Concurs post Medic Specialist – Gastroenterologie – Laborator Endoscopie Digestiva

19 aprilie 2024 0
logo-spital-1.png

Afisare rezultate:

––––––––

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU“, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, Sector 1, BUCURESTI in conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante si temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist si chimist din unitatile sanitare publice sau din directiile de sanatate publica, precum si a functiilor de sef de sectie, sef de laborator si de compartiment din unitatile sanitare fara paturi sau din directiile de sanatate publica, respectiv a functiei de farmacist-sef in unitatile sanitare publice cu paturi, dupa cum urmeaza:

– 1 post de medic specialist confirmat în specialitatea gastroenterologie din cadrul Laboratorului de Endoscopie Digestivă.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 14 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022:

 

Conditii generale de participare la concurs :

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003– Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru postul de medic specialist în specialitatea medicina de urgenta:

– diplomă de licenţă

– diplomă de bacalaureat

– stagiu de rezidenţiat terminat

 

– certificat de specialist

– certificatul de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs

– asigurare de malpraxis

 

Candidatii vor depune dosarele pentru inscriere la concurs la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului incepand cu data de 22 aprilie 2024 pana la data de 10 mai 2024 ora 12,00, data limita de depunere a dosarelor, in intervalul orar, astfel:

 Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 -14,30; 

Vineri intre orele 07,30 – 10,00

 

Dosarele de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:

 

 1. a) formular de inscriere
 2. b)copia de pe diploma de licență
 3. c) certificatul de specialist
 4. d)copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
 5. e)dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la  455 alin. (1) lit. e)sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România;
 6. f)acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
 7. g)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 8. h)certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la  1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i)adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 10. j)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 11. k)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 12. l)curriculum vitae, model comun european.
 13. m) chitanţă taxă de concurs de 150 lei.

Documentele prevăzute  de la  lit. e) și g) sunt valabile 3 luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Descarca documentele:

 

Copiile de pe actele mentionate vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

 

Dosarele de inscriere vor fi depuse in volum complet, personal pana la data limita, respectiv 10.05.2024, ora 12,00.

 

NU se admit completari ulterioare termenului de depunere, dosarele incomplete vor fi respinse.

 

Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de-a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu, anterior datei de desfasurare a primei probe a concursului.

 

 

 

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “ din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI, astfel:

 

 • Depunerea dosarelor de concurs in perioada 22.04.2024 – 10.05.2024 pana la ora 12,00;
 • Selectia dosarelor candidatilor 13.05.2024 – 14.05.2024;
 • Afisarea rezultatelor la selectia dosarelor 15.05.2024 ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele selectiei dosarelor se depun pana la data de 16.05.2024 ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la selectia dosarelor 17.05.2024 ora 12,00;
 • Proba scrisa in data de 21.05.2024 ora 09,30;
 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa 22.05.2024, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele probei scrise se depun pana la data de 23.05.2024, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba scrisa 24.05.2024, ora 12,00;
 • Proba clinică în data de 27.05.2024, ora 09,30;
 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba clinică 28.05.2024, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele la proba clinică se depun pana la data de 29.05.2024, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba clinică 30.05.2024, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor finale 31.05.2024, ora 12,00.

 

Pentru fiecare proba a concursului punctajul este de maxim 100 puncte.

Pentru a fi declaratii admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.      

 

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea urmatoarei probe.              

            Sunt declarati admisi la proba scrisă si la proba clinică/practică candidatii care au obtinut minimum 50 puncte.

            Orice modificare survenita asupra unor aspecte referitoare la organizarea si desfasurarea concursului se publica prin afisare la sediul unitatii.

 

TEMATICA:

TEMATICA DE EXAMEN – TRUNCHI COMUN

 1. Creșterea și dezvoltarea somatică. Etapele dezvoltării neuropsihice. Aprecierea dezvoltării la nivelul asistenței primare. Îngrijirea copilului cu anomalii ale dezvoltării somatice și neuropsihice la nivelul asistenței primare și în instituțiile specializate. Abordarea interdisciplinară a tulburărilor de creștere și dezvoltare.
 2. Alimentația sugarului și copilului sănătos (necesități nutriționale, rația dietetică recomandată, alimentația naturală și mixtă, diversificarea alimentației sugarului, alimentația copilului și adolescentului sănătos). Criteriile de apreciere a stării de nutriție. Formule de lapte adaptate. Transferul medicamentelor prin laptele matern.
 3. Patologia neonatala: detresa respiratorie, icterele nn, encefalopatia hipoxic-ischemica, hemoragiile

intracraniene infectiile nn, convulsii neonatale.

 1. Embriopatii, fetopatii: TORCH, sdr. alcoolic fetal, sifilis congenital.
 2. Falimentul creșterii. Malnutriția protein-energetică și proteică.
 3. Obezitatea.
 4. Febra la copil.
 5. Rinoadenoidita acută. Faringita acută. Stomatitele și cheilitele. Otita medie acută. Mastoidita.
 6. Crupul. Laringotraheobronșita acută. Bronșiolita acută.
 7. Insuficiența respiratorie acută.
 8. Pneumonia acută comunitară. Supurația pulmonară. Pleurezia. Pneumotoracele.
 9. Principiile de diagnostic și tratament ale bolii atopice. Astmul bronșic. Rinita alergică. Alergiile alimentare. Dermatita atopică. Urticaria și angioedemul. Alergiile medicamentoase.
 10. Malformațiile congenitale de cord necianogene.
 11. Malformațiile congenitale de cord cianogene.
 12. Hipertensiunea arterială la copil.
 13. Diareea acuta bacteriana și virala.
 14. Sindroamele de deshidratare.

 

 

 1. Diareea cronică și sindroamele de malabsorbție (inclusiv fibroza chistică și celiachia).
 2. Boala inflamatorie intestinală.
 3. Abdomenul acut nechirurgical. Durerile abdominale recurente și alte sindroame dureroase recurente la copil.
 4. Constipația cronică și encoprezisul.
 5. Icterele la sugar si copil.
 6. Hepatitele cronice și ciroza hepatică.
 7. Hemoragiile digestive la nou-născut și copil.
 8. Sindroamele de hipertensiune portală. Colestaza neo-natală.
 9. Insuficienta pancreatica exocrina. Fibroza chistica.
 10. Miocarditele. Cardiomiopatiile primare și secundare.
 11. Pericarditele. Endocardita infecțioasă.
 12. Tulburări de ritm și conducere.
 13. Insuficiența cardiacă.
 14. Rahitismul carențial și anemiile carențiale.
 15. Anemiile hemolitice congenitale si dobândite.
 16. Sindroame hemoragice : purpura vasculară, trombocitopenii, trombocitopatii, coagulopatii ereditare și

dobândite (inclusiv coagularea intravasculară diseminată).

 1. Tratamentul substitutiv cu produse de sânge.
 2. Infecția de tract urinar.
 3. Anomaliile congenitale ale tractului urinar la copil: refluxul vezico-ureteral, anomaliile obstructive ale

tractului urinar.

 1. Glomerulonefritele acute și cronice.
 2. Sindromul nefrotic.
 3. Insuficiența renală acută.
 4. Boala cronică renală (Insuficiența renală cronică).
 5. Tuberculoza pulmonară primară și secundară.
 6. Sifilisul congenital si dobandit.
 7. Deficite imune genetice și dobândite.
 8. Leucemiile acute limfoblastice și non-limfoblastice
 9. Limfoamele maligne Hodgkiniene și non-Hodgkiniene la copil
 10. Aplazia medulară idiopatică și secundară. Anemiile hipoplastice congenitale și dobândite.
 11. Urgențele oncologice la copil.
 12. Tumorile SNC. Tumorile solide (neuroblastomul, nefroblastomul). Histiocitozele.
 13. Anomaliile hidro-electrolitice și acido-bazice la copil
 14. Sindromul hemolitic-uremic și purpura trombotică trombocitopenică
 15. Hipocalcemiile și hipercalcemiile. Rahitismele vitamino-D rezistente.
 16. Bolile congenitale de metabolism: fenilcetonuria, hiperamoniemia, tirozinemia, galactozemia,

glicogenozele, hipercolesterolemia familiala, hipertrigliceridemia familiala.

 1. Hiperglicemiile sugarului și copilului.
 2. Hipoglicemiile sugarului și copilului.
 3. Diabetul zaharat la copil. Acidocetoza și coma diabetică.
 4. Cromozomopatii (trisomia 21, Turner, Klinefelter).
 5. Reumatismul articular acut. Artrita idiopatica juvenila.
 6. Colagenozele (lupusul eritematos sistemic, dermatomiozita, sclerodermia,). Vasculitele. Bolile

autoinflamatorii. 59. Meningita si encefalita.

 1. Infectii cu exantem: rujeola, rubeola, boala mana-picior-gura, varicela, herpes zoster, scarlatina.
 2. Infectia urliana. Mononucleoza infectioasa.
 3. Infectii respiratorii transmisibile: tusea convulsiva, gripa.
 4. Șocul. Anafilaxia.
 5. Intoxicatiile acute (acetaminofen, alcool, barbiturice, benzodiazepine, opioide, digitalice, substante caustice, anticolinergice, monoxid de carbon.
 6. Insuficiența hepatică.

 

 1. Hipertensiunea craniană și edemul cerebral acut.
 2. Coma și statusul convulsiv.
 3. Sindromul convulsiv. Convulsiile febrile.
 4. Paraliziile cerebrale infantile.
 5. Stenoza hipertrofică de pilor.
 6. Invaginația intestinală.
 7. Enterocolita ulcero-necrotică.

TEMATICA DE EXAMEN-SUBSPECIALITATE GASTROENTEROLOGIE PEDIATRICA

 1. Anatomia si fiziologia aparatului digestiv.
 2. Fiziologia si fiziopatologia digestiv. Diagnosticul bacteriologic in clinica infectiilor digestive.
 3. Afectiuni ale cavităţii orale
 4. Manifestari orale in boli digestive sau extradigestive
 5. Anomalii congenitale ale cavităţii orale
 6. Anatomia si fiziologia esofagului, anomalii congenitale
 7. Refluxul gastro-esofagian
 8. Tulburări de motilitate esofagiană
 9. Leziuni traumatice esofagiene, corpi straini esofagieni
 10. Esofagite la copil – esofagite postcaustice, infectioase, micotice
 11. Tratamentul suferintelor esofagiene
 12. Vărsăturile la copil
 13. Anatomia si fiziologia stomacului
 14. Malformatii congenitale gastrice
 15. Ulcer gastric şi duodenal
 16. Gastrite acute şi cronice la copil
 17. Neoplasme esofagiene şi gastrice
 18. Tulburări motorii. Stenoza hipertrofică de pilor
 19. Hemoragia digestivă la copil
 20. Tratamentul suferintelor gastrice si duodenale
 21. Mucoviscidoza
 22. Pancreatite acute si cronice la copil
 23. Hepatitele neonatale
 24. Hepatita cronică la copil
 25. Ciroza hepatică si sindromul de hipertensiune portala
 26. Sindromul de colestaza
 27. Indicatiile transplantului hepatic, managementul pre- si post transplant
 28. Anatomia si fiziologia intestinului
 29. Malformatii congenitale ale intestinului
 30. Enterocolita ulceronecrotică
 31. Intestinul în malnutriţie 32. Alergii alimentare
 32. Gastroenterita acuta si sindromul de deshidratare acuta
 33. Diareea cronică şi sindroamele de malabsorbţie
 34. Boala Crohn, colita ulcerativa
 35. Sindromul de intestin scurt
 36. Sindromul de intestin iritabil
 37. Parazitoze intestinale
 38. Constipaţia la copil
 39. Sindromul de pseudoobstrucţie intestinala cronica
 40. Durerea abdominala recurenta
 41. Encoprezisul
 42. Patologie tumorală intestinala
 43. Abdomenul acut chirurgical
 44. Explorarea radiologica a tubului digestiv
 45. Testul respirator cu uree marcata

 

 1. Ultrasonografie, CT abdominal
 2. Endoscopia digestivă superioară
 3. Colonoscopia
 4. Endoscopia interventionala in pediatrie
 5. Ph-metria esofagiana
 6. Iontoforeza
 7. Aspecte ale alimentatiei naturale, alimentația cu formule de lapte, diversificarea alimentației
 8. Aspecte ale nutritiei copilului cu patologie digestive (celiakie, fibroză chitică, alergii alimentare, boala inflamatorie intestinală, copil obez, malnutritie, boli cronice)
 9. Nutriţia enterală cu debit constant, nutritia parenterala

 

BIBLIOGRAFIE:

 1. Tratat de Pediatrie – Doina Anca Pleşca, ISBN: 978-606-95260-0-2 Editura Medichub Media SRL, 2021;
 2. Tratat de Pediatrie – Florea Iordachescu, ISBN: 978-606-587-550-0, Editura All, 2019;
 3. Esenţialul în Pediatrie – Carmen Ciofu, Eugen Ciofu, ISBN: 978-973-162-169-2, Ediotura Amaltea, 2018;
 4. Protocoale de diagnostic şi tratament în pediatrie – Doina Anca Pleşca, ISBN: 978-973-162-209-5, Editura

Amaltea, 2020;

 1. Pediatric Gastrointestinal Diasease, Third Edition – W. Allan Walker, ISBN – 978-160-795-180-3, PMPH

USA, Ltd, 2018.

 

MANAGER,

Prof. Dr. Alexandru Ulici

 

Director Finaciar-Contabil,

Ec. Victoria Gusianu

 

Sef Serviciu R.U.N.O.S.

Ref. spec. Cristina Ganea


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors