Concurs 15 posturi Asistenti Medicali – Radiologie

19 aprilie 2023 0
logo-spital-1.png

Afisare rezultate:

––––––––––––––––––––––

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU“, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, Sector 1, BUCURESTI in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata pentru urmatoarele posturi vacante corespunzatoare functiilor contractuale de executie, dupa cum urmeaza:

 

– 5 posturi de asistenţi medicali radiologie principali PL din cadrul Laboratorului de Radiologie Imagistica Medicala;

– 2 posturi de asistenţi medicali radiologie PL din cadrul Laboratorului de Radiologie Imagistica Medicala;

– 2 posturi de asistenţi medicali radiologie PL din cadrul Blocului Operator –  Sala operatii Ortopedie Pediatrica;

– 3 posturi de asistenţi medicali radiologie debutanţi PL din cadrul Laboratorului de Radiologie Imagistica Medicala;

– 2 posturi de asistenţi medicali radiologie debutanţi PL din cadrul Blocului Operator –  Sala operatii Ortopedie Pediatrica;

– 1 post de registrator medical principal din cadrul Laboratorului de Radiologie Imagistica Medicala.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform prevederilor din Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022:

 

Conditii generale de participare la concurs :

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003– Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea şi funcţionarea Sistemului

 

 

 

Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru posturile  de Asistenţi medicali principali PL în specialitatea radiologie:

– diplomă de absolvire a Şcolii Sanitare Postliceale in specilitatea radiologie

– diplomă de bacalaureat

– vechime minim 5 ani în specialitatea postului

– certificat/adeverinta care atesta promovarea exemenului de grad principal

– certificat membru OAMGMAMR avizat şi valabil la data concursului

– asigurare de malpraxis

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru posturile  de Asistenţi medicali PL în specialitatea radiologie:

– diplomă de absolvire a Şcolii Sanitare Postliceale in specilitatea radiologie

– diplomă de bacalaureat

– vechime minim 6 luni în specialitatea postului

– certificat membru OAMGMAMR avizat şi valabil la data concursului

– asigurare de malpraxis

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru posturile  de Asistenţi medicali debutanţi PL în specialitatea radiologie:

– diplomă de absolvire a Şcolii Sanitare Postliceale in specilitatea radiologie

– diplomă de bacalaureat

– certificat membru OAMGMAMR şi/sau adeverinţă de membru al OAMGMAMR pentru participare la concurs

– asigurare de malpraxis

– fără vechime în specialitatea postului

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru postul de registrator medical principal:

– diplomă de bacalaureat

– vechime minim 4 ani în specialitatea postului

– examen promovat pentru obtinerea gradului de principal

 

Candidatii vor depune dosarele pentru inscriere la concurs la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului incepand cu data de 19.04.2023 pana la data de 03.05.2023 ora 12,00, data limita de depunere a dosarelor, in intervalul orar, astfel:

 Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 -14,30; 

Vineri intre orele 07,30 – 10,00

 

Dosarele de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:

 

 1. a) formular de înscriere la concurs;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de naştere, a certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică, respectiv diploma de bacalaureat, diploma de absolvire a Şcolii Sanitare Postliceale;
 5. e) copia certificatului membru OAMGMAMR avizat şi valabil la data concursului sau adeverinţă de membru al OAMGMAMR pentru participare la concurs;
 6. f) copie după asigurarea de malpraxis
 7. g) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 1. h) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 2. i) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 3. j) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 4. k) curriculum vitae, model comun european.
 5. l) chitanţă taxă de concurs de 40 lei.

 

Copiile de pe actele mentionate vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Dosarele de inscriere vor fi depuse in volum complet, personal pana la data limita, respectiv 03.05.2023, ora 12,00.

NU se admit completari ulterioare termenului de depunere, dosarele incomplete vor fi respinse.

 

Descarca documentele:

Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de-a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu, anterior datei de desfasurare a primei probe a concursului.

 

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “ din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI, astfel:

 

 • Depunerea dosarelor de concurs in perioada 19.04.2023 – 03.05.2023 pana la ora 12,00;
 • Selectia dosarelor candidatilor 05.2023 – 05.05.2023;
 • Afisarea rezultatelor la selectia dosarelor 08.05.2023 ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele selectiei dosarelor se depun pana la data de 09.05.2023 ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la selectia dosarelor 10.05.2023 ora 12,00;
 • Proba scrisa in data de 12.06.2023 ora 11,00;
 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa 13.06.2023, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele probei scrise se depun pana la data de 14.06.2023, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba scrisa 15.06.2023, ora 12,00;
 • Proba interviu in perioada de 16.06.2023 – 19.06.2023, ora 11,00;
 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba de interviu 20.06.2023, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele la proba de interviu se depun pana la data de 21.06.2023, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba de inteviu 22.06.2023, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor finale 23.06.2023, ora 12,00.

 

Pentru fiecare proba a concursului punctajul este de maxim 100 puncte.

Pentru a fi declaratii admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.      

 

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea urmatoarei probe.              

            Sunt declarati admisi la proba scrisa si la proba de interviu candidatii care au obtinut minimum 50 puncte.

            Orice modificare survenita asupra unor aspecte referitoare la organizarea si desfasurarea concursului se publica prin afisare la sediul unitatii.

BIBLIOGRAFIE:

Pentru ocuparea posturilor de asistenti medicali principali radiologie (PL), pentru posturile de asistenti

medicali radiologie (PL) si pentru posturile de asistenti medicali debutanti radiologie (PL):

 1. Manual de tehnica radiologica, sub redactia Mihai Lungeanu, Editura Medicala, Bucuresti 1988, Cap 1,2,3,6,7,9,13, 16, 17.4.3, 17.8.1, 18, 19, 20
 2. Normele privind radioprotectia persoanelor în cazul expunerilor medicale (NSR-04), aprobate prin Ordinul comun MSF si CNCAN, nr. 285/79/2002 si publicate în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 446 bis din 25 iunie 2002
 3. Norme de securitate radiologica in practicile de radiologie de diagnostic si radiologie interventionala (NSR-11), aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 173/16.10.2003 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 924/23.12.2003
 4. Ordinul nr. 291/27.08.2004 pentru modificarea Normelor de securitate radiologica in practicile de radiologie de diagnostic si radiologie interventionala, (NSR-27), aprobate prin Ordinul 173/2003, al presedintelui CNCAN si publicate in MO, Partea I nr. 924 din 23.12.2003.
 5. Ordin Min. Sanatatiinr. 1540 din 11/12/2006 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 3 din 03/01/2007 privind aprobarea Reglementărilor specifice referitoare la expunerea medicală în radiologia pediatrică
 1. Normativ de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie la radiatii ionizante (NSR-15), aprobat prin Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 421 din 22.12.2004 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 107 din 02.02.2005

 

TEMATICA :

Pentru ocuparea posturilor de asistenti medicali principali radiologie (PL), pentru posturile de asistenti

medicali radiologie (PL) si pentru posturile de asistenti medicali debutanti radiologie (PL):

 1. Radiatiile X
 2. Utilizarea radiatiilor X in Radiodiagnostic; aparatul de radiografie
 3. Formarea imaginii radiologice
 4. Norme de radioprotectie  in radiologia de diagnostic si interventionala
 5. Examenul radiologic al aparatului respirator, al aparatului cardiovascular si al toracelui osos
 6. Examenul radiologic al aparatului digestiv  si al aparatului urinar
 7. Examenul radiologic al craniului de ansamblu al craniului visceral si al coloanei vertebrale
 8. Examenul radiologic al membrelor si centurilor

 

BIBLIOGRAFIE:

Pentru ocuparea postului de registrator medical principal:

 1. Legea nr. 53 din 2003 – Codul muncii (cu modificările şi completările ulterioare) Titlul II – Cap.1-5;
 2. Legea nr. 95 din 14.04.2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii (cu modificările şi

completările ulterioare), Titlul VII – Cap. 1 – 2; Cap.4 – 5;

 1. Legea nr. 46/2003 (cu modificarile si actualizarile ulterioare) privind drepturile pacienților;
 2. Ordinul nr. 617/2007 din 13.08.2017 (cu modificarile si actualizarile ulterioare) – pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat;
 3. Ordinul nr. 1782/576 din 28.12. 2006 (cu modificarile si actualizarile ulterioare), privind înregistrarea şi

raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi

spitalizare de zi;

 1. Contractul-cadru si Normele de aplicare in vigoare, privitor la furnizarea serviciilor medicale in sistenul

de asigurari sociale de sanatate

 1. Legea Arhivelor Naționale nr.16/1996 (cu modificarile si actualizarile ulterioare);
 2. Utilizarea calculatorului in 7 module ECDL; Ana Dulu; 2010 Bucuresti, Andreco Educational Group

 

 

TEMATICA :

Pentru ocuparea postului de registrator medical principal:

 1. Persoanele asigurate – dovada calității de asigurat;
 2. Cardul european și cardul național de asigurari de sănătate;
 3. Înregistrarea și raportarea pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi;
 4. Înregistrarea și raportarea pacienților care primesc servicii medicale clinice, paraclinice, stomatologice și de recuperare;
 5. Setul minim de date la nivel de pacient pentru spitalizare continua (SMDPC) și setul minim de date la nivel de pacient pentru spitalizare de zi (SMDPZ).
 6. Drepturile pacientului;
 7. Prelucrarea datelor cu caracter personal având funcție de identificare și a celor privind starea de sănătate;
 8. Pastrarea documentelor, organizarea depozitului de arhivă;
 9. Bazele utilizarii computerelor:
  • Componența generală a unui PC; periferice; medii stocare;
  • Sistemul de operare Windows:
  • autentificare ca utilizator:
  • suprafață de lucru;
  • gestionarea ferestrelor în Windows și comenzile meniului de control.
  • Rețele de calculatoare: definiție, termeni, utilizare.
  • Utilizare browsere Internet; utilizare formulare online;
  • Viruși informatici: definiții, termeni, precauții.
 1. Utilizarea Microsoft Word:
 • lansare și închidere aplicații Word;
 • ecran Word;
 • bara de butoane standard și de formatare;
 • crearea unui document nou;
 • deschidere, salvare, copiere, arhivare documente existente
 • introducerea, corectarea, modificarea unui text.
 1. Utilizarea Microsoft Excel:
 • crearea de tabele;
 • crearea, utilizarea de formule de calcul;
 • sortare;
 • transfer de informații între aplicații Excel și Word.

 

MANAGER,

Prof. Dr. Alexandru Ulici

 

 

 

Director Finaciar-Contabil,

Ec. Victoria Gusianu

 

Sef Serviciu R.U.N.O.S.

Ref. spec. Cristina Ganea


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors