Concurs posturi Infirmiere – Spital

11 septembrie 2023 1
logo-spital-1.png

Afisare rezultate:

–––––––––––––-

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU“, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, Sector 1, BUCURESTI in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata pentru urmatoarele posturi vacante corespunzatoare functiilor contractuale de executie, dupa cum urmeaza:

 

– 2 posturi de infirmiere din cadrul Secţiei Clinice Chirurgie Pediatrica I;

– 1 post de infirmiera din cadrul Secţiei Clinice Pediatrie I;

– 1 post de infirmiera din cadrul Secţiei Clinice Pediatrie II;

– 2 posturi de infirmiere debutante din cadrul Secţiei Neurochirurgie;

– 1 post de infirmiera din cadrul Blocului Operator I – Sală de operaţii Ortopedie Pediatrică;

– 1 post de îngrijitoare din cadrul Secţiei A.T.I.;

– 1 post de îngrijitoare din cadrul Secţiei Clinice Pediatrie II – Compartimentul Gastroenterologie;

– 1 post de îngrijitoare din cadrul Secţiei Neurochirurgie – Compartimentul A.T.I.;

– 1 post de îngrijitoare din cadrul Blocului Operator IV – Sală de operaţii Neurochirurgie.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 14 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022:

 

Conditii generale de participare la concurs :

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003– Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

  

Conditii specifice de participare la concurs pentru posturile de personal auxiliar – infirmiere:

– Studii: generale

– Certificat de infirmier

– Mimim 6 luni vechime în specialitatea postului

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru posturile de personal auxiliar – infirmiere debutante:

– Studii: generale

– Certificat de infirmier

– Fără vechime în specialitatea postului

 

 Conditii specifice de participare la concurs pentru posturile de personal auxiliar – ingrijitoare:

– Studii: generale

– Fără vechime în activitate

 

Candidatii vor depune dosarele pentru inscriere la concurs la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului incepand cu data de 12.09.2023 pana la data de 25.09.2023 ora 12,00, data limita de depunere a dosarelor, in intervalul orar, astfel:

 Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 -14,30; 

Vineri intre orele 07,30 – 10,00

 

Dosarele de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:

 

 1. a) formular de înscriere la concurs;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de naştere, a certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică, respectiv certificatul de infirmieră;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

 1. g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 2. h) curriculum vitae, model comun european.
 3. g) chitanţă taxă de concurs de 20 lei.

 

Copiile de pe actele mentionate vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Dosarele de inscriere vor fi depuse in volum complet, personal pana la data limita, respectiv 25.09.2023, ora 12,00.

NU se admit completari ulterioare termenului de depunere, dosarele incomplete vor fi respinse.

Descarca documentele:

Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de-a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu, anterior datei de desfasurare a primei probe a concursului.

 

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “ din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI, astfel:

 

 • Depunerea dosarelor de concurs in perioada 12.09.2023 – 25.09.2023 pana la ora 12,00;
 • Selectia dosarelor candidatilor 26.09.2023 – 27.09.2023;
 • Afisarea rezultatelor la selectia dosarelor 28.09.2023 ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele selectiei dosarelor se depun pana la data de 29.09.2023 ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la selectia dosarelor 02.10.2023 ora 12,00;
 • Proba scrisa in data de 18.10.2023 ora 10,00;
 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa 19.10.2023, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele probei scrise se depun pana la data de 20.10.2023, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba scrisa 23.10.2023, ora 12,00;
 • Proba interviu in data de 25.10.2023, ora 10,00;
 • Afisarea rezultatelor obtinute la proba de interviu 26.10.2023, ora 12,00;
 • Contestatiile la rezultatele la proba de interviu se depun pana la data de 27.10.2023, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor la contestatiile depuse la proba de inteviu 30.10.2023, ora 12,00;
 • Afisarea rezultatelor finale 31.10.2023, ora 12,00.

 

Pentru fiecare proba a concursului punctajul este de maxim 100 puncte.

Pentru a fi declaratii admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.      

 

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea urmatoarei probe.              

            Sunt declarati admisi la proba scrisa si la proba de interviu candidatii care au obtinut minimum 50 puncte.

            Orice modificare survenita asupra unor aspecte referitoare la organizarea si desfasurarea concursului se publica prin afisare la sediul unitatii.

 

BIBLIOGRAFIE:

Pentru ocuparea posturilor de sanitar auxiliar – infirmiere/infirmiere debutante:

 1. Cursuri pentru infirmiere;
 2. Ordinul M.S. Nr. 1101/2016, publicat în MO partea I nr. 791/07.10.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 3. Ordinul M.S nr. 1761/2021, publicat în MO partea I nr. 681/02.09.2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia;
 4. Ordinul M.S. nr. 1226/2012, publicat în M.O partea I nr. 855/18.12.2012 – Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală şi Metodologiei de culegere a datelor pentru baza de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;

 

TEMATICA :

Pentru ocuparea posturilor de personal sanitar auxiliar – infirmiere/infirmiere debutante:

 1. Ordinea operatiunilor si metodele pentru curatenie.
 2. Substantele folosite in procesul de curatenie.
 3. Reguli privind efectuarea curateniei.
 4. Ritmicitatea operatiunilor de curatenie.
 5. Ustensile pentru curatenie.
 6. Dezinfectia, dezinsectia in unitatiile sanitare
 1. Metode folosite pentru dezinfectie.
 2. Reguli generale ale dezinfectiei.
 3. Circuite functionele.
 4. Notiunea de infectie nozocomiala.
 5. Precautiuni universale si aplicarea lor.

 

BIBLIOGRAFIE:

Pentru ocuparea posturilor de personal sanitar auxiliar – ingrijitoare:

 1. Ordinul M.S. Nr. 1101/2016, publicat în M.O. partea I nr. 791/07.10.2016 privind aprobarea

Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;

2 Ordinul M.S nr. 1761/2021, publicat în MO partea I nr. 681/02.09.2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia;

 1. Ordinul M.S. nr. 1226/2012, publicat in M.O partea I nr. 855/18.12.2012 – Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală şi Metodologiei de culegere a datelor pentru baza de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;

 

TEMATICA :

Pentru ocuparea posturilor de personal sanitar auxiliar – ingrijitoare:

 1. Ordinea operatiunilor si metodele pentru curatenie.
 2. Substantele folosite in procesul de curatenie.
 3. Reguli privind efectuarea curateniei.
 4. Ritmicitatea operatiunilor de curatenie.
 5. Ustensile pentru curatenie.
 6. Dezinfectia, dezinsectia in unitatiile sanitare.
 7. Metode folosite pentru dezinfectie.
 8. Reguli generale ale dezinfectiei.
 9. Circuite functionele.
 10. Notiunea de infectie nozocomiala.
 11. Precautiuni universale si aplicarea lor.

 

MANAGER,

Prof. Dr. Alexandru Ulici

 

Director Finaciar-Contabil,

Ec. Victoria Gusianu

 

Sef Serviciu R.U.N.O.S.

Ref. spec. Cristina Ganea


One comment

 • Dinu Niculina

  28 septembrie 2023 at 11:22

  Bună ziua am curs de infirmiera și as dori sa ma angajez

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors