Angajare perioada nedeterminata post muncitor calificat – tamplar din cadrul Compartimentului Tehnic – Atelier reparatii si intretinere

27 iulie 2021 0
logo-spital.png

Rezultate finale:

Rezultate proba scrisa:

Selectie dosare:

–––––––––

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU“, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a 2 posturi vacante de muncitori calificati I – tamplari din cadrul Compartimentului Tehnic – Atelier reparatii si intretinere.

Concursul se va desfasura un conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 , modificat si completat de H.G. nr. 1027/2014, in urmatoarele etape:

 • Selectia dosarelor de inscriere
 • Proba scrisa
 • Interviu

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale si specifice , conform art. 3 si art. 4 din H.G. nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare astfel:

Conditii generale de participare la concurs:

 • Are cetatenia romana , cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Ecomonic European si domiciliat in Romania ;
 • Cunoaste limba romana , scris si vorbit ;
 • Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;
 • Are capacitate deplina de exercitiu ;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza , atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie au de unitatiile sanitare abilitate ;
 • Indeplineste conditiile de studii si , dupa caz , de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;
 • Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiunii contra umanitatii , contra statului ori contra autoritatii , de serviciu sau in legatura cu serviciul , care impiedica infaptuirea justitiei , de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie , care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei , cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea .

Conditii specifice de participare la concurs:

 • Studii: generale/medii;
 • Certificat de calificare in meseria de tamplar;
 • Minim 9 ani vechime in meseria de tamplar.

Dosarele pentru inscriere la concurs se vor depune la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului incepand cu data de 26.07.2021 pana la data de 09.08.2021 ora 10,00, in intervalul orar de Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 – 15,00,  Vineri intre orele 07,30 – 10,00  si va contine urmatoarele documente:

 

 1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei organizatoare ;
 2. copia actului de identitate  ;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea condititiilor specifice ale postului ;
 4. copia carnetului de munca sau, dupa caz , o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor , in copie ;
 5. cazierul judiciar ;
 6. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medical de famile al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate ;
 7. curriculum vitae ;
 8. chitanta taxa de concurs de 20 lei .

Documentele prevazute la punctele  b, c si d vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea .

Descarca documentele:

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU“ din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI astfel:

 

 • Proba scrisa in data de 30.08.2021 ora 13,30
 • Interviu in data de 02.09.2021 ora 13,30

 

Nr.19175  din 22.07.2021

MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA pentru concursul de ocupare a posturilor de muncitor calificat – tamplar:

 1. Indrumatorul de la fabricarea mobile – Editura Ceres Bucuresti Ing. Petre Munteanu;
 2. Intretinerea si repararea mobile – Editura Tehnica;
 3. Legea nr. 319 din 14.07.2006 , privind protecția și securitatea muncii , publicată în M.O., Partea I, nr.  646 din 26.07.2006;
 4. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor , publicată în M.O., Partea I, nr. 633 din

21.07.2006 ;


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors