Concurs post vacant Psiholog principal – Compartiment de Audiologie

9 decembrie 2021 0
logo-spital-1.png

Rezultat final:

Rezultat proba interviu:

Rezultat proba scrisa:

Afisare selectie dosare:

–––––––––––––––––––––––

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI organiza concurs pentru ocupare pe perioada nedeterminata a 0,5 (norma) post vacant de psiholog principal din cadrul Compartimentului de Audiologie.

 

Concursul se va desfasura un conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, modificarile si completatarile  ulterioare, in urmatoarele etape :

 

 • Selectia dosarelor de inscriere
 • Proba scrisa
 • Interviu

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale si specifice , conform art. 3 si art. 4 din H.G. nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare astfel :

 

Conditii generale de participare la concurs:

 • Are cetatenia romana , cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Ecomonic European si domiciliat in Romania ;
 • Cunoaste limba romana , scris si vorbit ;
 • Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;
 • Are capacitate deplina de exercitiu ;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza , atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie au de unitatiile sanitare abilitate ;
 • Indeplineste conditiile de studii si , dupa caz , de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;
 • Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiunii contra umanitatii , contra statului ori contra autoritatii , de serviciu sau in legatura cu serviciul , care impiedica infaptuirea justitiei , de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie , care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei , cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea .

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru 0,5 (norma) post de psiholog principal:

–   Studii superioare absolvite cu diploma de licenta in specialitate;

–   Vechime minim 5 ani  ca specialist în sectorul sanitar;

–   Examen de grad principal;

–   Competenta de audiologie

 

Dosarele pentru inscriere la concurs se vor depune la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului incepand cu data de 10.12.2021 pana la data de 23.12.2021 ora 10,00, in intervalul orar de Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 – 15,00,  Vineri intre orele 07,30 – 12,00  si va contine urmatoarele documente:

 

 1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei organizatoare ;
 2. copia actului de identitate ;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea condititiilor specifice ale postului ;
 4. copia carnetului de munca sau, dupa caz , o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor , in copie ;
 5. cazierul judiciar ;
 6. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate ;
 7. curriculum vitae ;
 8. chitanta taxa de concurs de 80 lei .

 

Documentele prevazute la punctele  b, c si d vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea .

Descarca documentul:

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “ din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI astfel:

 

 • Proba scrisa in data de 18.01.2022 ora 10,00
 • Interviu in data de 20.01.2022 ora 10,00

 

 

Nr.  33620 din 08.12.2021

MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici

BIBLIOGRAFIE:

Pentru 0,5 (norma) post de psiholog principal:

 1. Emil Verza, Florin Emil Verza – Tratat de psihopedagogie speciala, Editura Universitatii Bucuresti, 2011;
 2. Emil Verza – Tratat de logopedie, vol. I Editura Fundatiei Humanitas, 2003;
 3. Anca Rozorea – Psihopedagogia deficentelor de auz, vol. II, Editura EX PONTO, 2003;
 4. Buica Cristian Belciu – Bazele defectologiei, Editura Aramis, 2004;
 5. Andrei Cosmovici – Psihologie generala, Editura Polirom, 1996;
 6. Ecaterina Vrasmas, Cornelia Stanica – Terapia tulburarilor de limbaj, Editura Didactica si Pedagogica, 1997;
 7. Florin Emil Verza – Defectologie si logopedie, Editura Cridis, 2007;
 8. Florin Emil Verza, Emil Verza – Psihologia varstelor, Editura PRO HUMANITATE, 2000.

 

TEMATICA:

 1. Psihologie generala:

Limbajul si gandirea – Functiile limbajului

 1. Deficiente de limbaj:

Dislalia, Disartria, Rinolalia: definitie, clasificare etiologica si simptomatica;

Tulburari de ritm si fluenta; logonevroza, bradilalia, tahilalia, aftongia, tulburari coreice;

Tulburari de voce;

Corectarea dislaliei. Metode si procedee cu caracter specific;

Educarea auzului fonematic-Antrenamentul audioverbal. Necesitatea terapiei logopedice in tulburarile de limbaj.

 1. Deficienta de auz:

Surditati congenitale si dobandite. Cauzele si clasificarea hipoacuziilor;

Copilul hipoacuzic;

Dezvoltarea vorbirii copiilor cu deficient de auz.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors