Concurs post Medic Specialist si Medic Primar A.T.I. – Sectia A.T.I.

28 aprilie 2023 0
logo-spital-1.png

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU“, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, Sector 1, BUCURESTI in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata unor posturi vacante corespunzatoare functiilor contractuale de executie, dupa cum urmeaza:

– 1 post de medic primar confirmat în specialitatea anestezie si terapie intensivă din cadrul Sectiei A.T.I.;

– 1 post de medic specialist confirmat în specialitatea anestezie si terapie intensivă din cadrul Sectiei A.T.I.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 14 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022:

 

Conditii generale de participare la concurs :

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003– Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Conditii specifice de participare la concurs pentru postul  de medic primar în specialitatea anestezie si terapie intensiva:

– diplomă de licenţă

– diplomă de bacalaureat

– certificat de specialist/primar

– vechime minim 5 ani ca medic specialist in specialitatea postului

– certificatul de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs

– asigurare de malpraxis

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru postul  de medic specialist în specialitatea anestezie si terapie intensiva:

– diplomă de licenţă

– diplomă de bacalaureat

– stagiu de rezidenţiat terminat

– certificat de specialist

– certificatul de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs

– asigurare de malpraxis

 

Candidatii vor depune dosarele pentru inscriere la concurs la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului incepand cu data de 02.05.2023 pana la data de 15.05.2023 ora 12,00, data limita de depunere a dosarelor, in intervalul orar, astfel:

 Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 -14,30; 

Vineri intre orele 07,30 – 10,00

 

Dosarele de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:

 

 1. a) formular de inscriere
 2. b)copia de pe diploma de licență
 3. c) certificatul de specialist/primar
 4. d)copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
 5. e)dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la  455 alin. (1) lit. e)sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România;
 6. f)acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
 7. g)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 8. h)certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la  1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i)adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 10. j)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 11. k)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 12. l)curriculum vitae, model comun european.
 13. m) chitanţă taxă de concurs de 150 lei.

Documentele prevăzute  de la  lit. e) și f) sunt valabile 3 luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Descarca documentele:

Copiile de pe actele mentionate vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

 

Dosarele de inscriere vor fi depuse in volum complet, personal pana la data limita, respectiv 15.05.2023, ora 12,00.

 

 

NU se admit completari ulterioare termenului de depunere, dosarele incomplete vor fi respinse.

 

Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de-a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu, anterior datei de desfasurare a primei probe a concursului.

 

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “ din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI, astfel:

 

 • Depunerea dosarelor de concurs in perioada 02.05.2023 – 15.05.2023 pana la ora 12,00;
 • Selectia dosarelor candidatilor 16.05.2023 – 17.05.2023;
 • Afisarea rezultatelor la selectia dosarelor 17.05.2023 ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele selectiei dosarelor se depun pana la data de 18.05.2023 ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la selectia dosarelor 19.05.2023 ora 12,00;
 • Proba scrisa in data de 28.06.2023 ora 09,00;
 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa 29.06.2023, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele probei scrise se depun pana la data de 30.06.2023, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba scrisa 03.07.2023, ora 12,00;
 • Proba clinică/practică în data de 04.07.2023, ora 09,00;
 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba clinică/practică 05.07.2023, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele la proba clinică/practică se depun pana la data de 06.07.2023, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba clinică/practică 07.07.2023, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor finale 10.07.2023, ora 12,00.

 

Pentru fiecare proba a concursului punctajul este de maxim 100 puncte.

Pentru a fi declaratii admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.      

 

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea urmatoarei probe.              

            Sunt declarati admisi la proba scrisă si la proba clinică/practică candidatii care au obtinut minimum 50 puncte.

            Orice modificare survenita asupra unor aspecte referitoare la organizarea si desfasurarea concursului se publica prin afisare la sediul unitatii.

 

TEMATICA:

Pentru postul de medic primar în specialitatea anestezie şi terapie intensivă:

 1. Sângerările gastrontestinale acute.
 2. Pancreatita acută.
 3. Insuficienţa hepatică.
 4. Politraumatisme.
 5. Traumatisme cranio/cerebrale.
 6. Traumatisme toracice.
 7. Traumatisme medulare.
 8. Traumatisme abdominale si pelvine.
 9. Traumatisme maxilofaciale şi ale căilor respiratorii superioare.
 10. Arsuri.
 11. Terapia intensivă a donatorului de organe.
 12. Terapia intensivă a transplantului de organe (rinichi, cord, ficat).
 13. Terapia intensivă post chirurgicală cardiacă.
 14. Terapia intensiva post chirurgicală abdominală.
 15. Infecţiile în terapia intensivă chirurgicală.
 16. Infecţiile intraabdominale.
 17. Injuriile pulmonare acute şi sindromul de detresă respiratorie acută.

 

 

 

 

 1. Sindrom de disfuncţii/leziuni organice multiple.
 2. Infractul miocardic acut.
 3. Aritmiile şi tulburările de conducere.
 4. Bolile cardiace valvulare şi congenitale.
 5. Insuficienţa cardiacă.
 6. Şocul cardiogen.
 7. Crizele hipertensive.
 8. Insuficienţa respiratorie acută.
 9. Insuficienţa respiratorie acută în bolile pulmonare cronice obstructive.
 10. Sindromul de detresă respiratorie acută.
 11. Astmul acut sever.
 12. Infecţiile pulmonare (pneumopatii comunitare severe, pneumopatii nosocomiale).
 13. Insuficienţa renală acută.
 14. Terapia intensivă în insuficienţa renală cronică.
 15. Stările de comă (endogene, exogene, accidente vasculare).
 16. Accidente vasculare cerebrale acute.
 17. Tulburari neuromusculare în terapia intensivă.
 18. Urgenţele diabetice.
 19. Diabetul insipid.
 20. Sepsisul sever, şocul septic.
 21. Terapia intensivă în bolile endocrine.

 

TEMATICA:

Pentru postul de medic specialist în specialitatea anestezie şi terapie intensivă:

 1. Fiziopatologia durerii acute şi cronice (1, 2, 3, 4)
 2. Tehnici de analgezie folosite în terapia durerii acute şi cronice (1, 2, 3, 4)
 3. Analgetice centrale (morfinice) (1, 2, 3, 4)
 4. Analgetice/antiiinflamatorii nonsteroidiene (1, 2, 3, 4)
 5. Somnul şi anestezia (1, 2, 3, 4)
 6. Substanţe sedative şi amnestice şi hipnotice (1, 2, 3, 4)
 7. Mecanismul de acţiune al anestezicelor inhalatorii (1, 2, 3, 4)
 8. Absorţia şi distribuţia anestezicelor inhalatorii (1, 2, 3, 4)
 9. Efectele respiratorii şi circulatorii ale anestezicelor inhalatorii (1, 2, 3, 4)
 10. Metabolismul şi toxicitatea anestezicelor inhalatorii (1, 2, 3, 4)
 11. Farmacologia protoxidului de azot (1, 2, 3, 4)
 12. Anestezicele volatile halogenate (halotan, enfluran, izofluran, servofluran, desfluran) (1, 2, 3, 4)
 13. Fizica gazelor şi vaporilor aplicată la anestezia prin inhalaţie (1, 2, 3, 4)
 14. Fiziologia plăcii neuromusculare (1, 2, 3, 4)
 15. Substanţe cu acţiune relaxanta utilizate în anestezie (curare depolarizante şi nondepolarizante) (1, 2, 3,4)
 16. Antagonişti ai curarelor (1, 2, 3, 4)
 17. Monitorizarea funcţiei neuromusculare (1, 2, 3, 4)
 18. Droguri şi boli care interferează cu acţiunea relaxantelor musculare (1, 2, 3, 4)
 19. Sistemul nervos vegetativ (anatomie, fiziologie). Farmacologia drogurilor cu acţiune vegetativă (1, 2, 3,4) (colinegice, parasimpaticolitice, catecolamine, (-stimulante, (-blocante, ( 2-antagoniste, (-stimulante, (-blocante) (1, 2, 3, 4)
 20. Consultul preanestezic de rutina (clinic, paraclinic, implicaţii medico-legale) (1, 2, 3, 4)
 21. Implicaţiile anestezice ale bolilor concomitente (cardio-vasculare, pulmonare, renale, gastrointestinale, hepatice, SNC, endocrine, hematologice) (1, 2, 3, 4)
 22. Implicaţiile anestezice ale terapiei medicamentoase cronice (1, 2, 3, 4)
 23. Evaluarea riscului operator şi anestezic (1, 2, 3, 4)
 24. Premedicţtia (stop, substante, căi de administrare) (1, 2, 3, 4)

 

 

 

 

 1. Menţinerea libertăţtii căilor respiratorii, mască laringiană, intubaţia, traheală, traheostomi,. Sisteme deumidificare şi mucoliză (1, 2, 3, 4)
 2. Supravegherea şi monitorizarea bolnavului în timpul anesteziei (1, 2, 3, 4)
 3. Tehnici de anestezie intravenoasă (inducţie, menţinere, trezire, combinaţii de substanţe anestezice şi modalităţi de administrare) (1, 2, 3, 4)
 4. Tehnici de anestezie inhalatorie (1, 2, 3, 4)
 5. Aparatul de anestezie (maşina de gaze, sisteme anestezice, vaporizoare) (1, 2, 3, 4)
 6. Ventilaţie mecanică intra-anestezică (1, 2, 3, 4)
 7. Asigurarea homeostaziei bolnavului în timpul anesteziei (1, 2, 3, 4)
 8. Incidentele şi accidentele anesteziei generale (1, 2, 3, 4)
 9. Perioada postanestezică imediata.Salonul de trezire (1, 2, 3, 4)
 10. Farmacologia anestezicelor locale (1, 2, 3, 4)
 11. Analgeticele morfinice utilizate în anestezia regională (1, 2, 3, 4)
 12. Tehnici de anestezie regională (anestezia locală, anestezia regională intravenoasă, blocaje de nervi periferici) (1, 2, 3, 4)
 13. Blocaje de plex brahial (1, 2, 3, 4)
 14. Blocaje regionale centrale (subarahnoidian şi peridural) (1, 2, 3, 4)
 15. Complicaţiile locale, focale, regionale şi sistemice ale tehnicilor de anestezie regională (1, 2, 3, 4)
 16. Anestezia regională la copii (indicaţii, tehnicii, incidente, şi accidente specifice) (1, 2, 3, 4)
 17. Anestezia în ambulatoriu (1, 2, 3, 4)
 18. Anestezia în chirurgia pediatrică (1, 2, 3, 4)
 19. Anestezia în chirurgia de urgenţă (şoc stomac plin, hemoragie etc) (1, 2, 3, 4)
 20. Analgezia şi anestezia în obstetrică. Reanimarea nou-născutului. Terapia intensivă a patologiei

obstreticale (1, 2, 3, 4)

 1. Anestezia în neurochirurgie (1, 2, 3, 4)
 2. Anestezia la bolnavul cu suferinte cardiace (coronian, valvular, cu tulburari de ritm şi conducere, cu insuficienţă cardiacă etc) (1, 2, 3, 4)
 3. Anestezia la bolnavul cu suferinţe pulmonare (1, 2, 3, 4)
 4. Anestezia la bolnavul cu suferinţe renale, endocrine, hepatice, hematologice (1, 2, 3, 4)
 5. Grupele sanguine (metode de determinare, principii de compatibilitate) (5, 6)
 6. Transfuzia de sȃnge şi fracţiuni (5, 6)
 7. Autotransfuzia (indicaţii, tehnici) (5, 6)
 8. Răspunsul neuroendocrin, metabolic şi inflamator la agresiune (5, 6)
 9. Modificări imunologice la bolnavul critic. Modalităţi imunomanipulare (5, 6)
 10. Fiziopatologia generală a stării de şoc (5, 6)
 11. Şocul hipovolemic (cauze, mecanisme, tratament) (5, 6)
 12. Şocul traumatic (fiziopatologie, tratament) (5, 6)
 13. Şocul cardiogen (cauze, mecanisme, tratament) (5, 6)
 14. Alte forme de şoc (anafilactic, anafilactoid, neurogen, endocrin) (5, 6)
 15. Infecţie, sepsis, şoc septic (cauze mecanisme) (5, 6)
 16. Tratamentul şocului septic (5, 6)
 17. Soluţii înlocuitoare de volum sanguin (5, 6)
 18. Droguri cu acţiune cardiotonică şi vasoactivă utilizate în stările de şoc (5, 6)
 19. Sindromul de disfuncţii organice multiple (cauze, mediatori, efecte la nivelul sistemelor de organe) (5, 6)
 20. Tratamentul sindromului de disfuncţii organice multiple (5, 6)
 21. Controlul infecţiei în terapia intensivă (5, 6)
 22. Riscul de infecţie la personalul medical în A.T.I (5, 6)
 23. Antibioterapia (5, 6)
 24. Nutriţia parentală şi enterală (5, 6)
 25. Organizarea generală a sistemelor de medicină de urgenţă (5, 6)
 26. Tehnici folosite în medicină de urgenţă (mijloace de transport medicalizat al unui bolnav critic,

evaluarea primara a unui bolnav critic în afara spitalului, analgezia şi sedarea bolnavilor critici pe parcursul unui transport medicalizat, tehnici de abord al căilor aeriene şi de ventilaţie artificială (5, 6)

 

 

 

 1. Evaluarea primara şi resuscitarea unui politraumatism (în afara spitsului şi la sosirea în spital) (5,6)
 2. Evaluarea secundara si transferul unui politraumatism (5, 6)
 3. Terapia intensivă a traumatismelor cranio-cerebrale (5, 6)
 4. Arsuri (Terapia Intensivă în primele 72 de ore) (5, 6)
 5. Oprirea circulatorie (cauze, forme, bazic şi advanced life support) (5, 6)
 6. Accidente de submersie (5, 6)
 7. Accidente prin electrocutare (5, 6)
 8. Anatomia şi fiziologia respiratorie (5, 6)
 9. Evaluarea functională respiratorie (5, 6)
 10. Insuficienţa respiratrie acută (5, 6)
 11. Injuria pulmonară acută (ALI) – Sindromul de detresa respiratorie acută (ARDS) (5, 6)
 12. Menţinerea libertăţii căilor aeriene (intubaţia traheală, traheotomia, intubaţia traheală prelungită vs. traheotomie) (5, 6)
 13. Insuficienţă respiratorie cronică acutizată (5, 6)
 14. Terapia intensivă in boală asmatică (5, 6)
 15. Terapie respiratorie adjuvantă (5, 6)
 16. Tehnici de suport ventilator artificial (indicaţii, aparatură, tehnici convenţionale, moduri de ventilaţie, tehnici nonconvenţionale) (5, 6)
 17. Tehnici de „înţărcare” (5, 6)
 18. Oxigenarea extracorporeală şi eliminarea extracorporeală de CO2 (5, 6)
 19. Echilibrul hidroelectrolitic şi acidobazic normal şi patologic (5, 6)
 20. Insuficienţa renală acută (prerenală, renală intrinsecă, postrenală – obstructivă) (5, 6)
 21. Insuficienţa renală cronică (probleme de anestezie şi terapie intensivă) (5, 6)
 22. Metode de epurare extrarenală (5, 6)
 23. Anestezia şi terapia intensivă în transplantul renal (5, 6)
 24. Diabetul zaharat (forme clinice, comele cetozice şi noncetozice, hipoglicemia) (5, 6)
 25. Terapia intensivă în hemoragiile digestive superioare (5, 6)
 26. Terapia intensivă în ocluzia intestinală (5, 6)
 27. Terapia intensivă în perforaţiile acute ale tractului digestiv (5, 6)
 28. Peritonitele postoperatorii (5, 6)
 29. Pancreatita acută (5, 6)
 30. Fistulele digestive externe postoperatorii (5, 6)
 31. Insuficienţa hepatică acută (5, 6)
 32. Insuficienţa hepatică cronică şi ciroza hepatică (5, 6)
 33. Defecte acute de hemostază (Trombocitopenia, CID, Fibrinoliză acută) (5, 6)
 34. Terapia cu anticoagulante, antiagrenante şi terapia fibrinolitică (5, 6)
 35. Edemul cerebral (tipurile de edem cerebral, cauze, mecanisme, diagnostic, monitorizare, tratament) (5, 6)
 36. Fiziologia şi fizopatologia termoreglării (hipotermia indusă şi accidentală, mijloace de control ale

echilibrului termic perioperator, hipertermia maligna, şocul caloric) (5, 6)

 1. Stările de comă (metabolice, traumatice, infecţioase, tumori, vasculare – anoxice – ischemice, toxice exogene) (5, 6)
 2. Aspecte medicale şi legale ale morţii cerebrale (5, 6)
 3. Boala coronariană (forme clinice, diagnostic, tratament de urgenţă, terapia intensivă a complicaţiilor) (5, 6)
 4. Terapia intensivă în tulburarile de ritm şi conducere (forme clinice, diagnostic, tratament) (5, 6)
 5. Embolia pulmonară (diagnostic, tratament) (5, 6)
 6. Hipertensiunea pulmonară şi cordul pulmonar cronic (terapie intensivă) (5, 6)
 7. Suport circulator mecanic (balon de contrapulsie, sisteme de asistare ventriculară) (5, 6)

 

BIBLIOGRAFIE:

Pentru postul de medic specialist în specialitatea anestezie şi terapie intensivă:

 1. P.G. Barash, B.F. Cullen, R.K. Stoeling – Handbook of Clinical Anesthesia, Lippincott Williams&Wilkins,

2000

 1. G. Edward, E. Morgan, M.S. Mikhail, M.J. Murray -Clinical Anesthesiology, Appleton&Lange, 2001
 2. W.E. Hurford, M.T. Ballin, J.K. Davidson, K. Haspel, C.E. Rosow -Clinical Anesthesia Procedures of the

Massachusetts General Hospital

 1. E. Proca, G. Litarczec -Terapia pre- şi postoperatorie a bolnavului chirurgical, Tratatul de patologie

chirurgicală, Ed. Med., Buc., 1999

 1. J.M. Civetta – Critical Care, R.W. Taylor, R.R. Kirby
 2. R.S. Irwin, J.M. Rippe – Irwin and Rippe’s Intensive Care Medicine, Lippincott Williams&Wilkins, 2002.

 

   MANAGER,

Prof. Dr. Alexandru Ulici

 

Director Finaciar-Contabil,

Ec. Victoria Gusianu

 

Sef Serviciu R.U.N.O.S.

Ref. spec. Cristina Ganea


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors