Concurs posturi Chimist Principal, Biochimist Principal, Biolog Principal – Biochimie medicala – Laborator Analize Medicale

20 octombrie 2023 0
logo-spital-1.png

Afisare rezultate:

––‐––––‐–––––––-

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU“, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, Sector 1, BUCURESTI in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata pentru urmatoarele posturi vacante corespunzatoare functiilor contractuale de executie, dupa cum urmeaza:

 – 1 post de chimist principal în specialitatea biochimie medicală din cadrul Laboratorului de Analize Medicale;

– 1 post de biochimist principal în specialitatea biochimie medicală din cadrul Laboratorului de Analize Medical;.

– 1 post de biolog principal în specialitatea biochimie medicală din cadrul Laboratorului de Analize Medicale.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 14 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022:

 

Conditii generale de participare la concurs :

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003– Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru posturile de chimist/biochimist/biolog principal în specialitatea biochimie medicala:

– diplomă de licenţă in specialitatea postului scos la concurs

– diplomă de bacalaureat

 

– examen de principal

– vechime minim 5 ani ca biochemist/chemist/biology specialist in specialitatea postului in

sectorul sanitar

– adeverinta/certificat de principal

– certificatul de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs

– asigurare de malpraxis

 

Candidatii vor depune dosarele pentru inscriere la concurs la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului incepand cu data de 23.10.2023 pana la data de 03.11.2023 ora 12,00, data limita de depunere a dosarelor, in intervalul orar, astfel:

 Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 -14,30; 

Vineri intre orele 07,30 – 10,00

 

Dosarele de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:

 

 1. a) formular de inscriere
 2. b)copia de pe diploma de licență si copie de pe diploma de bacalaureat
 3. c) adeverinta/certificatul de confirmare in gradul profesional, respectiv de principal
 4. d)copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
 5. e)dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la  455 alin. (1) lit. e)sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România;
 6. f)acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
 7. g)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 8. h)certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la  1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i)adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 10. j)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 11. k)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 12. l)curriculum vitae, model comun european.
 13. m) chitanţă taxă de concurs de 150 lei.

Documentele prevăzute  de la  lit. e) și g) sunt valabile 3 luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Descarca documentele:

Copiile de pe actele mentionate vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

 

Dosarele de inscriere vor fi depuse in volum complet, personal pana la data limita, respectiv 03.11.2023, ora 12,00.

 

NU se admit completari ulterioare termenului de depunere, dosarele incomplete vor fi respinse.

 

Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de-a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu, anterior datei de desfasurare a primei probe a concursului.

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “ din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI, astfel:

 

 • Depunerea dosarelor de concurs in perioada 23.10.2023 – 03.11.2023 pana la ora 12,00;
 • Selectia dosarelor candidatilor 06.11.2023 – 07.11.2023;
 • Afisarea rezultatelor la selectia dosarelor 08.11.2023 ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele selectiei dosarelor se depun pana la data de 09.11.2023 ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la selectia dosarelor 10.11.2023 ora 12,00;
 • Proba scrisa in data de 16.11.2023 ora 09,00;
 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa 17.11.2023, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele probei scrise se depun pana la data de 20.11.2023, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba scrisa 21.11.2023, ora 12,00;
 • Proba clinică/practică în data de 22.11.2023, ora 09,00;
 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba clinică 23.11.2023, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele la proba clinică se depun pana la data de 24.11.2023, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba clinică 27.11.2023, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor finale 28.11.2023, ora 12,00.

 

Pentru fiecare proba a concursului punctajul este de maxim 100 puncte.

Pentru a fi declaratii admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.      

 

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea urmatoarei probe.              

            Sunt declarati admisi la proba scrisă si la proba clinică/practică candidatii care au obtinut minimum 50 puncte.

            Orice modificare survenita asupra unor aspecte referitoare la organizarea si desfasurarea concursului se publica prin afisare la sediul unitatii.

 

TEMATICA :

1. METABOLISMUL PROTEIC

1.1 DIGESTIA PROTEINELOR SI ABSORBTIA AMINOACIZILOR 1.2 DEGRADAREA SI BIOSINTEZA AMINOACIZILOR

1.2.1 Metabolismul amoniacului

 • bilantul azotat
 • transaminarea
 • dezaminarea oxidativa a aminoacizilor
 • ureogeneza

1.2.2 DEGRADAREA SI UTILIZAREA SCHELETULUI HIDROCARBONAT AL AMINOACIZILOR 1.2.3 BIOSINTEZA UNOR AMINOACIZI 1.2.4 MALADII GENETICE ALE METABOLISMULUI AMINOACIZILOR

2. METABOLISMUL GLUCIDIC

2.1 DIGESTIA SI ABSORBTIA GLUCIDELOR 2.2 DEGRADAREA AEROBA A GLUCOZEI

2.2.1 Glicoliza

2.2.2 Decarboxilarea oxidativa a piruvatului

2.2.3 Ciclu Krebs

2.2.4 Fosforilarea oxidativa

2.3 METABOLISMUL ANAEROB AL GLUCOZEI IN HEMATII

2.3.1 Glicoliza anaeroba

2.3.2 Sinteza 2,3 bis-fosfogliceratului

2.3.3 Suntul pentozofosfatilor

2.3.4 Calea glioxalazei

2.3.5 Importanta sistemelor de aparare antioxidanta in eritrocit

2.4 METABOLISMUL FRUCTOZEI SI GALACTOZEI 

2.5 CALEA ACIDULUI GLUCURONIC 

2.6 GLUCONEOGENEZA 

2.7 METABOLISMUL GLICOGENULUI

2.7.1 Glicogenoliza

2.7.2 Glicogenogeneza

3. METABOLISMUL LIPIDIC

3.1 DIGESTIA SI ABSORBTIA LIPIDELOR

3.2 METABOLISMUL ACIZILOR GRASI

3.2.1 Beta-oxidarea acizilor grasi

3.2.2 Biosinteza acizilor grasi

3.3 METABOLISMUL TRIACILGLICEROLILOR

3.3.1 Sinteza triacilglicerolilor

3.3.2 Hidroliza triacilglicerolilor

3.4 METABOLISMUL COLESTEROLULUI

3.4.1 Biosinteza colesterolului

3.4.2 Utilizarea colesterolului

3.4.3 Degradarea colesterolului

3.5  METABOLISMUL CORPILOR CETONICI

3.5.1 Cetogeneza

3.5.2 Utilizarea corpilor cetonici

 • METABOLISMUL ALCOOLULUI
 • LIPOPROTEINE

4. METABOLISMUL HEMULUI

4.1 BIOSINTEZA HEMULUI 4.2 METABOLISMUL BILIRUBINEI

5. HORMONI

5.1 CLASIFICARE 5.2 REGLAREA SECRETIEI HORMONALE

5.2.1 Reglarea neuroendocrina

 • hormoni hipotalamici
 • hormoni hipofizari

5.2.2 Reglarea secretiei hormonale prin retrocontrol sau retroinhibitie

5.2.3 Reglarea secretiei hormonale prin concentratia plasmatica a parametrului biologic controlat de hormon

 • hormonii pancreasului endocrin
 • hormonii paratiroidieni

5.3 MECANISMUL DE ACTIUNE AL HORMONILOR

5.3.1 Mecanismul de actiune al hormonilor hidrosolubili

5.3.2 Mecanismul de actiune al hormonilor liposolubili

5.4 HORMONI MEDULOSUPRARENALIENI 5.5 HORMONI TIROIDIENI 5.6 HORMONI PANCREATICI

5.7 HORMONI CU ROL IN METABOLISMUL FOSFOCALCIC 5.8 HORMONI STEROIZI

 1. PROBA PRACTICA:

 

1. ECHILIBRUL ACIDO – BAZIC

1.1 INTRODUCERE – NOTIUNILE DE ACID SI BAZA 1.2 ACIDOZA METABOLICA 1.3 ALCALOZA METABOLICA 1.4 ACIDOZA RESPIRATORIE 1.5 ALCALOZA RESPIRATORIE

 2. ECHILIBRUL HIDROELECTROLITIC

2.1 INTRODUCERE – DISTRIBUTIA APEI SI ELECTROLITILOR IN ORGANISM; PROPRIETATILE APEI; SCHIMBURILE HIDRODINAMICE 2.2 METABOLISMUL SODIULUI

2.2.1 Homeostazia sodiului si apei

2.2.2 Tulburari ale metabolismului sodiului : hipo-  si hipernatremia

2.3 METABOLISMUL POTASIULUI

2.3.1 Homeostazia potasiului

2.3.2 Tulburari ale metabolismului potasiului : hipo-  si hiperpotasemia

2.4 METABOLISMUL CLORULUI

2.4.1 Homeostazia clorului

3. ELEMENTE MINERALE

3.1 METABOLISMUL CALCIULUI

3.1.1- Homeostazia calciului

3.1.2- Tulburari ale metabolismului calciului : hipo-  si hipercalcemia

3.2 METABOLISMUL MAGNEZIULUI

3.2.1- Homeostazia magneziului

3.2.2- Tulburari ale metabolismului magneziului : hipo-  si hipermagnezemia

3.3 METABOLISMUL FOSFORULUI

3.3.1- Homeostazia fosforului

3.3.2- Tulburari ale metabolismului fosforului: hipo-  si hiperfosfatemia

3.3.3- Modificari biochimice in patologia osoasa

3.1 METABOLISMUL FIERULUI

3.1.1- Homeostazia fierului

3.1.2- Tulburari ale metabolismului fierului : hipo-  si hipersideremia

4. ELEMENTE   DE BIOCHIMIE CLINICA A METABOLISMULUI PROTEIC

4.1 – PROTEINE PLASMATICE 4.2 – ELECTROFOREZA PROTEINELOR SERICE 4.3 – SEMNIFICATIA CLINICA A DETERMINARII ACTIVITATII ENZIMELOR; IZOENZIME

5. ELEMENTE   DE BIOCHIMIE CLINICA A METABOLISMULUI GLUCIDIC

5.1 – GLICEMIA 5.2 – DIAGNOSTICUL SI MONITORIZAREA DIABETULUI ZAHARAT

 1. ELEMENTE DE BIOCHIMIE CLINICA A METABOLISMULUI LIPIDIC: colesterolul total; VLDL; LDL; HDL; triacilglicerolii; lipidele totale
 2. INVESTIGATII BIOCHIMICE IN PATOLOGIA HEPATICA: GOT; GPT; GGT; LDH; fosfataza alcalina; bilirubina
 3. INVESTIGATII BIOCHIMICE IN PATOLOGIA RENALA:

8.1 UREE; 8.2 CREATININA; 8.3 ACIDUL URIC 8.4 BIOCHIMIA URINEI

 1. INVESTIGATII BIOCHIMICE IN INFARCTUL MIOCARDIC:CK – MB; GOT; LDH; troponina; proteina C reactiva hs; mioglobina

10. INVESTIGATII BIOCHIMICE IN PATOLOGIA ENDOCRINA

10.1 – INVESTIGATII BIOCHIMICE IN PATOLOGIA GLANDEI TIROIDE 10.2 –  INVESTIGATII BIOCHIMICE IN PATOLOGIA GLANDEI SUPRARENALE 10.3 – HORMONI IMPLICATI IN HOMEOSTAZIA CALCIULUI 10.4 – HORMONI HIPOFIZARI SI HIPOTALAMICI 10.5 – HORMONI SEXUALI

 1. SEMNIFICATIA CLINICA A DETERMINARII UNOR VITAMINE: B12; acizii folici; vitamina D

12. MARKERI TUMORALI

12.1 DEFINITIE SI CLASIFICARE 12.2 SEMNIFICATIE CLINICA 12.3 PEPTIDE NONHORMONALE CA INDICATORI DE MALIGNITATE 12.4 ENZIME SI IZOENZIME CA MARKERI TUMORALI 12.5 PROTEINE SERICE SPECIALE

 1. INVESTIGATII BIOCHIMICE IN LICHIDUL CEFALORAHIDIAN

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ  PENTRU CONCURSUL DE OCUPAREA POSTULUI DE BIOCHIMIST, CHIMIST SI BIOLOG  PRINCIPAL SPECIALITATEA BIOCHIMIE MEDICALA

 1. Minodora DobreanuBiochimie clinică – Implicaţii Practice” Ediţia a II a Editura Medicală 2010;
 2. Virgil Darie, Margareta Grigorescu, Dănuţ Firu, Ana Maria Bugă, Ştefana Oana PopescuBiochimie Medicală. Mic Tratat”vol. II. Editura SITECH. Craiova,2006;
 3. Virgil Darie, Margareta Grigorescu, Dănuţ Firu, Ana Maria Bugă, Ştefana Oana Popescu

Biochimie Medicală. Mic Tratat”vol. I. Editura SITECH. Craiova. 2005;

 1. Maria MohoraBiochimie Medicală” Ediţia a II. Bucureşti. 2005;
 2. Veronica Dinu, Eugen Truţia, Elena Popa Cristea, Aurora PopescuBiochimie Medicală. Mic Tratat”, Editura medicală 2002;
 3. Denisa MiheleBiochimie Clinică” Editura Medicală. Bucureşti, 2001;
 4. Luminiţa Pleşca – Manea, Cucuianu ,I., Crisnic ,Ioana,  Budrasca,  „Biochimie Clinica –

Fundamentare fiziopatologica”, Ed. Cluj-Napoca,  2003;

 1. Denisa Michele – „Biochimie clinica”, Ed. Medicala Bucureşti 2010,    a II a  revizuita  şi adăugită
 2. Guyton & Hall, Tratat de fiziologie a omului XI –a, Ed. Medicala Calisto, 2007;
 3. Aurora Popescu,Elena Cristea,Veronica Dicu,E. Truţia,Tratat de biochimie medicală”,vol. I si II, Ed. Medicala, Bucureşti,1991 ;
 4. Denisa MiheleBiochimie clinica – Metode de laborator”, ed. a III a, Ed. Medicala, Bucureşti, 2007;
 5. Metode curente pentru analize de laborator clinic”, Min. Sănătăţii, Acad. de ştiinţe medicale,

Ed. Medicală, Bucureşti, 1982 ;

13.Valeriu Atanasiu,Mircea Adrian Caplanusi, Maria Mohora, Carmen Duta,s.a., „Biochimie medicala: Lucrări practice”, Ed. Universitara „Carol Davila’’, Bucureşti, 2003 ;

14.NCCLS, Urinalysis and Collection,Transport and Preservation of Urine Specimens; Approved Guideline-Second Edition, document GP16-A2,vol.21,nr.19,USA, 2001;

 1. NCCLS,Procedures for the Collection of Diagnostics Blood Specimen by Veno-puncture; Approved Guideline-Sixth Edition,document H3, USA,1991;

16.Minodora Dobreanu, Andrea Fodor,Anca Bacarea (UMF Tg. Mureş) „Impactul variabilelor preanalitice asupra calităţii rezultatelor de laborator”,RRML, vol.4, nr.3, sept.2006;

17.Aurel Popa-Wagner, Ana-Maria BugăMetabolisme. Biochimie Integrativă”, Editura SITECH. Craiova 2009;

 1. Bals – „Laboratorul clinic în infecţii”,Ed. Medicala Bucureşti 1982;
 2. Maria Ţiţeica, Speranţa Halunga –  Marinescu – „Practica laboratorului clinic”, Ed.

Academiei 1994;

 1. Metode de laborator – de uz curent  vol II Medicala,  Bucureşti 1977;
 2. Manole, E.M. GălăţescuAnalize de laborator”, Editura CNI Coresi, 2007;
 3. Cucuianu, I. Crîsnic, Luminiţa Pleşca-ManeaBiochimie Clinică Fundamentare fiziopatologică”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1998;
 4. Veronica Dinu, E. Truţia, Elena Popa-Cristea, Aurora PopescuBiochimie Medicală”, Editura Medicală, Bucureşti, 1998;
 5. Borundel, „Medicină internă”, Editura All, 2009;
 6. Sub redacţia: Ramona Bănică, M. Samoilă, L. Anghel, M. NegruAnalize de laborator şi alte explorări diagnostice”, MedicArt, 2007;
 7. Ş. S. AramăExplorări funcţionale”, Editura CERMAPRINT, Bucureşti, 2006;

27.Dumitrascu V., Giju S., Grec D. S., „Sedimentul urinar”,Ed. de Vest Timişoara ,2007;

 1. Mircea Cucuianu, N. Olinic, A. Goia, T. Fechete – „Biochimie Clinică” – vol. II, Ed. Dacia, Cluj – Napoca, 1979;
 2. Simona Valean, Mircea Cucuianu, „Porfiriile – biochimie, etiopatogeneză, forme clinice”, Ed. Medicală Universitară Iuliu Haţieganu, Cluj Napoca, 2003.

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ PENTRU CAPITOLUL  ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN LABORATOARELE DE ANALIZE MEDICALE

 SR EN ISO 15189:2007 Laboratoare medicale. Cerinţe particulare de calitate și competență; 2. SR EN ISO 17025:2007 Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi

etalonări ;

 1. SR EN ISO 9000:2010 Sisteme de management al calităţii. Principii de bază şi vocabular
 2. ISO 8402:1994, Managementul calităţii şi asigurarea calităţii – Vocabular
 3. Eurachem/Citac Guide CG4 Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement- Second Edition 2001;
 4. Cofrac – Guide De Evaluation des Incertitudes de Mesures des Analises de Biologie Medicale – Nov. 2006;
 5. EA-4/16 EA guidelines on the expression of uncertainty in quantitative testing(GUM);
 6. SR ENV 13005:2005 Ghid pentru exprimarea incertitudinii de măsurare;
 7. ISO/IEC Ghid 98-3:2008 Incertitudinea de măsurare – partea a 3: Ghid de exprimare a incertitudinii de măsurare (GUM :1995), Geneva, 2008: pag. 3-58;
 8. Constanța Popa, Georgeta Sorescu, Marcel Vânan, Dorina Popa, Elvira Borcan, Otilia Banu, Adina Elena Stanciu, Patricia Mihăilescu, Coralia Bleotu, Note de curs CALILAB – Estimarea incertitudinii de măsurare și validarea metodelor de testare conform SR EN ISO 15189:2007. Aplicații practice în biochimie, hematologie, hemostază, bacteriologie, parazitologie, imunologie, serologie, virusologie, București 2012, calilab.ro
 9. Dumitriu IL, Gurzu B, Cojocaru E, Slatineanu SM, Enea M – Validarea metodei GOD/PAP pentru determinarea cantitativă a concentrației de glucoză în ser, Revista Română de Medicină de Laborator Vol. 19, nr. ¼, Martie 2011, pag. 85 – 100;
 10. Petru Armean, Constanţa Popa, Georgeta Sorescu, Roxana Vrînceanu, Cătălin Gabriel Dinulescu – Rolul resurselor umane în implementarea unui sistem de control al calităţii în laboratoarele de analize medicale, Revista Română de Laborator Medical, nr. 22, Iunie 2011, pag. 31-37;
 11. Olaru, M., Popa, C., Sorescu,, Langă, C.A., Continuous Medical Education – a Critical Factor for Improving of the Services Quality of the Medical Laboratories in Romania, in the

Process of the Integration in the European Union, nr. 215, în: Editor Costache Rusu, Proceedings of

„The 6th International Conference on Quality Management in Higher Education – QMHE , 8-9 Juli

2010, Tulcea, ISBN 978-973-662-566-4, ISBN (Vol. 1) 978-973-662-567-1, pag. 643-646;

 1. Dumitriu IL, Gurzu B, Slatineanu SM, Foia L, Mutiu T, Schiriac C, Achirecesei M, Enea M – Model pentru calcularea incertitudinii de măsurare în laboratoarele medicale, Revista Română de Medicină de Laborator Vol. 18, nr. ¼, Martie 2010, pag. 65 – 77;
 2. Piotr Konieczka, Jacek Namiesnik, Quality Assurance and Quality Control in the Analitical Chemical Laboratory, CRC Press 2009
 3. Constanța Popa, Georgeta Sorescu, Note de curs CALILAB – Asigurarea calității analizelor medicale. Controlul intern și extern al calității, București 2009, calilab.ro;
 4. Piotr Konieczka, Jacek Namiesnik, Quality Assurance and Quality Control in the Analitical Chemical Laboratory, CRC Press 2009
 5. Constanța Popa, Georgeta Sorescu, Marcel Vânan, Note de curs CALILAB – Managementul calității în laboratoarele medicale, București 2008, calilab.ro;
 6. Brynn Hibbert, Quality Assurance for the Analytical Chemistry Laboratory, Oxford University Press 2007;
 7. Dr. Liviu Dragomirescu, Dr. Viorel Vodă, Note de curs CALILAB  – Conceptul de incertitudine și calitatea măsurărilor. Evaluarea incertitudinii de măsurare. Aplicații, Bucuresti 2007, www.calilab.ro;
 8. Lynne S. Garcia, Clinical Laboratory Management, AMS Press 2004;
 9. Eamonn Mullins, Statistics for the Quality Control Chemistry Laboratory, The Royal Society of Chemistry 2003;
 10. Managementul Calităţii. Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor de sănătate, publicaţie a IMSS, Bucureşti 2000
 11. Lionel A. Varnadoe, Medical Laboratory Management and Supervision, Editura Davis Company Philadelphia 1996
 12. renar.ro Asociația  de Acreditare din România (RENAR) . Instrucțiuni de validare a metodelor utilizate in laboratoarele medicale; 26. www.westgard.com.

 

MANAGER,

Prof. Dr. Alexandru Ulici

 

Director Financiar-Contabil,

Ec. Victoria Gusianu

 

Sef Serviciu R.U.N.O.S.

Ref. spec. Cristina Ganea


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors