Concurs posturi muncitori necalificati – Serviciul Administrativ – Bloc Alimentar si Curte

30 iunie 2022 0
logo-spital-1.png

–––––––––––––-

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU“, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata pentru urmatoarele posturi, dupa cum urmeaza:

 • 8 posturi de muncitori necalificati din cadrul Serviciului Administrativ – Bloc Alimentar;.
 • 5 posturi de muncitori necalificati din cadrul Serviciului Administrativ – Curte.

 

Concursul se va desfasura un conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, modificat si completat de H.G. nr. 1027/2014, in urmatoarele etape:

 

 • Selectia dosarelor de inscriere
 • Proba scrisa
 • Interviu

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale si specifice , conform art. 3 si art. 4 din H.G. nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare astfel :

 

Conditii generale de participare la concurs :

 • Are cetatenia romana , cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Ecomonic European si domiciliat in Romania ;
 • Cunoaste limba romana , scris si vorbit ;
 • Are varsta minima reglementata de prevederile legale ;
 • Are capacitate deplina de exercitiu ;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza , atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie au de unitatiile sanitare abilitate ;
 • Indeplineste conditiile de studii si , dupa caz , de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs ;
 • Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiunii contra umanitatii , contra statului ori contra autoritatii , de serviciu sau in legatura cu serviciul , care impiedica infaptuirea justitiei , de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie , care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei , cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea .

 

Conditii specifice de participare la concurs pentru posturile de muncitori necalificati:

 • Studii : generale/medii ;

 

Dosarele pentru inscriere la concurs se vor depune la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului incepand cu data de 01.07.2022 pana la data de 14.07.2022 ora 10,00, in intervalul orar de Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 – 15,00,  Vineri intre orele 07,30 – 10,00  si va contine urmatoarele documente:

 

 1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei organizatoare ;
 2. copia actului de identitate  ;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si altor acte care atesta efectuarea unor specializari , precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea condititiilor specifice ale postului ;
 4. copia carnetului de munca sau, dupa caz , o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor , in copie ;
 5. cazierul judiciar ;
 6. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medical de famile al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate ;
 7. curriculum vitae;
 8. chitanta taxa de concurs de 20 lei .

Documentele prevazute la punctele  b, c si d vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea .

Descara documentele:

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “ din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI astfel:

 

            Pentru posturile de muncitori necalificati – Bloc Alimentar:

 • Proba scrisa in data de 18.08.2022 ora 09,00
 • Interviu in data de 23.08.2022 ora 09,00

 

            Pentru posturile de muncitori necalificati – Curte:

 • Proba scrisa in data de 18.08.2022 ora 13,00
 • Interviu in data de 23.08.2022 ora 13,00

 

Nr.  18.258 din 29.07.2022

MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici

BIBLIOGRAFIE :

Pentru ocuparea posturilor de muncitori necalificati-bloc alimentar:

 1. Legea nr. 132/2010 , publicat in M.O Partea I nr.461/06.06.2010 privind colectarea

selectiva a deseurilor in institutiile publice .

 1. Ordinul nr. 961/2016, publicat in M.O., partea I nr. 681 din 02.09.2016, privind aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnici de lucru si interpretare pentru testele de evaluarea eficentei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivel de risc.
 2. Legea nr. 319/14 iulie 2006, publicat in M.O, Partea I nr. 646 din 26.07.2006, Legea

securitatii si sanatatii  in munca.

 

TEMATICA :

Pentru ocuparea posturilor de muncitori necalificati-bloc alimentar:

 1. Legea nr. 132/2010 , publicat in M.O Partea I nr. 461/06.06.2010 privind colectarea

selectiva a deseurilor in institutiile publice .

 1. Ordinul nr. 961/2016, publicat in M.O., partea I nr. 681 din 02.09.2016, privind aprobarea

Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnici de lucru si interpretare pentru testele de evaluarea eficentei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivel de risc:

 1. II – Definitii;
 2. II – Curatarea;
 3. III – Dezinfectia – Art. 8 si Art 13
 4. Anexa nr. 3 – procedure recomandate
 5. Anexa nr. 4 – Metodele de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat.
 6. Legea nr. 319/14 iulie 2006, publicat in M.O, Partea I nr.646 din 26.07.2006   , Legea

securitatii  si sanatatii  in munca:

 1. III – Sectiunea I – obligatii generale ale angajatilor;

– Sectiunea a – II – a  – Servicii de prevenire si protectie;

– Sectiunea a – III – a – Prim ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea

lucratorilor, pericol  grav si imminent;

 1. IV – Obligatiile lucratorilor.

 

 

 

BIBLIOGRAFIE :

Pentru ocuparea posturilor de muncitori necalificati-curte:

 1. Legea nr. 132/2010 , publicat in M.O Partea I nr.461/06.06.2010 privind colectarea

selectiva a deseurilor in institutiile publice .

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii , cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. Ordinul nr. 1226 din 3 decembrie 2012, publicat in M.O nr. 855 din 18 decembrie 2012 ,

pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale.

 1. Legea nr. 319/14 iulie 2006, publicat in M.O, Partea I nr. 646 din 26.07.2006, Legea

securitatii si sanatatii  in munca.

 

TEMATICA :

Pentru ocuparea posturilor de muncitori necalificati-curte:

 1. Legea nr. 132/2010 , publicat in M.O Partea I nr. 461/06.06.2010 privind colectarea

selectiva a deseurilor in institutiile publice .

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii , cu modificarile si completarile ulterioare:

– Drepturile si obligatiile salariatului.

– Raspundere disciplinara.

 1. Ordin nr. -1226 din 3 decembrie 2012, publicat in M.O nr. 855 din 18 decembrie 2012 ,

pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale:

– CAP. VII – Stocarea temporara a deseurilor rezultate din activitatile

medicale.

 1. Legea nr. 319/14 iulie 2006, publicat in M.O, Partea I nr.646 din 26.07.2006, Legea

securitatii  si sanatatii  in munca:

 1. III – Sectiunea I – obligatii generale ale angajatilor;

– Sectiunea a – II – a  – Servicii de prevenire si protectie;

– Sectiunea a – III – a – Prim ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea

lucratorilor, pericol  grav si imminent;

 1. b) IV – Obligatiile lucratorilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors