Angajare perioada nedeterminata post inginer debutant – inginerie medicala – Compartiment tehnic

27 iulie 2021 0
logo-spital.png

Rezultat final:

Rezultate proba scrisa:

Erata:

Selectie dosare:

––––––––––

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU“, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post de inginer debutant specializarea inginerie medicala din cadrul Compartimentului Tehnic.

Concursul se va desfasura un conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, modificat si completat de H.G. nr. 1027/2014, in urmatoarele etape:

 • Selectia dosarelor de inscriere
 • Proba scrisa
 • Interviu

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale si specifice , conform art. 3 si art. 4 din H.G. nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare astfel :

Conditii generale de participare la concurs :

 • Are cetatenia romana , cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Ecomonic European si domiciliat in Romania ;
 • Cunoaste limba romana , scris si vorbit ;
 • Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;
 • Are capacitate deplina de exercitiu ;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza , atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie au de unitatiile sanitare abilitate ;
 • Indeplineste conditiile de studii si , dupa caz , de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiunii contra umanitatii , contra statului ori contra autoritatii , de serviciu sau in legatura cu serviciul , care impiedica infaptuirea justitiei , de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie , care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei , cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea .

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru postul de inginer debutant specializarea inginerie medicala:

–   Sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta-inginerie medicala;

–   Diploma de bacalaureat;

–   Cunostiinte operare PC.

 

Dosarele pentru inscriere la concurs se vor depune la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului incepand cu data de 26.07.2021 pana la data de 09.08.2021 ora 10,00, in intervalul orar de Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 – 15,00,  Vineri intre orele 07,30 – 10,00  si va contine urmatoarele documente:

 

 1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei organizatoare ;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si altor acte care atesta efectuarea unor specializari , precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea condititiilor specifice ale postului;
 4. copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor , in copie;
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medicul de famile al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. chitanta taxa de concurs de 80 lei.

Documentele prevazute la punctele  b, c si d vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea .

Descarca documentele:

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU“ din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI astfel:

 

 • Proba scrisa in data de 30.08.2021 ora 09,00
 • Interviu in data de 02.09.2021 ora 09,00

 

Nr. 19174 din 22.07.2021

MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici

BIBLIOGRAFIA:

Pentru postul de inginer debutant specializarea inginerie medicala:

 1. Tehnologie si Aparatura medicala , autor coordonator Victor Florin Purcarea, Ed. Universitara “Carol Davila” , Bucuresti 2008;
 2. Instrumentar si dispozitive chirurgicale, autori Antoniac  Iulian, Blajan Ana Iulia, Laptoiu Dan, Codrut Cosmin, Ed. Printech, Bucuresti, 2011.

 

TEMATICA:

Pentru postul de inginer debutant specializarea inginerie medicala:

 1. 1. Legea 95/2006 cap. XX – Dispozitive Medicale;
 2. 2. Ordinul M.S. nr.308/2015 actualizat, privind controlul prin verificarea periodica a dispozitivelor medicale puse in functiune si aflate in utilizare;
 3. 3. Ordinul M.S. 1009/06.09.2016 actualizat, privind inregistrarea dispozitivelor medicale;

HG 2139/2004, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe cu modificarile si completarile ulterioare;

 1. 4. Ordinul M.S. nr.1204/2005 privind evidenta si raportarea dispozitivelor medicale din unitatile sanitare;
 2. Ordinul nr.914/26.07.2006 (actualizat) pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare;
 3. 6. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 4. 7. Norme generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin OMAI nr.163/2007;
 5. 8. OMAI nr.712/2005, modificat prin OMAI nr.786/2005 privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 6. 9. Normativ, indicativ NP 015-97, privind executarea şi exploatarea construcţiilor spitaliceşti;
 7. 10. Dispoziţia generală privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente – M.Of. nr.559/9.08.2010;
 8. 11. Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P118/1999.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors