Concurs pentru ocuparea funcției de manager – Spitalul „Grigore Alexandrescu”

8 septembrie 2023 0
logo-spital-1.png

Afisare rezultate:

–––––––––––––––––––-

Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu” organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică

Concursul se va organiza în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 1520/2016 si ale Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu”, aprobat prin decizia Consiliului de Administrație cu nr. 2 din data de 07.08.2023;

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu”, Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 30-32, sector 1, București  în perioada  08.09.2023 – 26.10.2023.

Persoanele fizice care se înscriu la concurs trebuie sa indeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. a) cunosc limba română, scris și vorbit;
 2. b) sunt absolvenți ai unei instituții de invățămât superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. c) sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de invățământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. d) au cel puțin 10 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. e) nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu exceptia situației în care a intervenit reabilitarea;
 6. f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);
 7. g) nu au implinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

 

Concursul se va desfasura în doua etape dupa cum urmează:

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, etapă eliminatoare, în data de 11.10.2023;
 • Rezultatul verificării dosarelor de înscriere se va afișa la sediul spitalului și concomitent pe pagina de internet a spitalului pâna la data de 11.10.2023, ora 15:00;
 • Contestațiile privind proba de verificare a condițiilor stabilite în anunțul de concurs se pot depune până la data de 10.2023, ora 15:00 la secretariatul spitalului;
 • Rezultatul contestațiilor se va afișa la sediul spitalului și concomitent pe pagina de internet a spitalului până la data de 13.10.2023, ora 15:00.
 1. Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management se va desfășura în data de 23.10.2023, ora 11:00 la sediul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu”.
 • Rezultatul în urma desfășurării probei de susținere publică și evaluarea proiectului de management se afișează la sediul spitalului și se publică pe pagina de internet a spitalului în data de 24.10.2023, ora 11:00;
 • Contestațiile privind proba de susținere publică și de evaluare a proiectului de management se pot depune până în data de 25.10.2023, ora 11.00 la secretariatul spitalului;
 • Rezultatul contestațiilor se va afișa la sediul spitalului și concomitent pe pagina de internet a spitalului la data de 26.10.2023, ora 15:00.

 

Înscrierea la concurs a candidaților se face la sediul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu”, până în data de 09.10.2023, ora 15.00 la Secretariatul spitalului.

 

Dosarul de înscriere trebuie sa conțină în principal următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 2. b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 4. d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar prevazute la art. 1, alin. (1), lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de invățământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. e) curriculum vitae;
 6. f) adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. g) cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta iși exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. h) adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic si neuropsihic;
 9. i) declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 11. k) proiectul de management realizat de candidat;
 12. l) declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 13. m) declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. n) declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

   

Descarca documentele:

            În data de 03.10.2023, în intervalul orar 09:00 – 11:00 candidații interesați vor putea efectua o vizită în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu”, sub îndrumarea directorului medical al spitalului.

 

Persoanele și mass-media interesate de susținerea publică a proiectului de management vor transmite intenția de participare pe adresa de e-mail a spitalului: contact@spitalulgrigorealexandrescu.ro  cu precizarea numelui și prenumelui și eventualele întrebări pe care vor să le adreseze candidaților în legătură cu proiectul de management.

Participarea persoanelor interesate se face după confirmarea intenției de participare de către comisia de concurs cu cel puțin 24 de  ore înainte de data susținerii publice a proiectului de management.

 

 

 1. Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din urmatoarea listă de 5 teme, care va fi adaptată la situația Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu”:

a) planificarea și organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;

b) siguranța și satisfacția pacientului;

c) managementul calității serviciilor medicale;

d) managementul resurselor umane;

e) performanța clinică și financiară a activităților spitalului.

2. Proiectul se realizeaza individual de către candidat și se dezvoltă într-un volum de maximum 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spațiere la un rând.

 

Structura proiectului de management:

 1. a) Scop
 2. b) Obiective
 3. c) Activități:

– definire

– încadrare în timp – grafic Gantt

– resurse necesare – umane, materiale, financiare

– responsabilități

 1. d) Rezultate așteptate
 2. e) Indicatori – evaluare, monitorizare
 3. f) Cunoașterea legislației relevante

 

Relații suplimentare se pot obține la telefon 021 316 93 72, între orele 10.00 – 14.00 sau la adresa de e-mail: contact@spitalulgrigorealexandrescu.ro

 

Președintele Consiliului de Adminisțratie al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu”

Cătălin Lungu


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors