Concurs post Medic Dentist – Cabinetul de Stomatologie din cadrul Ambulatoriului Integrat

28 aprilie 2023 0
logo-spital-1.png

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU“, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, Sector 1, BUCURESTI in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata pentru un post vacant corespunzator functiei contractuale de executie, dupa cum urmeaza:

– 1 post de medic dentist – cu drept de liberă practică la Cabinetul de Stomatologie din cadrul Ambulatoriului Integrat.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 14 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022:

 

Conditii generale de participare la concurs :

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003– Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru postul  de medic dentist-cu drept de libera practica:

– diplomă de licenţă

– diplomă de bacalaureat

– certificatul de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs

– asigurare de malpraxis

 Candidatii vor depune dosarele pentru inscriere la concurs la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului incepand cu data de 02.05.2023 pana la data de 15.05.2023 ora 12,00, data limita de depunere a dosarelor, in intervalul orar, astfel:

 Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 -14,30; 

Vineri intre orele 07,30 – 10,00

 

Dosarele de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:

 

 1. a) formular de inscriere
 2. b)copia de pe diploma de licență
 3. c)copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
 4. d)dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la  455 alin. (1) lit. e)sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România;
 5. e)acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
 6. f)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g)certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la  1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 8. h)adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 9. i)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 10. j)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 11. k)curriculum vitae, model comun european.
 12. l) chitanţă taxă de concurs de 150 lei.

Documentele prevăzute  de la  lit. d) și e) sunt valabile 3 luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Descarca documentele:

Copiile de pe actele mentionate vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

 

Dosarele de inscriere vor fi depuse in volum complet, personal pana la data limita, respectiv 15.05.2023, ora 12,00.

 

NU se admit completari ulterioare termenului de depunere, dosarele incomplete vor fi respinse.

 

Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de-a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu, anterior datei de desfasurare a primei probe a concursului.

 

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “ din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI, astfel:

 

 • Depunerea dosarelor de concurs in perioada 02.05.2023 – 15.05.2023 pana la ora 12,00;
 • Selectia dosarelor candidatilor 16.05.2023 – 17.05.2023;
 • Afisarea rezultatelor la selectia dosarelor 18.05.2023 ora 12,00;

 

 

 • Contestatiile la rezultatele selectiei dosarelor se depun pana la data de 18.05.2023 ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la selectia dosarelor 19.05.2023 ora 12,00;
 • Proba scrisa in data de 19.06.2023 ora 09,00;
 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa 20.06.2023, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele probei scrise se depun pana la data de 21.06.2023, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba scrisa 22.06.2023, ora 12,00;
 • Proba clinică/practică în data de 23.06.2023, ora 09,00;
 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba clinică/practică 26.06.2023, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele la proba clinică/practică se depun pana la data de 27.06.2023, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba clinică/practică 28.06.2023, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor finale 29.06.2023, ora 12,00.

 

Pentru fiecare proba a concursului punctajul este de maxim 100 puncte.

Pentru a fi declaratii admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.      

 

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea urmatoarei probe.              

            Sunt declarati admisi la proba scrisă si la proba clinică/practică candidatii care au obtinut minimum 50 puncte.

            Orice modificare survenita asupra unor aspecte referitoare la organizarea si desfasurarea concursului se publica prin afisare la sediul unitatii.

 

TEMATICA :

 1. Arcadele dentare temporare şi permanente (2, pag 613-640)
  2. Noţiuni de biodinamică a aparatului dento-maxilar (2, pag 743-775)
  3. Erupţia dentară (17, pag. 20-41)
  4. Profilaxia cariei dentare (17, pag. 213-242)
  5. Caria simpla a dinţilor temporari (17, pag. 94-107)
  6. Pulpita dinţilor temporari (17, pag 108-122)
  7. Gangrena dinţilor temporari (17, pag. 123-140)
  8. Afecţiunile dinţilor permanenţi în perioada de creştere (17, pag 161-182)
  9. Gangrena pulpară la dinţii permanenţi tineri (17, pag 183-195)
  10. Distrofii dentare: etiologie, forme clinice, atitudine terapeutica (17, pag.42-62- fară „modificari de număr”)
  11. Metode locale de prevenire a cariei dentare din santuri şi fosete (13, integral)
  12. Rolul factorilor funcţionali în formarea aparatului dento-maxilar (19, pag. 315-392; 405-417; 433-445)
  13. Anomalii dentare de număr şi erupţie (1, pag. 24-64)
  14. Principii în terapia ortodontică (16, pag. 121-154)
  15. Extracţia dentară în ortodonţie (16, pag 243-257)
  16. Compresiunea de maxilar (1, pag. 65-91)
  17. Ocluzia deschisă (1, pag. 92-105)
  18. Ocluzia adâncă acoperită (1, pag. 106-118)
  19. Prognaţiile mandibulare (1, pag. 119-146)
  20. Instrumente necesare prepararii cavităţilor şi obturaţiei coronare (7, pag. 107-126)
  21. Tratamentul cariei dentare (7, pag. 127-148)
  22. Tehnica prepararii cavităţilor (7, pag. 149-191)
  23. Etiopatogenia cariei dentare (7, pag. 45-65)
  24. Inflamaţia pulpei dentare (8, pag.11-27)
  25. Formele anatomo-clinice ale pulpitelor dinţilor permanenţi (8, pag.28-53)
  26. Necroza şi gangrena pulpară (8, pag. 54-62)
  27. Parodontite apicale acute si cronice (8, pag. 63-85)
  28. Tratamentul inflamaţiilor pulpare (8, pag. 91-117)
  29. Tratamentul necrozei şi gangrenei pulpare (8, pag 118-173)
  30. Obturarea canalelor radiculare (8, pag. 174-208)

 

 

 1. Tratamentul parodontitelor apicale acute şi cronice (8, pag. 209-220)
  32. Cimenturi şi materiale nemetalice de restaurare a coroanelor şi obturare a canalelor radiculare (3, pag. 41-51; 59-63; 73-84; 88-119; 135-165; 179-192; 198-208; 222-228)
  33. Materiale metalice de restaurare a coroanelor dentare (3, pag. 232-240; 252-267 )
  34. Etiopatogenia parodontopatiilor marginale cronice (6, pag. 63-95)
 2. Examinarea pacientului parodontopat (6, pag. 100-118)
  36. Clasificarea bolilor parodontiului marginal (6, pag. 119-123)
  37. Gingivite şi stomatite (6, pag. 124-150)
  38. Parodontite marginale (6, pag. 151-161)
  39. Manifestari gingivo-parodontale şi orale în SIDA (6, pag. 162-164)
  40. Abcesul parodontal marginal, hiperestezia dentinara şi alte complicaţii ale bolilor parodontiului marginal (6, pag. 171-175)
  41. Tratamentul parodontopatiilor marginale cronice (profilactic, medicamentos al plăcii microbiene) (6, pag. 176-246)
  42. Tratamentul de echilibrare ocluzala în parodontopatiile marginale cronice (6, pag. 279-314)
  43. Bioterapia de reactivare în bolile parodontiului marginal (6, pag. 315-318)
  44. Examenul clinic în ortodonţie şi ortopedia dento-facială (14, integral)
  45. Extracţia dentară (5, pag. 51-136)
  46. Incidentele şi accidentele erupţiei dentare (5, pag. 226-257)
  47. Leziuni traumatice ale părţilor moi oro-faciale (5, pag. 497-525)
  48. Traumatismele dento-parodontale (5, pag. 669-708)
  49. Infecţiile oro-maxilo-faciale (5, pag. 293-362-fara “abcesul parodontal”, pag 304-405 )
  50. Sinuzita odontogena şi comunicarea buco-sinusală (5, pag. 366-379)
  51. Leziuni orale cu potenţial de malignizare (5, pag. 815-842)
  52. Metode chirurgicale ajutatoare tratamentului endodontic (chirurgia endodontica) (5, pag. 139-161)
  53. Tratamentul chirurgical al parodontopatiilor marginale cronice (5, pag. 175-196)
  54. Chirurgia proprotetică (5, pag. 197-219)
  55. Incluzia dentară (5, pag. 259-291)
  56. Tumorile odontogene ale maxilarelor (5, pag. 797-813)
  57. Durerea în teritoriul oro-maxilo-facial (5, pag. 429-496)
  58. Anestezia loco-regionala în stomatologie. Substanţe anestezice. Substanţe adjuvante. Metode şi tehnici. Alegerea anesteziei. Accidente şi complicaţii (9, pag. 37-53; 60-97; 210-247; 249-260)
  59. Consecinţele pierderilor precoce ale dinţilor temporari (17, pag. 243-256)
  60. Coroane mixte metalopolimerice şi metalo-ceramice (4, pag. 40-57; 155-171; 262-303; 351-366)
  61. Edentaţia parţială (15, pag. 11-27)
  62. Elemente componente ale punţilor dentare: elemente de agregare (15, pag. 28-73; 81-118)
  63. Principii generale în tratamentul edentaţiei parţiale prin punţi dentare (15, pag. 122-152)
  64. Fazele clinice ale restaurarii edentaţiei parţiale prin punţi dentare (15, pag. 213-250)
  65. Materiale de amprenta (3, pag. 281-284; 288-304; 310-356)
  66. Examenul clinic al edentatului parţial (11, pag. 43-86)
  67. Etapele tratamentului edentaţiei parţiale (11, pag. 87-140)
  68. Cinematica mandibulară (12, pag. 27-140)
  69. Fiziologia contactelor dento-dentare (ocluzia funcţionala) (12, pag. 143-168)
  70. Câmpul protetic edentat total (10, pag. 19-43)
  71. Examenul pacientului edentat total (10, pag. 44-48)
  72. Subiecte de legislaţie medicala: Legea nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din Romania; Legea nr.145/1997 privind Asigurările sociale de sănătate;

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA:
1. Gh. Boboc – Anomaliile dento-maxilare, Ed.Medicală, Bucureşti, 1971
2. D. Bratu – Aparatul dento-maxilar. Date de morfologie funcţională clinică, Ed. Helicon, Timişoara 1997
3. D. Bratu – Materiale dentare în cabinetul de stomatologie. Ediţia a II-a, Ed.Helicon, Timişoara 1998
4. D. Bratu – Coroana mixtă, Ed.a II-a, Ed. Helicon, Timişoara, 1998
5. C. Burlibasa – Chirurgie orală şi maxilo-facială. Ed.Medicala, Bucureşti, 1999
6. H.T. Dumitriu – Parodontologie, Ed.a III-a, Ed.Viaţa Medicală Românească, Bucureşti, 1999
7. M.Gafar – Odontologie vol.I, Caria dentara. Ed.Medicală, Bucureşti, 1995
8. M. Gafar, A. Iliescu – Odontologie vol.II, Endodonţie clinică şi practică. Ed.Medicală, Bucureşti, 1998
9. N.Ganuta, I.Canavea – Anestezia în stomatologie şi chirurgie buco-maxilo-facială, Ed.National, Bucureşti, 1993.
10. Em. Hutu, s.a. – Edentaţia totală, Ediţiile a II-a si a III-a, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1998
11. A. Ionescu – Clinica şi tehnica de laborator a protezei scheletate , vol.I si II, Ed.Cerma, Bucureşti, 1997
12. S. Ionita, Al. Petre – Ocluzia dentară, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997
13. Rodica Luca – Metode locale de prevenire a cariei din sanţuri şi fosete, Ed.Cerma, Bucureşti, 1997
14. Viorica Milicescu – Examenul clinic în ortodonţie şi ortopedia dento-facială, Ed.Cerma, Bucureşti, 1996
15. Felicia Prelipceanu, Olga Doroga – Protetica dentară, Ed.Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1985
16. D. Stanciu, Valentina Scintei-Dorobat – Ortodonţie, Ed.Medicală, Bucureşti, 1991
17. Livia Zarnea – Pedodonţie, Ed.Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1993
18. Legea 74/1995 republicată în Monitorul Oficial al României nr. 650/12.12.2000,
Legea 145/1997, publicată în Monitorul Oficial al României (partea I) nr. 178 din 31.07.1997
19. Gh. Boboc – Aparatul dento-maxilar. Formare şi dezvoltare. Ed Medicală, Bucureşti, 1995.

 

   MANAGER,

Prof. Dr. Alexandru Ulici

 

Director Finaciar-Contabil,

Ec. Victoria Gusianu

 

Sef Serviciu R.U.N.O.S.

Ref. spec. Cristina Ganea


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors