Concurs post Medic Specialist ORL – Cabinet ORL – Ambulator Integrat

9 octombrie 2023 0
logo-spital-1.png

Afisare rezultate:

–––––––––––––

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU“, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, Sector 1, BUCURESTI in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata pentru un post vacant corespunzator functiei contractuale de executie, dupa cum urmeaza:

– 1 post de medic specialist confirmat în specialitatea otorinolaringologie la Cabinetul de ORL din cadrul Ambulatoriului Integrat corespondent în Secţia ORL.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 14 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022:

 

Conditii generale de participare la concurs :

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003– Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru postul  de medic specialist în specialitatea otorinolaringologie:

– diplomă de licenţă

– diplomă de bacalaureat

– stagiu de rezidenţiat terminat

– certificat de specialist

– certificatul de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs

– asigurare de malpraxis

 

 

 

Candidatii vor depune dosarele pentru inscriere la concurs la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului incepand cu data de 10.10.2023 pana la data de 23.10.2023 ora 12,00, data limita de depunere a dosarelor, in intervalul orar, astfel:

 Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 -14,30; 

Vineri intre orele 07,30 – 10,00

 

Dosarele de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:

 

 1. a) formular de inscriere
 2. b)copia de pe diploma de licență
 3. c) certificatul de specialist
 4. d)copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
 5. e)dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la  455 alin. (1) lit. e)sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România;
 6. f)acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
 7. g)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 8. h)certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la  1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i)adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 10. j)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 11. k)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 12. l)curriculum vitae, model comun european.
 13. m) chitanţă taxă de concurs de 150 lei.

Documentele prevăzute  de la  lit. e) și f) sunt valabile 3 luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Descarca documentele:

Copiile de pe actele mentionate vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

 

Dosarele de inscriere vor fi depuse in volum complet, personal pana la data limita, respectiv 23.10.2023, ora 12,00.

 

NU se admit completari ulterioare termenului de depunere, dosarele incomplete vor fi respinse.

 

Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de-a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu, anterior datei de desfasurare a primei probe a concursului.

 

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “ din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI, astfel:

 

 • Depunerea dosarelor de concurs in perioada 10.10.2023 – 23.10.2023 pana la ora 12,00;
 • Selectia dosarelor candidatilor 24.10.2023 – 25.10.2023;
 •  Afisarea rezultatelor la selectia dosarelor 26.10.2023 ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele selectiei dosarelor se depun pana la data de 27.10.2023 ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la selectia dosarelor 30.10.2023 ora 12,00;
 • Proba scrisa in data de 14.11.2023 ora 10,00;
 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa 15.11.2023, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele probei scrise se depun pana la data de 16.11.2023, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba scrisa 17.11.2023, ora 12,00;
 • Proba clinică/practică în data de 20.11.2023, ora 09,00;
 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba clinică/practică 21.11.2023, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele la proba clinică/practică se depun pana la data de 22.11.2023, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba clinică/practică 23.11.2023, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor finale 24.11.2023, ora 12,00.

 

Pentru fiecare proba a concursului punctajul este de maxim 100 puncte.

Pentru a fi declaratii admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.      

 

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea urmatoarei probe.              

            Sunt declarati admisi la proba scrisă si la proba clinică/practică candidatii care au obtinut minimum 50 puncte.

            Orice modificare survenita asupra unor aspecte referitoare la organizarea si desfasurarea concursului se publica prin afisare la sediul unitatii.

 

TEMATICA :

 1. Anatomia, fiziologia și fiziopatologia rino-sinusală
 2. Metode de explorare rino-sinusală
 3. Traumatismele naso-sinuso-faciale
 4. Epistaxisul
 5. Rinite acute și cronice (inclusiv rinitele non-alergice; NARES, NANIPER, hormonală, medicamentoasă, ocupațională)
 6. Sinuzitele acute și cronice, specifice și nespecifice
 7. Complicațiile sinuzitelor
 8. Alergie rino-sinusală
 9. Tumorile benigne ale feței, nasului și sinusurilor
 10. Tumorile maligne ale feței, nasului și sinusurilor
 11. Sindromul de apnee obstructivă în somn (diagnostic, etiopatogenie, tratament)
 12. Algiile cranio-cervico-faciale
 13. Manifestări ale bolilor sistemice la nivelul nasului ( granulomatoza Wegener, sarcoidoza, boli vasculare, boli hematologice)
 14. Anatomia, fiziologia și fiziopatologia faringelui
 15. Metode de explorare a cavității bucale și a faringelui
 16. Faringite acute și cronice, specifice și nespecifice
 17. Manifestări ale bolilor sistemice la nivelul faringelui granulomatoza Wegener, sarcoidoza, boli hematologice)
 18. Tumorile benigne ale faringelui
 19. Tumorile maligne ale faringelui
 20. Tumorile parafaringiene
 21. Tulburările senzitive și motorii ale faringelui. Tulburările deglutiției
 22. Patologie inflamatorie a glandelor salivare
 23. Patologia tumorală a glandelor salivare

 

 1. Patologia inflamatorie și tumorală a cavității bucale
 2. Anatomia și fiziologia laringelui
 3. Metode de explorare laringiană
 4. Laringitele acute și cronice, specifice și nespecifice
 5. Insuficiența respiratorie acută de cauză laringiană
 6. Tumorile benigne laringiene
 7. Tumorile maligne laringiene
 8. Traumatismele laringiene și laringo-traheale
 9. Sindroamele paralitice laringiene și asociate
 10. Stenozele laringiene și laringo-traheale
 11. Clasificarea, evaluarea și tratamentul tulburărilor vocii (elemente de foniatrie și fonochirurgie)
 12. Anatomia chirurgicală a gâtului
 13. Diagnosticul și tratamentul tumefacțiilor cervicale
 14. Patologia vasculară a capului și gâtului
 15. Afecțiunile inflamatorii ale glandei tiroide
 16. Tumorile glandei tiroide
 17. Traumatismele părților moi cervicale
 18. Metode de explorare traheo-bronșică
 19. Corpii străini traheali și bronșici
 20. Patologie tumorală traheală
 21. Metode de explorare esofagiană
 22. Corpii străini faringieni și esofagieni
 23. Esofagita postcaustică
 24. Patologia tumorală esofagiană
 25. Anatomia, fiziologia și fiziopatologia urechii
 26. Metode de explorare a urechii
 27. Afecțiunile urechii externe
 28. Disfuncția tubară – otita seroasă
 29. Otita medie acută
 30. Otomastoidita acută
 31. Mastoidita acută a nou-născutului și copilului
 32. Otitele medii cronice
 33. Otomastoidita cronică
 34. Infecții specifice ale urechii
 35. Complicațiile supurațiilor urechii medii
 36. Otoscleroza
 37. Surditate brusc instalată
 38. Trauma sonoră. Surditatea profesională. Presbiacuzia. Ototoxicitatea
 39. Sindroamele vestibulare periferice (Meniere, neuronita vestibulară, VPPB)
 40. Paralizia facială periferică
 41. Tumorile urechii externeși ale urechii medii
 42. Glomusul de jugulară
 43. Schwannomul de vestibular
 44. Copilul hipoacuzic – diagnostic, posibilități de recuperare
 45. Metode de reabilitare auditivă. Principiile si indicațiile protezării auditive.
 46. Metode de reabilitare vestibulară. Principiile și indicațiile reeducării vestibulare
 47. Implantul cohlear (Principii și indicații ale implantului cohlear, protocol de evaluare preoperatorie a candidaților la implantare cohleară, tipuri de dispozitive protetice, incidente, accidente și complicații în chirurgia implantului cohlear)

 

 1. Traumatismele urechii și ale osului temporal
 2. Manifestări ale infecției HIV în ORL
 3. Malformații în ORL – diagnostic precoce și posibilități terapeutice
 4. Patologia chirurgicală a bazei craniului, orbitei, căilor lacrimale și spațiilor profunde
 5. Patologia pediatrică otorinolaringologică

BIBLIOGRAFIA:
RECOMANDĂRI  BIBLIOGRAFICE:

 1. Anniko M. Bernal-Sprekelsen_M. Bonkowsky V. Bradley _P. Iurato S. EUROPEAN _MANUAL OF MEDICINE-OTORHINOLARYNGOLOGY. HEAD AND NECK SURGERY. Ed. Springer, 2010;
 2. Ataman T. Examinarea Oto-Rino-L aringologică. Ed. Tehnică, București, 2003;
 3. Ataman T. Otologie, Ed. Tehnică, Bucureşti 2002, Behrbohm H., Kaschke 0. Nawka T. Swift A. EAR, NOSE AND THROAT DISEASES WITH HEAD AND NECK SURGERY. 3rd Edition. Ed. Thieme, 2009.
 4. Behrbohm H., Kaschke O., Nawka T., Swift A. EAR, NOSE AND THROAT DISEASES WITH HEAD; AND NECK SURGERY. 3rd Edition. Ed. Thieme, 2009;
 5. Bogdan C.l. Foniatrie clinică vocea. Ed. Viaţa Medicală Româneasca 2001;
 6. Călărașu R, Tătulescu D. Laserul cu CO2 în microchirurgia laringiană. Ed. Militară, București 2003;
 7. Ciuchi V. Patologia inflamatorie cronică a urechii medii. Sechele postotitice.Ed. Medicală 2004;
 8. Ciuchi V., Mocanu C., Predescu C., Romaniţan C. – Otorinolaringologie, Ed. Sylvi, Bucuresti 2000;
 9. Cobzeanu M.D.Compendiu de patologie oto-rino-laringologică și chirurgie cervico facială. Ed. Junimea, laşi – 2009;
 10. Cohen J.1 , Clayman G.L. Atlas of head and neck surgery.Saunders, 2012;
 11. Corbridge R., Steventon N. Oxford Handbook of ENT and Head and Neck Surgery.Second Edition. Oxford University Press, 2010;
 12. Cosgarea M., Maniu A. Otoscleroza de la A la Z. Editura Alma Mater, Cluj-Napoca 2011;
 13. Encyclopédie Médico-Chirurgicale, Oto-Rhino-Laryngologie. 6 vol, Ed. Elsevier, 2014;.
 14. Flint P.W., Haughey B. H., Lund V. J., Niparko J. K., Richardson M. A., Robbins K. T., Thomas J. R. CUMMINGS-OTOLARYNGOLOGY HEAD AND NECK SURGERY. Fifth _ Edition. Ed. Mosby – Elsevier 2010;
 15. Gárbea S., Dimitriu A., Firică D. Chirurgie ORL, Ed. Didactică și pedagogică București 1983;
 16. Hildmann H., Sudhoff H. Middle Ear Surgery, Ed. Springer 2006;
 17. Mureșan R, Chirilă M. Reabilitarea și igiena vocii. Alma Mater, 2010;
 18. Naumann H. H. Helms J.. Herberhold C.. Jahrsdoerfer R.A. Kastenbauer E.R. Panje W.R., Tardy Jr M. E. Head and Neck Surgery, 3 volumes. Second completely revised edition. Ed. Thieme, 1996;
 19. Oswal V., Remacle M., Jovanvic S., Zeitels S.M., Krespi J.P., Hopper C. Principles and Practice of Lasers in Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery, Kugler Publications. 2014;
 20. Pascu A. Audiometrie. Ed, Univesitară „Carol Davila”, Bucuresti 2000;
 21. Passali D., Kern E., Bellussi L., Sarafoleanu C., Popescu F. D. Rhinosinusal inflamation and infections: modern thinking and current treatment. Ed. Academiei Romane 2013;
 22. Popescu C.R., Anghel 1, Berteșteanu S VG.Tehnici chirurgicale ORL, în ,,Caiete de Tehnici Chirurgicale”, vol 5, sub redacţia N. Angelescu, F. Popa. Ed. Medicalā, București 2011;
 23. Probst R., Grevers G., Iro H. Basic Otorhinolaryngology. Thieme, 2006;
 24. Rosen C.A., Simpson C. B. Operative Techniques in Laryngology. Ed. Springer, 200;.
 25. Sarafoleanu C.- coordonator. OTORINOLARINGOLOGIE SI CHIRURGIE CERVICOFACIALA, în Tratat_de chirurgie”. sub redactia Irinel Popescu. Constantin Ciuce,_vol. 1. Ed. Academiei Române, 2012;
 26. Sarafoleanu D. Explorarea paraclinica si functionala in otorinolaringologie VolI Ed. Didactică si Pedagogică, Bucuresti 1999. Vol II Ed. Albatros, Bucuresti 2000;
 27. Shah J. Patel S, Singh B. Head and Neck Surgery and Oncology, 4th Edition. Ed. Mosby -Elsevier 2012;
 28. Simmen D., Jones N. Manual of Endoscopic Sinus Surgery and its Extended Applications. Ed.Nhieme, 2005;

 

 1. Som P.M., Curtin H.D. Head and neck imaging. 5th edition. Mosby, 2011;
 2. Steiner W., Ambrosch P. Endoscopic Laser Surgery of the Upper Aerodigestive Tract. Ed. Thieme, 2000;
 3. Theissing J., Rettinger G. Werner J. ENT-HEAD AND NECK SURGERY: ESSENTIAL PROCEDURES. Ed. Thieme, 2011;
 4. Tos M. Manual of Middle Ear Surgery 2nd Edition, Ed. Thieme, 2006;
 5. Zainea V. Chirurgia $i îngrijirea traheostomelor. Editura Etna, 2005;
 6. Zenner H.P. Terapia practică a afectiunilor oto-rino-laringologice Ed. PIM, lași 2002;
 7. Warner G. Burgess A . Patel S. Martinez-Devesa P. Corbridee R. OTOLARYNGOLOGY AND HEAD AND NECK SURGERY. OXFORD University Press., 2009.

NOTA: Titlurile bolduite și subliniate reprezintă nucleul bibliografic minim obligatoriu (1, 4, 14, 25, 26, 27, 31, 32, 35)

 

MANAGER,

Prof. Dr. Alexandru Ulici

 

Director Finaciar-Contabil,

Ec. Victoria Gusianu

 

Sef Serviciu R.U.N.O.S.

Ref. spec. Cristina Ganea


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors