Concurs post Medic Primar, Medic Specialist – Medicina de Laborator – Laborator Analize Medicale

20 octombrie 2023 0
logo-spital-1.png

Afisare rezultate:

––––––––––

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU“, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, Sector 1, BUCURESTI in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata pentru urmatoarele posturi vacante corespunzatoare functiilor contractuale de executie, dupa cum urmeaza:

– 1 post de medic primar confirmat în specialitatea medicina de laborator din cadrul Laboratorului de Analize Medicale;

– 1 post de medic specialist confirmat în specialitatea medicina de laborator din cadrul Laboratorului de Analize Medicale.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 14 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022:

 

Conditii generale de participare la concurs :

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003– Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru posturile  de medic primar/specialist în specialitatea medicina de laborator:

– diplomă de licenţă

– diplomă de bacalaureat

– stagiu de rezidenţiat terminat pentru specialist

– vechime minim 5 ani ca medic specialist in specialitatea postului pentru primar

– certificat de primar/specialist

– certificatul de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs

– asigurare de malpraxis

 

Candidatii vor depune dosarele pentru inscriere la concurs la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului incepand cu data de 23.10.2023 pana la data de 03.11.2023 ora 12,00, data limita de depunere a dosarelor, in intervalul orar, astfel:

 Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 -14,30; 

Vineri intre orele 07,30 – 10,00

 

Dosarele de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:

 

 1. a) formular de inscriere
 2. b)copia de pe diploma de licență si copie de pe diploma de bacalaureat
 3. c) certificatul de primar/specialist
 4. d)copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
 5. e)dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la  455 alin. (1) lit. e)sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România;
 6. f)acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
 7. g)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 8. h)certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la  1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i)adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 10. j)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 11. k)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 12. l)curriculum vitae, model comun european.
 13. m) chitanţă taxă de concurs de 150 lei.

Documentele prevăzute  de la  lit. e) și g) sunt valabile 3 luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Descarca documentele:

Copiile de pe actele mentionate vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

 

Dosarele de inscriere vor fi depuse in volum complet, personal pana la data limita, respectiv 03.11.2023, ora 12,00.

 

NU se admit completari ulterioare termenului de depunere, dosarele incomplete vor fi respinse.

 

Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de-a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu, anterior datei de desfasurare a primei probe a concursului.

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “ din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI, astfel:

 

 • Depunerea dosarelor de concurs in perioada 23.10.2023 – 03.11.2023 pana la ora 12,00;
 • Selectia dosarelor candidatilor 06.11.2023 – 07.11.2023;
 • Afisarea rezultatelor la selectia dosarelor 08.11.2023 ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele selectiei dosarelor se depun pana la data de 09.11.2023 ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la selectia dosarelor 10.11.2023 ora 12,00;
 • Proba scrisa in data de 14.11.2023 ora 09,00;
 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa 15.1012023, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele probei scrise se depun pana la data de 16.11.2023, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba scrisa 17.11.2023, ora 12,00;
 • Proba clinică în data de 20.11.2023, ora 09,00;
 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba clinică 21.11.2023, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele la proba clinică se depun pana la data de 22.11.2023, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba clinică 23.11.2023, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor finale 24.11.2023, ora 12,00.

 

Pentru fiecare proba a concursului punctajul este de maxim 100 puncte.

Pentru a fi declaratii admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.      

 

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea urmatoarei probe.              

            Sunt declarati admisi la proba scrisă si la proba clinică/practică candidatii care au obtinut minimum 50 puncte.

            Orice modificare survenita asupra unor aspecte referitoare la organizarea si desfasurarea concursului se publica prin afisare la sediul unitatii.

 

TEMATICA :

 

 1. Diagnosticul de laborator al productiei si distructiei de eritrocite. (1,2,3)
 2. Metabolismul fierului: date normale, fiziopatologie, metode de explorare in laboratorul clinic. (1,2,3)
 3. Diagnosticul de laborator al hemolizei extravasculare si al hemolizei intravasculare. (1,2,3)
 4. Anomaliile morfologice ale globulului rosu: descriere, semnificatie, metode de evidentiere.(1,2,3)
 5. Hemostaza si fibrinoliza: mecanisme, reglare, explorare in laboratorul clinic. (1,2,3)
 6. Definitia, clasificarea patogenica si metodologia de identificare a urmatoarelor tipuri de anemii: hipocrome, hemolitice, megaloblastice. (1,2,3)
 7. Definitia, clasificarea si criteriile de diagnostic ale bolilor mieloproliferative cronice: leucemia, granulocitara cronica, mielofibroza cu metaplazie mieloida, policitemia Vera, trombocitemia hemoragica. (1,2,3)
 8. Definitia, clasificarea si criteriile de diagnostic ale leucemiei limfatice cronice si ale leucemiei cu celule paroase.(1,2,3)
 9. Leucemiile acute (L.A.): clasificarea (criteriile FAB) si metodele de diagnostic (examenul morfologice, citochimia optica si ultrastructurala, imunofenotiparea, examenul citogenetic, genetica moleculara. (1,2,3)
 10. Sindroame mielodisplazice (SMD): definitie, clasificare (criteriile FAB), diagnosticul diferential dintre SMD si LA. (1,2,3)
 11. Sindroame hemoragice (SH): clasificare, metodologia diagnosticului. Se vor trata urmatoarele afectiuni: SH de cauza trombocitara, hemofiliile, boala Von Willebrand, sindromul coagularii intravasculare diseminate, fibrinoliza primara. (1,2,3)
 12. Sistemele ABO si Rh: antigene si anticorpi regulari si imuni; regulile transfuzionale de compatibilitate ABO si identitate si compatibilitate Rh; regulile imunologice ale transfuziei; accidentele imunologice ale transfuziei. (1,2,3)
 13. Proteinele: (4)

 

– peptide biologic active

– nivele de organizare a macromoleculelor proteice (structura primara, secundara, suprasecundara, tertiara, domeniile, structura cuaternara)

– biosinteza proteica (etape)

– metabolismul aminoacizilor

– reactiile de transaminare si dezaminare oxidativa

– degradarea scheletului de atomi de C (defecte genetice)

– ciclul ureei

 1. Glucide (4)

– glicoliza

– gluconeogeneza

– ciclul acizilor tricarboxilici

 1. Lipide (4)

– biosinteza acizilor grasi

– degradarea acizilor grasi (B-oxidarea)

– formarea corpilor cetonici – acetoacetatul ca sursa de energie

– derivati ai acizilor grasi: prostaglandine, tromboxani, leukotriene

– colesterolul – biosinteza

– acizi biliari

– lipoproteinele serice (structura, hiperlipoproteinemiile primare si secundare)

 1. Enzime (4)

– structura enzimelor

– izoenzime

– functia catalitica a ARN

– notiuni de cinetica enzimatica

 1. Morfologia si structura celulei bacteriene. (5,6)
 2. Procesul infectios; caracterele de patogenitate ale germenilor (factorii de patogenitate). (5,6)
 3. Actiunea agentilor fizici, chimici si biologici asupra microorganismelor. (5,6)
 4. Genetica bacteriana (organizarea materialului genetic, variabilitatea genetica). (5,6)
 5. Antibiotice (mecanisme de actiune pe celula bacteriana, rezistenta bacteriilor la antibiotice). (5,6)
 6. Antigene (definitie, proprietati). (5,6)
 7. Factorii de aparare nespecifica.(5,6)
 8. Raspunsul imuni umoral(5,6)
 9. Raspunsul imuni celular.(5,6)
 10. Dinamica raspunsului imun. Imunomodulatori.(5,6)
 11. Deviatiile raspunsului imun (toleranta imunologica, hipersensibilitate, autoimunitate). (5,6)
 12. Coci Gram pozitivi (stafilococi, streptococi, pneumococi). Caractere generale, de patogenitate, diagnostic de laborator.(5,6)
 13. Coci Gram negativi (meningococ, gonococ). (5,6)
 14. Enterobacteriaceae strict patogene (Salmonella, Shigella). Caractere generale, de patogenitate, diagnostic de laborator.(5,6)
 15. Enterobacteriaceae conditionat patogene (Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Proteus Yersinia). Caractere generale, de patogenitate, diagnostic de laborator.(5,6)
 16. Parvobacteriaceae (Haemophilus, Brucella, Bordetella) Caractere generale, de patogenitate, diagnostic de laborator.(5,6)
 17. Bacili Gram pozitivi (Corynebacterium, Bacillus). Caractere generale, de patogenitate, diagnostic de laborator.(5,6)
 18. Germeni anaerobi (Clostridium, germeni anaerobi nesporulati). Caractere generale, de patogenitate, diagnostic de laborator.( 5,6)
 19. Proprietati generale ale virusurilor (structura, clasificarea si multiplicarea). (7)
 20. Virusurile hepatice (clasificarea, diagnostic de laborator).(7)
 21. HIV (diagnostic de laborator).(7)
 22. Virusurile gripale (clasificare, diagnostic de laborator).(7)
 23. Echinococcus granulosus (patogenie, diagnostic de laborator).(8)

 

 1. Trichinella spiralis (patogenie, diagnostic de laborator).(8)
 2. Toxoplasma gondi (patogenie, diagnostic de laborator).(8)
 3. Trichomonas (patogenie, diagnostic de laborator).(8)
 4. Infectii parazitare oportuniste in sindroame de imunodeficienta (patogenie, diagnostic de laborator).(8)

 

 1. PROBA PRACTICA DE LABORATOR – HEMATOLOGIE (9,10,11)
 2. Pregatirea materialului si recoltarea sangelui pentru hemograma. Coloratiile uzuale. Picatura groasa.
 3. Numararea eritrocitelor, leucocitelor, trombocitelorDeterminarea reticulocitelor. Indici eritrocitari. Determinarea VSH.
 4. Teste citochimice: FAL, peroxidaze, Sudan, esteraze, Pas, hemosiderina medulara si urinara.
 5. Mielograma.
 6. Examenul morfologic (examinarea si interpretarea unor frotiuri sanguine si medulare si a unor amprente de organe hematopoietice).
 7. Concentratul leucocitelor.
 8. Rezistenta osmotica, autohemoliza, determinarea corpilor Heinz, determinarea hemoglobinei alcalino-rezistente, testul Brewer, testul de siclizare, testul Ham, testul cu sucroza, testul Sia.
 9. Determinarea grupelor sanguine; teste de compatibilitate.
 10. Teste pentru diagnosticul bolilor autoimune: test Coombs, test indirect cu eritrocite papainate, aglutinine la rece, hemolizine, determinarea FAN si a celulelor LE, dozarea complementului, determinarea factorului reumatoid, latex si Waaler-Rose.
 11. Testul rozetelor E si EAC.
 12. Teste pentru explorarea hemostazei si fibrinolizei si prepararea reactivilor necesari:
 13. a) Timpul de sangerare (TS)(tehnica Duke si Ivy).
 14. b) Rezistenta capilara.
 15. c) Timpul Howell (TH).
 16. d) Timpul de cefalina (PTT).
 17. e) Timpul Quick (TQ), AP, LR, INR.
 18. f) Timpul de trombina (TT).
 19. g) Timpul de reptilaza (TR).
 20. h) Timpul de protrombina serica (TPS)
 21. i) Determinarea fibrinogenului (gravimetric).
 22. j) Timpul de liza cheagului euglobulinic (TLCE).
 23. k) Testul monomerilor de fibrina (TMF).
 24. l) Testul activarii reziduale din ser (TARS).

La pct.12, tratarea subiectului trebuie sa cuprinda urmatorii parametrii: principiul metodei, tehnica de executie, interpretarea rezultatelor.

 

III. PROBA PRACTICA DE LABORATOR – BIOCHIMIE (10,12)

 1. Examen de urina:
 2. a) examenul calitativ al urinii
 3. b) examenul cantitativ al urinii
 4. c) examenul microscopic al sedimentului urinar.
 5. Dozarea substantelor minerale: clor, calciu, fosfor, fier, sodiu, magneziu, potasiu, ion bicarbonic.
 6. Dozarea proteinelor sanguine: dozarea proteinelor totale si determinarea raportului albumine/globuline, testele de disproteinemie, dozarea aminoacizilor totali, dozarea fibrinogenului, electroforeza.
 7. Dozarea ureei, amoniacului, acidului uric, creatininei.
 8. Dozarea bilirubinei sanguine.
 9. Dozarea glucozei.
 10. Dozarea lipidelor totale, colesterolului total, trigliceridelor si acizilor grasi.
 11. Determinarea activitatii enzimelor serice: transaminaze (GOT si GPT), fosfataza alcalina si acida, amilaza, lactat dehidrogenaza, creatinfosfokinaza.
 12. Examenul biochimic al LCR: dozarea de glucoza, clor, proteine.

 

 1. PROBA PRACTICA DE LABORATOR – MICROBIOLOGIE (13,14,15)
 2. Efectuarea de frotiu. Metode de colorare (albastru de metilen, Gram, Ziehl-Nielsen, verde malachit).
 3. Determinarea sensibilitatii la chimioterapice (antibiograma difuzimetrica, interpretare, CMI, CMB, criterii de alegere a trusei de antibiograma.
 4. Diagnosticul de laborator al infectiilor stafilococice, streptococice.
 5. Diagnosticul de laborator al infectiilor meningococice si gonococice.
 6. Diagnosticul de laborator al difteriei.
 7. Diagnosticul de laborator al tuberculozei.
 8. Diagnosticul de laborator al toxiinfectiilor alimentare
 9. Diagnosticul de laborator al sifilisului.
 10. Diagnosticul de laborator al leptospirozei.
 11. Diagnosticul de laborator al infectiilor cutanate, ORL.
 12. Diagnosticul de laborator al infectiilor respiratorii: exudat faringian, exudat nazal, sputa, aspirate bronsice.
 13. Hemocultura.
 14. Urocultura.
 15. Coprocultura (Esch.Coli, Shigella, Salmonella, Yersinia, Vibrio cholerae, grup 0:1 si grup non 0:1).
 16. Coprocultura (germeni conditionat patogeni: enterococi, Proteus, Klebsiella).
 17. Examenul de laborator al LCR (meningococ, pneumococ, hemofili, piocianic, bacilul tuberculos).
 18. Diagnosticul de laborator al infectiilor cu anaerobi sporulati.
 19. Teste imunologice: reactia de imunoflorescenta, ELISA, RIA, precipitarea in gel (simpla si dupla infuzie), imunoelectroforeza, contraimunoelectroforeza, aglutinarea, coagularea, hemaglutinarea pasiva, VDRL, RFC (principiul reactiei, metoda de lucru, interpretarea rezultatelor).
 20. Diagnosticul de laborator al gripei.
 21. Diagnosticul de laborator al hepatitei virale B si C.
 22. Diagnosticul de laborator in SIDA.
 23. Diagnosticul hematologic al malariei.
 24. Examenul coproparazitologic in: giardioza, ascardioza, oxiuroza, trichocephaloza, strongyloidoza, teniaze.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. R. Păun -Tratat de medicină internă (Hematologie), vol I – Ed. Medicală, Bucureşti, 1997
 2. R. Păun – Tratat de medicină internă (Hematologie), vol II – Ed. Medicală, Bucureşti, 1999
 3. Delia Mut Popescu – Hematologie Clinică, Ed. Medicală, Bucureşti, 1994
 4. Veronica Dinu, E. Trutia, Elena Popa Cristea, Aurora Popescu – Biochimie Medicală Mic tratat Ed. Medicală, Bucureşti, 2000
 5. Lucia Debeleac – Microbiologie Medicală, Ed. Medicală şi Pedagogică, Bucureşti, 1992
 6. Lucia Debeleac – Microbiologie, Ed. Medicală Amaltea 1994
 7. Costin Cernescu – Virusologie Medicală Ed. Medicală, Bucureşti, 2000
 8. Simona Rădulescu – Parazitologie Medicală Ed. All, 2000
 9. Kondi-Anghel – Laboratorul Clinic Hematologie Ed. Medicală Bucureşti, 1981
 10. Metode Curente pentru analize de Laborator Clinic, Ed. Medicală, Bucureşti, 1982
 11. Florica Enache, Maria Stuparu -Diagnosticul de laborator în hemostază, Ed. All, 1998
 12. Coordonator – E. Trutia – Manual de Laborator Ed. Tehnoplast Company SRL, Bucureşti, 1999
 13. Metode de laborator de uz curent – Ed. Medicală, Bucureşti, 1997
 14. Practica Diagnosticului Imunochimic – Ed. Medicală Bucureşti, 1986
 15. D. Buiuc – Microbiologie Medicală Ed. Medicală şi Pedagogică Bucureşti, 1992

 

MANAGER,

Prof. Dr. Alexandru Ulici

 

Director Financiar-Contabil,

Ec. Victoria Gusianu

 

Sef Serviciu R.U.N.O.S.

Ref. spec. Cristina Ganea


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors