Concurs post Sef Birou gradul II – Consilier Juridic I – Biroul de Managemental calitatii serviciilor de sanatate

28 aprilie 2023 0
logo-spital-1.png

Afisare rezultate:

––––––––––

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU“, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, Sector 1, BUCURESTI in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata pentru un post vacant corespunzator functiei contractuale de conducere, dupa cum urmeaza:

        – 1 post de Sef Birou, gradul II, in specialitatea consiler juridic I, din cadrul Biroului de Managemental calitatii serviciilor de sanatate.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 14 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022:

 

Conditii generale de participare la concurs :

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003– Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru postul  de Sef Birou, gradul II, specialitatea consiler juridic I:

– diplomă de licenţă

– diplomă de bacalaureat

– vechime minim 2 ani in specialiate pentru sef birou

– vechime minim 6 ani si 6 luni in specialiatea de consiler juridic

 

Candidatii vor depune dosarele pentru inscriere la concurs la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului incepand cu data de 02.05.2023 pana la data de 15.05.2023 ora 12,00, data limita de depunere a dosarelor, in intervalul orar, astfel:

 Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 -14,30; 

Vineri intre orele 07,30 – 10,00

 

Dosarele de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:

 

 1. a) formular de înscriere la concurs;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de nastere, a certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) curriculum vitae, model comun european.
 10. j) chitanţă taxă de concurs de 100 lei.

 

Descarca documentele:

 

Copiile de pe actele mentionate vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

 

Dosarele de inscriere vor fi depuse in volum complet, personal pana la data limita, respectiv 15.05.2023, ora 12,00.

 

NU se admit completari ulterioare termenului de depunere, dosarele incomplete vor fi respinse.

 

Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de-a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu, anterior datei de desfasurare a primei probe a concursului.

 

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “ din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI, astfel:

 

 • Depunerea dosarelor de concurs in perioada 02.05.2023 – 15.05.2023 pana la ora 12,00;
 • Selectia dosarelor candidatilor 16.05.2023 – 17.05.2023;
 • Afisarea rezultatelor la selectia dosarelor 18.05.2023 ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele selectiei dosarelor se depun pana la data de 18.05.2023 ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la selectia dosarelor 19.05.2023 ora 12,00;

 

 

 

 

 • Proba scrisa in data de 24.05.2023 ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa 25.05.2023, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele probei scrise se depun pana la data de 26.05.2023, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba scrisa 29.05.2023, ora 12,00;
 • Proba de interviu în data de 30.05.2023, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor obtinute la de interviu 31.05.2023, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele la proba de interviu se depun pana la data de 06.06.2023, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba de interviu 07.06.2023, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor finale 08.06.2023, ora 12,00.

 

Pentru fiecare proba a concursului punctajul este de maxim 100 puncte.

Pentru a fi declaratii admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.      

 

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea urmatoarei probe.              

            Sunt declarati admisi la proba scrisă si la proba de interviu candidatii care au obtinut minimum 50 puncte.

            Orice modificare survenita asupra unor aspecte referitoare la organizarea si desfasurarea concursului se publica prin afisare la sediul unitatii.

 

TEMATICA:

Tema 1. Organizarea şi funcţionarea sistemului sanitar din România;

Tema 2. Conceptul de calitate;

Tema 3. Procesul de planificare, implementare, evaluare şi control al calităţii într-o unitate sanitară;

Tema 4. Managementul strategic şi organizational;

Tema 5. Instrumente de îmbunătăţire a calităţii – Ishikawa, Pareto, analiza cauză-efect, SWOT, matrice de prioritizare, RCA (Root Cause Analysis);

Tema 6. Asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor dintr-o unitate sanitară;

Tema 7. Dezvoltarea conceptului de siguranţă a pacientului la nivelul unităţii sanitare şi managementul riscului

Tema 8. Structura de calitate din cadrul unităţii sanitare;

Tema 9. Concepte şi definiţii ale auditului (SR EN ISO/CEI 17000:2005);

Tema 10. Pregătirea implementării procesului de audit clinic în instituţie;

Tema 11. Elaborarea unui program de audit clinic;

Tema 12. Elaborarea şi implementarea planului de audit – misiunii de audit clinic;

Tema 13. Tehnici şi metode în auditul clinic;

 

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea nr. 185/2017privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 95/2006privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (titlul VII Spitalele şi art. 249 pentru ocuparea posturilor din spitale);
 3. Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 3/2021privind prevenirea, diagnosticarea şi tratamentul infecţiilor asociate asistenţei medicale din unităţile medicale şi din centrele rezidenţiale pentru persoanele adulte aflate în dificultate din România;
 5. Legea nr. 211/2011privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare;
 7. Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 1.312/250/2020 privind organizarea şi funcţionarea structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi serviciilor de ambulanţă, în procesul de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului;
 8. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 446/2017privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor;

 

 

 1. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 10/2018privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 298/2020pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea procesului de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului;
 3. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 185/2020pentru aprobarea Instrucţiunilor privind desfăşurarea etapei de pregătire a evaluării unităţilor sanitare cu paturi;
 4. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 32/2020privind aprobarea modalităţii de plată de către unităţile sanitare a taxei de acreditare, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 147/2020pentru aprobarea Instrucţiunilor privind desfăşurarea etapei de evaluare a unităţilor sanitare cu paturi;
 6. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 148/2020pentru aprobarea Instrucţiunilor privind desfăşurarea etapei de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi;
 7. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 432/2019privind aprobarea condiţiilor şi a metodologiei de suspendare a acreditării unităţilor sanitare cu paturi, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.410/2016privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;
 9. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 914/2006pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 961/2016pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, cu modificările ulterioare;
 11. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.101/2016privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 12. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.501/2016privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice;
 13. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.502/2016pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice;
 14. Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

 

 

MANAGER,

Prof. Dr. Alexandru Ulici

 

Director Finaciar-Contabil,

Ec. Victoria Gusianu

 

Sef Serviciu R.U.N.O.S.

Ref. spec. Cristina Ganea


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors