Concurs posturi Asistenti Medicali – Laborator de Analize Medicale

3 octombrie 2023 0
logo-spital-1.png

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU“, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, Sector 1, BUCURESTI in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata pentru urmatoarele posturi vacante corespunzatoare functiilor contractuale de executie, dupa cum urmeaza:

 

– 2 posturi de asistenţi medicali  principali PL în specialitatea laborator din cadrul Laboratorului de Analize Medicale;

– 1 post de asistent medical PL în specialitatea laborator din cadrul Laboratorului de Analize Medicale.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform prevederilor din Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022:

 

Conditii generale de participare la concurs :

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003– Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea şi funcţionarea Sistemului

Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Descarca documentele:

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru posturile  de Asistenţi medicali principali PL în specialitatea laborator:

– diplomă de absolvire a Şcolii Sanitare Postliceale in specilitatea laborator

– diplomă de bacalaureat

– vechime minim 5 ani în specialitatea postului

– certificat/adeverinta care atesta promovarea exemenului de grad principal

– certificat membru OAMGMAMR avizat şi valabil la data concursului

– asigurare de malpraxis

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru postul  de Asistent medical PL în specialitatea laborator:

– diplomă de absolvire a Şcolii Sanitare Postliceale in specilitatea laborator

– diplomă de bacalaureat

– vechime minim 6 luni în specialitatea postului

– certificat membru OAMGMAMR avizat şi valabil la data concursului

– asigurare de malpraxis

 

Candidatii vor depune dosarele pentru inscriere la concurs la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului incepand cu data de 03.10.2023 pana la data de 16.10.2023 ora 12,00, data limita de depunere a dosarelor, in intervalul orar, astfel:

 Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 -14,30; 

Vineri intre orele 07,30 – 10,00

 

Dosarele de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:

 

 1. a) formular de înscriere la concurs;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de naştere, a certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică, respectiv diploma de bacalaureat, diploma de absolvire a Şcolii Sanitare Postliceale;
 5. e) copia certificatului membru OAMGMAMR avizat şi valabil la data concursului sau adeverinţă de membru al OAMGMAMR pentru participare la concurs;
 6. f) copie după asigurarea de malpraxis;
 7. g) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 8. h) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 9. i) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 10. j) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 11. k) curriculum vitae, model comun european.
 12. l) chitanţă taxă de concurs de 40 lei.

 

Copiile de pe actele mentionate vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Dosarele de inscriere vor fi depuse in volum complet, personal pana la data limita, respectiv 16.10.2023, ora 12,00.

NU se admit completari ulterioare termenului de depunere, dosarele incomplete vor fi respinse.

 

Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de-a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu, anterior datei de desfasurare a primei probe a concursului.

 

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “ din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI, astfel:

 

 • Depunerea dosarelor de concurs in perioada 03.10.2023 – 16.10.2023 pana la ora 12,00;
 • Selectia dosarelor candidatilor 10.2023 – 18.10.2023;
 • Afisarea rezultatelor la selectia dosarelor 19.10.2023 ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele selectiei dosarelor se depun pana la data de 20.10.2023 ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la selectia dosarelor 23.10.2023 ora 12,00;
 • Proba scrisa in data de 06.11.2023 ora 10,00;
 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa 07.11.2023, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele probei scrise se depun pana la data de 08.11.2023, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba scrisa 09.11.2023, ora 12,00;
 • Proba interviu in perioada de 10.11.2023, ora 10,00;
 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba de interviu 13.11.2023, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele la proba de interviu se depun pana la data de 14.11.2023, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba de inteviu 15.11.2023, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor finale 16.11.2023, ora 12,00.

 

Pentru fiecare proba a concursului punctajul este de maxim 100 puncte.

Pentru a fi declaratii admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.      

 

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea urmatoarei probe.              

            Sunt declarati admisi la proba scrisa si la proba de interviu candidatii care au obtinut minimum 50 puncte.

            Orice modificare survenita asupra unor aspecte referitoare la organizarea si desfasurarea concursului se publica prin afisare la sediul unitatii.

 

BIBLIOGRAFIE:

Pentru ocuparea posturilor de asistenti medicali principali radiologie (PL) si pentru postul de asistent

medical specialitatea laborator (PL):

 1. Apateanu Vlad – Recoltarea, conservarea si transfuzia de sange, Editura Medicala, Bucuresti 1997;
 2. Arama Sorin Stefan – Explorari functionale, Editura Cerma, Bucuresti 1999;
 3. Buiuc Dumitru -Microbiologie medicala, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1995;
 4. Debeleac Lucia, I. Popescu-Dranda- Microbiologie, Editura Medicala Amalteea, Bucuresti 1994;
 5. Dimache Gheorghe, Panaitescu Dan – Microbiologie si parazitologie medicala, Editura Uranus, Bucuresti 1994;
 6. Enache Florica, Stuparu Maria- Diagnosticul de laborator in hemostaza-editura ALL, Bucuresti 1998;
 7. Gherman Ioan-Compediu de parazitologie clinica-Editura ALL, Bucuresti 1993;
 8. Lazar Lidia -Baze practice in parazitologia medicala, Editura Publistar, Bucuresti 2000;
 9. Lotreanu Victor – Analize medicale, Editura CNI, Bucuresti 2000;
 10. Mihele Denisa-Biochimie clinica-metode de laborator, Editura Medicala, Bucuresti 2000;
 11. Mody Eugen si colaboratorii-Biochimie clinica, Editura ALL, Bucuresti 2000;
 12. Nestorescu N.-Bacteriologie medicala, Editura Medicala, Bucuresti 1991;

 

 

 

 1. Popescu Mut Delia-Hematologia clinica- Editura Medicala Bucuresti 2001;
 2. Sajin Maria-Curs de anatomie patologica-Editura Cerma, Bucuresti 1999;
 3. Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al aistentului medical din Romania/2009;
 4. Ordonanţa de Urgenţă Nr. 144 din 28.10.2008, aprobata prin Legea 53/2014 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
 5. OMS 1226/03/12/2012 privind gestiunea deşeurilor medicale
 6. OMS nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare
 7. MS 882/14/09/2021 Norme tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare, evaluarea eficacitatii procedurilor de curatenie si dezinfectie.

 

TEMATICA :

Pentru ocuparea posturilor de asistenti medicali principali radiologie (PL) si pentru postul de asistent

medical specialitatea laborator (PL):

 1. Hemoglobina: structura, functii;
 2. Eritrocitul: structura, functii, valori normale si patologice;
 3. Anemia feripriva – simptome, investigatii de laborator;
 4. Anemiile hemolitice – simptome, investigatii de laborator;
 5. Leucocitul – structura, forme, valori normale si patologice;
 6. Leucemia acuta limfoblastica: simptome, investigatii de laborator;
 7. Mononucleoza infectioasa: simptome, investigatii de laborator;
 8. Trombocitul si seria trombocitara – structura, functii, valori normale si patologice;
 9. Hemostaza – faza intrinseca si extrinseca
 10. Frotiul de sange – tehnica executarii, coloratia, examinarea microscopica;
 11. Grupele sanguine: sistemul OAB, Rh;
 12. Colesterolul (valori, importanta clinica);
 13. Bila – compozitie, valori normale si patologice;
 14. Diabetul zaharat – diagnosticul prin examenul sumarului de urina si determinarea glicemiei;
 15. Enzime cu importanta diagnostica: transaminaze, fosfataze.
 16. Materii fecale – compozitie, explorare de laborator;
 17. Urina – compozitie, explorare laborator;
 18. Diagnosticul de laborator al infectiilor streptococice;
 19. Diagnosticul de laborator al infectiilor stafilococice;
 20. Diagnosticul de laborator al infectiilor pneumococice;
 21. Diagnosticul de laborator in infectiile TBC;
 22. Infectii nosocomiale: definitie, agentii patogeni implicati, tehnica diagnosticarii;
 23. Toxiinfectiile alimentare – definitie, agentii patogeni implicati;
 24. Antibiograma – tehnica de lucru, principiu, interpretare, importanta;
 25. Recoltarea produselor biologice in vederea examenului bacteriologic;

 

MICROBIOLOGIE, VIRUSOLOGIE, PARAZITOLOGIE

MICROBIOLOGIE

 1. Bacteriile – forma, dimensiuni si structura;
 2. Cultivarea bacteriilor – tipuri de medii de cultura si tehnicile de insamantare;
 3. Sterilizarea si dezinfectia: definitie, tipuri de sterilizare si substantele folosite la dezinfectie si sterilizare;
 4. Recoltarea produselor biologice pentru examenele de laborator;
 5. Recoltarea si transportul produselor patologice (sange, secretii purulente, secretii uretrale si vaginale, exudat nazo-faringian, sputa, urina, materii fecale);

 

 

 

 

 1. Examenul bacteriologic: examinarea preparatelor native si colorate; colorantii folositi in bacteriologie si tipuri de coloratii;
 2. Patogenitatea microorganismelor si procesul infectios-patogenitatea, virulenta, toxinogeneza, surse de infectie, multiplicarea bacteriilor si evolutia infectiilor;
 3. Cocii gram (+): stafilococul, streptococul, pneumococul: habitat, caractere morfo-tinctoriale, caractere biochimice si de metabolism, caractere de cultura, caractere de patogenitate, diagnostic de laborator;
 4. Cocii gram (-): meningococul, gonococul: habitat, caractere morfo-tinctoriale, caractere biochimice si de metabolism, caractere de cultura, caractere de patogenitate, diagnostic de laborator;
 5. Bacilii gram (-): E.coli, Salmonella, Shigella, vibrionul holeric-habitat, caractere morfo-tinctoriale, caractere biochimice si de metabolism, caractere de cultura, caractere de patogenitate, diagnostic de laborator;
 6. Bacilul difteric, b. tuberculos – habitat, caractere morfo-tinctoriale, caractere biochimice si de metabolism, caractere de cultura, caractere de patogenitate, diagnostic de laborator;
 7. Germenii anaerobi: bacilul tetanic, b. gangrenei gazoase si b. botulinic – habitat, caractere morfo-tinctoriale, caractere biochimice si de metabolism, caractere de cultura, caractere de patogenitate, diagnostic de laborator;
 8. Treponema pallidum patogenitate,diagnostic de laborator.

 

PARAZITOLOGIE

 1. Protozoarele: caractere generale, clasificare, exemple;
 2. Clasa Sporozoare: clasificare, caractere de patogenitate, exemple.
 3. Metazoare, clasa Cestode si Nematode : morfologie, ciclu biologic, rol patogen, epidemiologie, diagnostic de laborator;
 4. Ectoparaziti – caractere, clasificare, patogenitate, exemple;
 5. Examen parazitologic din materii fecale si din sange – tehnica;

 

MICOLOGIE

 1. Morfologia si rolul patogen al ciupercilor; metode de diagnostic bacteriologic;

 

MANAGER,

Prof. Dr. Alexandru Ulici

 

Director Finaciar-Contabil,

Ec. Victoria Gusianu

 

Sef Serviciu R.U.N.O.S.

Ref. spec. Cristina Ganea


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors