Concurs posturi fochisti, electricieni – Compartiment Tehnic – Atelier de Reparatii si Interetinere

18 martie 2024 0
logo-spital-1.png

Afisare rezultate:

––––––––––-

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU“, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, Sector 1, BUCURESTI in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata pentru urmatoarele posturi vacante corespunzatoare functiilor contractuale de executie, dupa cum urmeaza:

 • 2 posturi de muncitori calificati I – fochisti din cadrul Compartimentului Tehnic – Atelier de Reparatii si Interetinere;
 • 6 posturi de muncitori calificati I – electriceni din cadrul Compartimentului Tehnic – Atelier de Reparatii si Interetinere;

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 14 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022:

 

Conditii generale de participare la concurs :

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003– Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru posturile de muncitori calificati  I – fochisti:

 • Studii: generale/medii;
 • Certificat de calificare in meseria de fochist;
 • Autorizaţie ISCIR pentru cazane de medie presiune;
 • Minim 9 ani vechime in meserie.

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru posturile de muncitori calificati  I – electicieni:

 • Studii: generale/medii;
 • Certificat de calificare in meseria de electrician;
 • Minim 9 ani vechime in meseria de electrician;

 

Candidatii vor depune dosarele pentru inscriere la concurs la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului incepand cu data de 18 martie 2024  pana la data de 29 martie 2024 ora 12,00, data limita de depunere a dosarelor, in intervalul orar, astfel:

 Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 -14,30; 

Vineri intre orele 07,30 – 10,00

 

Dosarele de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de nastere, a certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică, respectiv certificatul de calificare profesională pentru bucătar;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) curriculum vitae, model comun european.
 10. j) chitanţă taxă de concurs de 20 lei.

 

Descarca documentele:

Copiile de pe actele mentionate vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Dosarele de inscriere vor fi depuse in volum complet, personal pana la data limita, respectiv 29.03.2024, ora 12,00.

NU se admit completari ulterioare termenului de depunere, dosarele incomplete vor fi respinse.

 

Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de-a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu, anterior datei de desfasurare a primei probe a concursului.

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “ din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI, astfel:

 

 • Depunerea dosarelor de concurs in perioada 18.03.2024 – 29.03.2024 pana la ora 12,00;
 • Selectia dosarelor candidatilor 04.2024 – 02.04.2024;
 • Afisarea rezultatelor la selectia dosarelor 03.04.2024 ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele selectiei dosarelor se depun pana la data de 04.04.2024 ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la selectia dosarelor 05.04.2024 ora 12,00;
 • Proba scrisa in data de 09.04.2024 ora 13,00;
 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa 10.04.2024, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele probei scrise se depun pana la data de 11.04.2024, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba scrisa 12.04.2024, ora 12,00;
 • Proba interviu in data de 15.04.2024 ora 13,00;
 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba de interviu 16.04.2024, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele la proba de interviu se depun pana la data de 17.04.2024, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba de inteviu 18.04.2024, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor finale 19.04.2024, ora 12,00.

 

Pentru fiecare proba a concursului punctajul este de maxim 100 puncte.

Pentru a fi declaratii admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.      

 

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea urmatoarei probe.              

            Sunt declarati admisi la proba scrisa si la proba de interviu candidatii care au obtinut minimum 50 puncte.

            Orice modificare survenita asupra unor aspecte referitoare la organizarea si desfasurarea concursului se publica prin afisare la sediul unitatii.

 

BIBLIOGRAFIA:

Pentru posturile de muncitori calificaţi-fochişti:

 1. Manualul fochistului – ediţii 1996-2001;
 2. Prescripţie tehnică ISCIR din 12 aprilie 2010 “Cazane de abur, cazane apa fierbinte, supraîncălzitoare şi economizoare independente “ –PT C 1-2010;
 3. Legea nr. 319/14 iulie 2006 (actualizată), a securităţii şi sănătăţii în muncă;

 

TEMATICA:

Pentru posturile de muncitori calificaţi-fochişti:

 1. Descrierea generala si destinatia cazanului;

2 .Caracteristicile tehnice ale cazanului;

 1.   Conditii  de instalare a cazanului :

– generalitati

– conditii de amplasare

– alimentarea cu combustibil/tipuri de combustibil

– alimentarea cu energie electrica

– cosul de fum

 1. Functionarea cazanului (verificare, punere in functiune, exploatare, oprire ) ;
 2. Intretinerea cazanului si a arzatorului;
 3. Elementele de siguranta ale cazanului;
 4. Responsabilitatea fochistului;
 5. Masuri de protectie a muncii adaptate muncii de fochist;
 6. Norme de prevenire si stingere a incendiilor;
 7. Semnalizarea defectiunilor aparute ;
 8. Comunicare interpersonala ;

 

BIBLIOGRAFIA:

Pentru posturile de muncitori calificaţi-electriceni:

 1. Ordinul nr. 17/28.07.2007 privind aprobarea standardului de performanta pentru serviciile de transport si de sistem ale energiei electrice . Act emis de Autoritatea Nationala de Reglemntare in Domeniul Energiei;
 2. Agenda electricianului;
 3. Legea nr. 319/14 iulie 2006 (actualizată), a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 4. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, publicată în M.O., Partea I, nr. 633 din 21.07.2006.

 

TEMATICA:

Pentru posturile de muncitori calificaţi-electriceni:

 1. instalatii electrice de joasa tensiune la consumator;
 2. aparate pentru instalatii de joasa tensiune;
 3. tablouri de distributie;
 4. aparate de masura si control;
 5. iluminatul electric;
 6. instalatii de curenti slabi;
 7. receptoare de forta (masini electrice);
 8. relee si automatizati simple;
 9. instalatii de lumina si forta;
 10. utilizarea energiei electrice;
 11. instalatii de protectie a caladirilor si a liniilor aeriene de joasa tensiune;
 12. accidente produse de electricitate;
 13. actionari;
 14. norme de securitate si sanatate in munca;
 15. obligatiile generale ale angajatilor privind securitatea si sanatatea in munca.

 

MANAGER,

Prof. Dr. Alexandru Ulici

 

Director Finaciar-Contabil,

Ec. Victoria Gusianu

 

Sef Serviciu R.U.N.O.S.

Ref. spec. Cristina Ganea


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors