale de angajare:

 • Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Ecomonic European si domiciliat in Romania;
 • Cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • Are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • Are capacitate deplina de exercitiu;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie au de unitatiile sanitare abilitate;
 • Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului;
 • Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiunii contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea angajarii pentru cele 2 posturi vacante de portari sunt:

 • Studii: medii;
 • Certificat de calificare profesionala pentru exercitarea profesiei de agent de paza;
 • Atestat privind absolvirea cursului de calificare profesionala pentru exercitarea profesiei de agent de securitate (paza);

Conditiile specifice necesare in vederea angajarii pentru postul vacant de muncitor necalificat sunt:

 • Studii: generale/medii;

Conditiile specifice necesare in vederea angajarii pentru postul vacant de muncitor calificat  IV-bucatar sunt :

 • Studii: medii;
 • Certificat de calificare profesionala pentru meseria de bucătar;

 

Candidatii interesati vor depune la unitate dosarele pentru inscriere pentru posturile vacante de spălătorese, pentru posturile vacate de portari, precum si pentru postul vacant muncitor necalificat si va cuprinde urmatoarele documente:

 • cererea de angajare adresata conducatorului autoritatii sau institutiei in care se mentioneaza postul pentru care persoana interesata doreste sa fie incadrata (conform modelului atasat la prezentul anunt);
 • copia actului de identitate in termen de valabilitate, certificat de nastere, certificat de casatorie, dupa caz;
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea condititiilor specifice ale postului;
 • copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 • cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu postul pentru care doreste angajarea (conform modelului atasat la prezentul anunt);
 • adeverinta medicala eliberata de medicul de famile sau certificat medical  din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
 • curriculum vitae, model comun european;

Documentele din dosarul de inscriere se transmite pe cat posibil electronic pe adresa de e-mail: runos@spitalulgrigorealexandrescu.ro  sau se depun la sediul spitalului la Serviciul R.U.N.O.S., in intervalul orar de Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 – 15,00,  Vineri intre orele 07,30 – 10,00.

Documentele mai sus solicitate, depuse in copie, vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Descarca documentele:

 

MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici

 

BIBLIOGRAFIE:

            Pentru ocuparea posturile de portari:

 1. Legea nr. 333/2003 , publicat in M.O Partea I nr. 525 din 22/07/2003 privind paza

obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor .

 1. Ordin nr. 1365 din 25 iulie 2008, publicat in M.O nr. 608/15.VIII 2008 , privind

organizarea serviciului de paza si a regimului de acces in unitatile sanitare publice cu paturi din reteaua Ministerului Sanatatii Publice.

 1. Hotararea nr. 301/2012,din 11/04/2012 publicat in M.O, Partea I nr. 335 din 17/05/2012

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

 1. Legea nr. 319/14 iulie 2006, publicat in M.O, Partea I nr. 646 din 26.07.2006 , Legea

securitatii  si sanatatii  in munca.

 

TEMATICA:

            Pentru ocuparea posturile de portari:

 1. Legea nr. 333/2003, publicat in M.O Partea I nr.525 din 22/07/2003 privind paza

obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor :

– Cap. I – Dispozitii generale;

– Cap II – Paza proprie;

– Cap V – Selectia, atestarea, angajarea, pregatirea si dotarea personalului de paza si

garda de corp ;

– Cap VI – Atributiile personalului de paza.

 1. Ordin nr. 1365 din 25 iulie 2008, publicat in M.O nr. 608/15.VIII 2008 , privind

organizarea serviciului de paza si a regimului de acces in unitatile sanitare publice cu paturi din reteaua Ministerului Sanatatii Publice:

-Reguli unitare de acces in incinta spitalului : a salariatilor spitalului, a ambulantelor, a

vizitatorilor, a autovehiculelor personale, a reprezentantilor mass-mediei, a autovehiculelor furnizorilor de produse si servicii .

 1. Hotararea nr. 301/2012, din 11/04/2012 publicat in M.O, Partea I nr. 335 din 17/05/2012

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

– Dotarea si folosirea insemnelor si a mijloacelor de aparare;

– Documente specifice executarii si evidentei serviciului de paza.

 1. Legea 319/14 iulie 2006, publicat in M.O, Partea I nr.646  din 26.07.2006   , Legea    securitatii  si sanatatii  in munca:
 2. III – Sectiunea I – obligatii generale ale angajatilor;

– Sectiunea a-II – a – Servicii de prevenire si protectie;

– Sectiunea a-III- a – Prim ajutor, stingerea incendiilor,evacuarea                                                        lucratorilor, pericol  grav si imminent;

 1.        b)   IV – Obligatiile lucratorilor

 

BIBLIOGRAFIE:

Pentru ocuparea postului de muncitor necalificat-curte:

 1. Legea nr. 132/2010, publicat in M.O Partea I nr.461/06.06.2010 privind colectarea

selectiva a deseurilor in institutiile publice .

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. Ordinul nr. 1226 din 3 decembrie 2012, publicat in M.O nr. 855 din 18 decembrie 2012 ,

pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale.

 1. Legea nr. 319/14 iulie 2006, publicat in M.O, Partea I nr. 646 din 26.07.2006, Legea

securitatii si sanatatii  in munca.

TEMATICA :

Pentru ocuparea postului de muncitor necalificat-curte:

 1. Legea nr. 132/2010 , publicat in M.O Partea I nr. 461/06.06.2010 privind colectarea

selectiva a deseurilor in institutiile publice .

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii , cu modificarile si completarile ulterioare:

– Drepturile si obligatiile salariatului.

– Raspundere disciplinara.

 1. Ordin nr. -1226 din 3 decembrie 2012, publicat in M.O nr. 855 din 18 decembrie 2012 ,

pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale:

– CAP. VII – Stocarea temporara a deseurilor rezultate din activitatile

medicale.

 1. Legea nr. 319/14 iulie 2006, publicat in M.O, Partea I nr.646 din 26.07.2006   , Legea

securitatii  si sanatatii  in munca:

 1. III – Sectiunea I – obligatii generale ale angajatilor;

– Sectiunea a – II – a  – Servicii de prevenire si protectie;

– Sectiunea a – III – a – Prim ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea

lucratorilor, pericol  grav si imminent;

 1.   b)   IV – Obligatiile lucratorilor.

BIBLIOGRAFIE:

Pentru ocuparea postului de muncitor calificat-bucatar:

 1. ORDIN nr. 961 din 19 august 2016, publicat  in M.O. nr. 681 din 2 septembrie 2016 –  pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnici de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluarea derularii si eficientei procesului de sterilizare.
 2. ORDIN NR. 976 din 16 decembrie 1998 (actualizat) pentru aprobarea Normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor .
 3. H.G nr. 924  din 11 august 2005 , publicat in M.O.nr. 804 din 5 septembrie 2005privind aprobarea Regulilor  generale pentru igiena produselor alimentare .
 4. LEGEA  nr.319/14 iulie 2006 (actualizata), a securitatii si sanatatii in munca.
 5. GASTROTEHNIA, manual de dietetica.

 

TEMATICA:

Pentru ocuparea postului de muncitor calificat-bucatar:

 1. ORDIN nr. 961 din 19 august 2016 , publicat  in M.O. nr. 681 din 2 septembrie 2016 –  pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnici de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluarea derularii si eficientei procesului de sterilizare:

     –  ANEXA 1 –Norme tehnice : CAP . I, CAP II, CAP. III.

     –  ANEXA 3  – Proceduri recomandate pentru dezinfectia mainilor .

 1. ORDIN NR. 976 din 16 decembrie 1998 ( actualizat) pentru aprobarea Normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor :

       – Norme de igiena privind productia, prelucarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor CAP.  1, CAP. 2, CAP. 3, CAP. 4.

 

 1. H.G nr. 924  din 11 august 2005 , publicat in M.O.nr. 804 din 5 septembrie 2005privind aprobarea Regulilor  generale pentru igiena produselor alimentare

      – Cerinte generale de igiena: CAP . II, CAP. V, CAP. VIII.

 1. LEGEA  nr.319/14 iulie 2006 (actualizata), a securitatii si sanatatii in munca .

– CAP IV- Obligatiile lucratorilor.

 1. GASTROTEHNIA, manual de dietetica.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors