Concurs angajare post Economist IA, registrator medical – Statistica Medicala

14 septembrie 2021 0
logo-spital-1.png

Rezultat final:

Rezultate proba interviu:

Rezultate proba scrisa:

Selectie dosare:

–––––––––––––––––

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU“, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata  a unui post de economist IA, a 3  posturi de registratori medicali si a 2 posturi de registratori medicali debutanti din cadrul Serviciului de Evaluare si Statistica Medicala.

 

Concursul se va desfasura un conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, modificat si completat de H.G. nr. 1027/2014, in urmatoarele etape:

 • Selectia dosarelor de inscriere
 • Proba scrisa
 • Interviu

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale si specifice , conform art. 3 si art. 4 din H.G. nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare astfel :

 

Conditii generale de participare la concurs:

 • Are cetatenia romana , cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Ecomonic European si domiciliat in Romania ;
 • Cunoaste limba romana , scris si vorbit ;
 • Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;
 • Are capacitate deplina de exercitiu ;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza , atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie au de unitatiile sanitare abilitate ;
 • Indeplineste conditiile de studii si , dupa caz , de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiunii contra umanitatii , contra statului ori contra autoritatii , de serviciu sau in legatura cu serviciul , care impiedica infaptuirea justitiei , de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie , care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei , cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea .

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru postul de ecomonist IA:

–   Sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta;

–   Au cel putin 6 ani si 6 luni vechime in specialitate;

–   Diploma de bacalaureat;

–   Cunostiinte operare PC.

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru posturile de registratori medicali:

–  studii medii cu diploma de bacalaureat;

–  vechime mimin 6 luni in activitate;

–  cunoștințe de operare calculator (PC);

Conditii specifice de participare la concurs pentru posturile de registratori medicali debutanti:

–  studii medii cu diploma de bacalaureat;

–  cunoștințe de operare calculator (PC);

 

Dosarele pentru inscriere la concurs se vor depune la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului incepand cu data de 15.09.2021 pana la data de 28.09.2021 ora 10,00, in intervalul orar de Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 – 15,00,  Vineri intre orele 07,30 – 10,00  si va contine urmatoarele documente:

 

 1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei organizatoare ;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si altor acte care atesta efectuarea unor specializari , precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea condititiilor specifice ale postului;
 4. copia carnetului de munca sau, dupa caz , o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor , in copie;
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medicul de famile al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. chitanta taxa de concurs de 80 lei pentru postul de economist IA si chitanta taxa de concurs de 30 lei pentru postul de registrator medical.

 

Documentele prevazute la punctele  b, c si d vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea .

 

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “ din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI astfel:

 

 • Proba scrisa in data de 07.10.2021 ora 12,30
 • Interviu in data de 13.10.2021 ora 11,00

 

Nr. 24287 din 13.09.2021

Descarca documentul:

MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici

 

    BIBLIOGRAFIA:

Pentru postul de economist IA:

 1. LEGEA 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. ORDINUL NR. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Ordinul or. 1068 I 627 I 2021 al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2021 a Hotararii Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii i a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor i a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021 – 2022 ,cu modificarile si completarile ulterioare ;
 4. HG 696 / 2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, tehnologiilor i dispozitivelor asistive, in cadrul sistemului de asigurari de sanatate pentru anii 2021 – 2022, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Ordin or. 1100 din 14/10/2005 privind introducerea decontului de cheltuieli ce se elibereaza pacientului pentru serviciile medicale primite, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. LEGEA 46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. ORDIN NR. 1782 / 576 / din 28 decembrie 2006 al Ministrului Sanatatii si al Pre edintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi, cu modificarile si completarile ulterioare , cu modificarile si completarile ulterioare;
 8. ORDIN or. 840 / 2018 al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, precum si a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea, cu modificarile si completarile ulterioare;
 9. ORDIN nr 1490 din 27 august 2008 privind aprobarea Metodologiei de calcul al indicatorilor de performanta al managementului spitalului, Anexa : Metodologie de calcul a lndicatorilor de Performanta ai Managementului Spitalului – punctul B (Indicatori de utilizare a serviciilor) i punctul D (Indicatori de calitate) , cu modificarile si completarile ulterioare;
 10. Metodologia de calcul a urmatorilor Indicatori: Mortalitatea Generala si Morbiditatea
 11. REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) , cu modificarile si completarile ulterioare;

 

TEMATICA:

Pentru postul de economist IA:

1.Organizarea si functionarea spitalelor, conducerea si finantarea spitalelor;

2.Reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului;

3.Reglementarea domeniului asistentei medicale ambulatorie de specialitate;

4.Derularea si coordonarea activitatilor din ambulatoriile de specialitate;

5.Finantarea activitatii furnizorilor de servicii medicale de specialitate din ambulatoriile de specialitate;

6.Asigurarile sociale de sanatate: Persoanele asigurate, Drepturile si obligatiile asiguratilor;

7.Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate;

8.Dosarul electronic de sanatate al pacientului;

9.Drepturile pacientilor;

10.Modalitatea de acordare a concediilor medicale, in functie de anumite criteria;

11.Modalitatea de acordare a asistentei medicale spitalicesti, in functie de anumite criterii

12.Elementele principale care stau la baza completarii corecte si complete a Foilor de Observatie Clinica Generala pentru spitalizarea continua ,  Fisa de spitalizare de zi;

13.Etapele principale ale procesului de raportare, semnare cu cardul de sanatate si prevalidare a datelor clinice catre Autoritatile Competente in domeniul sanitar;

14.Elementele constitutive ale decontului de cheltuieli care se elibereaza pacientului pentru   serviciile medicale primate;

15.Principalii indicatori statistici care evalueaza activitatea spitalului;

16.Protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si      privind libera circulatie a acestor date;

17.Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative;

18.Masuri de prevenire si control al infectiilor aplicabile pe durata starii de alerta;

19.Masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19;

20.Notiuni avansate ale pachetului Microsoft Office.

 

BIBLIOGRAFIA:

Pentru posturile de registratori medicali:

 1. Legea nr. 53 din 2003 – Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare, Titlul II – Cap.1-5;
 2. Legea nr. 95 din 14.04.2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare, Titlul VII – Cap. 1 – 2; Cap.4 – 5;
 3. Ordinul nr. 1782/576 din 28.12. 2006, privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi;
 4. Ordin nr. 208/2015 privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al datelor clinice și medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă și de zi, precum și a Metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice și medicale pentru care se solicită reconfirmarea (actualizat);
 5. Ordinul M.S/CNAS nr.397/836/2018, Normele metodologice de aplicare a HG 140-2018, contractual cadru;
 6. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacienților;
 7. Ordinului nr. 617/2007 din 13.08.2017- pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat;
 8. Legea Arhivelor Naționale nr.16/1996 și Instrucțiuni aprobate prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996 al conducerii Arhivelor Naționale, privind păstrarea documentelor și organizarea depozitului de arhivă;
 9. Legii nr. 477 din 08.11.2004 – Codul de conduită al personalului contractual, Cap.2;
 10. Rețele de calculatoare, utilizarea calculatoarelor (PC) și a perifericelor (imprimantă, xerox, etc.);
 11. Cunoașterea și utilizarea sistemelor de operare Windows 7-10;
 12. Cunoașterea și utilizarea pachetului Microsoft Office 2010 (Word, Excel).

 

TEMATICA:

Pentru posturile de registratori medicali:

 1. Persoanele asigurate – dovada calității de asigurat;
 2. Cardul european și cardul național de asigurari de sănătate;
 3. Înregistrarea și raportarea pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi;
 4. Înregistrarea și raportarea pacienților care primesc servicii medicale clinice, paraclinice, stomatologice și de recuperare;
 5. Setul minim de date la nivel de pacient pentru spitalizare continua (SMDPC) și setul minim de date la nivel de pacient pentru spitalizare de zi (SMDPZ).
 6. Drepturile pacientului;
 7. Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, Anexele 22-23;
 8. Prelucrarea datelor cu caracter personal având funcție de identificare și a celor privind starea de sănătate;
 9. Pastrarea documentelor, organizarea depozitului de arhivă;
 10. Bazele informaticii:
 • Componența generală a unui PC;
 • Sistemul de operare Windows:
 • autentificare ca utilizator:
 • suprafață de lucru;
 • gestionarea ferestrelor în Windows și comenzile meniului de control.
 • Rețele de calculatoare: definiție, termeni, utilizare.
 • Viruși informatici: definiții, termeni, precauții.
 • Microsoft Word:
 • lansare și închidere aplicații Word;
 • ecran Word;
 • bara de butoane standard și de formatare;
 • crearea unui document nou;
 • deschidere, salvare, copiere, arhivare documente existente
 • introducerea, corectarea, modificarea unui text.
 • Microsoft Excel:
 • crearea de tabele;
 • crearea, utilizarea de formule de calcul;
 • sortare;
 • transfer de informații între aplicații Excel și Word.
 • Windows Explorer:

Adobe Acrobat Reader

– Deschiderea unui document de tip PDF,

– Căutarea în documente de tip PDF

 1. Legea nr. 53 din 2003 – Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare, Titlul II – Cap.1-5;
 2. Legea nr. 95 din 14.04.2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare, Titlul VII – Cap. 1 – 2; Cap.4 – 5;
 3. Ordinul nr. 1782/576 din 28.12. 2006, privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi;
 4. Ordin nr. 208/2015 privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al datelor clinice și medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă și de zi, precum și a Metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice și medicale pentru care se solicită reconfirmarea (actualizat);
 5. Ordinul M.S/CNAS nr.397/836/2018, Normele metodologice de aplicare a HG 140-2018, contractual cadru;
 6. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacienților;
 7. Ordinului nr. 617/2007 din 13.08.2017- pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat;
 8. Legea Arhivelor Naționale nr.16/1996 și Instrucțiuni aprobate prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996 al conducerii Arhivelor Naționale, privind păstrarea documentelor și organizarea depozitului de arhivă;
 9. Legii nr. 477 din 08.11.2004 – Codul de conduită al personalului contractual, Cap.2;
 10. Rețele de calculatoare, utilizarea calculatoarelor (PC) și a perifericelor (imprimantă, xerox, etc.);
 11. Cunoașterea și utilizarea sistemelor de operare Windows 7-10;
 12. Cunoașterea și utilizarea pachetului Microsoft Office 2010 (Word, Excel).

      BIBLIOGRAFIA:

Pentru posturile de registratori medicali debutanti:

 1. Legea nr. 53 din 2003 – Codul uncii cu modificările şi completările ulterioare, Titlul II – Cap.1-5;
 2. Legea nr. 95 din 14.04.2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare, Titlul VII – Cap. 1 – 2; Cap.4 – 5;

3.Ordinul nr. 1782/576 din 28.12. 2006, privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi;

 1. Ordin nr. 208/2015 privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al datelor clinice și medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă și de zi, precum și a Metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice și medicale pentru care se solicită reconfirmarea (actualizat);
 2. Ordinul M.S/CNAS nr.397/836/2018, Normele metodologice de aplicare a HG 140-2018, contractual cadru;
 3. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacienților;
 4. Ordinului nr. 617/2007 din 13.08.2017- pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat;
 5. Legea Arhivelor Naționale nr.16/1996 și Instrucțiuni aprobate prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996 al conducerii Arhivelor Naționale, privind păstrarea documentelor și organizarea depozitului de arhivă;
 6. Legii nr. 477 din 08.11.2004 – Codul de conduită al personalului contractual, Cap.2;
 7. Rețele de calculatoare, utilizarea calculatoarelor (PC) și a perifericelor (imprimantă, xerox, etc.);
 8. Cunoașterea și utilizarea sistemelor de operare Windows 7-10;
 9. Cunoașterea și utilizarea pachetului Microsoft Office 2010 (Word, Excel).

TEMATICA:

Pentru posturile de registratori medicali debutanti:

 1. Persoanele asigurate – dovada calității de asigurat;
 2. Cardul european și cardul național de asigurari de sănătate;
 3. Înregistrarea și raportarea pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi;
 4. Înregistrarea și raportarea pacienților care primesc servicii medicale clinice, paraclinice, stomatologice și de recuperare;
 5. Setul minim de date la nivel de pacient pentru spitalizare continua (SMDPC) și setul minim de date la nivel de pacient pentru spitalizare de zi (SMDPZ).
 6. Drepturile pacientului;
 7. Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, Anexele 22-23;
 8. Prelucrarea datelor cu caracter personal având funcție de identificare și a celor privind starea de sănătate;
 9. Pastrarea documentelor, organizarea depozitului de arhivă;
 10. Bazele informaticii:
 • Componența generală a unui PC;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors